Helsefonden ændrer kurs efter at have negligeret uddelingsformål

Helsefonden har ’reflekteret’ over sin hidtidige uddelingspraksis og erkender nu, at fondens tre uddelingsformål er sidestillede, og derfor bliver der sat fokus på også at give bevillinger, der omhandler de fysiske rammer til ældre og handicappede.

Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se har i åre­vis ik­ke gi­vet pen­ge til etab­le­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem til æl­dre el­ler han­di­cap­pe­de. Men nu op­ly­ser fon­den, at den i de kom­men­de år vil ret­te ’et øget fo­kus’ på be­vil­lin­ger, der om­hand­ler de fy­si­ske ram­mer in­den­for de to grupper.

Me­re trans­pa­rens, me­re fo­kus på æl­dre og han­di­cap­pe­de og fær­re pen­ge til klas­sisk forskning.

Det er iføl­ge en nyhed på Hel­se­fon­dens hjem­mesi­de nog­le af de til­tag, der er på vej i fonden.

I sam­me for­bin­del­se un­der­stre­ger Hel­se­fon­den, at den vil ret­te op på det fak­tum, at ét af fon­dens tre al­men­nyt­ti­ge ud­de­lings­for­mål er ble­vet neg­li­ge­ret i en årrække.

Som Fun­dats kun­ne af­slø­re i fe­bru­ar, har Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se i åre­vis ik­ke gi­vet pen­ge til etab­le­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem til æl­dre el­ler han­di­cap­pe­de. Og det på trods af, at ud­de­lings­for­må­let står klart be­skre­vet i fon­dens vedtægter.

”Vi har he­le ti­den ar­bej­det me­get ud fra hvil­ke an­søg­nin­ger, der lå, og hvor­dan be­ho­vet så ud der­fra. Og når vi kig­ge­de os om­kring, kun­ne vi se, at der var man­ge, der byg­ge­de in­den­for ple­je­hjem, og der­for var det ik­ke der, vi så, at der var et be­hov,” lød det i fe­bru­ar fra fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand og for­hen­væ­ren­de med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre, An­ne-Met­te Wint­her Christiansen.

Den op­fat­tel­se blev mødt med forun­dring i to af lan­dets stør­ste or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med æl­dre men­ne­skers triv­sel og le­ve­vil­kår, Æl­dre Sa­gen og Alzheimerforeningen.

”Vi kan ik­ke gen­ken­de vur­de­rin­gen af, at der ik­ke skul­le væ­re be­hov for fle­re ple­je­bo­li­ger el­ler mo­der­ni­se­ring af de ek­si­ste­ren­de. Frem­skriv­nin­ger fra KL, DI og Æl­dre Sa­gen vi­ser et be­hov på mel­lem 10.000 og 40.000 nye ple­je­bo­li­ger al­le­re­de i 2030,” sag­de se­ni­o­r­kon­su­lent i Æl­dre Sa­gen, Mi­cha­el Bo Christensen.

”Fonden har ikke fingeren på pulsen”

Og­så Kir­sten Nor­mann An­der­sen, der er for­mand for Fol­ke­tin­gets so­ci­al- og æl­dre­ud­valg samt sund­heds- og æl­dre­ord­fø­rer for SF, af­vi­ste fon­dens op­fat­tel­se af, at der ik­ke er be­hov for fle­re ple­je­bo­li­ger el­ler en mo­der­ni­se­ring af de eksisterende.

”Den ana­ly­se er for­kert. Fon­den har ik­ke fin­ge­ren på pul­sen i for­hold til, hvor­dan ud­vik­lin­gen ser ud, for vi har slet ik­ke ple­je­hjem­s­plad­ser nok set i for­hold til den mæng­de af æl­dre, der får brug for en bo­lig. Sam­ti­dig er der et stort be­hov for at tæn­ke an­der­le­des, end man gør nu,” sag­de Kir­sten Nor­mann An­der­sen til Fundats.

På bag­grund af Fun­dats’ af­slø­ring gik Ci­vilsty­rel­sen, som er en del af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, ind i sa­gen om Hel­se­fon­dens mang­len­de ud­de­lin­ger af støt­te­kro­ner til et af fon­dens tre ud­de­lings­for­mål. Sty­rel­sen bad i fe­bru­ar Hel­se­fon­den om at ind­sen­de regn­ska­ber og op­lys­ning om le­gat­mod­ta­ge­re for pe­ri­o­den 2017-2020, og i øje­blik­ket er re­viso­rer­ne i Ci­vilsty­rel­sens kon­tro­laf­de­ling i gang med at gen­nem­gå materialet.

I slut­nin­gen af april op­ly­ste Ci­vilsty­rel­sen til Fun­dats, at der ’godt kan gå et par må­ne­der me­re’, in­den sa­gen er færdigbehandlet.

Flere penge til ældre og handicappede

I en ar­ti­kel på Hel­se­fon­dens hjem­mesi­de for­tæl­ler Hel­se­fon­dens di­rek­tør Li­se Bon­ne­vie i en sta­tus over sit før­ste hal­ve år i fon­den, at hun har brugt me­get tid på at dyk­ke ned i fon­dens hi­sto­rie og for­stå, ”hvil­ke prin­cip­per der har lig­get til grund for den dag­li­ge drift, og de be­slut­nin­ger, der er ta­get i lø­bet af årene.”

En af de helt cen­tra­le ting ved at dri­ve en fond er na­tur­lig­vis at sik­re, at der er over­ens­stem­mel­se mel­lem fon­dens for­mål og fon­dens bevillinger

Li­se Bon­ne­vie – Di­rek­tør, Helsefonden

Li­se Bon­ne­vie kom­men­te­rer i den for­bin­del­se og­så på, at Hel­se­fon­den i fe­bru­ar blev ud­ta­get til kon­trol af Civilstyrelsen.

”En af de helt cen­tra­le ting ved at dri­ve en fond er na­tur­lig­vis at sik­re, at der er over­ens­stem­mel­se mel­lem fon­dens for­mål og fon­dens be­vil­lin­ger. Ci­vilsty­rel­sens an­mod­ning har der­for væ­ret en kærkom­men lej­lig­hed til at se på, hvor­dan ud­de­lin­ger­ne hi­sto­risk har for­delt sig,” si­ger Li­se Bon­ne­vie i fon­dens artikel.

Fon­den af­ven­ter i øje­blik­ket Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se. Når den fo­re­lig­ger, vil fon­den, som det for­mu­le­res, ’ta­ge den med ind i fon­dens frem­ti­di­ge strategi’.

Det er dog ty­de­lig­vis al­le­re­de be­slut­tet, at der skal ret­tes op på neg­li­ge­rin­gen af støt­te til æl­dre og han­di­cap­pe­des fy­si­ske ram­mer. I hvert fald frem­går det af ar­tik­len un­der mel­lem­ru­brik­ken ’Fle­re pen­ge til æl­dre, ud­sat­te og han­di­cap­pe­de’, at der i de kom­men­de år vil kom­me ’et øget fo­kus’ på be­vil­lin­ger, der om­hand­ler de fy­si­ske ram­mer in­den­for de to grup­per, der frem­går af fon­dens for­måls­pa­ra­graf 19a - nem­lig æl­dre og handicappede.

Har reflekteret over fremtidige uddelinger

Kort­læg­nin­gen af de hid­ti­di­ge be­vil­lin­ger har, skri­ver Hel­se­fon­den, ’na­tur­ligt væ­ret en an­led­ning til at re­flek­te­re over frem­ti­di­ge uddelinger’.

”Vo­res tre for­mål er si­destil­le­de, så jeg kun­ne godt tæn­ke mig en an­søg­nings­pro­ces, der i hø­je­re grad af­spej­ler de tre ud­de­lings­om­rå­der, så hver be­vil­ling bli­ver pla­ce­ret in­den­for et af de tre om­rå­der,” si­ger Li­se Bonnevie.

Vi har et klart fremad­ret­tet fo­kus på, at vi i vo­res for­mid­ling gør det ty­de­li­ge­re, at de tre for­mål er sidestillede

Li­se Bon­ne­vie – Di­rek­tør, Helsefonden

Iføl­ge fon­den vil et så­dan til­tag mu­lig­vis be­ty­de et op­gør med fon­dens nu­væ­ren­de an­søg­nings­prak­sis, hvor an­søg­nin­ger­ne bli­ver delt op i to ka­te­go­ri­er – ’forsk­ning’ og ’øv­ri­ge’. Men hvor­dan en even­tu­el ny pro­ce­du­re skal se ud, er for tid­ligt at si­ge, skri­ver Helsefonden.

”Ind­til vi­de­re skal an­sø­ger­ne sta­dig sø­ge i en af de to ka­te­go­ri­er, men vi har et klart fremad­ret­tet fo­kus på, at vi i vo­res for­mid­ling gør det ty­de­li­ge­re, at de tre for­mål er si­destil­le­de – der­for er vi og­så i gang med at un­der­sø­ge mu­lig­he­den for nye part­ner­ska­ber, der kan væ­re med til at un­der­støt­te det­te,” si­ger Li­se Bon­ne­vie i fon­dens artikel.

En an­den frem­ti­dig am­bi­tion for Hel­se­fon­den er, at uden­for­stå­en­de ak­tø­rer, sam­ar­bejds­part­ne­re og ik­ke mindst po­ten­ti­el­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re har let ved at få ind­blik i, hvad Hel­se­fon­den er for en or­ga­ni­sa­tion, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver in­ve­ste­ret, hvor­dan de bli­ver ud­delt og til hvem.

Fun­dats har for­gæ­ves for­søgt at få Li­se Bon­ne­vie til at ud­dy­be ind­hol­det de nye ud­mel­din­ger og syns­punk­ter, der frem­går af fon­dens ar­ti­kel. I en SMS skri­ver fonds­di­rek­tø­ren, at hun ik­ke øn­sker at stil­le op til interview.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer