Peter Gæmelke: Demokratisk engagement skal baseres på lyst til indflydelse

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen skal tættere på det filantropiske arbejde. Derfor foreslår bestyrelsen, med Peter Gæmelke i spidsen, at nedsætte et regionalt bevillingsudvalg. Også det strategiske fokus på mental sundhed skal inden længes drøftes af repræsentanterne. Fem år efter udskillelsen fra Tryghedsgruppen, konstaterer formanden, at foreningen har udviklet sig markant anderledes end han forventede.

Peter Gæmelke (foto: Velliv Foreningen)
"Jeg for­ven­ter ik­ke, at vi no­gen­sin­de kom­mer op på 40-50-60 pro­cent i stem­me­tal. Men kan vi fort­sæt­te med at ha­ve mel­lem 10 og 15 pro­cent, som en­ga­ge­rer sig ved at stem­me på, hvem der skal va­re­ta­ge den­ne for­e­nings op­ga­ver, er det i min op­tik et godt fun­da­ment," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Gæ­mel­ke (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Ly­sten skal dri­ve værket.

Det gam­mel­kend­te ud­tryk pas­ser sær­de­les godt på det syn, for­man­den for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke har på med­lem­mer­nes vil­je til at ud­nyt­te de de­mo­kra­ti­ske mu­lig­he­der i den fem år gam­le filan­tro­pi­ske forening.

Pe­ter Gæ­mel­ke kan så­le­des sag­tens for­stå, at en stor del af Vel­liv For­e­nin­gens 350.000 med­lem­mer, der al­le er au­to­ma­ti­ske med­lem­mer af for­e­nin­gen som kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, be­tak­ker sig for at stil­le op el­ler stem­me til re­præ­sen­tant­skabsval­ge­ne i foreningen.

”Jeg har fuld respekt for, at no­gen ba­re er med i Vel­liv For­e­nin­gen, for­di de har en pen­sion, som skal pas­ses godt og or­dent­ligt, så­dan at de sik­rer de­res al­der­dom. At de ik­ke vil en­ga­ge­re sig i den­ne for­e­ning, for­di de må­ske er en­ga­ge­ret i 1.000 an­dre ting el­ler ba­re pas­ser de­res ar­bej­de, kan jeg sag­tens for­stå. Ef­ter min me­ning er det dem, der har lyst til at gø­re de­res ind­fly­del­se gæl­den­de, som skal gø­re det,” fast­slår Pe­ter Gæ­mel­ke i et in­ter­view med Fundats.

Trods for­man­dens ud­tal­te for­stå­el­se for nog­le med­lem­mers øn­ske om ik­ke at en­ga­ge­re sig, er grup­pen af med­lem­mer, der ger­ne vil ha­ve ind­fly­del­se, be­trag­te­lig i Vel­liv Foreningen.

En­ga­ge­men­tet var blandt an­det ty­de­ligt ved val­ge­ne til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Sjæl­land og Re­gion Ho­ved­sta­den tid­li­ge­re på året. Her ud­nyt­te­de hen­holds­vis 12,1 og 9,8 pro­cent af med­lem­mer­ne de­res mu­lig­hed for at væ­re med til at væl­ge, hvem der skul­le ha­ve sæ­de i re­præ­sen­tant­ska­bet, og i beg­ge re­gio­ner var det hø­je­re stem­me­pro­cen­ter end ved det se­ne­ste valg.

Jo fle­re, der stem­mer, de­sto stær­ke­re fun­da­ment har vi til at træf­fe be­slut­nin­ger på med­lem­mer­nes vegne.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Jeg for­ven­ter ik­ke, at vi no­gen­sin­de kom­mer op på 40-50-60 pro­cent i stem­me­tal. Men kan vi fort­sæt­te med at ha­ve mel­lem 10 og 15 pro­cent, som en­ga­ge­rer sig ved at stem­me på, hvem der skal va­re­ta­ge den­ne for­e­nings op­ga­ver, er det i min op­tik et godt fun­da­ment. Jo fle­re, der stem­mer, de­sto stær­ke­re fun­da­ment har vi til at træf­fe be­slut­nin­ger på med­lem­mer­nes veg­ne. Den op­bak­ning, vi har få­et ind­til vi­de­re, er jeg me­get til­freds med, og der er et godt en­ga­ge­ment bå­de i re­præ­sen­tant­ska­bet og i be­sty­rel­sen – og om mu­ligt vil vi ger­ne styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet yder­li­ge­re,” un­der­stre­ger Pe­ter Gæmelke.

Nyt regionalt bevillingsudvalg

Blandt an­det der­for har be­sty­rel­sen i Vel­liv For­e­nin­gen net­op ud­ar­bej­det et for­slag om at ned­sæt­te et re­gio­nalt be­vil­lings­ud­valg, som – hvis det ved­ta­ges – fra star­ten af 2021 skal ta­ge stil­ling til de man­ge min­dre an­søg­nin­ger, den filan­tro­pi­ske for­e­ning mod­ta­ger in­den for sit fo­kus på men­tal sund­hed. For­sla­get bli­ver frem­lagt for for­e­nin­gens hø­je­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, på et di­gi­talt re­præ­sen­tant­skabs­mø­de tors­dag den 12. november.

”Som det er i dag, er det be­sty­rel­sen, der på al­le ni­veau­er be­slut­ter, hvil­ke ini­ti­a­ti­ver vi sæt­ter gang i. Tan­ken med be­vil­lings­ud­val­get er, at det skal ta­ge sig af al­le de min­dre be­vil­lin­ger fra lo­ka­l­om­rå­der­ne, mens vi be­hol­der de lidt stør­re pro­jek­ter i be­sty­rel­sen. Det skal bå­de ske for at en­ga­ge­re re­præ­sen­tant­ska­bet, som rig­tig ger­ne vil in­vol­ve­res yder­li­ge­re, og for at spre­de ind­sat­ser­ne en smu­le, alt­så la­ve en ny form for ar­bejds­de­ling. Be­sty­rel­sen læg­ger op til og indstil­ler til re­præ­sen­tant­ska­bet, at ned­sæt­tel­sen af ud­val­get bli­ver ved­ta­get den 12. novem­ber, og jeg fø­ler mig over­be­vist om, at re­præ­sen­tant­ska­bet og­så sy­nes, det er en god idé,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Han op­ly­ser, at be­vil­lings­ud­val­get skal be­stå af fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer – én fra hver re­gion – samt én per­son fra bestyrelsen.

Bør fastholde fokus på mental sundhed

Op­rin­de­ligt var det pla­nen, at Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab på mø­det den 12. novem­ber og­så skul­le dis­ku­te­re og god­ken­de en ny del­stra­te­gi ved­rø­ren­de for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed. Den nu­væ­ren­de del­stra­te­gi på om­rå­det er for pe­ri­o­den 2017-2020.

Men på grund af cor­ona­kri­sen er for­ar­bej­det for­sin­ket, og det bli­ver nu kun en drøf­tel­se, der skal ske på novem­ber-mø­det. Der­næst vil be­sty­rel­sen ud­ar­bej­de et de­ci­de­ret for­slag, som re­præ­sen­tant­ska­bet i ste­det ta­ger stil­ling til på sit mø­de i marts 2021.

Pe­ter Gæ­mel­ke læg­ger dog ik­ke skjul på, at står det til ham, skal der ik­ke æn­dres på stra­te­gi­en om at bru­ge 20 pro­cent af over­skud­det på al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer den men­tale sund­hed blandt an­det på jobbet.

Der er sta­dig så sto­re op­ga­ver at lø­se i for­hold til men­tal sundhed.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Ud fra, hvad vi ind­til vi­de­re har drøf­tet i be­sty­rel­sen, er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil fort­sæt­te med det, vi sat­te i værk for tre år si­den. Vi vil ik­ke be­væ­ge os ud på nye om­rå­der, for der er sta­dig så sto­re op­ga­ver at lø­se i for­hold til men­tal sund­hed. Så set med mi­ne bril­ler skal men­tal sund­hed fort­sæt­te med at væ­re på dags­or­de­nen, og det syns­punkt tror jeg vil mø­de fuld op­bak­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Ved valg­kam­pen i Re­gion Sjæl­land og Re­gion Ho­ved­sta­den op til re­præ­sen­tant­skabsval­get i for­å­ret var fo­kus blandt kan­di­da­ter­ne især på for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. For­man­den er ik­ke i tvivl om, at det skyl­des en æg­te in­ter­es­se blandt de mest en­ga­ge­re­de med­lem­mer for net­op det men­tale sundhedsområde.

”Jeg tror, at et fler­tal af dem, der en­ga­ge­rer sig, har et godt øje til, at vi bru­ger nog­le af vo­res pen­ge på at gø­re no­get godt for det dan­ske sam­fund. Og vi op­le­ver me­get stor sym­pa­ti og op­bak­ning til, at vi net­op har valgt at fo­ku­se­re på den gren, der hed­der men­tal sund­hed,” un­der­stre­ger Pe­ter Gæmelke. 

Analyse viste huller i ostelagkagen

At det er det­te om­rå­de, Vel­liv For­e­nin­gen har ka­stet sin al­men­nyt­ti­ge kær­lig­hed på, skyl­des iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke en ana­ly­se, der blev fo­re­ta­get op til for­e­nin­gens stif­tel­se i au­gust 2015.

”Der er jo man­ge i fon­de, som støt­ter de for­skel­li­ge ret­nin­ger, men vo­res ana­ly­se vi­ste, at i for­hold til den men­tale sund­hed var der hul­ler i ostelag­ka­gen. Og vi vil­le jo ger­ne fin­de et om­rå­de, hvor der var plads til os. Bil­le­det var, at der var sti­gen­de men­tale sund­heds­pro­ble­mer på det dan­ske ar­bejds­mar­ked, blandt an­det i ly­set af, at an­tal­let af stres­stil­fæl­de er sti­gen­de og har væ­ret det de se­ne­ste 15-20 år. Der­for sat­te vi ind her, og mit ind­tryk er, at det har væ­ret et rig­tigt valg. Det kan vi blandt an­det se på de man­ge an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger bå­de fra forsk­nings­ver­de­nen og fra for­mid­le­re, som hjæl­per med at la­ve nye struk­tu­rer på ar­bejds­plad­ser­ne. Og mit øn­ske er, at vi om 20 år har gjort så me­get, at vi kan be­gyn­de at la­ve fore­byg­gen­de i ste­det for hel­bre­den­de ind­sat­ser,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Cor­ona­kri­sens man­ge kon­se­kven­ser, blandt an­det me­re hjem­me­ar­bej­de, har ty­de­lig­gjort nye men­tale sund­heds­ud­for­drin­ger for dan­sker­ne, og på den bag­grund har Vel­liv For­e­nin­gen be­vil­get mid­ler til tre pro­jek­ter, der un­der­sø­ger, hvor­dan dan­sker­ne men­talt er ble­vet på­vir­ket un­der krisen.

Vi vil og­så ger­ne støt­te ak­ti­vi­te­ter ude i land­ska­bet i et­hvert hjør­ne af Danmark.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Der er en be­ty­de­lig in­ter­es­se for at få pen­ge til forsk­nings­pro­jek­ter, som kan do­ku­men­te­re, hvor­dan vi kan gø­re det bed­re i mor­gen, end vi gjor­de i går, og der er me­get stor op­bak­ning i for­e­nin­gens be­sty­rel­se til, at vi skal gø­re no­get, der er fun­de­ret på vi­den, og ik­ke ba­re smi­de pen­ge ud til høj­re og ven­stre. Der­for vil vi me­get ger­ne støt­te pro­jek­ter, som gi­ver et nyt vi­dens­grund­lag. Men vi vil og­så ger­ne støt­te ak­ti­vi­te­ter ude i land­ska­bet i et­hvert hjør­ne af Dan­mark, for ek­sem­pel virk­som­he­der, der vil sæt­te sær­lig fo­kus på men­tal sund­hed og der­for hy­rer en kon­su­lent, el­ler lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter, hvor man sæt­ter sig sam­men og ta­ler med hin­an­den på en ny må­de for der­med at få det bed­re med hin­an­den,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Formuen skal ikke være større

Den fem­te­del af Vel­liv For­e­nin­gens over­skud, der bru­ges på al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, ud­gjor­de sid­ste år 60 mil­li­o­ner kro­ner, og Pe­ter Gæ­mel­ke for­ven­ter, at der trods cor­ona­kri­se vil væ­re et til­sva­ren­de be­løb at gø­re godt med i in­de­væ­ren­de år. 

”Det er vig­tigt for os at fast­hol­de ak­ti­vi­tets­ni­veau­et. I de før­ste år har vi ik­ke helt brugt al­le de pen­ge, der blev hen­sat til al­men­nyt­tigt ar­bej­de, så vi har nog­le re­ser­ver stå­en­de fra de an­dre år, som om nød­ven­digt kan bru­ges til al­men­nyt­tigt ar­bej­de i år. Den fonds­lig­nen­de struk­tur, vi dér har, hvor vi ger­ne vil væ­re til gavn for ik­ke kun de 350.000 med­lem­mer, men for he­le det dan­ske sam­fund, ser ud til at ud­vik­le sig pænt og or­dent­ligt,” po­in­te­r­er formanden.

På Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i ju­ni i år, hvor års­rap­por­ten fra 2019 blev god­kendt, præ­sen­te­re­de for­man­den et so­lidt over­skud på 616 mil­li­o­ner kro­ner. Her­af blev 300 mil­li­o­ner kro­ner ud­lod­det – for­delt med 240 mil­li­o­ner kro­ner i ud­be­talt med­lems­bonus og 60 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger – mens over halv­de­len af over­skud­det, 316 mil­li­o­ner kro­ner, blev lagt til si­de for, som for­man­den den­gang ud­tryk­te det, ”at gø­re for­e­nin­gen me­re robust.”

– På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i ju­ni tal­te du og­så om at ud­vi­se ”ret­ti­dig om­hu i en kri­se­tid.” Er je­res fi­lo­so­fi rent øko­no­misk at gå med bå­de liv­rem og seler?

”Bå­de ja og nej. Vi vil ha­ve en or­dent­lig, vel­dre­vet virk­som­hed. Men vi har og­så be­slut­tet, at vi ik­ke vil byg­ge for­mu­en op til at væ­re me­ga­me­get stør­re, end den er i dag. For­mu­en skal ik­ke vok­se til him­mel­hø­je vær­di­er, men der­i­mod væ­re an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret og gø­re gavn og glæ­de i det dan­ske sam­fund. Vi vil dog al­li­ge­vel kon­so­li­de­re den med det la­ve­ste, man kan, for at føl­ge med in­f­la­tio­nen i det dan­ske sam­fund, og det gør vi hvert år. Det er rig­tigt, at vi i ju­ni godt kun­ne ha­ve brugt 100 mil­li­o­ner kro­ner me­re til bonus og al­men­nyt­tigt ar­bej­de. Men i ly­set af cor­o­na og usik­ker­he­den om, hvad det kom­mer til at be­ty­de, sam­ti­dig med at mar­ke­det var ved at fal­de sam­men og ren­ter­ne faldt, valg­te vi at ta­ge sik­ker­heds­hand­sker­ne på. Og det var der fuld op­bak­ning til,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

”Det be­ty­der så og­så,” til­fø­jer han, ”at vi næ­ste år, hvis Vel­liv i in­de­væ­ren­de van­ske­li­ge år la­ver lidt fær­re pen­ge, fak­tisk har lidt re­ser­ver, som vi kan bru­ge bå­de til bonus og al­men­nyt­tigt arbejde.”

Nu, hvor 2020 er gå­et ind i sin sid­ste sjet­te­del, un­der­stre­ger Pe­ter Gæ­mel­ke, at det år, som især fra marts og frem til som­mer­pe­ri­o­den gav dy­be pan­de­ryn­ker i sto­re de­le af sam­fun­det og her­un­der i Vel­liv For­e­nin­gens be­sty­rel­ses­lo­ka­le, for­ment­lig ik­ke en­der så galt som fryg­tet rent økonomisk. 

”Da vi hav­de mø­de i ju­ni, var vi ne­de i et hul, og Vel­liv var og­så ud­for­dret. Men i dag ser det me­get, me­get me­re po­si­tivt ud. For­e­nin­gens ind­tægts­ni­veau er igen po­si­tivt, og af­ka­stet fra Vel­liv ser og­så for­nuf­tigt ud. Det he­le ud­vik­ler sig i en po­si­tiv ret­ning. Det ene­ste, der pres­ser pen­sions­sel­ska­ber­ne, er det la­ve ren­te­ni­veau. Så to­talt ser det ud til, at vi kom­mer ud med et godt re­sul­tat og­så i 2020,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Anderledes udvikling end forventet

Da Vel­liv For­e­nin­gen blev stif­tet 6. au­gust 2015 ved en op­de­ling af Tryg­heds­grup­pen, hav­de for­e­nin­gen 330.000 med­lem­mer, som al­le var kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion. Med stif­tel­sen fulg­te en for­mue på ot­te mil­li­ar­der kroner.

I dag har for­e­nin­gens med­lem­stal run­det 350.000, sva­ren­de til an­tal­let af kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, og ud­vik­lin­gen er iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke et bil­le­de på, at ”pen­sions­sel­ska­bet ud­vik­ler sig gan­ske for­nuf­tigt” og ”lig­ger i den bed­ste tred­je­del, hvil­ket er me­get tilfredsstillende.”
Og væk­sten vil fort­sæt­te, vur­de­rer han.

Man kan si­ge, at vi har nyt­tig­gjort den sto­re po­se pen­ge, som vi end­te med at ta­ge med ud af Tryg­heds­grup­pen, på den må­de, at vi har skabt et kun­de­e­jet selskab.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Der er stor in­ter­es­se for at bli­ve en del af et kun­de­e­jet sel­skab, hvor pen­ge­ne bli­ver i sel­ska­bet og ik­ke sen­des ud til an­dre hjør­ner og kro­ge, bort­set fra de pen­ge, der bru­ges til at styr­ke men­tal sund­hed. Vi er jo ik­ke en fond, men på det felt vil vi ger­ne ar­bej­de al­men­nyt­tigt. Nog­le af pen­ge­ne er skabt af for­ti­den, og der­for sy­nes vi, det gi­ver me­ning at bru­ge nog­le af dem til no­get al­men­nyt­tigt i det dan­ske sam­fund,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Når Pe­ter Gæ­mel­ke kig­ger til­ba­ge på de før­ste fem år med Vel­liv For­e­nin­gen, un­der­stre­ger han, at for­e­nin­gen i dag er et helt an­det sted, end han hav­de tro­et, hvis han i 2015 var ble­vet bedt om at kig­ge i krystalkuglen.

Blå bog: Pe­ter Gæmelke
  • 65 år (født 7. ja­nu­ar 1955)
  • Ud­dan­nel­ser: Re­a­lek­sa­men, han­dels­sko­le­ek­sa­men, land­brugs­ud­dan­nel­se og mer­ko­nom i regn­skab. Be­sty­rel­ses­for­mands­ud­dan­net på Insead
  • Dri­ver land­brug nær Vej­en med plan­teavl og svi­ne­pro­duk­tion sam­men med sin søn
  • Be­sty­rel­ses­for­mand i Vel­liv For­e­nin­gen, Lø­ven­holm Fon­den, Na­tu­re Ener­gy Bi­o­gas og Det Grøn­ne Mu­se­um. Des­u­den næst­for­mand i Vel­livs bestyrelse
  • Tid­li­ge­re for­mand for De Dan­ske Land­bo­for­e­nin­ger og præ­si­dent for Landbrugsrådet (1995-2009)
  • Rid­der af Dan­ne­brog af 1. grad.

”For fem år si­den tro­e­de vi, vi skul­le sid­de og for­val­te en for­mue og ud­be­ta­le en vis del af den som bonus til de med­lem­mer, der står bag for­e­nin­gen, og så skul­le vi i øv­rigt la­ve lidt al­men­nyt­tigt ar­bej­de. Men at vi i dag ejer vo­res eget pen­sions­sel­skab 100 pro­cent, hav­de vi ik­ke fo­re­stil­let os den­gang. Man kan si­ge, at vi har nyt­tig­gjort den sto­re po­se pen­ge, som vi end­te med at ta­ge med ud af Tryg­heds­grup­pen, på den må­de, at vi har skabt et kun­de­e­jet sel­skab. I min op­tik har vi be­væ­get os til­ba­ge til en slags an­dels­sel­skab, hvor kun­der­ne ejer de­res eget sel­skab, og de pen­ge, sel­ska­bet ge­ne­re­rer, kom­mer en­ten ind på pen­sions­kon­to­en el­ler hjem til det en­kel­te med­lem. De bli­ver hver­ken sendt til Kø­ben­havn, Sto­ck­holm el­ler Hels­inki. Og ved si­den af det har vi gjort en ind­sats med de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger in­den for men­tal sund­hed for den voks­ne dan­ske be­folk­ning. Alt i alt har det væ­ret en mar­kant an­den ud­vik­ling, end jeg hav­de for­ven­tet,” fast­slår Pe­ter Gæmelke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer