Aktienedtur har kostet fonde dyrt

Præcis tre måneder efter, at Rusland invaderede Ukraine, gør en række fonde her en foreløbig økonomisk status. Krigen og de afledte konsekvenser har kostet fondene millioner, men forventningen hos flere er, at økonomien vil stabilisere sig i løbet af året.

Kri­gen og de af­led­te kon­se­kven­ser af, hvad der sker i Ukrai­ne, har med­ført et glo­balt øko­no­misk ka­os og uro på ak­tie­mar­ke­der­ne. Og sti­gen­de ren­ter, høj in­f­la­tion og en til­ta­gen­de frygt for re­ces­sion har få­et fle­re ame­ri­kan­ske ban­ker til at ud­sen­de prog­no­ser om, at ak­tie­mar­ke­det ik­ke har nå­et bun­den endnu.

I præ­cis tre må­ne­der har der nu væ­ret krig på eu­ro­pæ­isk grund.

Den 24. fe­bru­ar iværk­sat­te den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin en in­va­sion af na­bo­lan­det Ukrai­ne, og si­den har bil­le­der af søn­der­bom­be­de by­er og mil­li­o­ner af men­ne­sker på flugt væ­ret en del af virkeligheden.

Kri­gen og de man­ge af­led­te kon­se­kven­ser af, hvad der sker i Ukrai­ne, har sam­ti­dig med­ført et glo­balt øko­no­misk ka­os og en uro på ak­tie­mar­ke­der­ne, kun de fær­re­ste in­den 24. fe­bru­ar for­ment­lig hav­de fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig.

Og man­ge eks­per­ter me­ner, at ak­tie­ned­t­u­ren på in­gen må­der er slut. Sti­gen­de ren­ter, høj in­f­la­tion, ga­l­op­pe­ren­de råva­re­pri­ser som føl­ge af kri­gen og en til­ta­gen­de frygt for re­ces­sion har så­le­des de se­ne­ste da­ge få­et blandt an­dre fle­re ame­ri­kan­ske ban­ker til at ud­sen­de dy­stre prog­no­ser om, at vi ik­ke har nå­et bun­den endnu.

I den dan­ske fonds­sek­tor er den glo­ba­le øko­no­mi­ske ud­vik­ling ble­vet fulgt tæt. Et rund­spør­ge, Fun­dats har fo­re­ta­get blandt en ræk­ke sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, vi­ser på den ene si­de, at fonds­sek­to­ren ab­so­lut ik­ke er gå­et ram for­bi de øko­no­mi­ske lus­sin­ger, der er ble­vet ud­delt på et uro­ligt ak­tie­mar­ked fra årets start og in­ten­si­ve­ret si­den den 24. februar.

På den an­den si­de be­va­rer fon­de­ne og­så ge­ne­relt en vis op­ti­mis­me, og fle­re gi­ver ud­tryk for, at de for­ven­ter, året en­der ’i nul’ el­ler li­ge­frem ’til­freds­stil­len­de’.

En en­kelt, den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne, kan dog end­nu ik­ke se ly­set for en­den af tun­ne­len og for­ven­ter, at års­re­sul­ta­tet for 2022 bli­ver ’me­get rødt’.

Når det kom­mer til de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger, er mel­din­gen krystal­klar fra samt­li­ge med­vir­ken­de i rund­spør­get: Den uro og de sto­re ned­t­u­re, som 2022 ind­til vi­de­re har budt på, får in­gen ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for fonds­sek­to­rens ud­de­lin­ger i de kom­men­de år.

Indirekte effekter skubber til negativ udvikling

Per Sko­vsted, der er di­rek­tør for for­mu­e­for­valt­ning i Vil­lum og Ve­lux Fon­den, læg­ger ik­ke skjul på, at 2022 ind­til vi­de­re har væ­ret et skidt år, når han ser på Ve­lux Fon­de­nes for­mu­e­ud­vik­ling og afkast.

”Vi har et ne­ga­tivt af­kast på seks-ot­te pro­cent. Det har lidt med kri­gen at gø­re, men hand­ler især om den sti­gen­de in­f­la­tion og sti­gen­de ren­ter. Så det er me­re de in­di­rek­te ef­fek­ter af kri­gen, som skub­ber til en for ren­ten og ak­tie­mar­ke­der­ne al­le­re­de ne­ga­tiv ud­vik­ling,” si­ger Per Sko­vsted og uddyber:

”Vi så godt nok en re­ak­tion, da kri­gen star­te­de, i form af en nervø­si­tet, der of­te kom­mer, når der sker uven­te­de og uover­sku­e­li­ge ting i ver­den. Så bli­ver in­ve­sto­rer­ne for­sig­ti­ge og træk­ker fø­le­hor­ne­ne til sig. Men nu, hvor kri­gen har væ­ret i gang i en pe­ri­o­de, er det me­re de af­led­te ef­fek­ter på øko­no­mi­en, der be­ty­der no­get – for ek­sem­pel pro­ble­mer­ne med for­sy­ning af ener­gi og fø­de­va­rer, som pres­ser den i for­vej­en hø­je in­f­la­tion end­nu hø­je­re op.”

Det er me­re de in­di­rek­te ef­fek­ter af kri­gen, som skub­ber til en for ren­ten og ak­tie­mar­ke­der­ne al­le­re­de ne­ga­tiv udvikling

Per Sko­vsted – Di­rek­tør for for­mu­e­for­valt­ning, Vil­lum og Ve­lux Fonden

Per Sko­vsted un­der­stre­ger, at ik­ke kun ak­tie­mar­ke­der­ne har væ­ret ne­ga­tivt at be­gi­ve sig ud på de se­ne­ste måneder.

”Det har ob­liga­tions­mar­ke­der­ne så san­de­lig og­så, og det har med­ført ne­ga­tivt af­kast på for­holds­vis al­min­de­li­ge og sik­re ob­liga­tio­ner. På den må­de har det væ­ret en lidt spe­ci­el pe­ri­o­de med me­get sto­re for­skel­le i af­kast mel­lem for­skel­li­ge bran­cher, hvor ener­gi­ak­tier er ste­get med om­kring 35 pro­cent, sam­ti­dig med at tek­no­lo­gi­ak­tier er fal­det cir­ka 25 pro­cent. En af­kast­for­skel på 60 pro­cent­po­int mel­lem bran­cher er ik­ke nor­malt,” un­der­stre­ger Ve­lux Fon­de­nes di­rek­tør for formueforvaltning.

Og­så i Tryg­heds­grup­pen, som står bag Tryg­fon­den, har årets før­ste tre må­ne­der re­sul­te­ret i rø­de tal på bund­linj­en. Den filan­tro­pi­ske for­e­ning op­nå­e­de et ne­ga­tivt re­sul­tat på 20 mil­li­o­ner kro­ner i årets før­ste kvartal.

“Ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der i kvar­ta­let med­før­te et ne­ga­tivt bi­drag til in­ve­ste­rings­re­sul­ta­tet og der­med til kvar­ta­lets sam­le­de ne­ga­ti­ve re­sul­tat for Tryg­heds­grup­pen,” frem­går det af en pressemeddelelse.

I Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond op­ly­ser fonds­di­rek­tør Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng, at vær­di­en af fon­dens in­ve­ste­rin­ger, ef­ter at Rusland in­va­de­re­de Ukrai­ne, har ud­vik­let sig på linje med de fi­nan­si­el­le markeder.

”Det be­ty­der, at fon­dens for­mue si­den kri­gens ud­brud er fal­det om­kring ot­te pro­cent,” skri­ver Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng i en mail til Fundats.

Svinger fra dag til dag

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jør­gen Lang fra Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond po­in­te­r­er, at 2022 og­så før, Vla­di­mir Pu­tin di­ri­ge­re­de si­ne trop­per over græn­sen til na­bo­lan­det, var mar­kant an­der­le­des på vær­di­pa­pir­mar­ke­det, end til­fæl­det var i et ’fan­ta­stisk’ 2021.

”Al­le­re­de in­den Ruslands in­va­sion af Ukrai­ne op­le­ve­de vi sto­re fald på mar­ke­der­ne, og ef­ter kri­gens start er der sket et yder­li­ge­re fald. Si­den har det svin­get me­get fra dag til dag og er gå­et op og ned – dels af­sted­kom­met af kri­gen, dels på grund af pri­ser, der sti­ger, le­ve­ran­ce­pro­ble­mer, in­f­la­tion og ren­testig­nin­ger,” si­ger Jør­gen Lang.

Li­ge­som de fle­ste an­dre vil vi væ­re gla­de, hvis vi kan slut­te 2022 i et nul sam­men­lig­net med, hvor vi stod ved årets start

Jør­gen Lang – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond

Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond er, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren, ik­ke rin­ge­re stil­let end an­dre og har en stor, sta­bil il­lik­vid po­r­te­føl­je i form af ejen­dom­me, som end­nu ik­ke har op­le­vet no­get fald. På den bag­grund er Jør­gen Langs for­vent­nin­ger til re­sten af 2022 be­her­sket optimistiske.

”Det er jo al­tid svært at spå om frem­ti­den, og li­ge for ti­den er det me­get svært, men li­ge­som de fle­ste an­dre vil vi væ­re gla­de, hvis vi kan slut­te 2022 i et nul sam­men­lig­net med, hvor vi stod ved årets start,” si­ger Jør­gen Lang.

Forventer tilfredsstillende årsresultat

Mens di­rek­tø­ren i Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond ta­ler om at slut­te året i ’et nul’, går Jo­hn Amund Tøn­nes, der er di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, et lil­le skridt vi­de­re og for­ven­ter ’til­freds­stil­len­de’ resultater.

In­ve­ste­rin­ger­ne i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond va­re­ta­ges af fon­dens dat­ter­sel­skab, C.W. Obel A/S, og Jo­hn Amund Tøn­nes sæt­ter sin lid til, at dat­ter­sel­ska­bet bå­de har en bred po­r­te­føl­je af in­ve­ste­rings­om­rå­der, en god spred­ning på ak­tiv­ty­per og en lang­sig­tet in­ve­ste­rings­stra­te­gi, som kan mod­stå kort­sig­te­de udsving.

”På den bag­grund for­ven­ter vi ind­til vi­de­re, at re­sul­ta­ter­ne for 2022 bli­ver til­freds­stil­len­de og ser ud som for­ven­tet fra før kri­gens ud­brud. Vi for­ven­ter fort­sat be­ty­de­li­ge ud­s­ving på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der grun­det de sti­gen­de ge­opo­li­ti­ske spæn­din­ger og fryg­ten for læn­ge­re­va­ren­de højt in­f­la­tions­ni­veau, hvil­ket be­ty­der en pe­ri­o­de med øget ri­si­ko. Sam­ti­dig har vi i kon­cer­nen en sund og ro­bust ba­lan­ce,” ly­der det fra Jo­hn Amund Tønnes.

Årsresultat bliver rødt

I den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne, som blev etab­le­ret i for­bin­del­se med fu­sio­nen mel­lem Østif­ter­ne For­sik­ring og Nykre­dit For­sik­ring i 2000, be­teg­ner di­rek­tør Lars Suhr Ol­sen de dag­li­ge op­da­te­rin­ger ved­rø­ren­de kurs­fald på ak­tier og ob­liga­tio­ner som ’trist læsning’.

”Vi hå­ber na­tur­lig­vis, at Rusland snart træk­ker trop­per­ne til­ba­ge fra Ukrai­ne, og at det og­så fø­rer til et min­dre nervøst fi­nans­mar­ked. De sti­gen­de ener­gi­pri­ser, den sti­gen­de in­f­la­tion og sti­gen­de ren­ter vil for­hå­bent­lig sta­bi­li­se­re sig, men vi har indstil­let os på, at i hvert fald års­re­sul­ta­tet for 2022 bli­ver me­get ’rødt’. Vi har ik­ke om­lagt vo­res in­ve­ste­rin­ger ef­ter Ruslands in­va­sion i Ukrai­ne og for­ven­ter, at mar­ke­det ret­ter sig, når kon­flik­ten for­hå­bent­lig slut­ter,” skri­ver Lars Suhr Ol­sen i en mail.

Vi har ik­ke om­lagt vo­res in­ve­ste­rin­ger ef­ter Ruslands in­va­sion i Ukrai­ne og for­ven­ter, at mar­ke­det ret­ter sig, når kon­flik­ten for­hå­bent­lig slutter

Lars Suhr Ol­sen – Di­rek­tør, Østifterne

Lars Suhr Ol­sen un­der­stre­ger, at den lang­sig­te­de virk­ning sta­dig er umu­lig at vurdere.

”Men vi skal nok indstil­le os på, at der vil gå nog­le år, før fi­nan­sind­tæg­ter­ne kom­mer op på sam­me ni­veau, som vi har haft i de se­ne­ste år,” me­ner Lars Suhr Olsen.

Uddelinger bliver ikke påvirket

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler læg­ger ik­ke skjul på, at den sam­le­de ba­lan­ce i kon­cer­nen ind­til vi­de­re ’selv­føl­ge­lig’ er på­vir­ket. Men på linje med fle­re af si­ne kol­le­ger be­to­ner Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, at 2022 skal ses i re­la­tion til et, som han ud­tryk­ker det, ’me­get for­nuf­tigt 2021’.

”Så hvis man ud­stræk­ker sit per­spek­tiv til et læn­ge­re sig­te end blot at kig­ge på 2022, er den over­ord­ne­de kon­klu­sion, at vi er til­stræk­ke­ligt lik­vi­de til at kun­ne fast­hol­de de se­ne­re års filan­tro­pi­ske ni­veau. Og der er ik­ke er no­get i den ud­vik­ling, vi hidtil har set i år, som vil kom­me til at på­vir­ke fon­dens ud­de­lings­ka­pa­ci­tet og filan­tro­pi­ske am­bi­tio­ner frem­over. De se­ne­re år har vi stil­le og ro­ligt øget vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter, og det fø­ler jeg mig over­be­vist om, at vi og­så kan bli­ve ved med at gø­re fremad­ret­tet,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Og net­op, når det gæl­der de op­ti­mi­sti­ske ud­de­lings­for­vent­nin­ger, er der bred enig­hed blandt al­le i Fun­dats’ rund­spør­ge: Ud­de­lin­ger­ne fremad­ret­tet kom­mer ik­ke til at bli­ve på­vir­ket af et ind­til vi­de­re skidt 2022.

De se­ne­re år har vi stil­le og ro­ligt øget vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter, og det fø­ler jeg mig over­be­vist om, at vi og­så kan bli­ve ved med at gø­re fremadrettet

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

”Li­ge nu er vo­res af­kast ne­ga­tivt, men det har ik­ke ind­fly­del­se på Ve­lux og Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­ak­ti­vi­tet på kort sigt el­ler på vo­res lang­sig­te­de af­kast­for­vent­nin­ger og der­med, hvad vi fremad­ret­tet for­ven­ter at kun­ne de­le ud. Vi har haft nog­le go­de år i 2020 og 2021 og har der­med no­get at stå imod med, og vi véd jo, at ud­vik­lin­gen ik­ke går ef­ter en snor,” si­ger Per Sko­vsted fra Ve­lux Fondene.

Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng fra Lou­is-Han­sen Fon­den un­der­stre­ger, at ud­vik­lin­gen “vur­de­res p.t. ik­ke at få ind­virk­ning på fon­dens ud­de­lings­ni­veau”, mens Jo­hn Amund Tøn­nes fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond be­to­ner, at det ik­ke ty­der på, at fon­dens ud­de­lin­ger “bli­ver på­vir­ket af­gø­ren­de på den kor­te el­ler mel­lem­lan­ge bane”.

Fra Lars Suhr Ol­sen i Østif­ter­ne ly­der det, at for­e­nin­gen har haft en god “op­spa­ring” i de se­ne­ste år.

”Vi har der­for ik­ke for­vent­ning om, at den ak­tu­el­le si­tu­a­tion på fi­nans­mar­ke­det skal på­vir­ke vo­res ud­de­lin­ger i de næ­ste par år,” fast­slår Lars Suhr Ol­sen, som i Fun­dats i fe­bru­ar løf­te­de slø­ret for, at Østif­ter­nes ud­de­lin­ger i lø­bet af to-tre år for­ven­tes at kom­me op på 100 mil­li­o­ner kro­ner årligt.

Jør­gen Lang fra Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond for­kla­rer sin for­vent­ning om fast­hol­del­se af sam­me ud­de­lings­ni­veau som de se­ne­re år med en lang­sig­tet investeringsstrategi.

”Ud­de­lings­ni­veau­et er fast­lagt ud fra, hvad vi tror, vi kan tje­ne over en cir­ka fe­mårig pe­ri­o­de fra­truk­ket for­ven­tet in­f­la­tion i pe­ri­o­den, og så skal der jo der­u­d­over og­så ger­ne væ­re lidt, vi kan læg­ge til si­de til kon­so­li­de­ring,” for­kla­rer Jør­gen Lang.

Nyt fokuspunkt

Iføl­ge Per Sko­vsted har et på man­ge må­der usæd­van­ligt 2022 gjort, at der er kom­met et nyt punkt højt på dags­or­de­nen i ar­bej­det med formueforvaltning.

”Det, vi p.t. bru­ger me­get tid på, er, hvor­dan vi fremad­ret­tet kan be­skyt­te og in­f­la­tions­sik­re vo­res for­mue og vo­res frem­ti­di­ge af­kast bedst mu­ligt i til­fæl­de af, at in­f­la­tio­nen bi­der sig fast i en læn­ge­re pe­ri­o­de. Det er et nyt fo­kus­punkt, som vi el­lers ik­ke har brugt tid på i man­ge år, hvor in­f­la­tion ik­ke væ­ret et pro­blem,” si­ger Per Skovsted.

Det, vi p.t. bru­ger me­get tid på, er, hvor­dan vi fremad­ret­tet kan be­skyt­te og in­f­la­tions­sik­re vo­res for­mue og vo­res frem­ti­di­ge af­kast bedst mu­ligt i til­fæl­de af, at in­f­la­tio­nen bi­der sig fast i en læn­ge­re periode

Per Sko­vsted – Di­rek­tør for for­mu­e­for­valt­ning, Vil­lum og Ve­lux Fonden

Au­gusti­nus Fon­dens in­ve­ste­rin­ger va­re­ta­ges af hol­dings­el­ska­bet Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, men og­så i fon­den er ka­pi­tal­for­valt­ning et fast punkt på dags­or­de­nen, når fonds­be­sty­rel­sen mødes.

”Be­skyt­tel­se og sik­ring af for­mu­en er ik­ke kun et dag­ligt fo­kus­punkt for Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker og det team, der sid­der dér, men i al­ler­hø­je­ste grad og­så for fon­den. An­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se om, at be­sty­rel­sen skal for­hol­de sig til fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning, er en in­te­gre­ret del af be­sty­rel­ses­ar­bej­det i fon­den. Be­sty­rel­sen har til sta­dig­hed over­blik over vo­res ba­lan­ce og der­med vo­res for­mue, og der er en lø­ben­de di­a­log med be­sty­rel­sen om den lang­sig­te­de sik­ring af fon­dens ka­pi­tal,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer