Erhvervsministeren ser ikke behov for skærpede regler om etiske investeringer

Fon­de og for­e­nin­ger be­hø­ver ik­ke umid­del­bart at fryg­te stram­me­re re­gu­le­ring om åben­hed el­ler eti­ske in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker. Det frem går af et svar fra Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup ef­ter det kom frem, at Re­al­da­nia har in­ve­ste­rin­ger i en ræk­ke vå­ben­sel­ska­ber, blandt an­dre fle­re der pro­du­ce­rer atomvåben. 

Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup ser ik­ke be­hov for at stram­me lov­giv­nin­gen så fon­de og for­e­nin­ger ik­ke kan in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber el­ler pro­du­cen­ter af atom­vå­ben (fo­to Keld Navntoft)

Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup ser in­gen grund til at stram­me lov­giv­nin­gen, så fon­de og for­e­nin­ger bli­ver for­hin­dret i at in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber og pro­du­cen­ter af atom­vå­ben. 

Det frem­går af et svar til Fol­ke­tin­gets Uden­rigs­ud­valg på bag­grund af sa­gen om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer vå­ben – her­un­der ube­man­de­de kamp­dro­ner og nu­k­lea­re masseødelæggelsesvåben.

”De en­kel­te virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger har an­sva­ret for at sik­re, at der in­ve­ste­res un­der over­hol­del­se af de gæl­den­de reg­ler. Så læn­ge fon­de og for­e­nin­ger der­u­d­over over­hol­der de in­ve­ste­rings­ram­mer, der sæt­tes af fon­den selv, og at der kun in­ve­ste­res i virk­som­he­der, som udø­ver lov­lig virk­som­hed, ser jeg ik­ke be­hov for at stram­me lov­giv­nin­gen,” skri­ver er­hvervs­mi­ni­ste­ren i sit svar til udvalget. 

Fun­dats kun­ne den 30. marts for­tæl­le, at det iføl­ge Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se fal­der in­den­for for for­e­nin­gens ram­mer for sam­funds­ansvar at in­ve­ste­re en del af for­mu­en i vå­ben­pro­du­ce­ren­de sel­ska­ber som blandt an­det Bae Sy­stems, Hunting­ton In­galls og Leidos. 

Sel­ska­ber­ne le­ve­rer og pro­du­ce­rer atom­vå­ben og er der­for eks­klu­de­ret af stør­ste­delen af de sto­re nor­di­ske in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer som blandt an­dre Nor­dea, Dan­ske Bank, Nor­ges Bank, PFA, PKA, Da­ni­ca, Sam­pen­sion, Vel­liv, Aka­de­mi­ker­Pen­sion og AP Pension.

Pen­ge­ne fra af­ka­stet af Re­al­da­ni­as vå­be­nin­ve­ste­rin­ger bli­ver der­med ud­delt un­der Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske ind­sat­ser, som har til for­mål at frem­me ”livskva­li­te­ten for al­le gen­nem det byg­ge­de miljø.”

Men in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­ak­tier stri­der ik­ke imod Re­al­da­ni­as eti­ske prin­cip­per, så læn­ge de fal­der in­den for ram­mer­ne af lov­giv­nin­gen og de kon­ven­tio­ner, som Dan­marks har til­slut­tet sig via FN og OECD. 

”Bå­de jeg og re­sten af be­sty­rel­sen står selv­føl­ge­lig på mål for Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi og der­for og­så for vo­res sam­le­de in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. Vi har in­gen in­ve­ste­rin­ger i kon­tro­ver­si­el­le vå­ben som f.eks. klyn­ge­bom­ber. Vi har hel­ler ik­ke in­ve­ste­rin­ger, der med­vir­ker til atom­vå­ben uden for ik­ke-spred­­nings­­af­ta­­len (NPT). Det lig­ger i tråd med, at vo­res ram­mer for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger byg­ger på lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner fra or­ga­ni­sa­tio­ner som FN og OECD," ud­tal­te Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Brockenhuus-Schack.

Den ud­mel­ding mød­te dog skarp kri­tik fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets er­hvervsord­fø­rer Or­la Hav og fra En­heds­li­stens for­svars- og uden­rigs­ord­fø­rer Eva Flyvholm.

Åbne aktie- og obligationslister

Ud­over spørgs­må­let om di­rek­te at for­by­de al­men­nyt­ti­ge fon­de og for­e­nin­ger at in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber har Eva Flyv­holm og­så spurgt Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup om han ”vil ar­bej­de for, at al­le virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger skal frem­læg­ge åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster for at frem­me eti­ske investeringer.”

Det spørgs­mål sva­rer mi­ni­ste­ren ik­ke di­rek­te på, men hen­vi­ser i ste­det til gæl­den­de reg­ler for in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og in­ve­ste­rings­fon­de samt lov­giv­nin­gen om er­hvervs­dri­ven­de fon­de og om for­e­nin­ger med be­græn­set an­svar som f.eks. Re­al­da­nia, Østif­ter­ne og Vel­liv Foreningen. 

Der­u­d­over hen­vi­ser han til den kom­men­de fond­skom­mis­sion, der skal gen­nem­gå lov­kom­plek­set for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde:

”Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et kan op­ly­se, at der for øje­blik­ket på­går et ar­bej­de i mi­ni­ste­ri­et med at ned­sæt­te et ud­valg, der skal se på en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­v­giv­nin­gen ved­rø­ren­de de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de og vis­se for­e­nin­ger. Som led i det­te ar­bej­de vil ud­val­get bl.a. skul­le se på krav til og til­syn med fon­de­nes regn­ska­ber,” frem­går det af sva­ret fra Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kollerup.

I den filan­tro­pi­ske fonds­sek­tor, der hvert år ud­de­ler cir­ka 19 mil­li­ar­der kro­ner fra af­ka­stet af fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter, er det ind­til vi­de­re kun Re­al­da­nia, der åbent op­ly­ser, hvil­ke ak­tie­sel­ska­ber som for­e­nin­gens po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger er pla­ce­ret i. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: