Nye anbefalinger kritiseres for gammeldags syn på alder

Anbefalingen om en aldersgrænse i God Fondsledelse kritiseres af flere toneangivende fonde for at være aldersdiskriminerende. Det går stik imod enhver trend at begrænse ældres erhvervsudfoldelse, siger arbejdsmarkedsforsker. Men formanden for God Fondsledelse, Marianne Philip, fastholder, at anbefalingen skubber bestyrelserne i den rigtige retning. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 86 fondes redegørelser om god fondsledelse. Størstedelen af fondene følger anbefalingen.

En al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer tje­ner ik­ke for­må­let om at sik­re fonds­be­sty­rel­ser­ne den ret­te sam­men­sæt­ning af kom­pe­ten­cer. Der­u­d­over er an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se ude af trit med sam­funds­ud­vik­lin­gen, som går i ret­ning af fær­re al­ders­græn­ser på ar­bejds­mar­ke­det og me­re flek­si­bel til­ba­ge­træk­ning. Og en­de­lig stri­der et al­der­skri­te­ri­um mod prin­cip­per­ne om li­ge­be­hand­ling i EU-reguleringen.

Så­dan ly­der kri­tik­ken fra fle­re fon­de, som i de­res re­de­gø­rel­ser om an­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se har for­kla­ret, hvor­for fonds­be­sty­rel­ser­ne har valgt ik­ke at føl­ge an­be­fa­lin­gen. Det vi­ser en stikprø­ve på 86 fon­des re­de­gø­rel­ser om God Fonds­le­del­se, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et (se ta­bel­ler­ne nedenfor).

En af de fon­de, som i de­res for­kla­ring ta­ger skar­pt af­stand fra at fast­sæt­te en ab­so­lut al­ders­græn­se, er Po­ul Due Jen­sens Fond, og­så kendt som Grund­fos Fon­den. I for­kla­rin­gen skri­ver be­sty­rel­sen, at fon­den si­ger ’nej til al­der­s­diskri­mi­na­tion’. Fon­den me­ner des­u­den ik­ke, at an­be­fa­lin­gen er re­le­vant i for­hold til at sik­re de ret­te kom­pe­ten­cer, for­kla­rer fon­dens di­rek­tør, Chri­sti­an Hartvig:

”Prin­ci­pi­elt er det for­kert at ha­ve en al­ders­græn­se. Vi sy­nes, det er re­le­vant at vur­de­re med­lem­mer­nes kom­pe­ten­cer, her­un­der og­så om de er al­der­s­svæk­ke­de, men det er for­kert at la­ve en ab­so­lut al­ders­græn­se, når man i al­le mu­li­ge an­dre sam­men­hæn­ge for­sø­ger at und­gå al­der­s­diskri­mi­na­tion. Det gjor­de vi og­så op­mærk­som på via Ad­vo­kat­sam­fun­det, den­gang an­be­fa­lin­ger­ne var i hø­ring,” si­ger han på veg­ne af he­le bestyrelsen.

For­man­den for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, Ma­ri­an­ne Phi­lip, un­der­stre­ger, at an­be­fa­lin­ger­ne har ka­rak­ter af soft law og der­for er vel­eg­ne­de til at ska­be de­bat og over­vej­el­ser in­ter­nt i be­sty­rel­ser­ne. Der­for er det og­så li­ge så godt at ’for­kla­re’ som det er at ’føl­ge’.

”For at få den bed­ste sam­men­sæt­ning bør be­sty­rel­ser­ne sik­re en ba­lan­ce mel­lem kon­ti­nu­i­tet og for­ny­el­se. Vi ved, at gen­nem­snitsal­de­ren i be­sty­rel­ser for fon­de er hø­je­re end i be­sty­rel­ser for sel­ska­ber. Vi si­ger ik­ke no­get om, hvor al­ders­græn­sen kon­kret bør lig­ge, men vi me­ner i ko­mitéen, at en græn­se er en god må­de at få skub­bet til ud­skift­nin­ger i be­sty­rel­ser­ne, så man og­så ad den vej får skabt no­get dy­na­mik i be­sty­rel­ser­ne, som kom­mer fon­de­ne til go­de,” si­ger for­man­den, der er part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Kro­mann Reumert.

Hver femte forklarer

Det er før­ste gang, at lan­dets 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de har re­de­gjort for de an­be­fa­lin­ger, som Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se kom med for to år si­den. Op­ga­ven med at re­de­gø­re for de 16 an­be­fa­lin­ger har gi­vet fle­re fon­de an­led­ning til bå­de le­del­ses­mæs­si­ge drøf­tel­ser, skær­pel­se af in­ter­ne ret­nings­linjer og en op­gra­de­ring af den ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion om fon­de­nes ud­de­lings­po­li­tik, gover­nan­ce og formål.

En­kel­te af fon­de­ne har be­nyt­tet drøf­tel­ser­ne om de nye an­be­fa­lin­ger til at fast­sæt­te en al­ders­græn­se i be­sty­rel­sens for­ret­nings­or­den. Hver fem­te af fonds­be­sty­rel­ser­ne i stikprø­ve­un­der­sø­gel­sen har valgt at for­kla­re, hvor­for al­der ik­ke er re­le­vant i de­res bestyrelsesarbejde.

En vedtægts­mæs­sig al­ders­græn­se ser el­lers al­le­re­de ud til at væ­re stan­dard i man­ge fonds­vedtæg­ter. Bå­de nye og gam­le. I hvert fald føl­ges an­be­fa­lin­gen af 60 af fon­de­ne i stikprø­ven, og langt de fle­ste af dem er født med be­stem­mel­sen ind­skre­vet i fundatsen.

Med en al­ders­græn­se på kun 65 år er Fag­be­væ­gel­sens Al­me­ne Fond i Sil­ke­borg den af fon­de­ne, der hur­tigst sen­der be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne på pen­sion. Fon­den er kun ti år gam­mel, og den nu­væ­ren­de for­mand var med til at stif­te fon­den, som un­der­støt­ter fag­be­væ­gel­sens og med­lem­mer­nes in­ter­es­ser i Silkeborgområdet.

”Ud­gangs­punk­tet for al­ders­græn­sen var det tan­ke­sæt, vi har ude i fag­for­e­nin­ger­ne, nem­lig at når man bli­ver pen­sio­nist, så stop­per man med at ar­bej­de. Vedtæg­ter­ne lig­ner det, vi har i fag­for­e­nin­ger­ne,” si­ger fon­dens for­mand, Jens Sven­nings­en, der og­så er for­mand for 3F i Sil­ke­borg og med­lem af ho­ved­be­sty­rel­sen i 3F.

Be­sty­rel­sen har i for­bin­del­se med re­de­gø­rel­sen om god fonds­le­del­se drøf­tet vedtæg­ter­ne igen.

”Det har gi­vet an­led­ning til, at vi nu gen­nem­går dem igen og sør­ger for, at de pas­ser til den tid, vi le­ver i. Der vil vi for­ment­lig prø­ve at æn­dre al­ders­græn­sen, så den føl­ger den al­min­de­li­ge pen­sions­al­der. Men vi vil hol­de fast i, at der er en al­ders­græn­se,” si­ger Jens Sven­nings­en, der me­ner, det er vig­tig at yn­gre kræf­ter kan kom­me til.

”Det er de ar­bej­den­de med­lem­mer, vi først og frem­mest re­præ­sen­te­rer. Og langt de fle­ste af LO-med­lem­mer­ne stop­per med at ar­bej­de, når de når pen­sions­al­de­ren. Man­ge end­da før det. Vi sy­nes, at det er vig­tigt, at der og­så bli­ver plads til nog­le yn­gre. Vi er man­ge, der er 50 år og der­over, så vi skal pas­se på, at vi ik­ke kom­mer til at ta­ge al­le plad­ser­ne,” si­ger han.

91-årige Hoffmeyer stadig aktiv

I den an­den en­de af ska­la­en er Fon­den Den Ha­ge­ske Stif­tel­se og Po­li­ti­ken-Fon­den, som beg­ge har en al­ders­græn­se på 80 år. Po­li­ti­ken-Fon­den er en af de fon­de, der for ny­lig har be­slut­tet at fast­sæt­te en al­ders­græn­se for be­sty­rel­sen, dog med den til­pas­ning, at højst to per­so­ner skal for­la­de be­sty­rel­sen om året. Den be­slut­ning hav­de ef­fekt for før­ste gang på års­regn­skabs­mø­det i marts 2016, hvor for­hen­væ­ren­de Na­tio­nal­bank­di­rek­tør Erik Hof­f­mey­er fra­t­rå­d­te i en al­der af 91 år.

Men Erik Hof­f­mey­er er sta­dig for­mand for C.L. Davids Fond og Sam­ling. Der­u­d­over er han med­lem af be­sty­rel­sen i Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa Jæ­ger­spris, hvor han net­op er trå­dt af som for­mand, men fort­sæt­ter som me­nigt med­lem i bestyrelsen.

In­gen af de to fon­de føl­ger an­be­fa­lin­gen, og for­kla­rer beg­ge be­slut­nin­gen med, at be­sty­rel­ser­ne ik­ke op­fat­ter det som stif­ters øn­ske, at der skal væ­re græn­ser for med­lem­mer­nes alder.

”Det jo for­skel­ligt fra per­son til per­son, hvor­når ens ev­ner top­per, og det er ik­ke af­hæn­gig af al­de­ren. Der­for er det svært at sæt­te en græn­se for, hvor­når en per­son bør stop­pe. For mit ved­kom­men­de har jeg haft op­ga­ver i nog­le fon­de, hvor jeg skul­le ret­te op på øko­no­mi­en og sæt­te ret­ning for den vi­de­re drift. Det har væ­ret op­ga­ver, som har ta­get lang tid, og der­for har det, af hen­syn til kon­ti­nu­i­te­ten i det ar­bej­de, væ­ret en stor for­del, at der ik­ke har væ­ret be­græns­nin­ger i for­hold til min al­der,” si­ger Erik Hoffmeyer.

Han er enig i, at be­sty­rel­ser­ne i de­res kom­pe­ten­ce­sam­men­sæt­ning skal sik­re den ret­te ba­lan­ce mel­lem kon­ti­nu­i­tet og for­ny­el­se, men han de­ler ik­ke op­fat­tel­sen af, at man kan gø­re det ved sæt­te en be­stemt aldersgrænse.

”Så­dan som sam­fun­det har ud­vik­let sig, sy­nes jeg ik­ke det er en klog idé. Der er jo fle­re og fle­re æl­dre, der er in­ter­es­se­ret i at væ­re ak­ti­ve i en høj al­der. Og der er jo så me­get ener­gi i dem, og så me­get er­fa­ring, så jeg sy­nes man har ta­get fat i den ga­le en­de i for­hold til den an­be­fa­ling. På den an­den si­de kan jeg godt se, at pro­blem­stil­lin­gen er svær, for spørgs­må­let om kom­pe­ten­cer er me­get in­di­vi­du­elt. Så jeg kan ik­ke kom­me med no­get godt bud på, hvor­dan man el­lers skal sik­re, at be­sty­rel­ses­ar­bej­det ik­ke stiv­ner,” si­ger Erik Hoffmeyer.

Fondene sætter selv grænsen

Fle­re an­dre fon­de pe­ger me­re el­ler min­dre di­rek­te på den al­min­de­li­ge ud­vik­ling i sam­fun­det, når de for­kla­rer, hvor­for de væl­ger ik­ke at føl­ge anbefalingen.

Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond gør op­mærk­som på, at der ik­ke læn­ge­re gæl­der al­ders­be­græns­nin­ger for statsan­sat­te, hvori­blandt fon­den ty­pisk re­k­rut­te­rer si­ne med­lem­mer. Li­ge som In­dre Mis­sions Fond i Dan­mark fin­der det ’uhen­sigts­mæs­sigt’ at ha­ve en al­ders­græn­se un­der hen­syn­ta­gen til den al­min­de­li­ge ud­vik­ling på arbejdsmarkedet.

På In­sti­tut for Statskund­skab på Aal­borg Uni­ver­si­tet be­kræf­ter ar­bejds­mar­kedspro­fes­sor Per H. Jen­sen, at myn­dig­he­der­ne i sti­gen­de grad op­for­drer æl­dre til at bli­ve læn­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det og sam­ti­dig lov­gi­ver i ret­ning af øget flek­si­bi­li­tet og se­ne­re til­ba­ge­træk­ning. Det er en ud­vik­ling, som sker ik­ke blot i Dan­mark, men in­ter­na­tio­nalt. Der­for er han og­så over­ra­sket over, at en af de nye an­be­fa­lin­ger går på alder.

”Det går stik imod en­hver trend. Bå­de EU og WHO ope­re­rer med be­gre­ber om ak­tiv al­dring, der hand­ler om at æl­dre skal væ­re ak­ti­ve, de skal fort­sæt­te læn­ge­re tid på ar­bejds­mar­ke­det, de skal i sti­gen­de grad del­ta­ge i det po­li­ti­ske og so­ci­a­le liv. De be­gre­ber rum­mer jo nog­le for­vent­nin­ger til æl­dre, men og­så nog­le løf­ter om, at hvis I er ak­ti­ve, så står sam­fun­det åbent over for jer. Så når man be­gyn­der at la­ve be­græns­nin­ger for æl­dres er­hverv­s­ud­fol­del­se, så går det imod he­le den sam­funds­dis­kurs, der er i gang i øje­blik­ket,” si­ger pro­fes­sor Per H. Jen­sen, der for­sker i fast­hol­del­se og til­ba­ge­træk­ning for se­ni­o­rer på arbejdsmarkedet.

”Man ser en ge­ne­rel flek­si­bi­li­se­ring i for­hold til til­ba­ge­træk­nings­tids­punk­tet og der er sti­gen­de for­vent­nin­ger til æl­dre om, at de skal fort­sæt­te, så der­for er det jo ulo­gisk, hvis der plud­se­lig er nog­le om­rå­der, som fonds­be­sty­rel­ser, hvor folk ik­ke skul­le fort­sæt­te,” si­ger han.

Men Ma­ri­an­ne Phi­lip af­vi­ser, at ko­mitéens an­be­fa­lin­ger sen­der et sig­nal til æl­dre, som går imod den ge­ne­rel­le udvikling.

”Jeg sy­nes ik­ke, det er et pro­ble­ma­tisk sig­nal, for jeg me­ner ik­ke, at an­be­fa­lin­gen stri­der mod sam­funds­ud­vik­lin­gen. Ko­mitéen har jo ik­ke ta­get stil­ling til, hvor græn­sen skal lig­ge. Men når man sæt­ter spørgs­må­let på dags­or­de­nen i be­sty­rel­sen, og be­sty­rel­sen for­hol­der sig til det, og drøf­ter det in­ter­nt, så kom­mer der er re­sul­tat, som flyt­ter no­get for fon­de­ne. Det er et spørgs­mål om at dis­ku­te­re, hvil­ken al­ders­græn­se, der er den rig­ti­ge i den en­kel­te fond,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Hund i et spil kegler

Fle­re fon­de for­kla­rer, at spørgs­må­let om al­der ik­ke hæn­ger sam­men med vur­de­rin­gen af kom­pe­ten­cer. Det er el­lers det en­de­li­ge for­mål med anbefalingen.

Bå­de Pre­ben Jo­han Mi­chel­sens Fond, X-Fond og Fon­den for Brørup Spa­re­kas­se frem­hæ­ver, at al­der sim­pelt hen ik­ke er re­le­vant i for­hold til be­sty­rel­sens kompetencer.

Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters Fond for­kla­rer, at det iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven i for­vej­en på­hvi­ler den en­kel­te at træ­de ud af be­sty­rel­sen, hvis ved­kom­men­de ik­ke er i stand til at be­klæ­de be­sty­rel­ses­hver­vet på grund af læn­ge­re tids syg­dom el­ler an­den svækkelse.

Og­så be­sty­rel­sen for A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne For­mål for­kla­rer kort og præ­cist, hvor­for fon­den ik­ke føl­ger anbefalingen:

”Fon­den an­ser ik­ke al­der for hver­ken kva­li­fi­ce­ren­de el­ler diskva­li­fi­ce­ren­de for med­lem­skab af be­sty­rel­sen", står der i redegørelsen.

For­man­den for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se er enig i, at al­der i sig selv ik­ke er diskva­li­fi­ce­ren­de, men hun me­ner, at an­be­fa­lin­gen skal ses som et sup­ple­ment til de øv­ri­ge an­be­fa­lin­ger, der går på be­sty­rel­sens kompetencer.

”Det vig­tig­ste ved al­ders­græn­sen er, at man sik­rer, at be­sty­rel­sen har de ret­te kom­pe­ten­cer i for­hold til fon­dens op­ga­ver, og det kan den lø­ben­de ud­skift­ning væ­re med til at sik­re. Der er fle­re af an­be­fa­lin­ger­ne, der går på be­sty­rel­sens kom­pe­ten­ce­be­hov. Når vi der­u­d­over har al­ders­græn­sen med, er det for­di vi ik­ke tror, at det er nok, at man gen­nem­går kom­pe­ten­cer­ne. Vi tror på, at der skal me­re til, for at be­sty­rel­sen ik­ke blot si­ger til sig selv, ’at det skal vi nok kla­re, og det har vi tænkt på’. En al­ders­græn­se kan væ­re med til at skub­be på, for at man får en re­el ud­skift­ning,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Men det syns­punkt kø­ber be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond ik­ke. De me­ner, at be­sty­rel­ser­ne al­le­re­de må for­hol­de sig til for­skel­le i er­fa­rin­ger og al­der, når de vur­de­rer bred­den i bestyrelsessammensætningen.

”En af an­be­fa­lin­ger­ne går jo og­så på, at be­sty­rel­sen re­de­gør for di­ver­si­te­ten blandt med­lem­mer­ne, og al­der­s­for­skel­le er jo og­så et ud­tryk for di­ver­si­tet. Der­for er al­ders­græn­sen lidt som en hund i et spil keg­ler, når vi har de to an­dre an­be­fa­lin­ger, hvor man kig­ger på be­sty­rel­sen som hel­hed og på kom­pe­ten­cer­ne hos det en­kel­te med­lem,” si­ger fonds­di­rek­tør Chri­sti­an Hartvig.

Hel­ler ik­ke i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond vur­de­rer be­sty­rel­sen, at al­ders­græn­sen kan sik­re be­sty­rel­sen bed­re kompetencer.

KFI ejer og ud­vik­ler ejen­dom­me og fi­nan­si­e­ring­sy­del­ser til den frie køb­mands­sek­tor. Der­u­d­over ejer fon­den dag­lig­va­re­gros­si­ster og -kæ­der via ejer­ska­bet af Da­gro­fa sam­men med Norgesgruppen.

I KFI Fond er det er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne Dansk In­du­stri, Dansk Le­ve­ran­dør­for­e­ning samt De Samvir­ken­de Køb­mænd, der be­slut­ter, hvem som væl­ges til KFIs be­sty­rel­se. På den bag­grund har al­der­san­be­fa­lin­gen ik­ke væ­ret re­le­vant, for­kla­rer KFIs be­sty­rel­ses­for­mand Bo Rygaard:

“I KFI Fond kan man ik­ke sid­de i be­sty­rel­sen i me­re end 16 år sam­let set. Vi har år­li­ge be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­rin­ger, som føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne for god sel­skabs­le­del­se, og på top­pen her­af vur­de­rer er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne hvert fjer­de år, om gen­valg skal fin­de sted, fra tid til an­den sker det med hjælp af kon­su­len­ter. Det be­ty­der, at al­le med­lem­mer lø­ben­de vur­de­res op imod det for­ven­te­de, hvil­ket selvsagt og­så gæl­der mig som for­mand. Det er me­re re­strik­tivt end en al­ders­græn­se, og der­for har vi be­slut­tet, at den­ne an­be­fa­ling ik­ke er re­le­vant for KFI,” si­ger Bo Ry­gaard, men un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at han bak­ker fuldt op om de nye an­be­fa­lin­ger i øvrigt.

Anbefalinger virker over tid

Bo Ry­gaard var med i det før­ste Fonds­forum, som blev etab­le­ret for me­re end ti år si­den og er i dag ak­tivt in­vol­ve­ret i di­rek­tør­ne­t­vær­ket og sam­ar­bej­det mel­lem de sto­re fon­de. Han hen­vi­ser des­u­den til den se­ne­ste ud­vik­ling in­den for Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se, som si­den star­ten af årtu­sind­skif­tet har ar­bej­det med gover­nan­ce i børsno­te­re­de selskaber.

”For­man­den for Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se, Lars Fre­de­rik­sen, har væ­ret ude at si­ge, at al­ders­græn­sen nok er en af de an­be­fa­lin­ger, som de vil over­ve­je at fjer­ne for C20-sel­ska­ber­ne, så jeg tror og­så den med ti­den vil for­svin­de fra God Fonds­le­del­se. Men nu er vi jo før­ste li­ge rig­tig be­gyndt på re­de­gø­rel­ser­ne fra og med i år, så vi skal li­ge ha­ve tid til at ar­bej­de med det,” si­ger Bo Rygaard.

Iføl­ge Ma­ri­an­ne Phi­lip er det og­så alt for tid­ligt at ske­le til ud­vik­lin­gen i C20-sel­ska­ber­ne. Det skyl­des blandt an­det, at gover­nan­ce-an­be­fa­lin­ger­ne ge­ne­relt har en ef­fekt, der gør, at de en­kel­te an­be­fa­lin­ger over tid bli­ver al­min­de­lig prak­sis, og der­med over­flø­dig­gør sig selv på læn­ge­re sigt. Der­til kom­mer, at for­hol­de­ne i fon­de­ne er me­get an­der­le­des end i de børsno­te­re­de selskaber.

”Selv­om Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se skul­le æn­dre sin an­be­fa­ling om al­ders­græn­sen, så er det slet ik­ke på agen­da­en hos Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se. Det er en god an­be­fa­ling for fon­de­ne, og nu skal de ha­ve fred og ro til at ar­bej­de med de nye an­be­fa­lin­ger. Det er jo et stort ar­bej­de for fon­de­ne. Vi er først li­ge star­tet, hvor­i­mod An­be­fa­lin­ger­ne for God Sel­skabs­le­del­se har haft de­res ind­virk­ning på sel­ska­ber­ne gen­nem man­ge år,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip, der selv har væ­ret næst­for­mand for Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se, og der­for har ind­gå­en­de kend­skab til gover­nan­ce-ud­vik­lin­gen for de børsno­te­re­de selskaber.

Aldersdiskrimination eller ej

En del af fon­de­ne i stikprø­ve­un­der­sø­gel­sen frem­hæ­ver i de­res re­de­gø­rel­ser, at de be­trag­ter en al­ders­græn­se som et ud­tryk for al­der­s­diskri­mi­na­tion, el­ler at det di­rek­te er i strid med EU-ret­ten og chart­ret om li­ge­be­hand­ling. Po­ul Due Jen­sens Fond ta­ger af­stand fra at al­der­s­diskri­mi­ne­re og EGV Fon­den, En­som­me Gam­les Værn for­kla­rer i sin re­de­gø­rel­se, at:

”Der er in­gen øv­re al­ders­græn­se for be­sty­rel­sens med­lem­mer, idet fon­den ar­bej­der ud fra et geron­to­lo­gisk per­spek­tiv og ik­ke er aldersdiskriminerende.”

Og­så KFI Fon­den hen­vi­ser til, at bå­de EU og Dan­mark har ind­ført reg­ler mod al­der­s­diskri­mi­na­tion på ar­bejds­mar­ke­det. Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters Fond pe­ger på den mu­li­ge al­der­s­diskri­mi­na­tion, hvis fon­de­ne af­sæt­ter be­sty­rel­ses­med­lem­mer på bag­grund af de­res alder.

”An­be­fa­lin­gen ses ik­ke at væ­re i har­moni med et EU-di­rek­tiv, som for­by­der aldersdiskrimination.”

Men den pro­blem­stil­ling er for længst af­dæk­ket af Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, som bli­ver se­kre­ta­ri­ats­be­tjent af em­beds­mæn­de­ne i Er­hvervs­sty­rel­sen, for­kla­rer Ma­ri­an­ne Philip.

”Vi har na­tur­lig­vis un­der­søgt, om an­be­fa­lin­gen er ulov­lig. Det er den ik­ke, og der­for er der hel­ler ik­ke ta­le om al­der­s­diskri­mi­na­tion,” si­ger hun.

Fi­re af fon­de­ne i stikprø­ven har ik­ke la­vet den lov­plig­ti­ge re­de­gø­rel­se, el­ler har kun gjort det del­vist. Der­u­d­over er der fle­re fon­de, som skri­ver, at de føl­ger an­be­fa­lin­gen om al­ders­græn­sen, men som dog ik­ke har of­fent­lig­gjort den på­gæl­den­de al­der på hjem­mesi­de el­ler i le­del­ses­be­ret­nin­gen til årsregnskabet.

Fonde der følger anbefalingen om en aldersgrænse / 2.5.2

FondAl­ders­græn­seNo­ter
Po­li­ti­ken-fon­den80 år
Fon­den den Ha­ge­ske Stiftelse80 år
Axel Pitz­ner Fonden75 år
Be­vi­ca Fonden75 år
Brød­re­ne Hart­manns Fond75 år
C.E. Jen­sens Fond75 år
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fond75 år
Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond75 år
Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond/Toms Grup­pens Fond75 år
GF Fon­den75 år
J.C.H. El­le­ham­mers Fond75 år
Jyl­lands-Po­stens Fond75 år
Knud Høj­gaards Fond75 år
Le­go Fonden75 år
Lund­beck­fon­den75 år
Mi­cha­el Jeb­s­en Fonden75 år
Nor­dea-fon­den75 år
Tho­mas B. Thri­ges Fond75 år
Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge Fond73 årHar få­et dis­pen­sa­tion hos Er­hvervs­sty­rel­sen til to nu­væ­ren­de med­lem­mer, som er over 73 år.
Jy­ske Banks Medarbejderfond73 år
Ot­to Møn­steds Fond72 år
Au­gusti­nus Fonden72 ½ år
Bang-Fon­den70 år
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond70 år
Carls­berg­fon­det70 år
Cowi­fon­den70 år
De Lol­lands-Falster­ske Ven­stre­bla­de af 1914's Fond70 år
Den Fyn­s­ke Bladfond70 år
Det Obel­ske Familiefond70 år
Drost Fon­den70 årNo­te: Al­ders­græn­sen for de tre fa­ste med­lem­mer er 78 år. Græn­sen for de valg­te er 70 år.
Durup Spa­re­kas­ses Fond70 år
Eg­mont Fonden70 år
El­sass Fonden70 år
Fio­nia Fond70 år
Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland70 år
Fon­den Her­lev Bladet70 år
Fre­de­riks­berg­Fon­den70 år
Fær­ch­fon­den70 år
Gang­sted­fon­den70 år
Hem­pel Fonden70 år
In­du­stri­ens Fond70 år
Kri­ste­ligt Dag­blads Fond70 årHar ik­ke re­de­gjort for God Fonds­le­del­se, men vil gø­re det se­ne­re på året.
Lauritzen­fon­den70 år
Lemvigh Mül­ler­fon­den70 årNo­te: I sær­li­ge til­fæl­de kan græn­sen for­læn­ges med et år ad gan­gen ind til 75 år.
Leo Fon­det70 år
Lou­i­si­a­na-Fon­den70 år
Mar­got og Thor­vald Drey­ers Fond70 år
No­vo Nor­disk Fonden70 år
Oti­con Fonden70 år
Ram­bøll Fonden70 år
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond70 år
Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fonden70 år
Spar­kas­sen Midt Vest Fonden70 år
Spar­n­ord Fonden70 år
Trel­le­borg Fonden70 årHar få­et dis­pen­sa­tion hos Er­hvervs­sty­rel­sen til den nu­væ­ren­de for­mand, som er over 70 år.
Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fog­hs Fond70 årNo­te: der kan gi­ves dis­pen­sa­tion i op til to år.
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond70 år
Bi­ku­ben­fon­den68 år
Tøm­mer­hand­ler H. Rei­mars Ni­el­sens Fond67 år
Fag­be­væ­gel­sens Al­me­ne Fond i Silkeborg65 år

Fonde der ikke følger anbefalingen om en aldersgrænse / 2.5.2

FondAl­ders­græn­seFor­kla­rin­ger
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formålIn­genFon­den an­ser ik­ke al­der for hver­ken kva­li­fi­ce­ren­de el­ler diskva­li­fi­ce­ren­de for med­lem­skab af bestyrelsen.
C. L. Davids Fonds og SamlingIn­genFøl­ger stif­ters ønske.
Den In­dre Mis­sion i DanmarkIn­genUn­der hen­syn til den al­min­de­li­ge ud­vik­ling på ar­ber­bejds­mar­ke­det har be­sty­rel­sen ik­ke fun­det det hens­gts­mæs­sigt at fast­sæt­te en aldersgrænse
EGV Fon­denin­genDer er in­gen øv­re al­ders­græn­se for be­sty­rel­sens med­lem­mer, idet fon­den ar­bej­der ud fra et geron­to­lo­gisk per­spek­tiv og ik­ke er aldersdiskriminerende.
Fon­den for Brørup SparekasseIn­genDet vur­de­res hvert år, om med­lem­mer­ne er kva­li­fi­ce­re­de til at sid­de i bestyrelsen
G.E.C Gads FondIn­genFon­den hen­vi­ser til fun­dat­set, hvor der ik­ke er en aldergrænse.
Har­boe FondenIn­genVedtæg­ter­ne sæt­ter ik­ke loft over med­lem­mer­nes funk­tions­pe­ri­o­de, hvor­for be­sty­rel­sen op­fat­ter det som stif­ters in­ten­tion, at der ik­ke skal væ­re en begrænsning.
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondIn­genBe­sty­rel­sen ser ik­ke al­der for af­gø­ren­de for om et med­lem er valg­bart. Des­u­den har bå­de EU og Dan­mark ind­ført reg­ler mod al­der­s­diskri­mi­na­tion på arbejdsmarkdet.
Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa JægersprisIn­genDet er be­sty­rel­sens op­fat­tel­se af stif­ter ik­ke øn­ske­de en aldersgrænse
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens FondIn­genI hen­hold til fonds­fun­dat­sen er der ik­ke fast­sat no­gen pen­sions­al­der for med­lem­mer af be­sty­rel­sen. Be­sty­rel­sen vil fo­re­ta­ge eva­lu­e­ring af det en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lems ar­bej­de én gang om året, og måt­te det vi­se sig, at et be­sty­rel­ses­med­lem på grund af al­der, syg­dom el­ler an­den svæk­kel­se ik­ke måt­te væ­re i stand til at va­re­ta­ge hver­vet som med­lem af be­sty­rel­sen, vil be­sty­rel­sen for­hol­de sig til den­ne pro­blem­stil­ling, når og hvis det­te måt­te bli­ve aktuelt.
Léo­nie Son­nings MusikprisIn­genI hen­hold til fun­dat­sen er der in­gen al­ders­græn­se, og det vur­de­res ik­ke at væ­re nød­ven­digt un­der hen­syn til at valg­pe­ri­o­den er 4 år.
Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters FondIn­genAn­be­fa­lin­gen ses ik­ke at væ­re i har­moni med et EU-di­rek­tiv, som for­by­der aldersdiskrimination.
Po­ul Due Jen­sens FondIn­genNej til al­der­s­diskri­mi­na­tion. Fon­den er fun­da­men­talt ue­nig med an­be­fa­ling 2.5.2 om at fast­sæt­te en ab­so­lut al­ders­græn­se. Al­der ale­ne bør ik­ke væ­re diskva­li­fi­ce­ren­de ved vur­de­ring af be­sty­rel­ses­med­lem­mers kom­pe­ten­cer. Fon­den har der­for af­vist at fast­sæt­te en absolutaldersgrænse.
Pre­ben Jo­han Mi­chel­sens FondIn­genI hen­hold til fonds­fun­dat­sen er der ik­ke fast­sat no­gen pen­sions­al­der for med­lem­mer af be­sty­rel­sen. Be­sty­rel­sen vil fo­re­ta­ge eva­lu­e­ring af det en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lems ar­bej­de én gang om året, og måt­te det vi­se sig, at et be­sty­rel­ses­med­lem på grund af al­der, syg­dom el­ler an­den svæk­kel­se ik­ke måt­te væ­re i stand til at va­re­ta­ge hver­vet som med­lem af be­sty­rel­sen, vil be­sty­rel­sen for­hol­de sig til den­ne pro­blem­stil­ling, når og hvis det­te måt­te bli­ve aktuelt.
Ruth og Chr. Muff Iver­sens FondIn­genDet er fonds­be­ty­rel­sens op­fat­tel­se, at det ik­ke er nød­ven­digt el­ler hen­sigts­mæs­sigt at fast­sæt­te en ge­ne­rel og fast al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, men der er op­mærk­som­hed på be­sty­rel­sens kom­pe­ten­cer i over­ens­stem­mel­se med an­be­fa­ling 2.3.3.
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og Hu­strus LegatIn­genLe­ga­tet har en sær­lig ud­peg­nings­pro­cu­de­re hvor med­lem­mer­ne ud­pe­ges ved valg
Aar­hus Uni­ve­ri­stets ForskningsfondIn­genIføl­ge fon­dens ud­peg­nings­reg­ler sker re­k­rut­te­ring af be­sty­rel­ses­med­lem­mer pri­mært blandt statsan­sat­te, der ik­ke har no­gen øv­re græn­se for ansættelse.
X-FondIn­genAl­der er ik­ke et re­le­vant kri­te­ri­um for ud­peg­ning af bestyrelsesmedlemmerne.
Ej­nar og Me­ta Thor­sens Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.
Gud­jörg og Ei­nar Ho­norés Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.
Stevns Brand Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger al­le an­be­fa­lin­ger­ne. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning. In­gen redegørelse.
Spar Hvet­bo Fondenn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.
Pre­ben Han­sens Le­gat til Min­de om Hans For­æl­dre Th. Han­sen og Hu­stru Kät­he Hansenn.a.Fon­den har end­nu ik­ke re­de­gjort for al­le punk­ter i an­be­fa­lin­ger­ne, men vil gø­re næ­ste år.
Fuur Spa­re­kas­ses Fondn.a.Har ik­ke re­de­gjort for God Fonds­le­del­se i år, men vil gø­re det næ­ste år.
Born­holms Ti­den­des Fondn.a.Fon­den re­de­gør ik­ke for an­be­fa­ling 2.5.2.
Køb­mand Her­man Sal­lings Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer