Professor om Ruslands-dilemmaer: ”Fondsbestyrelser skal løbende vurdere, om det, der foregår i selskabet, er fornuftigt”

CBS-professor og fondsekspert Steen Thomsen mener ikke, at der findes nemme løsninger for fonde, der ejer selskaber, som fortsat opererer i Rusland. ”Men der er ikke noget, der tyder på, at de danske virksomheder og ejerfonde med aktiviteter i Rusland bliver reddet af gonggongen. De er nødt til at forholde sig til det store dilemma, de befinder sig i," siger han.

Steen Thomsen, professor ved Copenhagen Business School
”Over­ord­net må man ba­re kon­sta­te­re, at der ik­ke er no­gen nem­me løs­nin­ger i den­ne sag for de på­gæl­den­de virk­som­he­der og fon­de," si­ger CBS-pro­fes­sor Ste­en Thomsen.
Den­ne ar­ti­kel er skre­vet før Carls­berg man­dag den 28. marts an­non­ce­re­de, at de vil for­be­re­de et fra­salg af de­res rus­si­ske dat­ter­sel­skab Bal­ti­ka Breweries.

Kri­tik­ken af Carls­berg og un­der­lig­gen­de og­så af Carls­berg­fon­det, som ejer 30 pro­cent af ak­tier­ne i bryg­ge­ri­et og har fem plad­ser i sel­skabs­be­sty­rel­sen, har væ­ret vold­som si­den Ruslands in­va­sion af Ukraine.

Kri­tik­ken ud­sprin­ger af Carls­bergs ud­mel­ding om på den ene si­de at fjer­ne Carls­berg-bran­det og ik­ke at vil­le fo­re­ta­ge nye in­ve­ste­rin­ger i Rusland, men sam­ti­dig at fort­sæt­te pro­duk­tio­nen på de ot­te Bal­ti­ka-bryg­ge­ri­er i det krigs­før­en­de land.

Der­med fort­sæt­ter Carls­berg re­elt med 90 pro­cent af si­ne ak­ti­vi­te­ter i Rusland. Det sker sam­ti­dig med, at de fle­ste an­dre sto­re, in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der har be­slut­tet de­fi­ni­tivt at drop­pe al pro­duk­tion og salg i samt sam­han­del med Rusland.

I et in­ter­view med Fun­dats læg­ger én af lan­dets før­en­de eks­per­ter i re­la­tion til er­hvervs­dri­ven­de fon­des age­ren, pro­fes­sor Ste­en Thom­sen fra Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), ik­ke skjul på, at han me­ner, der er ta­le om et svært dilemma.

Rent moralsk er det nemt at si­ge, at selv­føl­ge­lig skal dan­ske virk­som­he­der træk­ke sig ud af Rusland – men det er og­så al­tid me­get nemt at væ­re moralsk, når man står på sidelinjen

Ste­en Thom­sen – Pro­fes­sor, CBS

Iføl­ge pro­fes­soren er dét, der i dis­se uger dis­ku­te­res i Carls­bergs sel­skabs- og fonds­be­sty­rel­se samt i an­dre fonds­be­sty­rel­ser med er­hvervsak­ti­vi­te­ter i Rusland, slet ik­ke så en­kelt og sort-hvidt, som det må­ske kan op­fat­tes set udefra.

”Over­ord­net må man ba­re kon­sta­te­re, at der ik­ke er no­gen nem­me løs­nin­ger i den­ne sag for de på­gæl­den­de virk­som­he­der og fon­de. Det he­le vil­le væ­re me­get nem­me­re, hvis man ik­ke hav­de no­get for­ret­nings­mæs­sigt på spil, men det har blandt an­dre Carls­berg og der­med og­så Carls­berg­fon­det i høj grad. Og jo me­re, man har på spil, de­sto svæ­re­re bli­ver det at ta­ge stil­ling. Rent moralsk er det nemt at si­ge, at selv­føl­ge­lig skal dan­ske virk­som­he­der træk­ke sig ud af Rusland – men det er og­så al­tid me­get nemt at væ­re moralsk, når man står på si­de­linj­en,” si­ger Ste­en Thomsen.

Risiko for generel boykot

Pro­fes­soren, der har ti­tel af ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions at the Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce’, un­der­stre­ger sam­ti­dig, at si­tu­a­tio­nen i og om­kring Rusland og Ukrai­ne kan ”bli­ve så kri­tisk”, at det bli­ver et for­ret­nings­mæs­sigt pro­blem at bli­ve ved med at dri­ve for­ret­ning i Rusland.

”Det kan bli­ve ak­tu­elt, hvis fol­ke­stem­nin­gen bli­ver, at man helt vil boy­kot­te et sel­skab, for­di det er til ste­de i Rusland – sær­lig hvis der er ta­le om en ge­ne­rel boy­kot ver­den over, ik­ke blot en boy­kot i nog­le få, små mil­jø­er i Dan­mark. Der­til kom­mer det rent eti­ske pro­blem: Hvor­når bli­ver det, vi er vid­ner til i Ukrai­ne, for me­get? Hvis Pu­tin for ek­sem­pel be­gyn­der at bru­ge gift­gas, kan det bli­ve al­vor­li­ge­re og al­vor­li­ge­re og der­med et stør­re etisk pro­blem for ejer­fon­de­ne og virk­som­he­der­ne. Og hvor­dan skal virk­som­he­der­ne og fon­de­ne re­a­ge­re, hvis han smi­der en atom­bom­be?,” spør­ger Ste­en Thomsen.

Ste­en Thom­sen fast­slår, at selv­om dis­kus­sio­nen om virk­som­he­ders ak­ti­vi­te­ter i et krigs­før­en­de land må­ske umid­del­bart kan lig­ne en sag for de på­gæl­den­de sel­ska­bers di­rek­tio­ner og be­sty­rel­ser, så har de på­gæl­den­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark, for ek­sem­pel Carls­berg­fon­det, en be­tyd­nings­fuld rolle.

Jeg er ik­ke i tvivl om, at der i øje­blik­ket og­så fo­re­går le­ven­de dis­kus­sio­ner om de her spørgs­mål i Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab, som jo ud­pe­ger be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne til Carlsbergfondet

Ste­en Thom­sen – Pro­fes­sor, CBS

”Fon­de­ne spil­ler en rol­le i den­ne dis­kus­sion, for den rol­le har man som stor- el­ler ho­ve­d­ak­tio­nær, og fonds­be­sty­rel­ser­ne skal lø­ben­de føl­ge med i og vur­de­re, om de sy­nes, at det, der fo­re­går i sel­ska­bet, er for­nuf­tigt. Og jeg er ik­ke i tvivl om, at der i øje­blik­ket og­så fo­re­går le­ven­de dis­kus­sio­ner om de her spørgs­mål i Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab, som jo ud­pe­ger be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne til Carls­berg­fon­det,” si­ger Ste­en Thomsen.

Me­re end én må­ned ef­ter den rus­si­ske in­va­sion star­te­de, pe­ger man­ge iagt­ta­ge­re på, at ver­den for­ment­lig skal indstil­le sig på en lang­va­rig krig. Og Ste­en Thom­sens vur­de­ring er og­så, at Carls­berg, Carls­berg­fon­det og an­dre med fort­sat­te ak­ti­vi­te­ter i Rusland næp­pe skal for­ven­te fo­re­lø­big at slip­pe for at ha­ve Rusland stå­en­de øverst på dagsordenen.

”Som jeg ser si­tu­a­tio­nen, kan den va­re ved i lang tid. Der er ud­sigt til va­ri­ge sank­tio­ner mod Rusland, og Pu­tin bli­ver næp­pe væl­tet næ­ste år. Der­med er der ik­ke no­get, der ty­der på, at de dan­ske virk­som­he­der og ejer­fon­de med ak­ti­vi­te­ter i Rusland bli­ver red­det af gong­gon­gen. De er nødt til at for­hol­de sig til det sto­re di­lem­ma, de be­fin­der sig i,” fast­slår Ste­en Thomsen.

Mere værdiorienterede

I den for­bin­del­se er det iføl­ge pro­fes­soren væ­sent­ligt at hu­ske, at fond­se­je­de sel­ska­ber er me­re vær­di­o­ri­en­te­re­de end an­dre sel­ska­ber, idet de, som han ud­tryk­ker det, ”er sty­ret af et ul­ti­ma­tivt for­mål om at gø­re gavn”.

”Hvis det går fint i sel­ska­bet, kom­mer der fle­re pen­ge op til fon­den og fle­re pen­ge til at bli­ve delt ud. Det er med an­dre ord ik­ke kun spørgs­mål om pro­fit, der her spil­ler ind, og det be­ty­der, at de fond­se­je­de sel­ska­ber ser på moral­ske di­lem­ma­er på en an­den må­de, end det sker i an­dre sel­ska­ber. Hvor­dan dét så kom­mer til at ud­mønte sig ak­tu­elt i for­hold til Rusland, er umu­ligt at si­ge, idet det jo er men­ne­sker, der skal træf­fe af­gø­rel­ser­ne,” si­ger Ste­en Thomsen.

Hvis man dra­ger hi­sto­ri­ske pa­ral­lel­ler og for ek­sem­pel sam­men­lig­ner Rusland med Na­zi­tys­kland, vil­le ræ­son­ne­ment­et iføl­ge Ste­en Thom­sen de fle­ste ste­der for­ment­lig væ­re, at så skul­le man træk­ke sig ud om­gå­en­de, idet man som virk­som­hed vil­le bli­ve kom­pro­mit­te­ret af at væ­re til ste­de i landet.

Men han min­der om, at hi­sto­ri­en og­så rum­mer ek­semp­ler på, at pri­va­te virk­som­he­ders fy­si­ske til­ste­de­væ­rel­se i ’fjen­dens lejr’ kan ha­ve en gavn­lig effekt.

Hvis du som Carls­berg i dag har over 8.000 me­d­ar­bej­de­re i Rusland, er det værd at tæn­ke på, at de på­gæl­den­de 8.000 me­d­ar­bej­de­re for­ment­lig har en no­get an­den hold­ning til Ve­sten, end hvis bryg­ge­ri­et var ejet af en rus­sisk oligark

Ste­en Thom­sen – Pro­fes­sor, CBS

”Hvis man som en an­den me­ta­for kig­ger på det gam­le Sov­je­tu­ni­o­nen, véd vi jo, at de ve­st­li­ge virk­som­he­ders til­ste­de­væ­rel­se var med til at lø­se Den kol­de krig. Her var det en rig­tig stra­te­gi, at virk­som­he­der­ne ik­ke trak sig ud. Alt det, som ske­te med Gor­batjov, var re­sul­ta­tet af en af­spæn­ding, som var ble­vet ind­ledt af Nixon og an­dre i 70´erne blandt an­det på bag­grund af, at der var ve­st­li­ge virk­som­he­der til ste­de i Sov­je­tu­ni­o­nen,” si­ger Ste­en Thom­sen og dra­ger der­fra en di­rek­te pa­ral­lel til Carlsberg:

”Hvis du som Carls­berg i dag har over 8.000 me­d­ar­bej­de­re i Rusland, er det værd at tæn­ke på, at de på­gæl­den­de 8.000 me­d­ar­bej­de­re for­ment­lig har en no­get an­den hold­ning til Ve­sten, end hvis bryg­ge­ri­et var ejet af en rus­sisk oligark. Så spørgs­må­let er, hvad der er godt på læn­ge­re sigt,” si­ger han.

Ste­en Thom­sen til­fø­jer, at dis­kus­sio­nen om pro et con­tra virk­som­he­ders til­ste­de­væ­rel­se i Rusland uvil­kår­ligt og­så gør det re­le­vant at dis­ku­te­re til­ste­de­væ­rel­sen i an­dre lan­de, for ek­sem­pel Ki­na og Myanmar.

”Og­så her må man af­ve­je de for­ret­nings­mæs­si­ge aspek­ter med de eti­ske, og man må som mul­ti­na­tio­nalt sel­skab for­hol­de sig til, at man og­så kan ha­ve en po­si­tivt af­smit­ten­de ef­fekt i de på­gæl­den­de lan­de ved at væ­re til ste­de,” si­ger Ste­en Thomsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer