Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Fremover vil fondens bestyrelsesmedlemmer kunne fortsætte hvervet, indtil de bliver 75 år.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
”Vi le­ver læn­ge­re, og vi bli­ver på ar­bejds­mar­ke­det læn­ge­re tid end tid­li­ge­re. Det bør og­så af­spej­les i vo­res vedtæg­ter, der ik­ke har væ­ret ju­ste­ret på det­te punkt i man­ge år,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning fra No­vo Nor­disk Fon­den net­op godkendt.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Der­ved føl­ger No­vo Nor­disk Fon­den en ræk­ke an­dre stør­re fon­de i Dan­mark, der li­ge­le­des har en al­ders­be­græns­ning for be­sty­rel­sens med­lem­mer på 75 år. Det gæl­der f.eks. Nor­dea-fon­den, Lund­beck­fon­den, Le­go Fon­den og Knud Høj­gaards Fond.

”Æn­drin­gen i al­ders­græn­sen er nød­ven­dig for at gi­ve os stør­re flek­si­bi­li­tet til at kun­ne plan­læg­ge sam­men­sæt­nin­gen af fonds­be­sty­rel­sen bedst mu­ligt,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for No­vo Nor­disk Fonden.

”Vi le­ver læn­ge­re, og vi bli­ver på ar­bejds­mar­ke­det læn­ge­re tid end tid­li­ge­re. Det bør og­så af­spej­les i vo­res vedtæg­ter, der ik­ke har væ­ret ju­ste­ret på det­te punkt i man­ge år,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Spørgs­må­let om al­ders­græn­ser for fonds­be­sty­rel­ser be­hand­les og­så i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se, dog uden at an­be­fa­lin­ger­ne in­de­hol­der en spe­ci­fik grænse.

“Det an­be­fa­les, at der for med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen fast­sæt­tes en al­ders­græn­se, som of­fent­lig­gø­res i le­del­ses­be­ret­nin­gen el­ler på fon­dens hjem­mesi­de,” står der i anbefalingerne.

Det æld­ste med­lem af No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se er Ste­en Ri­is­gaard. Han er født i 1951 og vil­le der­med væ­re fal­det for fon­dens tid­li­ge­re al­ders­græn­se i 2021.

Ste­en Ri­is­gaard er for­mand for be­sty­rel­ser­ne i ALK-Abel­ló A/S, Cowi Hol­ding A/S og New Xel­lia Group A/S og des­u­den næst­for­mand for be­sty­rel­sen i No­vo Hol­dings A/S og Vil­lum Fonden.

Al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den vil uæn­dret fort­sat væ­re på valg hvert år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer