Civilstyrelsen giver få dispensationer til bedre formueplacering

Tre gan­ge på to år har fondsmyn­dig­he­den dis­pen­se­ret fra reg­ler­ne om fon­des formue­placering. Det vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des ak­tind­sigt i Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­ser. Re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­fir­ma­et PwC har få­et god­kendt fle­re an­søg­nin­ger om dispen­sation, men op­for­drer nu Fol­ke­tin­get til at gi­ve reg­ler­ne et ser­vi­ce­tjek og sik­re bed­re le­ve­vil­kår for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde. 

Reg­ler­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen be­græn­ser al­men­nyt­ti­ge fon­des mu­lig­he­der for at in­ve­ste­re i ak­tier, in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og virk­som­heds­ob­liga­tio­ner til sam­let set 50 pro­cent af for­mu­en. Men re­gel­sæt­tet rum­mer sam­ti­dig mu­lig­hed for, at fonds­be­sty­rel­ser­ne kan an­sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om til­la­del­se til, at mid­ler­ne kan pla­ce­res på en an­den må­de. Og iføl­ge re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den, PwC er det ik­ke kun en te­o­re­tisk mulighed.

”Det kan godt la­de sig gø­re at få til­la­del­se til at dis­pen­se­re fra reg­ler­ne. Hvis fon­de­ne kan ar­gu­men­te­re godt for, at de ek­sem­pel­vis øn­sker at be­nyt­te 10-15 pro­cent af for­mu­en og pla­ce­re den på an­den vis,” si­ger fonds­rå­d­gi­ver hos PwC, di­rector, An­ders Storm Hansen.

PwC har med­vir­ket til, at fle­re ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­ser til at an­brin­ge mid­ler­ne på en an­den må­de. Men i de til­fæl­de har der væ­re ta­le om stør­re fon­de, der i for­vej­en har en be­ty­de­lig for­mue og og­så har et pænt af­kast heraf.

Det er ik­ke helt klart, i hvor stor ud­stræk­ning dis­pen­sa­tions­mu­lig­he­den er for­søgt ud­nyt­tet af fon­de­ne i de se­ne­ste år, hvor ren­te­ni­veau­et har væ­ret hi­sto­risk lavt. Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser til nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at fondsmyn­dig­he­den ik­ke har mu­lig­hed for at træk­ke an­tal­let af an­søg­nin­ger om dis­pen­sa­tion i sty­rel­sens sy­ste­mer, men at en gen­nem­gang af sa­ger­ne vi­ser, at der i de se­ne­ste to år i hvert fald er gi­vet til­la­del­se i tre tilfælde.

An­ders Storm Han­sen pe­ger des­u­den på, at si­tu­a­tio­nen kan væ­re end­nu van­ske­li­ge­re for man­ge små ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de. De snæv­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se sæt­ter man­ge fon­de i en al­vor­lig øko­no­misk klem­me og be­græn­ser de­res mu­lig­hed for at få ri­me­li­ge af­kast på fonds­for­mu­en, som ri­si­ke­rer at bli­ve ud­hu­let af administrationsomkostninger.

”Der­for er det me­get re­le­vant at ta­ge hul på dis­kus­sio­nen om ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, for de små fon­de bur­de jo ik­ke væ­re tvun­get til at li­de un­der, at vi har et me­get lavt ren­te­ni­veau. Fle­re af de små fon­de kan jo ha­ve svært ved over­ho­ve­det at skaf­fe mid­ler til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger ef­ter de­res for­mål, og de kan i vir­ke­lig­he­den væ­re tru­et på de­res over­le­vel­se,” si­ger An­ders Storm Hansen.

Der­for me­ner han, at Fol­ke­tin­get bur­de sør­ge for, at reg­ler­ne om fon­de­nes investerings­muligheder får et ser­vi­ce­tjek, så­dan at der bli­ver skabt grund­lag for, at de min­dre ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de bå­de kan over­le­ve og gø­re sam­funds­mæs­sig gavn via almens­nyttige uddelinger.

”Jeg me­ner dy­best set, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen træn­ger til en mo­der­ni­se­ring, der ta­ger høj­de for de af­kast­mu­lig­he­der, der er i mar­ke­det. Man bur­de vur­de­re, om det ik­ke kun­ne væ­re mu­ligt at æn­dre reg­ler­ne, så der bli­ver en stør­re flek­si­bi­li­tet i for­de­lin­gen af fon­de­nes mid­ler mel­lem ak­tier og ob­liga­tio­ner,” si­ger An­ders Storm Hansen.

Man­ge fon­de har og­så be­græns­nin­ger i vedtæg­ter­ne, som gi­ver pro­ble­mer på grund af den la­ve ren­te, der nu har ken­de­teg­net sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en i en år­ræk­ke. Der­for me­ner An­ders Storm Han­sen, at Ci­vilsty­rel­sen sam­ti­dig med en mo­der­ni­se­ring af anbringelsess­bekendts­gørelsen skal ha­ve bed­re mu­lig­he­der for at til­la­de æn­drin­ger i vedtæg­ten, hvis den li­ge­frem svæk­ker fon­de­nes øko­no­mi­ske bæredygtighed.

”Når ci­vilsty­rel­sen vur­de­rer, om de kan gi­ve til­la­del­se til at pla­ce­re mid­ler­ne på en an­den må­de, ta­ger den sam­ti­dig ud­gangs­punkt i vedtæg­ter­nes be­stem­mel­ser om ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, hvis der er no­gen. Der­for er det vig­tigt, at be­sty­rel­ser­ne har mu­lig­hed for at få æn­dret vedtæg­ter­ne, hvis de be­græn­ser fon­dens mu­lig­he­der for at få af­kast på for­mu­en,” si­ger An­ders Storm Hansen.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Dispensation

Dis­pen­sa­tion fra investeringsbegrænsning:

§ 6. Højst halv­de­len af mid­ler­ne kan an­brin­ges i

  1. er­hvervsob­liga­tio­ner og kon­ver­tib­le obligationer,
  2. ud­byt­te­gi­ven­de UCITS el­ler af­de­lin­ger af sådanne,
  3. spa­re­kas­sers be­vi­ser for ga­ran­ti­ka­pi­tal og an­delskas­sers be­vi­ser for an­dels­ka­pi­tal, og
  4. ak­tier.

§ 2, stk. 4: Fondsmyn­dig­he­den kan til­la­de, at mid­ler­ne an­brin­ges på an­den måde

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…