Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Borgerretsfondens bestyrelse er erstatningsansvarlig, fordi den uddelte midler til retssagen om Radio24syv i strid med fondens vedtægt, viser en hidtil ikke-offentliggjort afgørelse fra Civilstyrelsen.

Radio24syv (foto: Finn Årup Nielsen)
Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen bur­de den sam­le­de be­sty­rel­se i fon­den “ha­ve ind­set, at ud­de­lin­gen af i alt 948.100 kr. til Pe­op­le­group Fi­ve A/S’ rets­sag mod Ra­dio og TV-næv­net var i strid med fon­dens for­mål, og at ta­bet der­for var en på­reg­ne­lig føl­ge af ud­de­lin­gen.” (fo­to: Finn Årup Nielsen)

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv.

Nu vi­ser det sig, at de tre da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer des­u­den blev på­lagt at be­ta­le i alt 340.000 kro­ner af egen lom­me i er­stat­ning til fon­den. Det skyl­des, at fon­den i strid med vedtæg­ter­ne ud­del­te pen­ge til for­be­re­del­sen af den kuld­sej­le­de retssag.

Det frem­går af en hidtil ik­ke-of­fent­lig­gjort af­gø­rel­se fra Ci­vilsty­rel­sen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

I af­gø­rel­sen fra den 29. maj 2020 når Ci­vilsty­rel­sen frem til, at Bor­ger­rets­fon­den led et tab, da be­sty­rel­sen ud­del­te pen­ge til et for­mål, som den iføl­ge sty­rel­sen ik­ke måt­te støt­te – nem­lig den højt pro­fi­le­re­de rets­sag om det dab-ud­bud, som Radio24syv på kon­tro­ver­si­el vis tab­te til Ra­dio Loud, da Ra­dio- og TV-næv­net fandt sidst­nævn­tes til­bud bedst.

At sa­gen er endt med et er­stat­nings­krav til fonds­be­sty­rel­sen har ik­ke tid­li­ge­re væ­ret beskrevet.

Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen bur­de den sam­le­de be­sty­rel­se i fon­den “ha­ve ind­set, at ud­de­lin­gen af i alt 948.100 kr. til Pe­op­le­group Fi­ve A/S’ rets­sag mod Ra­dio og TV-næv­net var i strid med fon­dens for­mål, og at ta­bet der­for var en på­reg­ne­lig føl­ge af ud­de­lin­gen,” som Ci­vilsty­rel­sen skri­ver i sin afgørelse.

Det er Pe­op­le­group Fi­ve A/S, der eje­de Radio24syv.

Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal der­for in so­li­dum be­ta­le 340.000 kr. til­ba­ge til fonden

Ci­vilsty­rel­sen

Ci­vilsty­rel­sen ned­sæt­ter dog i sam­me af­gø­rel­se er­stat­nin­gen, så den ik­ke en­der på 948.100 kr., blandt an­det for­di “der er ta­le om en for­tolk­ning af vedtæg­ten, stør­rel­sen af fon­dens tab, og at be­sty­rel­sen har ud­ført et stort op­ryd­nings­ar­bej­de i fonden.”

“Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal der­for in so­li­dum be­ta­le 340.000 kr. til­ba­ge til fon­den,” kon­klu­de­rer sty­rel­sen. Med an­dre ord hæf­ter be­sty­rel­sen so­li­da­risk for fon­dens tab.

Bor­ger­rets­fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er ue­nig med Ci­vilsty­rel­sen i, at fon­den i det kon­kre­te til­fæl­de ud­del­te uden for sit for­mål. Der­for fin­der hun hel­ler ik­ke af­gø­rel­sen om er­stat­nings­ansva­ret korrekt.

“In­gen i den da­væ­ren­de be­sty­rel­se var eni­ge i sty­rel­sens af­gø­rel­se [om at støt­te til Pe­op­le­group Fi­ve A/S lå uden for for­må­let, red.], hel­ler ik­ke jeg,” si­ger hun.

“Trukket i land”

Det nu for­hen­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, pro­fes­sor og for­hen­væ­ren­de over­vis­mand i Det Øko­no­mi­ske Råd, Chri­sten Sø­ren­sen, blev li­ge­le­des ramt af er­stat­nings­kra­vet fra sid­ste år.

Og­så han er kri­tisk over for for­lø­bet om­kring Ci­vilsty­rel­sens afgørelser.

Iføl­ge Chri­sten Sø­ren­sen er det dybt pro­ble­ma­tisk, at Ci­vilsty­rel­sen to gan­ge har “truk­ket i land,” som han for­mu­le­rer det, si­den sty­rel­sen i sin op­rin­de­li­ge af­gø­rel­se fra 6. fe­bru­ar 2020 uden for­be­hold nå­e­de frem til, at Bor­ger­rets­fon­dens vedtæg­ter ik­ke rum­mer “hjem­mel til at støt­te juri­di­ske personer.”

Si­den den op­rin­de­li­ge for­mu­le­ring har Ci­vilsty­rel­sen nem­lig i hvert fald to gan­ge æn­dret sin for­tolk­ning af Bor­ger­rets­fon­dens vedtæg­ter, me­ner han.

“Og hvis jeg sta­dig sad i fonds­be­sty­rel­sen, så vil­le jeg ar­gu­men­te­re for, at det var på sin plads med et søgs­mål imod Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se af 6. fe­bru­ar, idet be­sty­rel­sen el­lers ri­si­ke­rer nye er­stat­nings­krav, hvis der ud­de­les til an­det end fy­si­ske per­so­ner,” si­ger Chri­sten Sørensen.

Skiftende udmeldinger

Chri­sten Sø­ren­sen pe­ger på to ek­semp­ler på ud­mel­din­ger fra Ci­vilsty­rel­sen i sa­gen, som ef­ter hans me­ning sæt­ter den nu­væ­ren­de fonds­be­sty­rel­se i en uac­cep­ta­bel situation.

Mens Ci­vilsty­rel­sens i sin af­gø­rel­se fra den 6. fe­bru­ar 2020 skri­ver, at fon­dens vedtæg­ter ik­ke gi­ver ”hjem­mel til at støt­te juri­di­ske per­so­ner,” så bru­ger sty­rel­sen i en af­gø­rel­se fra 13. marts 2020 en me­re rund formulering.

Her vur­de­rer Ci­vilsty­rel­sen, at fon­dens vedtæg­ter kan in­de­hol­de hjem­mel til at støt­te juri­di­ske per­so­ner som f.eks. en for­e­ning, hvis med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen “even­tu­elt har or­ga­ni­se­ret sig i en for­e­ning med det for­mål at for­sva­re sig ved over­greb ved magt­mis­brug fra of­fent­li­ge el­ler pri­va­te organisationer.”

Så­dan en tolk­ning kan ef­ter min me­ning hel­ler ik­ke ud­le­des af vedtægten

Chri­sten Sø­ren­sen – for­hen­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem, Borgerretsfonden

Som Chri­sten Sø­ren­sen læ­ser Ci­vilsty­rel­sens ud­mel­din­ger, så skif­ter sty­rel­sen end­nu gang ret­ning den den 28. maj 2020 ved igen at ud­vi­de kred­sen af støt­te­be­ret­ti­ge­de juri­di­ske personer.

Her op­ly­ser sty­rel­sen i et fol­ke­tings­svar, at Bor­ger­rets­fon­den må støt­te “en grup­pe af per­so­ner, her­un­der en grup­pe af per­so­ner der er or­ga­ni­se­ret i en for­e­ning som f.eks. en søgs­måls­for­e­ning, en grun­de­jer­for­e­ning, idræts­for­e­ning, spej­der­for­e­ning, be­bo­er­for­e­ning, for­e­ning af fri­sø­rer, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, hjem­meple­je­re med videre.”

Så­dan­ne ud­de­lin­ger er dog iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen kun lov­li­ge, hvis ”en væ­sent­lig del” af for­e­nin­gens med­lem­mer ”i kon­kre­te til­fæl­de har væ­ret ud­sat for magt­mis­brug fra of­fent­li­ge el­ler pri­va­te or­ga­ni­sa­tio­ner,” og dis­se med­lem­mer øn­sker at for­sva­re sig mod overgrebene.

Sam­ti­dig må fon­den iføl­ge Ci­vilsty­rel­sens svar kun støt­te “min­dre for­e­nin­ger,” for­di fon­dens vedtæg­ter hand­ler om at be­skyt­te “en­kelt­per­so­ner el­ler min­dre grup­per af per­so­ner,” som det her formuleres.

Chri­sten Sø­ren­sen me­ner, at sty­rel­sens ud­mel­din­ger er me­get svæ­re at ar­bej­de med.

“Hvem af­gør, hvad ‘en væ­sent­lig del’ af for­e­nin­gens med­lem­mer be­ty­der? Sty­rel­sen ude­luk­ker og­så stør­re for­e­nin­ger, hvor en min­dre del af med­lem­mer­ne er ud­sat for magt­mis­brug, uan­set hvor vold­somt magt­mis­bru­get måt­te væ­re. Men så­dan en tolk­ning kan ef­ter min me­ning hel­ler ik­ke ud­le­des af vedtæg­ten,” si­ger han.

I sid­ste en­de har Ci­vilsty­rel­sens ud­mel­din­ger sto­re kon­se­kven­ser for fon­dens mu­lig­hed for at for­føl­ge sit for­mål, me­ner han.

“Ci­vilsty­rel­sens svin­gen­de og in­kon­si­sten­te for­tolk­nin­ger be­ty­der, at be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Bor­ger­rets­fon­den er for­bun­det med me­get stor retsu­sik­ker­hed. Re­elt kan be­sty­rel­sen vel kun træf­fe be­slut­nin­ger, der ik­ke ri­si­ke­rer at ud­lø­se et even­tu­elt er­stat­nings­ansvar, hvis den hol­der sig til at ud­de­le til fy­si­ske per­so­ner,” si­ger han.

Formand vil ikke sagsøge

Selv­om fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er ue­nig i Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­ser, så har hun el­ler de øv­ri­ge med­lem­mer i be­sty­rel­sen ik­ke pla­ner om at sagsø­ge styrelsen.

“Ud fra god fonds­skik har vi måt­te over­ve­je grun­digt, om vi på én gang kun­ne fort­sæt­te i be­sty­rel­sen og der­med sik­re, at det sto­re op­ryd­nings­ar­bej­de i fon­den ik­ke gik tabt, og sam­ti­dig sagsø­ge Ci­vilsty­rel­sen. Dét vil­le ef­ter min op­fat­tel­se væ­re en uet­isk sam­men­blan­ding af fon­dens in­ter­es­se og per­son­lig in­ter­es­se,” si­ger hun.

Jeg tviv­ler på, at ret man­ge be­sty­rel­ser er så om­hyg­ge­li­ge, at de kva­li­tets­sik­rer de­res ud­de­lin­ger ved at for­hånds­o­ri­en­te­re de­res re­visor – men det var li­ge net­op, hvad vi gjorde.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – for­mand, Borgerretsfonden

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt for­kla­rer vi­de­re, at selv­om hun ik­ke kan ta­le på an­dres veg­ne, så har hun be­slut­tet at und­la­de at læg­ge sag an mod Civilstyrelsen.

“Men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at jeg per­son­ligt vur­de­rer det juri­disk-fag­li­ge ni­veau i Ci­vilsty­rel­sen som pas­sen­de for en sty­rel­se un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Og jeg tæn­ker, at der vil­le væ­re go­de chan­cer for, at en rets­sag vil­le un­der­ken­de Ci­vilsty­rel­sens rets­an­ven­del­se. Sær­ligt i ly­set af, at sty­rel­sen helt fra­valg­te at ind­dra­ge, at det var fy­si­ske bor­ge­re i dab-sa­gen, hvis ret­tig­he­der blev for­sva­ret via den – ene­ste – søgs­måls­be­ret­ti­ge­de or­ga­ni­sa­tion [Pe­op­le­Group Fi­ve A/S, red.],” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Ci­vilsty­rel­sen af­gør, at fonds­be­sty­rel­sen “for­sæt­ligt el­ler uagt­somt har til­fø­jet fon­den ska­de.” Dét me­ner Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt er højst overraskende.

Hun for­kla­rer, at fonds­be­sty­rel­sen hav­de tæt di­a­log med sin re­visor [Pwc, red.] om ud­de­lin­gen, før den fandt sted. Og her­fra lød in­gen ad­vars­ler om, at ud­de­lin­gen kun­ne stri­de mod vedtægten.

“Så Ci­vilsty­rel­sens vur­de­ring af uagtsom­he­den er helt hat og bril­ler. Jeg tviv­ler på, at ret man­ge be­sty­rel­ser er så om­hyg­ge­li­ge, at de kva­li­tets­sik­rer de­res ud­de­lin­ger ved at for­hånds­o­ri­en­te­re de­res re­visor – men det var li­ge net­op, hvad vi gjor­de. Alt blev kørt sam­men med re­vi­sio­nen, der jo li­ge­som ef­ter loven på­ser, at ud­de­lin­ger­ne er i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­ten og har er­fa­ring med den op­ga­ve – men den del af lov­giv­nin­gen ken­der Ci­vilsty­rel­sen må­ske om­trent li­ge så me­get til, som jeg ef­ter­hån­den har er­fa­ret, at de ken­der til de for­valt­nings­ret­li­ge reg­ler og god for­valt­nings­skik,” slut­ter Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Fun­dats har fo­re­lagt kri­tik­ken for Ci­vilsty­rel­sen, som ik­ke har no­gen kommentarer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer