Lauritzen Fonden hæver aldersgrænsen

Erhvervsstyrelsen har givet Lauritzen Fonden tilladelse til at hæve aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer. Det sker ”for at kunne tiltrække de bedste kandidater,” fremgår det fondens begrundelse.

Lauritzen Fon­den er mo­der­sel­skab for re­de­ri­er­ne J. Lauritzen og DFDS A/S.

Er­hvervs­sty­rel­sen gav i sid­ste uge til­la­del­se til, at Lauritzen Fon­den hæ­ver sin vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer fra 70 år til 75. 

Det frem­går af sa­gens do­ku­men­ter, som Fun­dats har få­et ind­sigt i. 

Til­la­del­sen kom­mer på bag­grund af en ind­le­den­de di­a­log mel­lem fon­dens ad­vo­ka­ter og Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor sty­rel­sens fond­s­kon­tor har vej­ledt om de gæl­den­de reg­ler og prak­sis for æn­dring af vedtægts­be­stem­te aldersgrænser.

Der­ef­ter har fon­den sendt en an­søg­ning til fondstil­sy­net, hvor ad­vo­ka­ter­ne læg­ger vægt på be­sty­rel­sens be­hov ”for at kun­ne til­træk­ke de ret­te per­so­ner til ind­træ­den i bestyrelsen.” 

”En del er­hvervs­le­de­re øn­sker først at på­ta­ge sig be­sty­rel­ses­ar­bej­de i en fond, når en kræ­ven­de stil­ling som di­rek­tør fra­træ­des. Det sker ef­ter be­sty­rel­sens vur­de­ring of­te i en hø­je­re al­der end tid­li­ge­re,” frem­går det af begrundelsen.

Den hid­ti­di­ge al­ders­græn­se blev fast­sat i 1945 i for­bin­del­se med stif­tel­sen af fon­den, som er mo­der­sel­skab for de to re­de­ri­er J. Lauritzen A/S og DFDS A/S.

Iføl­ge an­søg­nin­gen har be­sty­rel­sen drøf­tel­ser med en kon­kret be­sty­rel­ses­kan­di­dat, der har de ret­te kom­pe­ten­cer til be­sty­rel­ses­ar­bej­det i rederifonden. 

”Fon­den er i di­a­log med en per­son, der er 64 år og som for ti­den ik­ke kan ind­træ­de i be­sty­rel­sen på grund af et hverv som di­rek­tør. Der er et øn­ske om, at per­so­nen ind­træ­der ef­ter an­sæt­tel­ses­for­hol­dets op­hør og det vil i den sam­men­hæng væ­re re­le­vant, at pe­ri­o­den som be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke bli­ver for kort,” skri­ver fon­dens advokater. 

Der­u­d­over be­to­ner ad­vo­ka­ter­ne be­ho­vet for kon­ti­nu­i­tet i be­sty­rel­sen samt den al­min­de­li­ge sam­funds­ud­vik­ling og den sti­gen­de le­ve­al­der som be­grun­del­ser for at hæ­ve al­ders­græn­sen til 75 år. 

En passende aldersgrænse

Er­hvervs­sty­rel­sen kan iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven og gæl­den­de prak­sis gi­ve til­la­del­se til for­hø­jel­se af en vedtægts­be­stemt al­ders­græn­se, hvis sty­rel­sen fin­der det godt­gjort, at æn­drin­gen er hen­sigts­mæs­sig el­ler nød­ven­dig samt i fon­dens interesse. 

”Sty­rel­sen har lagt vægt på, at en al­ders­græn­se på 70 år i be­sty­rel­sen be­græn­ser fon­dens mu­lig­hed for dels at til­træk­ke de bed­ste kan­di­da­ter til at va­re­ta­ge hver­vet som be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, dels at sik­re kon­ti­nu­i­tet i be­sty­rel­sen,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i sin afgørelse. 

Si­den 2014 har al­ders­græn­ser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer ind­gå­et i er­hvervs­fon­de­nes ko­deks for God Fonds­le­del­se som en af de 17 an­be­fa­lin­ger. Ko­mitéens be­grun­del­se er, at ”en al­ders­græn­se un­der­støt­ter for­ny­el­se i be­sty­rel­sen så­vel som be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og kompetencer.”

Det er dog op til den en­kel­te be­sty­rel­se at ar­bej­de med an­be­fa­lin­gen og even­tu­elt fast­sæt­te en al­ders­græn­se. Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se har ik­ke ud­talt sig om, hvad der bør an­ses for en pas­sen­de aldersgrænse. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer