Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Det går fremad med ligestillingen i fondenes bestyrelser – men kun ganske langsomt. Siden 2018 har bestyrelserne i de 100 største fonde sammenlagt budt velkommen til seks yderligere kvinder, viser en ny analyse foretaget af Fundats. “Uambitiøst,” siger Eva Zeuthen Bentsen, som arbejder med rekruttering til ledelses- og bestyrelsesposter og selv er fondsbestyrelsesmedlem.

Kønsfordeling i fondsbestyrelser 2020
I 2020 be­stred kvin­der i gen­nem­snit 28,9 pct. af be­sty­rel­ses­poster­ne i de 100 stør­ste dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på egenkapital.

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af Fun­dats af for­de­lin­gen mel­lem kvin­der og mænd i de 100 stør­ste dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på egenkapital.

I 2020 be­stred kvin­der i gen­nem­snit 28,9 pct. af be­sty­rel­ses­poster­ne i de 100 fon­de. Det er en lil­le frem­gang på 1,2 pro­cent­po­int si­den 2018. Den­gang teg­ne­de kvin­der­ne sig nem­lig kun for 27,7 pct. af bestyrelsesposterne.

Går man bag pro­cen­ter­ne, så hav­de de 100 fon­de i alt 160 kvin­der i be­sty­rel­ser­ne i 2018, mens tal­let er ste­get til 166 i 2020. Seks yder­li­ge­re kvin­der er alt­så kom­met til i be­sty­rel­ser­ne over de se­ne­ste to år. Sam­ti­dig er an­tal­let af mænd fal­det fra 418 til 409.

På fle­re an­dre om­rå­der flyt­ter fon­de­ne sig og­så i ret­ning af me­re li­ge­stil­ling – igen med små skridt.

An­de­len af be­sty­rel­ser med en så­kaldt li­ge­lig køns­for­de­ling er så­le­des ste­get fra 52 pct. i 2018 til 56 pct. i 2020. En li­ge­lig køns­for­de­ling er ik­ke ens­be­ty­den­de med ma­te­ma­tisk lig­hed mel­lem køn­ne­ne, men kun at det ene køn ik­ke er mar­kant overrepræsenteret.

Og for to år si­den hav­de 23 pct. af de 100 stør­ste fon­de in­gen kvin­der i be­sty­rel­ses­lo­ka­let over­ho­ve­det. Nu er det 20 pct. – hver fem­te fond – som slet ik­ke har kvin­der i bestyrelsen.

Sam­ti­dig fand­tes hver­ken i 2018 el­ler i 2020 fon­de på li­sten, som ik­ke har mænd i bestyrelsen.

Tal­le­ne er ik­ke im­po­ne­ren­de. Og jeg vil egent­lig si­ge, at det er uambitiøst.

Eva Zeut­hen Bent­sen – eks­pert i re­k­rut­te­ring til le­del­ses- og bestyrelsesposter.

Men selv­om li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad, så gi­ver tal­le­ne og den lang­som­me for­an­dring an­led­ning til ef­tertan­ke. Det me­ner Eva Zeut­hen Bent­sen, som har ind­gå­en­de kend­skab bå­de til fon­de og ledelse.

Hun sid­der i be­sty­rel­sen for Vil­lum Fon­den, Sy­nop­tik-Fon­den og CBS Execu­ti­ve Fon­den, var med­lem af Le­del­ses­kom­mis­sio­nen ned­sat af den tid­li­ge­re re­ge­ring, har væ­ret an­sat som for­sker i le­del­se, væ­ret ho­spi­tals­di­rek­tør på Gen­tof­te Ho­spi­tal og ar­bej­der med le­del­ses­re­k­rut­te­ring og -udvikling.

"Tal­le­ne er ik­ke im­po­ne­ren­de. Og jeg vil egent­lig si­ge, at det er uam­bi­tiøst. Of­fent­lig­he­den har brug for at hø­re, at det her ik­ke går sær­lig hur­tigt. Og så sy­nes jeg egent­lig, at det er lidt be­skæm­men­de, at der er så man­ge fonde,som slet ik­ke har no­gen kvin­der i be­sty­rel­sen," si­ger hun.

Professionalisering

Om de er­hvervs­dri­ven­de fon­de kla­rer sig bed­re el­ler vær­re end an­dre virk­som­he­der på li­ge­stil­lings­om­rå­det af­hæn­ger af sammenligningsgrundlaget.

Er­hvervs­sty­rel­sens se­ne­ste op­gø­rel­se (pdf) på om­rå­det er pu­bli­ce­ret i de­cem­ber 2019. Den vi­ser, at 22,1 pct. af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i al­le virk­som­he­der­ne i sty­rel­sens kort­læg­ning er kvinder.

Kvin­der­ne sid­der dog kun på 17,4 pct. af be­sty­rel­ses­poster­ne, hvis man ude­la­der de me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer fra sta­ti­stik­ken, som om­fat­ter virk­som­he­der om­fat­tet af reg­ler om må­l­tal og po­li­tik­ker for kønsfordeling.

Sam­men­lig­net med den­ne grup­pe af virk­som­he­der har fon­de­nes be­sty­rel­ser, som i ske­ma­et her­un­der og­så tæl­ler me­d­ar­bej­der­valg­te med­lem­mer, alt­så i gen­nem­snit fle­re kvinder.

Men bil­le­det æn­drer sig, når man sam­men­lig­ner de stør­ste fon­de med C25-sel­ska­ber­ne, der tæl­ler virk­som­he­der­ne bag de 25 mest hand­le­de dan­ske ak­tier. I for­hold til C25-sel­ska­ber­ne har fon­de­ne nem­lig fær­re kvinder.

Det vi­ser en rap­port fra Dansk In­du­stri (pdf) fra marts 2020. Her står, at an­de­len af kvin­der i be­sty­rel­ser­ne for C25-sel­ska­ber­ne var 27,7 pct. i 2018 og steg til 30 pct. i 2019. Tal­le­ne er igen in­klu­siv me­d­ar­bej­der­valg­te medlemmer.

Eva Zeut­hen Bent­sen ser et lig­nen­de møn­ster hos fondene.

Min umid­del­ba­re be­tragt­ning er, at tal­le­ne alt­så og­så har no­get at gø­re med pro­fes­sio­na­li­se­rings­grad og størrelse.

Eva Zeut­hen Bent­sen – eks­pert i re­k­rut­te­ring til le­del­ses- og bestyrelsesposter.

"Jo stør­re fon­den er, alt­så jo fle­re pen­ge man ud­de­ler, i de­sto hø­je­re grad er man på vej med en li­ge­lig køns­for­de­ling. Min umid­del­ba­re be­tragt­ning er, at tal­le­ne alt­så og­så har no­get at gø­re med pro­fes­sio­na­li­se­rings­grad og stør­rel­se. Hvis du kig­ger på de er­hvervs­dri­ven­de fon­de her på li­sten, så er der jo nog­le imel­lem, som ik­ke er sær­lig sto­re. Og fle­re af dem, der de­ci­de­ret in­gen kvin­der har i be­sty­rel­sen, vil man nok ik­ke kal­de sto­re pro­fes­sio­na­li­se­re­de fon­de,” si­ger hun og uddyber.

“Det er værd at be­mær­ke, at for ek­sem­pel fon­de som Leo Fon­det, Po­ul Due Jen­sens Fond, Le­go Fon­den og fle­re an­dre af de sto­re fon­de lig­ger højt op­pe. Så hvis du lag­de et an­det snit end egen­ka­pi­tal – for ek­sem­pel hvor man­ge pen­ge, de ud­de­ler – så vil du nok få et bil­le­de af, at de her fon­de ge­ne­relt lig­ger bed­re end C25,” si­ger Eva Zeut­hen Bentsen.

Nye krav

For­kla­rin­gen på, at de mest ud­de­len­de og pro­fes­sio­na­li­se­re­de fon­de til­sy­ne­la­den­de har fle­re kvin­der i be­sty­rel­sen, kan iføl­ge Eva Zeut­hen Bent­sen væ­re, at der i net­op dis­se fon­de er brug for en bre­de­re pa­let af kom­pe­ten­cer. Og dét gør det let­te­re at fin­de frem til de kom­pe­ten­te kvinder.

"I net­op fonds­ver­de­nen hand­ler det og­så me­get om at ha­ve fag­ligt kend­skab til ud­de­lings­om­rå­der­ne og kend­skab til de mil­jø­er, som pen­ge­ne ud­de­les i. Og det vil blandt an­det si­ge forsk­nings­ver­de­nen, kul­tu­r­om­rå­det, det so­ci­a­le om­rå­de og ud­dan­nel­ses­ver­de­nen, som man­ge fon­de jo gi­ver til. Og i dis­se om­rå­der er kvin­der godt re­præ­sen­te­ret,” si­ger hun.

Og at der fin­des man­ge kom­pe­ten­te og er­far­ne kvin­der uden er­fa­ring fra for­ret­nings­le­del­se er et vil­kår, som fon­de­ne kan bru­ge til de­res for­del, hvis de øn­sker stør­re di­ver­si­tet i be­sty­rel­ser­ne, si­ger Eva Zeut­hen Bentsen.

Men selv­om der fin­des mas­ser af kom­pe­ten­te kvin­der, så skal fon­de­ne og­så igen­nem en for­an­drings­pro­ces, før li­ge­stil­lin­gen for al­vor slår igen­nem, me­ner hun.

"Jeg tror, man er nødt til at si­ge, at en li­ge køns­for­de­ling kom­mer ik­ke af sig selv. Man er nødt til at gø­re en ak­tiv ind­sats for at le­de ef­ter de her kvin­der og fin­de dem. Og man be­hø­ver ik­ke væ­re så strik­se i kra­ve­ne til, at kvin­der­ne f.eks. skal ha­ve er­fa­ring fra di­rek­tions­ni­veau,” si­ger hun og uddyber:

“De kan kom­me med an­dre kom­pe­ten­cer. De kan må­ske kom­me fra po­li­tik, ha­ve of­fent­lig bag­grund, fra forsk­ning, fra ho­spi­tals­ver­de­nen. Man kan le­de nog­le af de her ste­der, og så er der fle­re kvin­der," si­ger Eva Zeut­hen Bentsen.

– hvor­dan skal kvin­der, som er in­ter­es­se­re­de i en be­sty­rel­ses­post, gri­be sa­gen an?

"Ja­men, de skal jo sør­ge for at gø­re sig kend­te. De skal skri­ve om det, de la­ver. De skal sør­ge for at gø­re op­mærk­som på sig selv, men selv­føl­ge­lig og­så pas­se de­res ar­bej­de ved at ska­be nog­le go­de re­sul­ta­ter, der hvor de er. Det er ik­ke nok at væ­re på Lin­ke­din – det hand­ler sim­pelt­hen og­så om at le­ve­re go­de re­sul­ta­ter, dér hvor man er,” si­ger Eva Zeut­hen Bentsen.

Mandebestyrelser: Flere kvinder på vej

Fon­den for Fyn­s­ke Bank er én af fon­de­ne fra li­sten helt uden kvin­der i be­sty­rel­sen. Til gen­gæld sid­der der seks mænd.

Men iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Uf­fe Strand­by er køns­di­ver­si­tet fak­tisk én af de vig­ti­ge fak­to­rer, når be­sty­rel­sen i fon­den sammensættes.

I be­sty­rel­sen for Fon­den for Fyn­s­ke Bank indstil­les tre med­lem­mer fra Fyn­s­ke Bank, mens de sid­ste tre med­lem­mer sup­ple­res af fon­den selv med uaf­hæn­gi­ge med­lem­mer. Det vil si­ge, vi skal mod­ta­ge ban­kens indstil­lin­ger uan­set køn.

Uf­fe Strand­by – be­sty­rel­ses­for­mand, Fon­den for Fyn­s­ke Bank

"Det er et re­le­vant spørgs­mål at stil­le, hvor­for der ik­ke sid­der no­gen kvin­der i be­sty­rel­sen. Og det er vi ab­so­lut op­mærk­som­me på. Men det er ik­ke ens for­hold i al­le fon­de. I be­sty­rel­sen for Fon­den for Fyn­s­ke Bank indstil­les tre med­lem­mer fra Fyn­s­ke Bank, mens de sid­ste tre med­lem­mer sup­ple­res af fon­den selv med uaf­hæn­gi­ge med­lem­mer. Det vil si­ge, vi skal mod­ta­ge ban­kens indstil­lin­ger uan­set køn. Men det til­kom­mer ik­ke mig som for­mand for fon­den at ha­ve en me­ning om, hvem ban­ken indstil­ler til os,” si­ger Uf­fe Strandby.

Be­sty­rel­ses­for­man­den for­tæl­ler og­så, at der tid­li­ge­re har væ­ret en kvin­de i fon­dens be­sty­rel­se, som desvær­re måt­te træ­de ud af be­sty­rel­sen af hel­breds­mæs­si­ge årsager.

"Det be­tød så, at der kom en mand ind i ste­det for en kvin­de. Men når be­sty­rel­sen skal sam­men­sæt­tes, så er vi op­mærk­som­me på f.eks. geo­gra­fi­ske for­hold, kva­li­fi­ka­tio­ner, al­der og køn. Og det vil si­ge, at vi er og­så op­mærk­som­me på, at der bør og­så væ­re kvin­de­lig re­præ­sen­ta­tion i en be­sty­rel­se. Det er der så ik­ke for øje­blik­ket. Men det er vi op­mærk­som­me på." si­ger Uf­fe Strandby.

Tho­mas B. Thri­ges Fond blev etab­le­ret i 1933 og er én af Dan­marks æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Den er ene­e­jer af virk­som­he­den Ter­ma A/S. Ik­ke én gang har der sid­det en kvin­de i be­sty­rel­sen i de se­ne­ste 24 år, frem­går det af regn­ska­ber­ne, som ik­ke er of­fent­ligt til­gæn­ge­lig tid­li­ge­re end 1996.

Men det la­der til at æn­dre sig i frem­ti­den, for­tæl­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Ja­cob­sen i en skrift­lig kom­men­tar til Fundats.

“Tho­mas B. Thri­ges Fond har i en år­ræk­ke ik­ke re­k­rut­te­ret nye med­lem­mer til fonds­be­sty­rel­sen, men vil ved næ­ste re­k­rut­te­ring helt sik­kert fo­ku­se­re på at re­k­rut­te­re en kva­li­fi­ce­ret kvin­de,” skri­ver Ni­els Jacobsen.

Kønsfordeling i fondsbestyrelser i 2020

FondMændKvin­derAn­del kvin­derLi­ge­lig køns­for­de­ling?Æn­dring i an­tal kvin­der si­den 2018
A.P. Møl­ler Fonden4233%Ja0
Lund­beck­fon­den9218%Nej0
Carls­berg­fon­det4120%Nej0
Leo Fon­det6545%Ja1
Au­gusti­nus Fonden2133%Ja0
Bit­ten & Mads Clau­sens Fond7222%Nej0
Po­ul Due Jen­sens Fond7542%Ja-1
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond2133%Ja0
Nor­dea-fon­den5338%Ja0
The Le­go Fo­un­da­tion / Le­go Fonden3350%Ja1
No­vo Nor­disk Fonden6333%Ja0
BRF­fon­den2467%Ja2
Wil­li­am De­mant Fonden4120%Nej0
Lauritzen Fon­den6225%Nej0
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond6440%Ja2
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond3125%Ja0
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Mindefond500%Nej0
Aa­se og Ej­nar Da­ni­el­sens Fond3125%Ja0
Knud Høj­gaards Fond4233%Ja1
Ram­bøll Fonden7542%Ja1
Hem­pel Fonden7222%Nej-1
Eg­mont Fonden7330%Nej0
Spar Nord Fonden5338%Ja0
In­du­stri­ens Fond4233%Ja0
Det Obel­ske Familiefond3125%Ja0
El­sass Fonden4450%Ja-1
CO-ROS Fond2133%Ja0
Fær­ch­fon­den3563%Ja0
En­tre­pre­nør Ma­ri­us Pe­der­sens Fond5117%Nej1
C.L. Davids Fond og Samling4120%Nej0
Schou-Fon­det4120%Nej0
Aa­ge V. Jen­sen Naturfond2360%Ja0
Claus Sø­ren­sens Fond5229%Ja0
Bi­ku­ben­fon­den3350%Ja0
Al­ler­fon­den4120%Nej0
Mar­got og Thor­vald Drey­ers Fond2250%Ja0
Fre­de­riks­berg Boligfond7222%Nej-1
Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond5229%Ja0
Sti­bo-Fon­den400%Nej0
Det dan­ske Hedeselskab6333%Ja-1
Gud­b­jörg og Ej­nar Ho­norés Fond5338%Ja0
Chri­sti­an Ni­el­sens Fond4120%Nej-1
Stif­tel­sen Sorø Akademi4120%Nej0
Fon­den Tietgenkollegiet4120%Nej-1
Fon­den For Spa­re­kas­sen Himmerland5117%Nej0
Kro­ga­ger­Fon­den3125%Ja0
Fon­den Mu­sik­kens Hus i Nordjylland5229%Ja0
Axel Pitz­ner Fonden400%Nej0
Ot­to Møn­steds Fond300%Nej0
Fon­den Syd­fyns Elforsyning8111%Nej0
Tho­mas B. Thri­ges Fond500%Nej0
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond300%Nej0
Spar Vest Fonden4120%Nej0
Di­rek­tør K.W. Bruun og Hu­strus Familiefond600%Nej0
Gros­se­rer An­ders Fon­nes­be­chs Legatfond1267%Ja0
Svend An­der­sen Fonden4233%Ja0
Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fogs Fond3563%Ja0
Kraks Fond3125%Ja0
Den Dan­ske Naturfond4343%Ja0
Be­vi­ca Fonden3240%Ja1
Axel Muus­feldts Fond6333%Ja0
Den Dan­ske Forskningsfond4120%Nej0
K.G. Fon­den5229%Ja0
Fon­den Cam­pus Kollegiet500%Nej-1
Sport­good­s­fon­den300%Nej0
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond6333%Ja0
Fon­den for Fyn­s­ke Bank600%Nej0
Fre­de­rik og Em­ma Kragh's Mindelegat400%Nej0
C.A.C. Fon­den400%Nej0
Fre­de­riks­berg­Fon­den3125%Ja0
Ej­nar og Me­ta Thor­sens Fond1375%Ja0
Erik og Sus­an­na Ole­sens Al­men­vel­gø­ren­de Fond2133%Ja0
He­in­rich og Lauri­ne Jes­sens Fond300%Nej0
Byg­nings­fon­den Den Blå Planet4120%Nej0
Fon­den Lan­gelands Elforsyning700%Nej0
OJD Fon­den1267%Ja0
Ann Bir­git­te og Ni­els Ørskov Chri­sten­sens Familiefond300%Nej0
C.E. Jensen's Fond2250%Ja1
Etats­råd Jo­han­nes Theo­dorus Suhrs og Hu­stru Ca­ro­li­ne Fal­chs Stif­tel­ses Før­ste Afdeling3125%Ja0
Bent O. Jør­gen­sens Fond2133%Ja0
Isa­bel­la­fon­den5444%Ja0
Neye-Fon­den4120%Nej0
Drost Fon­den3240%Ja0
Fon­den Den dan­ske Diakonissestiftelse6650%Ja0
Val­lø Stift3125%Ja1
Con­rad og Sop­hus Fuglsangs Fond500%Nej0
Niras Fon­den7222%Nej0
Fon­den af 1. de­cem­ber 1997300%Nej0
Jo­han­nes Jen­sen og Hel­le Mau Jen­sens Fond4343%Ja0
Toy­o­ta-Fon­den2133%Ja0
Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa Jægerspris2133%Ja0
Pe­ter og Em­ma Thom­sens Legat2133%Ja1
VIs­sing Fonden3125%Ja1
Fa­bri­kant Ei­nar Wil­lum­sens Mindelegat300%Nej0
Mi­ca-Fon­den300%Nej0
De­loit­te Fonden5117%Nej0
El­len & Carl Taf­d­rups Mindelegat2133%Ja0
Mads Eg Dam­gaards Familiefond4120%Nej0
Carl­sen-Lan­ges Legatstiftelse300%Nej0
Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 19664233%Ja0
I alt409166
Pro­cent71,1%28,9%
Kil­de: CVR og fon­de­nes årsregnskaber.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer