Annoncespot_img

Erhvervsministeren ser ikke behov for skærpede regler om etiske investeringer

Fonde og foreninger behøver ikke umiddelbart at frygte strammere regulering om åbenhed eller etiske investeringspolitikker. Det frem går af et svar fra Erhvervsminister Simon Kollerup efter det kom frem, at Realdania har investeringer i en række våbenselskaber, blandt andre flere der producerer atomvåben.

Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup ser ik­ke be­hov for at stram­me lov­giv­nin­gen så fon­de og for­e­nin­ger ik­ke kan in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber el­ler pro­du­cen­ter af atom­vå­ben (fo­to Keld Navntoft)

Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup ser in­gen grund til at stram­me lov­giv­nin­gen, så fon­de og for­e­nin­ger bli­ver for­hin­dret i at in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber og pro­du­cen­ter af atomvåben. 

Det frem­går af et svar til Fol­ke­tin­gets Uden­rigs­ud­valg på bag­grund af sa­gen om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer vå­ben – her­un­der ube­man­de­de kamp­dro­ner og nu­k­lea­re masseødelæggelsesvåben.

”De en­kel­te virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger har an­sva­ret for at sik­re, at der in­ve­ste­res un­der over­hol­del­se af de gæl­den­de reg­ler. Så læn­ge fon­de og for­e­nin­ger der­u­d­over over­hol­der de in­ve­ste­rings­ram­mer, der sæt­tes af fon­den selv, og at der kun in­ve­ste­res i virk­som­he­der, som udø­ver lov­lig virk­som­hed, ser jeg ik­ke be­hov for at stram­me lov­giv­nin­gen,” skri­ver er­hvervs­mi­ni­ste­ren i sit svar til udvalget. 

Fun­dats kun­ne den 30. marts for­tæl­le, at det iføl­ge Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se fal­der in­den­for for for­e­nin­gens ram­mer for sam­funds­ansvar at in­ve­ste­re en del af for­mu­en i vå­ben­pro­du­ce­ren­de sel­ska­ber som blandt an­det Bae Sy­stems, Hunting­ton In­galls og Leidos. 

Sel­ska­ber­ne le­ve­rer og pro­du­ce­rer atom­vå­ben og er der­for eks­klu­de­ret af stør­ste­delen af de sto­re nor­di­ske in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer som blandt an­dre Nor­dea, Dan­ske Bank, Nor­ges Bank, PFA, PKA, Da­ni­ca, Sam­pen­sion, Vel­liv, Aka­de­mi­ker­Pen­sion og AP Pension.

Pen­ge­ne fra af­ka­stet af Re­al­da­ni­as vå­be­nin­ve­ste­rin­ger bli­ver der­med ud­delt un­der Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske ind­sat­ser, som har til for­mål at frem­me ”livskva­li­te­ten for al­le gen­nem det byg­ge­de miljø.”

Men in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­ak­tier stri­der ik­ke imod Re­al­da­ni­as eti­ske prin­cip­per, så læn­ge de fal­der in­den for ram­mer­ne af lov­giv­nin­gen og de kon­ven­tio­ner, som Dan­marks har til­slut­tet sig via FN og OECD. 

”Bå­de jeg og re­sten af be­sty­rel­sen står selv­føl­ge­lig på mål for Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi og der­for og­så for vo­res sam­le­de in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. Vi har in­gen in­ve­ste­rin­ger i kon­tro­ver­si­el­le vå­ben som f.eks. klyn­ge­bom­ber. Vi har hel­ler ik­ke in­ve­ste­rin­ger, der med­vir­ker til atom­vå­ben uden for ik­ke-spred­nings­af­ta­len (NPT). Det lig­ger i tråd med, at vo­res ram­mer for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger byg­ger på lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner fra or­ga­ni­sa­tio­ner som FN og OECD," ud­tal­te Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Brockenhuus-Schack.

Den ud­mel­ding mød­te dog skarp kri­tik fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets er­hvervsord­fø­rer Or­la Hav og fra En­heds­li­stens for­svars- og uden­rigs­ord­fø­rer Eva Flyvholm.

Åbne aktie- og obligationslister

Ud­over spørgs­må­let om di­rek­te at for­by­de al­men­nyt­ti­ge fon­de og for­e­nin­ger at in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber har Eva Flyv­holm og­så spurgt Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup om han ”vil ar­bej­de for, at al­le virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger skal frem­læg­ge åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster for at frem­me eti­ske investeringer.”

Det spørgs­mål sva­rer mi­ni­ste­ren ik­ke di­rek­te på, men hen­vi­ser i ste­det til gæl­den­de reg­ler for in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og in­ve­ste­rings­fon­de samt lov­giv­nin­gen om er­hvervs­dri­ven­de fon­de og om for­e­nin­ger med be­græn­set an­svar som f.eks. Re­al­da­nia, Østif­ter­ne og Vel­liv Foreningen. 

Der­u­d­over hen­vi­ser han til den kom­men­de fond­skom­mis­sion, der skal gen­nem­gå lov­kom­plek­set for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde:

”Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et kan op­ly­se, at der for øje­blik­ket på­går et ar­bej­de i mi­ni­ste­ri­et med at ned­sæt­te et ud­valg, der skal se på en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­v­giv­nin­gen ved­rø­ren­de de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de og vis­se for­e­nin­ger. Som led i det­te ar­bej­de vil ud­val­get bl.a. skul­le se på krav til og til­syn med fon­de­nes regn­ska­ber,” frem­går det af sva­ret fra Er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kollerup.

I den filan­tro­pi­ske fonds­sek­tor, der hvert år ud­de­ler cir­ka 19 mil­li­ar­der kro­ner fra af­ka­stet af fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter, er det ind­til vi­de­re kun Re­al­da­nia, der åbent op­ly­ser, hvil­ke ak­tie­sel­ska­ber som for­e­nin­gens po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger er pla­ce­ret i. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer