Skuespillere, politikere og foreningsbosser driver bestyrelsesarbejde på samlebånd: ”De bør kende vedtægterne i hver eneste fond”

Bestyrelsesarbejde i 20, 30 og 40 almene fonde er en almindelig bibeskæftigelse for mange tillidsvalgte ledere i ngo’er og foreninger. Politikerne i Københavns Kommunes Kultur- og -Fritidsudvalg har skrevet under på at varetage stifterviljen i op til 47 forskellige fonde. Men selvom bijobbet i fondene ofte er ulønnet, så kan man blive personligt erstatningsansvarlig, hvis der opstår rod i en af butikkerne. Undladelse samt uddelegering ved bemyndigelse indebærer risici, advarer en fondsretsekspert.

Københavns Rådhus (foto: Janus Moos)
Det kan væ­re et om­fangs­rigt ar­bej­de at skul­le læ­se an­søg­nin­ger til 30-40 fon­de et par gan­ge om året og sam­ti­dig sør­ge for, at der er styr på ud­de­lin­ger, for­mue og for­ma­lia. I Kø­ben­havns Kom­mu­nes Kul­tur- og Fri­tids­ud­valg har man løst pro­ble­met ved at for­mu­le­re en så­kaldt stå­en­de be­myn­di­gel­se (fo­to: Ja­nus Moos).

Bi­skop­per, rek­to­rer og kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re. Til­lidsvalg­te i Græn­se­for­e­nin­gen, Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gen og Dan­ske Blindesamfund.

Det nog­le af de men­ne­sker, som i kraft af de­res stil­ling har på­ta­get sig al­ler­f­lest be­sty­rel­ses­hverv i ud­de­len­de fonde.

Be­sty­rel­ses­ar­bej­de i du­sin­vis af gam­le fon­de føl­ger fle­re ste­der au­to­ma­tisk med job­bet – som et pri­vil­e­gi­um el­ler som en byr­de – når man sæt­ter sig i for­e­nings­be­sty­rel­sen el­ler chef­sto­len i man­ge organisationer.

Det vi­ser Fun­dats’ top-50-over­sigt over per­so­ner med flest be­sty­rel­ses­po­ster i al­me­ne fon­de i Danmark.

Ba­gest i op­ga­vepor­te­følj­en får bun­ken med gam­le vedtæg­ter dog ik­ke al­tid den op­mærk­som­hed, som de egent­lig har krav på.

Fun­dats har ek­sem­pel­vis talt med fle­re per­so­ner på top-50-li­sten, som ik­ke umid­del­bart var klar over, at de på et tids­punkt har skre­vet un­der på at va­re­ta­ge stif­ter­vilj­en på veg­ne af en ræk­ke for længst af­dø­de per­so­ner, der møj­som­me­ligt har ud­fær­di­get al­ment vel­gø­ren­de ud­de­lings­for­mål og go­de hen­sig­ter for de for­mu­er, som de i sin tid over­drog til en fond.

Ud­over det moral­ske aspekt af den mang­len­de op­mærk­som­hed, så in­de­bæ­rer det og­så en per­son­lig, øko­no­misk ri­si­ko for det en­kel­te bestyrelsesmedlem.

For det at le­de en be­sty­rel­se gen­nem et kol­lek­tivt or­gan – et by­rå­ds­ud­valg el­ler for­e­nings­be­sty­rel­se – be­ty­der jo, at man ul­ti­ma­tivt kan bli­ve mødt med et per­son­ligt er­stat­nings­krav, hvis man har til­si­de­sat si­ne pligter.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Og­så selv­om man kun sid­der i fon­de­ne, for­di man sam­ti­dig er med­lem af be­sty­rel­sen i Sku­e­spil­ler­for­e­nin­gen, Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tions Kul­tur- og Fri­tids­ud­valg el­ler for­e­nin­gen Dan­ske Ma­ler­me­stre. Det for­kla­rer pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldthusen.

”Når man sid­der i et kol­lek­tivt or­gan, der sam­ti­dig ud­gør be­sty­rel­sen i en ræk­ke fon­de, så er det vig­tigt, at man er op­mærk­som på, at man har de for­plig­tel­ser og det an­svar, der hø­rer til be­sty­rel­ses­hver­vet i hver af dis­se fon­de,” si­ger han.

Hvis man sid­der til mø­de i for­e­nings­be­sty­rel­sen el­ler by­rå­det, skal man der­for sør­ge for at hol­de godt øje med dags­or­de­nen ef­ter­hån­den, som mø­det skri­der frem over punkterne.

”Hvis man skal ta­ge stil­ling til for­hold ved­rø­ren­de en fond, så skal man jo hu­ske at ta­ge fond­ska­sket­ten på. For det at le­de en be­sty­rel­se gen­nem et kol­lek­tivt or­gan – et by­rå­ds­ud­valg el­ler for­e­nings­be­sty­rel­se – be­ty­der jo, at man ul­ti­ma­tivt kan bli­ve mødt med et per­son­ligt er­stat­nings­krav, hvis man har til­si­de­sat si­ne plig­ter,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Risiko for undladelser

Med til be­sty­rel­sens plig­ter hø­rer net­op at va­re­ta­ge stif­ter­vilj­en, så­dan som den frem­går af den en­kel­te fonds vedtæg­ter. Som be­sty­rel­ses­med­lem i en fond, må man kun va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser – ik­ke for­e­nin­gens, kom­mu­nens el­ler kir­kens in­ter­es­ser, for­kla­rer Ras­mus Feldthusen.

I den sam­men­hæng er det sær­ligt vig­tigt at væ­re op­mærk­som på, at pas­si­vi­tet i sig selv og­så kan væ­re ansvarspådragende.

”Und­la­del­se er en af de år­sa­ger, som gi­ver an­led­ning til man­ge fonds­sa­ger hos fondsmyn­dig­he­der­ne. Det, ik­ke at ha­ve gjort nok, el­ler ik­ke at ha­ve gjort det i ti­de, kan of­te gi­ve pro­ble­mer for be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Der­for kræ­ver be­sty­rel­ses­ar­bej­det, at man sæt­ter sig ind i vedtæg­ten i hver af de kon­kre­te fon­de, så­dan at man er sik­ker på, at de be­slut­nin­ger, der bli­ver truf­fet, er i tråd med fon­dens for­mål og in­ter­es­ser. Det at ud­de­le til no­get, der f.eks. ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med for­må­let, kan væ­re er­stat­nings­på­dra­gen­de i sig selv.”

An­sva­ret står der­for bl.a. i at skaf­fe kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re, ud­de­le til for­må­le­ne og sik­re sig, at in­gen af for­må­le­ne bli­ver en­si­digt be­gun­sti­get frem­for an­dre. Men ud­over ud­de­lings­ar­bej­det er der og­så an­dre an­svars­om­rå­der, som i sid­ste en­de al­tid på­hvi­ler fondsbestyrelsen.

Ek­sem­pel­vis at fon­den har til­stræk­ke­lig ka­pi­tal, at pen­ge­ne er for­svar­ligt in­ve­ste­ret og at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne er kor­rekt re­gi­stre­ret som fon­dens ’re­el­le eje­re’ i hen­hold reg­ler­ne, som im­ple­men­te­rer EU's hvidvaskdirektiv.

Kulturudvalg uddelegerer uddelingsarbejde

Det kan væ­re et om­fangs­rigt ar­bej­de at skul­le læ­se an­søg­nin­ger til 30-40 fon­de et par gan­ge om året og sam­ti­dig sør­ge for, at der er styr på ud­de­lin­ger, for­mue og for­ma­lia. I Kø­ben­havns Kom­mu­nes Kul­tur- og Fri­tids­ud­valg har man løst pro­ble­met ved at for­mu­le­re en så­kaldt stå­en­de bemyndigelse.

Det be­ty­der, at em­beds­mæn­de­ne i kul­tur­borg­meste­rens for­valt­ning kan fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger for op til 10.000 kr. til træn­gen­de en­kelt­per­so­ner og ”op til 100.000 kr. til al­men­nyt­ti­ge el­ler vel­gø­ren­de for­e­nin­ger og in­sti­tu­tio­ner, her­un­der syg­doms­be­kæm­pen­de for­mål,” frem­går det af bemyndigelsen.

Og selv om den­ne form for ud­de­le­ge­ring af be­sty­rel­sens ud­de­lings­kom­pe­ten­ce mu­lig­vis ik­ke er ulov­lig, så er det end­nu en år­sag til, at po­li­ti­ker­ne i Kul­tur- og Fri­tids­ud­val­get skal væ­re ek­stra op­mærk­som­me på, hvad der fo­re­går i fon­de­ne, for­kla­rer Ras­mus Feldthusen.

Po­li­ti­ker­ne kan jo ik­ke bag­ef­ter kom­me og si­ge, at det var for­valt­nin­gens skyld. De kan ik­ke ud­de­le­ge­re ansvaret.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Uden nær­me­re her at for­hol­de mig til i hvil­ken ud­stræk­ning så­dan­ne be­myn­di­gel­ser er lov­li­ge så er det vig­tigt, at det lig­ger fast, hvil­ke kri­te­ri­er der gæl­der for, at den be­myn­di­ge­de kan gi­ve til­sagn hen­holds­vis af­slag. Alt­så i det til­fæl­de hvor­når em­beds­mæn­de­ne i kul­tur­for­valt­nin­gen kan be­vil­ge pen­ge el­ler af­slå en an­søg­ning til den en­kel­te fond,” si­ger han.

Det skyl­des, at an­sva­ret for even­tu­el­le fejl el­ler und­la­del­ser kun kan pla­ce­res et sted, nem­lig hos be­sty­rel­sen, der be­står af med­lem­mer­ne af det kol­lek­ti­ve or­gan i form af kul­tur- og fritidsudvalget.

”En be­myn­di­gel­se vil ik­ke i sig selv kun­ne fri­ken­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne for et per­son­ligt er­stat­nings­ansvar, hvis det vi­ser sig, at det der er sket, ik­ke bur­de væ­re sket. Po­li­ti­ker­ne kan jo ik­ke bag­ef­ter kom­me og si­ge, at det var for­valt­nin­gens skyld. De kan ik­ke ud­de­le­ge­re an­sva­ret,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Der­for har be­sty­rel­sen og­så et an­svar for at føl­ge op på for­valt­nin­gens ar­bej­de mel­lem be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne, blandt an­det ved at kræ­ve, at der bli­ver ori­en­te­ret om hvil­ke be­slut­nin­ger, der er truf­fet un­der be­myn­di­gel­sen si­den sidst, for­kla­rer han.

”De skal selv­stæn­digt sik­re sig, at der ud­de­les in­den for for­må­let, ved for ek­sem­pel at fo­re­ta­ge stikprø­ver. De skal sik­re at der er en for­svar­lig or­ga­ni­se­ring af hver en­kelt fond. Så hvis man tror, at man kan ud­de­le­ge­re alt via en stå­en­de be­myn­di­gel­se, og det så er gjort med det, så ta­ger man fejl. For så er der jo net­op an­dre ting man så skal gø­re med end­nu stør­re om­hu, for­di man ik­ke selv er in­de over den kri­ti­ske del af for­ret­nin­gen i form af at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger. Og der kun­ne man må­ske godt fryg­te, at for­hol­det til ar­bej­det med at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger m.v. når der lig­ger en be­myn­di­gel­se bli­ver lidt som ’ude af øje, ude af sind’,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer