Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Frem­over vil fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer kun­ne fort­sæt­te hver­vet, ind­til de bli­ver 75 år.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
”Vi le­ver læn­ge­re, og vi bli­ver på ar­bejds­mar­ke­det læn­ge­re tid end tid­li­ge­re. Det bør og­så af­spej­les i vo­res vedtæg­ter, der ik­ke har væ­ret ju­ste­ret på det­te punkt i man­ge år,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning fra No­vo Nor­disk Fon­den net­op godkendt.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Der­ved føl­ger No­vo Nor­disk Fon­den en ræk­ke an­dre stør­re fon­de i Dan­mark, der li­ge­le­des har en al­ders­be­græns­ning for be­sty­rel­sens med­lem­mer på 75 år. Det gæl­der f.eks. Nor­­dea-fon­­den, Lund­beck­fon­den, Le­go Fon­den og Knud Høj­gaards Fond.

”Æn­drin­gen i al­ders­græn­sen er nød­ven­dig for at gi­ve os stør­re flek­si­bi­li­tet til at kun­ne plan­læg­ge sam­men­sæt­nin­gen af fonds­be­sty­rel­sen bedst mu­ligt,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for No­vo Nor­disk Fonden.

”Vi le­ver læn­ge­re, og vi bli­ver på ar­bejds­mar­ke­det læn­ge­re tid end tid­li­ge­re. Det bør og­så af­spej­les i vo­res vedtæg­ter, der ik­ke har væ­ret ju­ste­ret på det­te punkt i man­ge år,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Spørgs­må­let om al­ders­græn­ser for fonds­be­sty­rel­ser be­hand­les og­så i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se, dog uden at an­be­fa­lin­ger­ne in­de­hol­der en spe­ci­fik grænse.

“Det an­be­fa­les, at der for med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen fast­sæt­tes en al­ders­græn­se, som of­fent­lig­gø­res i le­del­ses­be­ret­nin­gen el­ler på fon­dens hjem­mesi­de,” står der i anbefalingerne.

Det æld­ste med­lem af No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se er Ste­en Ri­is­gaard. Han er født i 1951 og vil­le der­med væ­re fal­det for fon­dens tid­li­ge­re al­ders­græn­se i 2021.

Ste­en Ri­is­gaard er for­mand for be­sty­rel­ser­ne i ALK-Abel­ló A/S, Cowi Hol­ding A/S og New Xel­lia Group A/S og des­u­den næst­for­mand for be­sty­rel­sen i No­vo Hol­dings A/S og Vil­lum Fonden.

Al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den vil uæn­dret fort­sat væ­re på valg hvert år.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…