Louisiana-fondene i dialog med fondstilsyn om dobbeltbestyrelse

De to fonde bag kunstmuseet Louisiana overvejer nu at ændre bestyrelsen i museet for at leve op til erhvervsfondsloven og Erhvervsstyrelsens praksis. Det sker efter, flere eksperter har påpeget, at museumskonstruktionen muligvis er i strid med erhvervsfondslovens krav om fondsbestyrelsers selvstændighed.

Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch har via Lou­i­si­a­na-fon­de­nes ad­vo­kat bedt Er­hvervs­sty­rel­sen ta­ge stil­ling til, om fond­s­kon­struk­tion om­kring kunst­mu­se­et i Hum­le­bæk over­hol­der er­hvervs­fonds­lo­ven og gæl­den­de ad­mi­ni­stra­tiv praksis.

Fon­de­ne bag kunst­mu­se­et Lou­i­si­a­na i Hum­le­bæk er gå­et i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen for at sik­re, at de over­hol­der er­hvervs­fonds­lo­ven og fondstil­sy­nets ad­mi­ni­stra­ti­ve praksis.

Fon­de­ne over­ve­jer der­for mu­lig­he­den for at skif­te mindst to af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne ud for at sik­re fon­de­nes selv­stæn­dig­hed i for­hold til sel­ve museet.

Det sker ef­ter, fle­re eks­per­ter i Fun­dats har på­pe­get, at fond­s­kon­struk­tio­nen mu­lig­vis er i strid med reg­ler­ne, for­di kunst­mu­se­ets be­sty­rel­se sam­ti­dig ud­gør be­sty­rel­ser­ne for to er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der støt­ter mu­se­et med be­ty­de­li­ge mil­li­onbe­løb.

Fon­de­nes ad­vo­kat ar­ran­ge­re­de i sep­tem­ber et ind­le­den­de mø­de mel­lem Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn, fon­de­nes be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Munch, og Lou­i­si­a­nas di­rek­tør, Po­ul Erik Tøjner.

Og se­ne­re på må­ne­den skrev ad­vo­ka­ten - Hen­rik Da­hl fra Bruun & Hjej­le - en for­mel hen­ven­del­se til sty­rel­sen, hvori han be­der fondstil­sy­net om at ta­ge stil­ling til, om sam­men­fal­det mel­lem de tre be­sty­rel­ser er in­den­for reg­ler­ne el­ler ej.

Der­u­d­over præ­sen­te­rer ad­vo­ka­ten en al­ter­na­tiv gover­nan­ce­mo­del, som vil in­de­bæ­re, at mindst to be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­de­ne ik­ke sam­ti­dig har sæ­de i mu­se­ets be­sty­rel­se el­ler direktion.

Det frem­går af sa­gens do­ku­men­ter, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Kendte ikke til praksis

Er­hvervs­sty­rel­sens prak­sis hand­ler om, at en fonds­be­sty­rel­se ik­ke må træf­fe be­slut­nin­ger ud fra an­dre hen­syn end fondens.

Der­for er det et krav, at le­del­sen af en fond og­så skal væ­re selv­stæn­dig i for­hold til fon­dens væ­sent­li­ge le­gat­mod­ta­ge­re. Det be­ty­der, at hvis en fond ek­sem­pel­vis skal støt­te en be­stemt in­sti­tu­tion el­ler or­ga­ni­sa­tion, kan der ik­ke væ­re fuldt sam­men­fald mel­lem fonds­be­sty­rel­sen og le­del­sen af den på­gæl­den­de in­sti­tu­tion, der skal mod­ta­ge støtten.

Men i fond­s­kon­struk­tio­nen bag Lou­i­si­a­na er der net­op fuldt sam­men­fald mel­lem be­sty­rel­ser­ne i Lou­i­si­a­na-Fon­den, Mu­se­ums­fon­den af 6. de­cem­ber 1966 samt mu­se­et Louisiana. 

Og iføl­ge lek­tor på CBS Law, Tro­els Mi­cha­el Lil­ja, er det ik­ke blot en te­o­re­tisk dis­kus­sion om, hvor­vidt fonds­be­sty­rel­sen va­re­ta­ger de rig­ti­ge in­ter­es­ser. Hel­ler ik­ke selv­om de tre en­he­der i Lou­i­si­a­na-til­fæl­det har væ­ret tæt for­bund­ne fra begyndelsen.

De sam­men­fal­den­de be­sty­rel­ser kan ri­si­ke­re at en­de med at dæk­ke over dår­lig le­del­se i sel­ve museumsvirksomheden

Tro­els Mi­cha­el Lil­ja – Lek­tor, CBS Law

"Lad os f.eks. fo­re­stil­le os, at der ude­fra blev frem­sat kri­tik af le­del­sen i mu­se­et, for­di de brug­te for man­ge pen­ge el­ler be­vil­ge­de sig selv me­re i be­sty­rel­ses­ho­norar. I så­dan et til­fæl­de vil­le en uaf­hæn­gig fonds­be­sty­rel­se uvil­digt kun­ne vur­de­re, om mu­se­ums­le­del­sens in­ve­ste­rin­ger el­ler ho­norar var ri­me­li­ge. Hvis det ik­ke var til­fæl­det, kun­ne den uvil­di­ge fonds­le­del­se smæk­ke kas­sen i og si­ge 'vi kan ik­ke ba­re fyl­de pen­ge­kas­sen op igen.' I den si­tu­a­tion vil fon­de­ne og mu­se­et ha­ve mod­stri­den­de in­ter­es­ser, som ska­ber en ba­lan­ce i tin­ge­ne. Men hvis den sam­me le­del­se sid­der beg­ge ste­der, så vil den vel si­ge, at hø­je­re ho­norar til os selv – det ly­der som en rig­tig god idé. De sam­men­fal­den­de be­sty­rel­ser kan ri­si­ke­re at en­de med at dæk­ke over dår­lig le­del­se i sel­ve mu­se­ums­virk­som­he­den. Man får en si­tu­a­tion, hvor man net­op kan dæk­ke over pro­ble­mer ved at gi­ve sig selv fle­re pen­ge at rå­de over," for­kla­re­de Tro­els Mi­cha­el Lil­ja i au­gust til Fundats.

Han pe­ge­de blandt an­det på, at selv­om pro­blem­stil­lin­gen ik­ke har væ­ret prø­vet ved Hø­jeste­ret, så er Er­hvervs­sty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis klart be­skre­vet i for­bin­del­se med Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port for­ud for æn­drin­gen af Er­hvervs­fonds­lo­ven i 2014:

”I hen­hold til Er­hvervs­sty­rel­sens ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis er der end­vi­de­re krav om, at le­del­sen af en fond skal væ­re selv­stæn­dig i for­hold til fon­dens væ­sent­li­ge le­gat­mod­ta­ge­re. Kra­vet om selv­stæn­dig­hed i for­hold til væ­sent­li­ge le­gat­mod­ta­ge­re skyl­des, at fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer i mod­sat fald vil væ­re in­ha­bi­le i for­bin­del­se med ud­de­lin­ger,” frem­går det af Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rapport.

Be­sty­rel­ser­ne for Lou­i­si­a­na-Fon­den og Mu­se­ums­fon­den har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret op­mærk­som på den be­skrev­ne ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis fra Erhvervsstyrelsen

Lou­i­si­a­na-fon­de­nes brev til Erhvervsstyrelsen

Iføl­ge Lou­i­si­a­na-fon­de­nes brev til Er­hvervs­sty­rel­sen kend­te be­sty­rel­sen ik­ke til selv­stæn­dig­heds­reg­len før fond­s­eks­per­ter­ne over­for Fun­dats sat­te fin­ge­ren på den ”pro­ble­ma­ti­ske” konstruktion.

”Be­sty­rel­ser­ne for Lou­i­si­a­na-Fon­den og Mu­se­ums­fon­den har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret op­mærk­som på den be­skrev­ne ad­mi­ni­stra­ti­ve prak­sis fra Er­hvervs­sty­rel­sen,” frem­går det af bre­vet, der er da­te­ret den 29. sep­tem­ber i år.

”Kan ikke foretage uddelinger til andre”

Iføl­ge fon­de­nes ad­vo­kat har den nu­væ­ren­de kon­struk­tion med sam­me be­sty­rel­se i al­le tre en­he­der ind­til vi­de­re fun­ge­ret uden at gi­ve pro­ble­mer for hver­ken fon­de­ne el­ler mu­se­et, som – før cor­o­na - har over 750.000 be­sø­gen­de og en sam­ling på 4.000 vær­ker af dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kunstnere.

”Lou­i­si­a­na-Fon­den og Mu­se­ums­fon­den ser der­for helst, at den nu­væ­ren­de mo­del fort­sæt­ter, da den på in­gen må­de fo­re­kom­mer be­sty­rel­sen at væ­re pro­ble­ma­tisk, li­ge­som det har væ­ret til­sig­tet og øn­sket af stif­te­ren Knud W. Jen­sen,” skri­ver ad­vo­ka­ten i brevet.

Et af de væ­sent­li­ge ar­gu­men­ter er, at det iføl­ge beg­ge fon­des vedtæg­ter frem­går, at de ale­ne kan støt­te Lou­i­si­a­na Mu­se­et. Og af den grund kan der ik­ke op­stå en in­ter­es­se­kon­flikt om ud­de­lin­ger­ne, på­pe­ger advokaten.

”I re­la­tion til Lou­i­si­a­na-Fon­den og Mu­se­ums­fon­den må det så­le­des til­læg­ges af­gø­ren­de be­tyd­ning, at de to fon­de ef­ter de­res vedtæg­ter ik­ke kan fo­re­ta­ge øko­no­mi­ske do­na­tio­ner til an­dre end Lou­i­si­a­na Mu­se­um. Det er en helt sæ­re­gen kon­struk­tion,” skri­ver fon­de­nes advokat.

Det er dog usik­kert om Er­hvervs­sty­rel­sen er enig i den for­tolk­ning af vedtæg­ter­ne og af sel­ve ud­de­lings­be­gre­bet. Iføl­ge Fun­dats op­lys­nin­ger har fondstil­sy­net end­nu ik­ke be­sva­ret Lou­i­si­a­na-fon­de­nes op­for­dring til at ta­ge stil­ling til spørgs­må­let om be­sty­rel­ses­sam­men­fal­det samt træf­fe af­gø­rel­se i sagen.

Museumsfondens vedtægtsmæssige formål er:

Fon­dens for­mål er at dri­ve al­men­nyt­tig kul­tu­rel virk­som­hed og støt­te så­dan virk­som­hed, herunder

  • at kø­be dansk og uden­land­sk kunst, skabt in­den­for de sid­ste 100 år før købet,
  • at skæn­ke de ind­køb­te kunst­vær­di­er til ”Lou­i­si­a­na. Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst” el­ler depo­ne­re dem der el­ler i an­dre in­sti­tu­tio­ner, der vi­ser in­ter­es­se for mo­der­ne kunst, her­un­der sko­ler, og
  • at yde kon­tan­te lån el­ler ga­ver til ”Lou­i­si­a­na. Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst” til køb af kunst el­ler ud­vi­del­se af bygningerne.

Kil­de: Brev til Er­hvervs­sty­rel­sen fra ad­vo­ka­ten for Lou­i­si­a­na-Fon­den og Museumsfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer