Annoncespot_img

Civilstyrelsen giver få dispensationer til bedre formueplacering

Tre gange på to år har fondsmyndigheden dispenseret fra reglerne om fondes formue­placering. Det viser nyhedsbrevet Danmarks Fondes aktindsigt i Civilstyrelsens afgørelser. Revisions- og rådgivningsfirmaet PwC har fået godkendt flere ansøgninger om dispen­sation, men opfordrer nu Folketinget til at give reglerne et servicetjek og sikre bedre levevilkår for de ikke-erhvervsdrivende fonde.

Reg­ler­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen be­græn­ser al­men­nyt­ti­ge fon­des mu­lig­he­der for at in­ve­ste­re i ak­tier, in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og virk­som­heds­ob­liga­tio­ner til sam­let set 50 pro­cent af for­mu­en. Men re­gel­sæt­tet rum­mer sam­ti­dig mu­lig­hed for, at fonds­be­sty­rel­ser­ne kan an­sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om til­la­del­se til, at mid­ler­ne kan pla­ce­res på en an­den må­de. Og iføl­ge re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den, PwC er det ik­ke kun en te­o­re­tisk mulighed.

”Det kan godt la­de sig gø­re at få til­la­del­se til at dis­pen­se­re fra reg­ler­ne. Hvis fon­de­ne kan ar­gu­men­te­re godt for, at de ek­sem­pel­vis øn­sker at be­nyt­te 10-15 pro­cent af for­mu­en og pla­ce­re den på an­den vis,” si­ger fonds­rå­d­gi­ver hos PwC, di­rector, An­ders Storm Hansen.

PwC har med­vir­ket til, at fle­re ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­ser til at an­brin­ge mid­ler­ne på en an­den må­de. Men i de til­fæl­de har der væ­re ta­le om stør­re fon­de, der i for­vej­en har en be­ty­de­lig for­mue og og­så har et pænt af­kast heraf.

Det er ik­ke helt klart, i hvor stor ud­stræk­ning dis­pen­sa­tions­mu­lig­he­den er for­søgt ud­nyt­tet af fon­de­ne i de se­ne­ste år, hvor ren­te­ni­veau­et har væ­ret hi­sto­risk lavt. Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser til nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at fondsmyn­dig­he­den ik­ke har mu­lig­hed for at træk­ke an­tal­let af an­søg­nin­ger om dis­pen­sa­tion i sty­rel­sens sy­ste­mer, men at en gen­nem­gang af sa­ger­ne vi­ser, at der i de se­ne­ste to år i hvert fald er gi­vet til­la­del­se i tre tilfælde.

An­ders Storm Han­sen pe­ger des­u­den på, at si­tu­a­tio­nen kan væ­re end­nu van­ske­li­ge­re for man­ge små ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de. De snæv­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se sæt­ter man­ge fon­de i en al­vor­lig øko­no­misk klem­me og be­græn­ser de­res mu­lig­hed for at få ri­me­li­ge af­kast på fonds­for­mu­en, som ri­si­ke­rer at bli­ve ud­hu­let af administrationsomkostninger.

”Der­for er det me­get re­le­vant at ta­ge hul på dis­kus­sio­nen om ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, for de små fon­de bur­de jo ik­ke væ­re tvun­get til at li­de un­der, at vi har et me­get lavt ren­te­ni­veau. Fle­re af de små fon­de kan jo ha­ve svært ved over­ho­ve­det at skaf­fe mid­ler til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger ef­ter de­res for­mål, og de kan i vir­ke­lig­he­den væ­re tru­et på de­res over­le­vel­se,” si­ger An­ders Storm Hansen.

Der­for me­ner han, at Fol­ke­tin­get bur­de sør­ge for, at reg­ler­ne om fon­de­nes investerings­muligheder får et ser­vi­ce­tjek, så­dan at der bli­ver skabt grund­lag for, at de min­dre ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fon­de bå­de kan over­le­ve og gø­re sam­funds­mæs­sig gavn via almens­nyttige uddelinger.

”Jeg me­ner dy­best set, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen træn­ger til en mo­der­ni­se­ring, der ta­ger høj­de for de af­kast­mu­lig­he­der, der er i mar­ke­det. Man bur­de vur­de­re, om det ik­ke kun­ne væ­re mu­ligt at æn­dre reg­ler­ne, så der bli­ver en stør­re flek­si­bi­li­tet i for­de­lin­gen af fon­de­nes mid­ler mel­lem ak­tier og ob­liga­tio­ner,” si­ger An­ders Storm Hansen.

Man­ge fon­de har og­så be­græns­nin­ger i vedtæg­ter­ne, som gi­ver pro­ble­mer på grund af den la­ve ren­te, der nu har ken­de­teg­net sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en i en år­ræk­ke. Der­for me­ner An­ders Storm Han­sen, at Ci­vilsty­rel­sen sam­ti­dig med en mo­der­ni­se­ring af anbringelsess­bekendts­gørelsen skal ha­ve bed­re mu­lig­he­der for at til­la­de æn­drin­ger i vedtæg­ten, hvis den li­ge­frem svæk­ker fon­de­nes øko­no­mi­ske bæredygtighed.

”Når ci­vilsty­rel­sen vur­de­rer, om de kan gi­ve til­la­del­se til at pla­ce­re mid­ler­ne på en an­den må­de, ta­ger den sam­ti­dig ud­gangs­punkt i vedtæg­ter­nes be­stem­mel­ser om ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, hvis der er no­gen. Der­for er det vig­tigt, at be­sty­rel­ser­ne har mu­lig­hed for at få æn­dret vedtæg­ter­ne, hvis de be­græn­ser fon­dens mu­lig­he­der for at få af­kast på for­mu­en,” si­ger An­ders Storm Hansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Dispensation

Dispensation fra investerings­begrænsning:

§ 6. Højst halvdelen af midlerne kan anbringes i

  1. erhvervsobligationer og konvertible obligationer,
  2. udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne,
  3. sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og
  4. aktier.

§ 2, stk. 4: Fondsmyndigheden kan tillade, at midlerne anbringes på anden måde

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer