Så som så med erhvervsfondes vilje til at følge anbefalinger

De store erhvervsdrivende fonde bliver stadig bedre til at følge Anbefalingerne for god Fondsledelse. I gruppen af mindre erhvervsfonde er billedet noget mere broget, og procentdelen af fondene, der ikke forholder sig til de enkelte anbefalinger, er steget for samtlige anbefalinger.

Ko­mi­te­en for god Fonds­le­del­se of­fent­lig­gjor­de li­ge før jul sin års­be­ret­ning for 2022, der in­de­hol­der den år­li­ge stikprø­ve­un­der­sø­gel­se blandt et ud­snit af Dan­marks er­hvervs­dri­ven­de fonde.

De sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de med en egen­ka­pi­tal over 60 mil­li­o­ner kro­ner er ge­ne­relt ble­vet bed­re til at ef­ter­le­ve de 17 an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se. No­get me­re blan­det ser det ud for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de med en egen­ka­pi­tal un­der 60 mil­li­o­ner kroner.

Det vi­ser en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se blandt 72 ud af de cir­ka 1.400 er­hvervs­dri­ven­de dan­ske fon­de, som Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se om­ta­ler i sin års­be­ret­ning for 2022, der blev of­fent­lig­gjort li­ge før jul.

Blandt fon­de med en egen­ka­pi­tal over 60 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter­le­ver fon­de­ne helt og al­de­les 15 ud af de 17 an­be­fa­lin­ger. Kun an­be­fa­ling 3.1.2 om op­lys­ning om in­di­vi­du­elt ve­der­lag og an­be­fa­ling 2.5.1 om ud­peg­nings­pe­ri­o­de for be­sty­rel­ses­med­lem­mer ef­ter­le­ves ik­ke – her er det hen­holds­vis 33 og seks pro­cent af fon­de­ne, der ik­ke ef­ter­le­ver anbefalingerne.

I grup­pen af fon­de med un­der 60 mil­li­o­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal er bil­le­det no­get me­re bro­get, og pro­cent­de­len af fon­de­ne, der ik­ke for­hol­der sig til de en­kel­te an­be­fa­lin­ger, er ste­get for samt­li­ge anbefalinger.

Stig­nin­gen i an­tal­let af fon­de, der ik­ke for­hol­der sig til de en­kel­te af an­be­fa­lin­ger­ne, er no­get, ko­mitéen kom­mer til at føl­ge tæt

Ma­ri­an­ne Phi­lip – For­mand, Ko­mitéen for god Fondsledelse

I 2021-un­der­sø­gel­sen lå pro­cent­de­len for fon­de, der ik­ke for­hol­der sig til an­be­fa­lin­ger­ne, på mel­lem 10 og 15 pro­cent – og med 39 pro­cent for ka­pi­tal­for­valt­ning som den nye an­be­fa­ling. I 2022-ud­ga­ven af un­der­sø­gel­sen lig­ger pro­cen­tin­ter­val­let mel­lem 12 og 24 pro­cent og med 35 pro­cent for kapitalforvaltning.

”Un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter i år vi­ser en me­get høj ef­ter­le­vel­se blandt fon­de med en egen­ka­pi­tal på over 60 mil­li­o­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal. For så vidt an­går fon­de med en egen­ka­pi­tal på min­dre end 60 mil­li­o­ner kro­ner er det klart, at selv­om man­ge er op­mærk­som­me på an­be­fa­lin­ger­ne og bru­ger dem som et værk­tøj i de­res ar­bej­de med god fonds­le­del­se, så er ko­mitéens ar­bej­de med op­lys­ning og vej­led­ning om ud­vik­lin­gen i an­be­fa­lin­ger­ne en op­ga­ve med høj pri­o­ri­tet,” er Ma­ri­an­ne Phi­lip, for­mand for Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, ci­te­ret for i årsberetningen.

”Stig­nin­gen i an­tal­let af fon­de, der ik­ke for­hol­der sig til de en­kel­te af an­be­fa­lin­ger­ne, er no­get, ko­mitéen kom­mer til at føl­ge tæt. An­be­fa­lin­ger­ne er tænkt som et værk­tøj for al­le de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvil­ket de og­så skal væ­re fremad­ret­tet,” fort­sæt­ter hun.

Fald i efterlevelsesprocent

Den nye stikprø­ve­un­der­sø­gel­se vi­ser en gen­nem­snit­lig ef­ter­le­vel­ses­pro­cent af de 17 an­be­fa­lin­ger på 76 pro­cent. Det er et lil­le fald fra 2021, hvor den gen­nem­snit­li­ge ef­ter­le­vel­ses­pro­cent var 78 procent.

De stør­ste ud­s­ving i ef­ter­le­vel­se ses i an­be­fa­lin­gen om at fast­sæt­te en al­ders­græn­se, som er ste­get med 15 pro­cent­po­int, an­be­fa­lin­gen om fast­læg­gel­se af en eva­lu­e­rings­pro­ce­du­re, der er fal­det med 12 pro­cent, og i an­be­fa­lin­gen om ret­nings­linjer for ek­stern kom­mu­ni­ka­tion, som er da­let med 11 procentpoint.

An­be­fa­lin­ger­ne med den la­ve­ste ef­ter­le­vel­se er an­be­fa­lin­ger­ne om re­de­gø­rel­se for sam­men­sæt­ning af be­sty­rel­sen, al­ders­græn­se, op­lys­ning om in­di­vi­du­elt ve­der­lag og ud­peg­nings­pe­ri­o­de, hvor mel­lem 65 og 69 pro­cent af fon­de­ne ef­ter­le­ver de en­kel­te anbefalinger.

I 2021-stikprø­ve­un­der­sø­gel­sen var an­tal­let af fon­de, der hav­de lyst til at for­tæl­le, hvad be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­med­lem­mer hver især mod­ta­ger i ve­der­lag, fal­det re­la­tivt me­get sam­men­lig­net med de tid­li­ge­re års undersøgelser.

Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at kun 65 pro­cent af fon­de­ne ef­ter­le­ve­de an­be­fa­ling 3.1.2 om åben­hed ved­rø­ren­de de en­kel­te be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­med­lem­mers ve­der­lag. I 2022-ud­ga­ven af un­der­sø­gel­sen er tal­let ste­get til 68 procent.

Bør arbejde på redegørelse

I års­rap­por­ten fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se un­der­stre­ges det, at de fon­de, der ik­ke øn­sker at op­ly­se be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, sta­dig skal ar­bej­de på de­res re­de­gø­rel­se for, hvor­for de ik­ke øn­sker at føl­ge an­be­fa­lin­gen, og hvor­dan de har ind­ret­tet sig i ste­det for.

’Ko­mitéen fin­der an­led­ning til at be­mær­ke, at det ik­ke er til­stræk­ke­ligt at hen­vi­se til års­regn­skabs­lo­ven §98b, stk. 3, li­tra 2, som be­grun­del­se for, at be­sty­rel­sen har valgt ik­ke at føl­ge an­be­fa­lin­gen om op­lys­ning om le­del­ses­med­lem­mers ve­der­lag. Hen­vis­nin­gen til års­regn­skabs­lo­ven be­skri­ver ik­ke hen­sig­ten bag an­be­fa­lin­gen, nem­lig at ska­be åben­hed om­kring for­hol­de­ne i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så en hen­vis­ning til loven kan ik­ke stå ale­ne,' står der i årsrapporten.

Ved ko­mitéens ju­ste­ring af An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se i ju­ni 2020 blev der ind­ført en ny an­be­fa­ling 2.1.2, hvor­ef­ter fon­de­nes be­sty­rel­ser lø­ben­de bør for­hol­de sig til, om fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning mod­sva­rer fon­dens for­mål og be­hov på kort og lang sigt

2022-stikprø­ve­un­der­sø­gel­sen er det før­ste he­le ka­len­der­år, hvor fon­de­ne har skul­let for­hol­de sig til den nye an­be­fa­ling om fon­de­nes kapitalforvaltning

I 2021 hav­de to tred­je­de­le af de ud­tag­ne fon­de iføl­ge un­der­sø­gel­sen for­holdt sig til an­be­fa­lin­gen, og al­le hav­de fulgt den. I den nye ud­ga­ve af un­der­sø­gel­sen er ef­ter­le­vel­sen ste­get til 74 pro­cent. Li­ge­som i 2021 har al­le de fon­de, der har for­holdt sig til an­be­fa­lin­gen, an­ført, at an­be­fa­lin­gen følges.

Den po­si­ti­ve ud­vik­ling i re­la­tion til an­be­fa­lin­gen om ka­pi­tal­for­valt­ning er dog pri­mært sket blandt fon­de med en egen­ka­pi­tal på me­re end 60 mil­li­o­ner kro­ner, hvor det i år er samt­li­ge de ud­tag­ne fon­de i den grup­pe, der op­ly­ser, at de føl­ger an­be­fa­lin­gen. I 2021 fulg­te 89 pro­cent anbefalingen.

Skal redegøre for efterlevelse

Iføl­ge Er­hvervs­fonds­lo­ven skal de en­kel­te er­hvervs­dri­ven­de fon­de hvert år re­de­gø­re for fon­de­nes ef­ter­le­vel­se af An­be­fa­lin­ger­ne for god Fondsledelse.

Med­lem­mer af Ko­mitéen for god Fondsledelse
  • Ma­ri­an­ne Phi­lip, for­mand. Ad­vo­kat og part­ner i Kro­mann Reumert.
  • Lars-Erik Bre­nøe, næst­for­mand. Be­sty­rel­ses­med­lem i A.P. Møl­ler Fonden.
  • Mar­tin Fa­ar­borg. Statsau­to­ri­se­ret re­visor og part­ner i Deloitte.
  • Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen. Pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Universitet.
  • Jør­gen Lang. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond.
  • Le­ne Sko­le. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lundbeckfonden.
  • Dor­rit Vang­lo, tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i LD Fonde.

Re­de­gø­rel­sen skal la­ves ef­ter det så­kald­te ’følg-eller-forklar’-princip for hver en­kelt an­be­fa­ling. Prin­cip­pet be­ty­der, at be­sty­rel­sen i den en­kel­te er­hvervs­dri­ven­de fond selv af­gør, i hvil­ket om­fang be­sty­rel­sen øn­sker at føl­ge anbefalingerne.

Føl­ger en er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke en an­be­fa­ling, skal be­sty­rel­sen for hver en­kelt an­be­fa­ling for­kla­re, hvor­for be­sty­rel­sen har valgt at ind­ret­te sig an­der­le­des, og hvor­dan man i ste­det har valgt at gøre.

Ef­ter­le­vel­se om­fat­ter bå­de fon­de, der an­gi­ver, at de føl­ger en gi­ven an­be­fa­ling, og fon­de, som har valgt at ind­ret­te sig på en an­den må­de og gi­ver en fyl­dest­gø­ren­de for­kla­ring herfor.

Det er der­med ik­ke et re­gel­brud, hvis en fond ik­ke føl­ger en an­be­fa­ling, men ud­tryk for, at be­sty­rel­sen kon­kret og be­grun­det har valgt at ind­ret­te sig på en an­den må­de end den, ko­mi­te­en anbefaler.

He­le års­be­ret­nin­gen fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se kan læ­ses her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer