Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aase og Ejner Danielsens Fond fik et overskud på 242 mio. kr. i regnskabsåret 2019/2020. Resultatet skyldes primært overskuddet fra Dades ejendomsportefølje, som har vist sig at være økonomisk robust under corona-krisen. Fonden uddelte sidste år 42 mio. kr.

Spinderiet (foto: Ramblersen, Wikimedia Commons)
Spin­de­ri­et i Val­by er blandt de cen­te­re­jen­dom­m­me Da­des ejer, og som har væ­ret ramt af cor­o­na­ned­luk­nin­gen (fo­to: Ram­b­ler­sen, CC BY-SA 4.0, Wiki­me­dia Commons).

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge uddelinger. 

Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab pr. 30. ju­ni 2020,

Stør­ste­delen af over­skud­det stam­mer fon­dens eje­ran­del i Da­des A/S, der er et af Dan­marks stør­ste pri­va­te­je­de ejendomsinvesteringsselskaber. 

Li­ge­som man­ge an­dre virk­som­he­der blev Da­des ramt af cor­o­na-ned­luk­nin­gen, hvor sær­ligt cen­te­re­jen­dom­me­ne blev på­vir­ket, da Da­des’ bu­tiks­cen­tre var luk­ke­de i pe­ri­o­den fra 18. marts til 11. maj 2020 i sid­ste kvar­tal af årsregnskabet. 

”Le­del­sen i Da­des har bå­de un­der og ef­ter ned­luk­nin­gen væ­ret i lø­ben­de di­a­log med en stor del af virk­som­he­dens le­je­re, og man­ge har væ­ret på­vir­ket øko­no­misk hårdt af ned­luk­nin­gen. Drøf­tel­ser­ne har væ­ret po­si­ti­ve og kon­struk­ti­ve, og der har væ­ret fo­kus på, at al­le par­ter skul­le kom­me bedst mu­ligt gen­nem kri­sen for og­så at sik­re et lang­sig­tet sam­ar­bej­de,” frem­går det i ledelsesberetningen. 

Selv­om le­del­sen reg­ner med, at fle­re bran­cher fort­sat vil bli­ve ne­ga­tivt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen, har fonds­le­del­sen po­si­ti­ve for­vent­nin­ger til sel­ska­bets ejendomsinvesteringer. 

”Da­des ejen­doms­por­te­føl­je, som er for­delt på fle­re seg­men­ter og fle­re geo­gra­fi­ske lo­ka­tio­ner, har vist sig øko­no­misk ro­bust un­der kri­sen,” skri­ver fondsledelsen. 

Støtte til lægevidenskaben

På ud­de­lings­om­rå­det er fon­den ak­tiv med forsk­nings­støt­te in­den for læ­ge­vi­den­skab, sam­funds­vi­den­skab og byg­ge­forsk­ning. Der­u­d­over ud­de­ler fon­den til an­dre al­me­ne for­mål samt til ef­ter­kom­mer­ne ef­ter fon­dens stif­ter Ej­ner Danielsen. 

Sid­ste år be­hand­le­de fon­den 447 an­søg­nin­ger og ud­del­te 42 mio. kr. De 27 mio. kr. gik til fa­mi­lie­for­må­let og 15 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvoraf 10 mio. kr. blev ud­delt til læ­ge­vi­den­ska­be­lig forskning. 

Ud­over Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond er og­så No­vo Nor­disk Fon­den og Tryg­heds­grup­pen me­de­je­re af Da­des A/S.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer