Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Vi er i starten af en rejse, svarer flere fonde med impact-investeringer, efter tænketanken Concito for nylig kritiserede de store danske fonde for samlet at foretage alt for få impact-investeringer. Det har til gengæld ikke været muligt at få svar på Concitos kritik fra fondene med færrest impact-investeringer.

Anders Lyngaa Kristoffersen (foto: Villum Fonden)
“Vi er hund­re­de pro­cent eni­ge med Con­ci­to i, at sam­funds­ansvar skal byg­ges ind i al­le vo­res in­ve­ste­rin­ger. Men når det kom­mer til må­l­ret­te­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger, så kan vi ik­ke ha­ve et mål om, at he­le vo­res fi­nan­si­el­le for­mue skal in­ve­ste­res på den må­de,” si­ger An­ders Lyn­gaa Kri­stof­fer­sen, He­ad of Im­pact In­ve­st­ments i Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den (fo­to: Vil­lum Fonden).

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til impact-investeringer.

Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis Ot­to Møn­steds Fond og Vil­lum Fon­den ef­ter den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­tos hår­de kri­tik af dan­ske fon­des investeringer.

Iføl­ge Con­ci­to pla­ce­rer de sto­re dan­ske fon­de sam­let set slet ik­ke til­stræk­ke­li­ge mid­ler i im­pact-in­ve­ste­rin­ger – dvs. in­ve­ste­rin­ger, der ud over at gi­ve et øko­no­misk af­kast og­så un­der­støt­ter ik­ke-øko­no­mi­ske for­mål som f.eks. mil­jø­mæs­sig og so­ci­al bæredygtighed.

Kri­tik­ken faldt for ny­lig, ef­ter en un­der­sø­gel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ste, at fonds­for­e­nin­gens med­lem­mer har pla­ce­ret om­kring 1,2 pct af de­res fi­nan­si­el­le ak­ti­ver i im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Ud af 31 fon­de hav­de 15 fon­de slet in­gen im­pact-in­ve­ste­rin­ger­ne, vi­ser undersøgelsen.

Og det er “ik­ke godt nok,” lød det fra Concito.

Til sam­men­lig­ning har de dan­ske pen­sions­kas­ser for­plig­tet sig til at in­ve­ste­re mindst 10 pct. af de­res sam­le­de for­mue i grøn om­stil­ling frem mod 2030. Det kun­ne stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) for­tæl­le på FN’s kli­ma­top­mø­de i New York i ef­ter­å­ret 2019.

Selv­om kri­tik­ken fra Con­ci­to er hård, så ty­der no­get på, at fon­de­ne be­væ­ger sig i sam­me ret­ning som pen­sions­kas­ser­ne – nem­lig mod fle­re im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Om rej­sen fo­re­går med sam­me ha­stig­hed, står til gen­gæld min­dre klart.

Otto Mønsteds Fond: Vi er på en rejse

Ot­to Møn­steds Fond har i øje­blik­ket pla­ce­ret om­kring 4,7 pct. af si­ne ak­ti­ver på sam­let 775 mio. kr. i im­pact-in­ve­ste­rin­ger i grøn om­stil­ling som Ne­xte­ra Ener­gy, Co­pen­ha­gen In­fra­struc­tu­re Part­ners, Ør­sted, Ve­st­as og so­ci­al bæ­re­dyg­tig­hed som Co­lum­bi­at­hre­ad­ne­ed­le UK So­ci­al Bond Fund, for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ni­na Movin.

Og hun ude­luk­ker ik­ke, at fon­den kom­mer hø­je­re op på et tids­punkt i frem­ti­den. Der er nem­lig pen­ge i im­pact, vur­de­rer hun.

“Jeg er så­dan set enig med Con­ci­to i, at tal­le­ne ty­der på, at vi lig­ger lavt som bran­che. Jeg kan jo kun ta­le for os selv, men for os er im­pact-in­ve­ste­rin­ger en rej­se, og vi skal star­te et sted. Men jeg er i øv­rigt af den op­fat­tel­se, at im­pact-in­ve­ste­rin­ger gi­ver et godt af­kast,” si­ger Ni­na Movin og tilføjer:

Vi me­ner, at ‘sustai­na­bi­li­ty’ er en me­ga-trend. Og hvis du over­ser den i di­ne in­ve­ste­rin­ger, så får du det vanskeligt.

Ni­na Movin – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ot­to Møn­steds Fond

"Vi me­ner, at ‘sustai­na­bi­li­ty’ er en me­ga-trend. Og hvis du over­ser den i di­ne in­ve­ste­rin­ger, så får du det van­ske­ligt. Der­for har vi den i vo­res tan­ke­sæt. Men jeg si­ger ik­ke, at du kan kom­me om fem år, og så har vi ti ‘so­ci­al bond funds’. Det tror jeg ik­ke, vi har, for det står ik­ke i vo­res fun­dats,” si­ger Ni­na Movin.

Til gen­gæld står der i fun­dat­sen for Ot­to Møn­steds Fond, at for­mu­en skal in­ve­ste­res ‘kon­ser­va­tivt’. Men selv­om dén for­mu­le­ring ude­luk­ker vis­se in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er, så læg­ger den al­li­ge­vel ik­ke en juri­disk stopklods ud for at øge fon­dens im­pact-in­ve­ste­rin­ger, me­ner Ni­na Movin.

“Juri­disk ser vi så­dan set in­gen for­hin­drin­ger for at in­ve­ste­re me­re i im­pact. Men jeg tror, at vi er li­ge i star­ten af en rej­se. Og så hand­ler det og­så om de­fi­ni­tion af be­gre­bet ‘im­pact’. Grøn ener­gi in­ve­ste­rer vi al­le­re­de i, mens ‘im­pact-in­ve­ste­rin­ger’ dæk­ker langt bre­de­re, som vi op­fat­ter det,” si­ger hun.

Selv­om det rent juri­disk ik­ke er en for­hin­dring, så er Ni­na Movin til gen­gæld me­re til­ba­ge­hol­den­de med at ka­ste sig over in­ve­ste­rin­ger på an­dre de­le af im­pact-dags­or­de­nen. Fon­den skal nem­lig ori­en­te­re sig ef­ter stif­ters bre­de­re øn­sker, me­ner hun.

“Hvis du tol­ker im­pact bre­de­re, så vil vi mu­lig­vis gå me­re ind i det på sigt, men ik­ke li­ge nu. Jeg vil si­ge det så­dan her: Vi for­står, hvad im­pact-in­ve­ste­rin­ger hand­ler om, og vi er star­tet. Vi tror og­så, at vi kan fin­de nog­le pro­jek­ter, som lig­ger in­den for, hvad vi nor­malt støt­ter. Men vi kom­mer ik­ke til at la­ve no­get, der fal­der helt ved si­den af vo­res fun­dats. In­ten­tio­nen i fun­dat­sen er at støt­te un­ge in­ge­ni­ø­rer og han­dels­folk, og det kan du selv­føl­ge­lig gø­re på man­ge må­der. Så juri­disk ser vi in­gen for­hin­drin­ger," si­ger Ni­na Movin.

– Men hvis im­pact-in­ve­ste­rin­ger gi­ver sam­me af­kast som tra­di­tio­nel­le in­ve­ste­rin­ger og sam­ti­dig gav­ner den grøn­ne el­ler so­ci­a­le dags­or­den, hvor­for har I så ik­ke end­nu flere?

"Det er for­di, vi li­ge er star­tet. Det er en rej­se. Og vi ser det ik­ke som vo­res ho­ved­for­mål. Men på det børsno­te­re­de har vi sta­dig et tilt over mod det bæ­re­dyg­ti­ge og virk­som­he­der, der har styr på de­res SDG'er (FN’s ver­dens­mål, red.)," si­ger Ni­na Movin.

Villum Fonden og Velux Fonden: Også på en rejse

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den har ar­bej­det må­l­ret­tet med im­pact-in­ve­ste­rin­ger si­den 2016. Her ud­gør im­pact-in­ve­ste­rin­ger en stør­re pro­cent­del af fon­de­nes bund­ne for­mue på om­kring 9,5 mia. kr., end de gør hos Ot­to Møn­steds Fond.

Men rej­sen mod fle­re im­pact-in­ve­ste­rin­ger er slet ik­ke ov­re, si­ger An­ders Lyn­gaa Kri­stof­fer­sen, He­ad of Im­pact Investments:

"Når man kig­ger på im­pact-in­ve­ste­rin­ger, som for os ude­luk­ken­de er grøn­ne in­ve­ste­rin­ger i ek­sem­pel­vis pro­duk­tion af ved­va­ren­de ener­gi, så er vi på en rej­se. I øje­blik­ket be­væ­ger vi os imod, at 15 pct. af vo­res bund­ne for­mue skal væ­re im­pact-in­ve­ste­rin­ger i 2023. I øje­blik­ket lig­ger vi på lidt over 10 pct.,” si­ger han og fortsætter:

Vi er hund­re­de pro­cent eni­ge med Con­ci­to i, at sam­funds­ansvar skal byg­ges ind i al­le vo­res investeringer.

An­ders Lyn­gaa Kri­stof­fer­sen – He­ad of Im­pact In­ve­st­ments, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fonden

“Vi er hund­re­de pro­cent eni­ge med Con­ci­to i, at sam­funds­ansvar skal byg­ges ind i al­le vo­res in­ve­ste­rin­ger. Men når det kom­mer til må­l­ret­te­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger, så kan vi ik­ke ha­ve et mål om, at he­le vo­res fi­nan­si­el­le for­mue skal in­ve­ste­res på den måde.”

An­ders Lyn­gaa Kri­stof­fer­sen er­klæ­rer sig og­så enig i, at im­pact-in­ve­ste­rin­ger ik­ke be­hø­ver med­fø­re min­dre afkast.

“Vi har den te­se, at vo­res im­pact-in­ve­ste­rin­ger skal ge­ne­re­re det sam­me af­kast som an­dre in­ve­ste­rin­ger. Vi bru­ger de sam­me værk­tø­jer og den sam­me grun­di­ge til­gang til in­ve­ste­rings­hånd­vær­ket in­den for det grøn­ne om­rå­de, som vi gør in­den for øv­ri­ge in­ve­ste­rin­ger. Vi star­te­de før 2016, og vi kan se ind­til vi­de­re, at vo­res po­r­te­føl­jer ud­vik­ler sig for­nuf­tigt. Der­for tror vi på, at vi kan le­ve­re på den dob­bel­te bund­linje og ge­ne­re­re et af­kast, som er sam­men­lig­ne­ligt med ik­ke-grøn­ne in­ve­ste­rin­ger. Den er­fa­ring vil vi me­get ger­ne de­le. Vi ta­ger selv­føl­ge­lig for­be­hold, for­di det er et nyt om­rå­de, og er­fa­rings­ba­sen er be­græn­set. Men vi de­ler me­get ger­ne ud af de er­fa­rin­ger, vi har ind­til vi­de­re,” si­ger An­ders Lyn­gaa Kristoffersen.

– Hvis der ik­ke er no­gen om­kost­ning ved im­pact-in­ve­ste­rin­ger, hvor­for er en stør­re del af Vil­lum Fon­dens for­mue så ik­ke in­ve­ste­ret i impact?

"Det skyl­des to ting: Den tids­mæs­si­ge og den er­fa­rings­mæs­si­ge rej­se, som vi er på. Det ta­ger tid at op­byg­ge en po­r­te­føl­je in­den for et nyt in­ve­ste­rings­om­rå­de. Det er den ene ting. Den an­den ting er en kon­cen­tra­tions­ri­si­ko, der vil væ­re uan­set hvil­ken far­ve in­ve­ste­ring, du la­ver. Som in­sti­tu­tio­nel in­ve­stor vil man me­get ger­ne vin­de det på kar­ru­sel­ler­ne, som man even­tu­elt måt­te ta­be på gyn­ger­ne. Hvis de glo­ba­le ak­tier går ned, vil man ger­ne ha­ve no­get ‘hed­ge’ i sin ob­liga­tions­por­te­føl­je. Det vil vi og­så ger­ne ha­ve for den her del. Jeg kan ik­ke gi­ve dig en øv­re græn­se, men jeg tror al­drig, at vi vil kom­me i en si­tu­a­tion, hvor he­le vo­res po­r­te­føl­je vil væ­re in­ve­ste­ret i grøn­ne in­ve­ste­rin­ger så snæ­vert, som vi de­fi­ne­rer det,” si­ger An­ders Lyn­gaa Kristoffersen.

Vi ta­ger me­get ger­ne imod op­for­drin­ger til at for­tæl­le om det, vi har gjort, med det yd­my­ge håb, at vi kan in­spi­re­re andre.

An­ders Lyn­gaa Kri­stof­fer­sen – He­ad of Im­pact In­ve­st­ments, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fonden

– Hvis I lå med 1,2 pct. af for­mu­en i im­pact-in­ve­ste­rin­ger – som gen­nem­snit­tet i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters ana­ly­se – vil­le du så væ­re be­kym­ret for koncentrationsricisi?

"Med vo­res sig­te, nej. Vi lig­ger jo over. Og vi er ind­til vi­de­re fortrøst­nings­ful­de for, hvad vi gør," si­ger An­ders Lyn­gaa Kristoffersen.

– I skri­ver på fon­dens hjem­mesi­de, at I hå­ber, at an­dre vil fin­de in­spira­tion i je­res ar­bej­de, så fle­re med ti­den vil ind­dra­ge im­pact-in­ve­ste­rin­ger i de­res in­ve­ste­rings­u­ni­vers. Er det lyk­ke­des set i ly­set af ana­ly­sen fra Fon­de­nes Videnscenter?

"Vi op­le­ver, at der er en sti­gen­de in­ter­es­se på om­rå­det. Og jeg tror, at hvis du hav­de la­vet un­der­sø­gel­sen for to år si­den, så hav­de re­sul­ta­tet væ­ret end­nu la­ve­re. Vi op­le­ver en støt sti­gen­de in­ter­es­se for om­rå­det. Men er det nok? Vi ta­ger me­get ger­ne imod op­for­drin­ger til at for­tæl­le om det, vi har gjort, med det yd­my­ge håb, at vi kan in­spi­re­re an­dre,” slut­ter An­ders Lyn­gaa Kristoffersen.

Fonde svarer ikke på kritik

Iføl­ge ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter fo­re­ta­ger 15 ud af 31 re­spon­den­ter ik­ke impact-investeringer.

Fun­dats har bedt Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter om hjælp til at fin­de frem til dis­se med­lem­mer el­ler med­lem­mer med fær­re im­pact-in­ve­ste­rin­ger end gen­nem­snit­tet på 1,2 pct., for­di dis­se sær­ligt er må­let for Con­ci­tos kritik.

Det er ik­ke lykkedes.

Fun­dats har og­så spurgt No­vo Nor­disk Fon­den, Le­go Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Tryg­heds­grup­pen, A.P. Møl­ler Fon­den og Lund­beck­fon­den, om de øn­sker at for­tæl­le om de­res im­pact-in­ve­ste­rin­ger og for­hol­de sig til kri­tik­ken fra Concito.

No­vo Nor­disk Fon­den be­trag­ter ik­ke kri­tik­ken fra Con­ci­to som ret­tet mod den, Le­go Fon­den har tak­ket nej til at med­vir­ke, mens de fi­re sid­ste fonde/foreninger ik­ke har be­sva­ret henvendelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer