Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond fik et over­skud på 242 mio. kr. i regn­skabsår­et 2019/2020. Re­sul­ta­tet skyl­des pri­mært over­skud­det fra Da­des ejen­doms­por­te­føl­je, som har vist sig at væ­re øko­no­misk ro­bust un­der cor­o­na-kri­sen. Fon­den ud­del­te sid­ste år 42 mio. kr.

Spinderiet (foto: Ramblersen, Wikimedia Commons)
Spin­de­ri­et i Val­by er blandt de cen­te­re­jen­dom­m­me Da­des ejer, og som har væ­ret ramt af cor­o­na­ned­luk­nin­gen (fo­to: Ram­b­ler­sen, CC BY-SA 4.0, Wiki­me­dia Com­mons).

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger.

Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab pr. 30. ju­ni 2020,

Stør­ste­delen af over­skud­det stam­mer fon­dens eje­ran­del i Da­des A/S, der er et af Dan­marks stør­ste pri­va­te­je­de ejen­doms­in­ve­ste­rings­sel­ska­ber.

Li­ge­som man­ge an­dre virk­som­he­der blev Da­des ramt af cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen, hvor sær­ligt cen­te­re­jen­dom­me­ne blev på­vir­ket, da Da­des’ bu­tiks­cen­tre var luk­ke­de i pe­ri­o­den fra 18. marts til 11. maj 2020 i sid­ste kvar­tal af års­regn­ska­bet.

”Le­del­sen i Da­des har bå­de un­der og ef­ter ned­luk­nin­gen væ­ret i lø­ben­de di­a­log med en stor del af virk­som­he­dens le­je­re, og man­ge har væ­ret på­vir­ket øko­no­misk hårdt af ned­luk­nin­gen. Drøf­tel­ser­ne har væ­ret po­si­ti­ve og kon­struk­ti­ve, og der har væ­ret fo­kus på, at al­le par­ter skul­le kom­me bedst mu­ligt gen­nem kri­sen for og­så at sik­re et lang­sig­tet sam­ar­bej­de,” frem­går det i le­del­ses­be­ret­nin­gen.

Selv­om le­del­sen reg­ner med, at fle­re bran­cher fort­sat vil bli­ve ne­ga­tivt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen, har fonds­le­del­sen po­si­ti­ve for­vent­nin­ger til sel­ska­bets ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger.

”Da­des ejen­doms­por­te­føl­je, som er for­delt på fle­re seg­men­ter og fle­re geo­gra­fi­ske lo­ka­tio­ner, har vist sig øko­no­misk ro­bust un­der kri­sen,” skri­ver fonds­le­del­sen.

Støtte til lægevidenskaben

På ud­de­lings­om­rå­det er fon­den ak­tiv med forsk­nings­støt­te in­den for læ­ge­vi­den­skab, sam­funds­vi­den­skab og byg­ge­forsk­ning. Der­u­d­over ud­de­ler fon­den til an­dre al­me­ne for­mål samt til ef­ter­kom­mer­ne ef­ter fon­dens stif­ter Ej­ner Da­ni­el­sen.

Sid­ste år be­hand­le­de fon­den 447 an­søg­nin­ger og ud­del­te 42 mio. kr. De 27 mio. kr. gik til fa­mi­lie­for­må­let og 15 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvoraf 10 mio. kr. blev ud­delt til læ­ge­vi­den­ska­be­lig forsk­ning.

Ud­over Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond er og­så No­vo Nor­disk Fon­den og Tryg­heds­grup­pen me­de­je­re af Da­des A/S.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…