Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­se er er­stat­nings­ansvar­lig, for­di den ud­del­te mid­ler til rets­sa­gen om Radio24syv i strid med fon­dens vedtægt, vi­ser en hidtil ik­ke-of­fent­lig­gjort af­gø­rel­se fra Civilstyrelsen.

Radio24syv (foto: Finn Årup Nielsen)
Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen bur­de den sam­le­de be­sty­rel­se i fon­den “ha­ve ind­set, at ud­de­lin­gen af i alt 948.100 kr. til Pe­op­le­group Fi­ve A/S’ rets­sag mod Ra­dio og TV-næv­­net var i strid med fon­dens for­mål, og at ta­bet der­for var en på­reg­ne­lig føl­ge af ud­de­lin­gen.” (fo­to: Finn Årup Nielsen)

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv.

Nu vi­ser det sig, at de tre da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer des­u­den blev på­lagt at be­ta­le i alt 340.000 kro­ner af egen lom­me i er­stat­ning til fon­den. Det skyl­des, at fon­den i strid med vedtæg­ter­ne ud­del­te pen­ge til for­be­re­del­sen af den kuld­sej­le­de retssag.

Det frem­går af en hidtil ik­ke-of­­fent­lig­­gjort af­gø­rel­se fra Ci­vilsty­rel­sen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

I af­gø­rel­sen fra den 29. maj 2020 når Ci­vilsty­rel­sen frem til, at Bor­ger­rets­fon­den led et tab, da be­sty­rel­sen ud­del­te pen­ge til et for­mål, som den iføl­ge sty­rel­sen ik­ke måt­te støt­te – nem­lig den højt pro­fi­le­re­de rets­sag om det dab-ud­­bud, som Radio24syv på kon­tro­ver­si­el vis tab­te til Ra­dio Loud, da Ra­­dio- og TV-næv­­net fandt sidst­nævn­tes til­bud bedst.

At sa­gen er endt med et er­stat­nings­krav til fonds­be­sty­rel­sen har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret beskrevet.

Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen bur­de den sam­le­de be­sty­rel­se i fon­den “ha­ve ind­set, at ud­de­lin­gen af i alt 948.100 kr. til Pe­op­le­group Fi­ve A/S’ rets­sag mod Ra­dio og TV-næv­­net var i strid med fon­dens for­mål, og at ta­bet der­for var en på­reg­ne­lig føl­ge af ud­de­lin­gen,” som Ci­vilsty­rel­sen skri­ver i sin afgørelse.

Det er Pe­op­le­group Fi­ve A/S, der eje­de Radio24syv.

Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal der­for in so­li­dum be­ta­le 340.000 kr. til­ba­ge til fonden

Ci­vilsty­rel­sen

Ci­vilsty­rel­sen ned­sæt­ter dog i sam­me af­gø­rel­se er­stat­nin­gen, så den ik­ke en­der på 948.100 kr., blandt an­det for­di “der er ta­le om en for­tolk­ning af vedtæg­ten, stør­rel­sen af fon­dens tab, og at be­sty­rel­sen har ud­ført et stort op­ryd­nings­ar­bej­de i fonden.”

“Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal der­for in so­li­dum be­ta­le 340.000 kr. til­ba­ge til fon­den,” kon­klu­de­rer sty­rel­sen. Med an­dre ord hæf­ter be­sty­rel­sen so­li­da­risk for fon­dens tab.

Bor­ger­rets­fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er ue­nig med Ci­vilsty­rel­sen i, at fon­den i det kon­kre­te til­fæl­de ud­del­te uden for sit for­mål. Der­for fin­der hun hel­ler ik­ke af­gø­rel­sen om er­stat­nings­ansva­ret korrekt.

“In­gen i den da­væ­ren­de be­sty­rel­se var eni­ge i sty­rel­sens af­gø­rel­se [om at støt­te til Pe­op­le­group Fi­ve A/S lå uden for for­må­let, red.], hel­ler ik­ke jeg,” si­ger hun.

“Trukket i land”

Det nu for­hen­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, pro­fes­sor og for­hen­væ­ren­de over­vis­mand i Det Øko­no­mi­ske Råd, Chri­sten Sø­ren­sen, blev li­ge­le­des ramt af er­stat­nings­kra­vet fra sid­ste år.

Og­så han er kri­tisk over for for­lø­bet om­kring Ci­vilsty­rel­sens afgørelser.

Iføl­ge Chri­sten Sø­ren­sen er det dybt pro­ble­ma­tisk, at Ci­vilsty­rel­sen to gan­ge har “truk­ket i land,” som han for­mu­le­rer det, si­den sty­rel­sen i sin op­rin­de­li­ge af­gø­rel­se fra 6. fe­bru­ar 2020 uden for­be­hold nå­e­de frem til, at Bor­ger­rets­fon­dens vedtæg­ter ik­ke rum­mer “hjem­mel til at støt­te juri­di­ske personer.”

Si­den den op­rin­de­li­ge for­mu­le­ring har Ci­vilsty­rel­sen nem­lig i hvert fald to gan­ge æn­dret sin for­tolk­ning af Bor­ger­rets­fon­dens vedtæg­ter, me­ner han.

“Og hvis jeg sta­dig sad i fonds­be­sty­rel­sen, så vil­le jeg ar­gu­men­te­re for, at det var på sin plads med et søgs­mål imod Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se af 6. fe­bru­ar, idet be­sty­rel­sen el­lers ri­si­ke­rer nye er­stat­nings­krav, hvis der ud­de­les til an­det end fy­si­ske per­so­ner,” si­ger Chri­sten Sørensen.

Skiftende udmeldinger

Chri­sten Sø­ren­sen pe­ger på to ek­semp­ler på ud­mel­din­ger fra Ci­vilsty­rel­sen i sa­gen, som ef­ter hans me­ning sæt­ter den nu­væ­ren­de fonds­be­sty­rel­se i en uac­cep­ta­bel situation.

Mens Ci­vilsty­rel­sens i sin af­gø­rel­se fra den 6. fe­bru­ar 2020 skri­ver, at fon­dens vedtæg­ter ik­ke gi­ver ”hjem­mel til at støt­te juri­di­ske per­so­ner,” så bru­ger sty­rel­sen i en af­gø­rel­se fra 13. marts 2020 en me­re rund formulering.

Her vur­de­rer Ci­vilsty­rel­sen, at fon­dens vedtæg­ter kan in­de­hol­de hjem­mel til at støt­te juri­di­ske per­so­ner som f.eks. en for­e­ning, hvis med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen “even­tu­elt har or­ga­ni­se­ret sig i en for­e­ning med det for­mål at for­sva­re sig ved over­greb ved magt­mis­brug fra of­fent­li­ge el­ler pri­va­te organisationer.”

Så­dan en tolk­ning kan ef­ter min me­ning hel­ler ik­ke ud­le­des af vedtægten

Chri­sten Sø­ren­sen – for­hen­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem, Borgerretsfonden

Som Chri­sten Sø­ren­sen læ­ser Ci­vilsty­rel­sens ud­mel­din­ger, så skif­ter sty­rel­sen end­nu gang ret­ning den den 28. maj 2020 ved igen at ud­vi­de kred­sen af støt­te­be­ret­ti­ge­de juri­di­ske personer.

Her op­ly­ser sty­rel­sen i et fol­ke­tings­svar, at Bor­ger­rets­fon­den må støt­te “en grup­pe af per­so­ner, her­un­der en grup­pe af per­so­ner der er or­ga­ni­se­ret i en for­e­ning som f.eks. en søgs­måls­for­e­ning, en grun­de­jer­for­e­ning, idræts­for­e­ning, spej­der­for­e­ning, be­bo­er­for­e­ning, for­e­ning af fri­sø­rer, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, hjem­meple­je­re med videre.”

Så­dan­ne ud­de­lin­ger er dog iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen kun lov­li­ge, hvis ”en væ­sent­lig del” af for­e­nin­gens med­lem­mer ”i kon­kre­te til­fæl­de har væ­ret ud­sat for magt­mis­brug fra of­fent­li­ge el­ler pri­va­te or­ga­ni­sa­tio­ner,” og dis­se med­lem­mer øn­sker at for­sva­re sig mod overgrebene.

Sam­ti­dig må fon­den iføl­ge Ci­vilsty­rel­sens svar kun støt­te “min­dre for­e­nin­ger,” for­di fon­dens vedtæg­ter hand­ler om at be­skyt­te “en­kelt­per­so­ner el­ler min­dre grup­per af per­so­ner,” som det her formuleres.

Chri­sten Sø­ren­sen me­ner, at sty­rel­sens ud­mel­din­ger er me­get svæ­re at ar­bej­de med.

“Hvem af­gør, hvad ‘en væ­sent­lig del’ af for­e­nin­gens med­lem­mer be­ty­der? Sty­rel­sen ude­luk­ker og­så stør­re for­e­nin­ger, hvor en min­dre del af med­lem­mer­ne er ud­sat for magt­mis­brug, uan­set hvor vold­somt magt­mis­bru­get måt­te væ­re. Men så­dan en tolk­ning kan ef­ter min me­ning hel­ler ik­ke ud­le­des af vedtæg­ten,” si­ger han.

I sid­ste en­de har Ci­vilsty­rel­sens ud­mel­din­ger sto­re kon­se­kven­ser for fon­dens mu­lig­hed for at for­føl­ge sit for­mål, me­ner han.

“Ci­vilsty­rel­sens svin­gen­de og in­kon­si­sten­te for­tolk­nin­ger be­ty­der, at be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Bor­ger­rets­fon­den er for­bun­det med me­get stor retsu­sik­ker­hed. Re­elt kan be­sty­rel­sen vel kun træf­fe be­slut­nin­ger, der ik­ke ri­si­ke­rer at ud­lø­se et even­tu­elt er­stat­nings­ansvar, hvis den hol­der sig til at ud­de­le til fy­si­ske per­so­ner,” si­ger han.

Formand vil ikke sagsøge

Selv­om fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er ue­nig i Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­ser, så har hun el­ler de øv­ri­ge med­lem­mer i be­sty­rel­sen ik­ke pla­ner om at sagsø­ge styrelsen.

“Ud fra god fonds­skik har vi måt­te over­ve­je grun­digt, om vi på én gang kun­ne fort­sæt­te i be­sty­rel­sen og der­med sik­re, at det sto­re op­ryd­nings­ar­bej­de i fon­den ik­ke gik tabt, og sam­ti­dig sagsø­ge Ci­vilsty­rel­sen. Dét vil­le ef­ter min op­fat­tel­se væ­re en uet­isk sam­men­blan­ding af fon­dens in­ter­es­se og per­son­lig in­ter­es­se,” si­ger hun.

Jeg tviv­ler på, at ret man­ge be­sty­rel­ser er så om­hyg­ge­li­ge, at de kva­li­tets­sik­rer de­res ud­de­lin­ger ved at for­hånds­o­ri­en­te­re de­res re­visor – men det var li­ge net­op, hvad vi gjorde.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt for­kla­rer vi­de­re, at selv­om hun ik­ke kan ta­le på an­dres veg­ne, så har hun be­slut­tet at und­la­de at læg­ge sag an mod Civilstyrelsen.

“Men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at jeg per­son­ligt vur­de­rer det juri­­disk-fag­li­­ge ni­veau i Ci­vilsty­rel­sen som pas­sen­de for en sty­rel­se un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Og jeg tæn­ker, at der vil­le væ­re go­de chan­cer for, at en rets­sag vil­le un­der­ken­de Ci­vilsty­rel­sens rets­an­ven­del­se. Sær­ligt i ly­set af, at sty­rel­sen helt fra­valg­te at ind­dra­ge, at det var fy­si­ske bor­ge­re i dab-sa­­gen, hvis ret­tig­he­der blev for­sva­ret via den – ene­ste – søgs­måls­be­ret­ti­ge­de or­ga­ni­sa­tion [Pe­op­le­Group Fi­ve A/S, red.],” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Ci­vilsty­rel­sen af­gør, at fonds­be­sty­rel­sen “for­sæt­ligt el­ler uagt­somt har til­fø­jet fon­den ska­de.” Dét me­ner Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er højst overraskende.

Hun for­kla­rer, at fonds­be­sty­rel­sen hav­de tæt di­a­log med sin re­visor [Pwc, red.] om ud­de­lin­gen, før den fandt sted. Og her­fra lød in­gen ad­vars­ler om, at ud­de­lin­gen kun­ne stri­de mod vedtægten.

“Så Ci­vilsty­rel­sens vur­de­ring af uagtsom­he­den er helt hat og bril­ler. Jeg tviv­ler på, at ret man­ge be­sty­rel­ser er så om­hyg­ge­li­ge, at de kva­li­tets­sik­rer de­res ud­de­lin­ger ved at for­hånds­o­ri­en­te­re de­res re­visor – men det var li­ge net­op, hvad vi gjor­de. Alt blev kørt sam­men med re­vi­sio­nen, der jo li­ge­som ef­ter loven på­ser, at ud­de­lin­ger­ne er i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­ten og har er­fa­ring med den op­ga­ve – men den del af lov­giv­nin­gen ken­der Ci­vilsty­rel­sen må­ske om­trent li­ge så me­get til, som jeg ef­ter­hån­den har er­fa­ret, at de ken­der til de for­valt­nings­ret­li­ge reg­ler og god for­valt­nings­skik,” slut­ter Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Fun­dats har fo­re­lagt kri­tik­ken for Ci­vilsty­rel­sen, som ik­ke har no­gen kommentarer.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…