Færchfondens investeringer understøtter formålet i Nordvestjylland

Færchfonden arbejder målrettet på at blive en vækstmotor for Nordvestjylland. Familien har ansat den tidligere vicedirektør fra Vækstfonden, som nu vil bruge fondens kapitalforvaltning som aktivt instrument i satsningen på at tiltrække erhvervsliv, arbejdskraft og studerende til området. Impact-investeringer, der afspejler fondens formål med at støtte egnsudviklingen, er en del af fondens formueforvaltning.

Fær­ch­fon­dens fun­dats næv­ner hver­ken Vest- el­ler Nord­jyl­land med et ord. Men fa­mi­li­en bag fon­den øn­sker at fore­byg­ge og be­kæm­pe ud­kants­pro­ble­mer i om­rå­det. Fon­den ud­de­ler år­ligt op til 25 mio. kro­ner, og med en ny di­rek­tør med spe­ci­a­le i iværk­sæt­te­ri og in­ve­ste­rin­ger har fon­den am­bi­tio­ner om at bru­ge for­mu­en end­nu me­re ak­tivt i for­hold til fon­dens stra­te­gi. Be­sty­rel­sen er pa­rat til at slæk­ke på af­kast­kra­ve­ne på en del af si­ne for­mu­e­in­ve­ste­rin­ger, hvis in­ve­ste­rin­ger­ne har en po­si­tiv ef­fekt for er­hverv­s­ud­vik­lin­gen i lokalområdet.

”Hvis vi gi­ver pen­ge­ne væk, så kan vi kun gø­re det en gang. Hvis vi i ste­det in­ve­ste­rer en del af ka­pi­ta­len i no­get, der frem­mer ud­vik­lin­gen i om­rå­det, så bru­ger vi på den må­de pen­ge­ne fle­re gan­ge for at frem­me vo­res for­mål. Der­for sø­ger jeg og­så pro­jek­ter, hvor vi ik­ke foræ­rer pen­ge væk, men lå­ner dem ud el­ler in­ve­ste­rer dem på en for­vent­ning om at få dem hjem igen på et tids­punkt,” si­ger di­rek­tør i Fær­ch­fon­den Mar­tin Vang Han­sen, der sid­ste år for­lod po­sten som vi­ce­di­rek­tør i sta­tens Vækst­fond i Hel­lerup og flyt­te­de med fa­mi­li­en til Holstebro.

Her skal han hjæl­pe med at ek­se­kve­re den stra­te­gi­ske linje, som Fær­ch­fa­mi­li­en har ud­stuk­ket med bag­grund i fun­dat­sens bre­de for­mu­le­rin­ger om at støt­te fo­re­tagsom­hed, er­hvervs­liv, kunst og fritidsliv.

”Fa­mi­li­en har en stærk til­knyt­ning til Nord­ve­stjyl­land, og de har tjent en stor del af pen­ge­ne i om­rå­det. Der­for har de be­slut­tet, at de ger­ne vil bru­ge den for­mue der lig­ger i Fær­ch­fon­den til at gø­re en for­skel for om­rå­det. Det vil si­ge, at fon­den ar­bej­der for, at Nord­ve­stjyl­land er et in­ter­es­sant om­rå­de for virk­som­he­der at etab­le­re sig i, vok­se i og for fa­mi­li­er at bo­sæt­te sig i.”

Fær­ch­fa­mi­li­ens for­mue blev op­byg­get via fa­brik­ker­ne i Færch Plast og igen­nem en eje­ran­del i Skan­di­na­visk Tobakskompagni.

”De in­ve­ste­rin­ger er af­hæn­det, og Fær­ch­fon­den sid­der i dag med 25 pro­cent af exit­prove­nu­et. For­mu­en er en form for vækst­mo­tor, der skal væ­re med til at dri­ve en ud­vik­ling her­op­pe. På den må­de vil Færch-fa­mi­li­en ger­ne gi­ve til­ba­ge til Nord­ve­stjyl­land i er­ken­del­se af og i tak­nem­me­lig­hed for, at om­rå­det har væ­ret med til at ska­be den for­mue og vel­stand, som fa­mi­li­en i dag kan ny­de godt af,” si­ger Mar­tin Vang Hansen.

Men ud over vækst og vel­stand skal der og­så væ­re an­dre ting, der til­træk­ker og fast­hol­der folk i om­rå­det, for­kla­rer han.

”En af de ting, der har ken­de­teg­net Holste­bro og Færch-fa­mi­li­en, er fo­kus på kul­tu­rak­ti­vi­te­ter. Fon­den har fo­kus på kul­tur i bred for­stand. Det gæl­der bå­de den kul­tur, man får på kunst- og kul­tur­mus­se­er men og­så den kul­tur, som kan sam­le man­ge bor­ge­re. Det er for ek­sem­pel sto­re sports­op­le­vel­ser i Graakjær Arena.”

Økosystemer for finansiering

Man­ge af virk­som­he­der­ne i Fær­ch­fon­dens vir­ke­om­rå­de er in­du­stri­virk­som­he­der som for ek­sem­pel me­tal­for­ar­bejd­nings­virk­som­he­der. En af de op­ga­ver, der lig­ger på Mar­tin Vang Han­sens bord, er at til­træk­ke den ar­bejds­kraft, som de lo­ka­le virk­som­he­der har brug for til at ud­vik­le sig.

”Dansk In­du­stri op­gjor­de, at der mang­ler 75.000 in­du­stri­ar­bej­de­re i Dan­mark, og nog­le af dem mang­ler jo her­op­pe hos os. Hvis der er ef­ter­spørgsel ef­ter ar­bejds­kraft, som ik­ke bli­ver mødt, så kan virk­som­he­der­ne ik­ke vok­se, så der­for er det og­så et om­rå­de, vi vil kig­ge på”.

Der­u­d­over er det vig­tigt for ud­vik­lin­gen, at der er go­de mu­lig­he­der for at star­te nye virksomheder.

”Vi ved at om­rå­der der er dyg­ti­ge til at etab­le­re nye virk­som­he­der og få dem til at vok­se, det er om­rå­der, som gør det godt og er ken­de­teg­net ved stor vel­stand. Der­for er det vig­tig, at der er et sy­stem om­kring op­start­svirk­som­he­der, som gør det nemt at star­te ny virk­som­he­der og skaf­fe fi­nan­si­e­ring. Det er no­get af den vi­den og er­fa­ring, som jeg på bag­grund af 15 år i Vækst­fon­den hå­ber at kun­ne brin­ge i spil på en kva­li­fi­ce­ret måde.”

Han un­der­stre­ger, at Fær­ch­fon­den na­tur­lig­vis ik­ke med si­ne mid­ler kan fi­nan­si­e­re al­le virk­som­he­der i området.

”Men vi kan må­ske hjæl­pe til med at ska­be øko­sy­ste­mer om­kring det fi­nan­si­e­rings­be­hov, der måt­te væ­re. Det kun­ne vi for ek­sem­pel gø­re ved at sam­ar­bej­de med an­dre in­ve­sto­rer om at etab­le­re nog­le lo­ka­le in­ve­ste­rings­sel­ska­ber. El­ler på an­den vis sør­ge for, at in­ve­sto­rer har en in­ter­es­se i, hvad der fo­re­går i vo­res om­rå­de. Det er i hvert fald en op­ga­ve, som vi ger­ne vil på­ta­ge os ved at væ­re en ka­ta­ly­sa­tor for, at der er hånd i han­ke med den fi­nan­si­e­rings­ud­for­dring, der er her­op­pe – li­ge­som der jo er man­ge an­dre ste­der i Dan­mark,” si­ger han.

I det he­le ta­get vil Fær­ch­fon­den ger­ne sam­ar­bej­de med an­dre, der har sam­men­fal­den­de in­ter­es­ser, og der­for bru­ger Mar­tin Vang Han­sen me­get tid på at for­tæl­le om Fær­ch­fon­dens mis­sion og får og­så lej­lig­hed til at lyt­te til, hvad an­dre ak­tø­rer og virk­som­he­der har af idéer og be­hov. Det gæl­der og­så i for­hold til kon­kre­te projekter.

”Der er in­gen af de op­ga­ver her, vi kan lø­se ale­ne. Vi har al­tid haft et godt sam­ar­bej­de med Holste­bro Kom­mu­ne. Et ek­sem­pel er Cam­pus for Dansk Ta­lent Aka­de­mi, hvor kom­mu­nen har spurgt os, om vi kun­ne la­ve et kol­le­gi­um for de un­ge men­ne­sker, så der er et sam­lings­sted for dem. Vi har do­ne­ret 20 mio. kr. til en cam­pus, som vi byg­ger i sam­ar­bej­de med Re­al­da­nia, der og­så har gi­vet 20 mio. kr.”

Direkte investeringer med impact

Ud over det ud­de­lings­stra­te­gi­ske ar­bej­de vil Fær­ch­fon­den frem­over fo­ku­se­re me­re på di­rek­te lo­ka­le in­ve­ste­rin­ger i pro­jek­ter, som er i tråd med fon­dens mis­sion om erhvervsudvikling.

”No­get af for­mu­en vil vi bru­ge på ’im­pact in­ve­ste­rin­ger’ som ik­ke kan for­ven­tes at gi­ve et mar­keds­kon­formt af­kast, men som vi ka­ster os ud i, for­di det for­ven­tes at ha­ve en ef­fekt i lo­ka­l­om­rå­det. Et tænkt ek­sem­pel kun­ne væ­re, at vi byg­ger en byg­ning, som kom­mu­nen be­nyt­ter og dri­ver. I ste­det for at do­ne­re pen­ge­ne til byg­nin­gen kun­ne vi væ­re me­de­je­re og så sæl­ge vo­res an­del om for ek­sem­pel ti år,” for­kla­rer Mar­tin Vang Hansen.

”Vi vil kun­ne en­ga­ge­re os i stør­re pro­jek­ter med stør­re be­løb, hvis vi sam­ti­dig kan gø­re det på en må­de, hvor vi kan for­ven­te at få vo­res pen­ge hjem igen. På den må­de vil det jo ik­ke ud­hu­le vo­res for­mue, og der­med kan vi for­ø­ge vo­res lang­sig­te­de donationskapacitet.”

Di­rek­te im­pact-in­ve­ste­rin­ger i kon­kre­te virk­som­he­der el­ler pro­jek­ter er dog of­te van­ske­li­ge­re at vur­de­re end al­min­de­li­ge in­ve­ste­rings­por­te­føl­jer med for ek­sem­pel børsno­te­re­de ak­tier. Og her kan fon­den træk­ke på den tid­li­ge­re Vækst­fond-di­rek­tørs erfaringer.

”Vi vil selv­føl­ge­lig for­hol­de os til ri­si­ko­en og til af­ka­stet. Men vi kan væ­re me­re ri­si­ko­vil­li­ge, og tå­l­mo­dig­he­den kan væ­re stør­re end hos an­dre pri­va­te in­ve­sto­rer, ” si­ger Mar­tin Vang Han­sen, der dog end­nu ik­ke kan si­ge, hvor stor en del af den frie for­mue der skal bru­ges til impact-investeringer.

”Det er no­get, vi skal fin­de ud af hen ad vej­en. Det af­hæn­ger og­så lidt af, hvor­dan vi væl­ger at de­fi­ne­re det. Hvis man fo­re­stil­ler sig, at der kom­mer en in­ve­ste­rings­mu­lig­hed, som lig­ger in­den for vo­res for­mål i Nord­ve­stjyl­land, men vi vur­de­rer, at den vil gi­ve til­stræk­ke­ligt med af­kast, så tæl­ler den ik­ke som im­pact-in­ve­ste­ring, men som en del af vo­res al­min­de­li­ge kapitalforvaltningspulje.”

Fær­ch­fon­den har al­le­re­de fo­re­ta­get im­pact-in­ve­ste­rin­ger i om­rå­det. Et ek­sem­pel er fon­dens in­ve­ste­ring i virk­som­he­den Nu­park In­nova­tion A/S, som op­dyr­ker nye iværk­sæt­ter­virk­som­he­der i Nord­ve­stjyl­land og ud­vik­ler dem til et punkt, hvor de bli­ver at­trak­ti­ve for stør­re in­ve­sto­rer at dri­ve videre.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer