KU: Ny fossilfri investerings­politik får ikke konsekvenser for fundraising

I sidste måned besluttede bestyrelsen på Københavns Universitet at forbyde aktie­investeringer i kul-, og olie- og gasselskaber. Nu slår ledelsen fast, at beslutningen ikke får konsekvenser for universitetets øvrige finansieringskilder, hvis pengene kommer fra olieindustrien. ”Det er to adskilte problemstillinger – vi er rigtig glade for A.P. Møller Fondens donationer, og vi vurderer heller ikke om vores offentlige støtte kommer fra statens indtægter på Nordsøolien,” siger vicedirektør på Københavns Universitet.

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er den se­ne­ste i ræk­ken af of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, der for­by­der de­res ka­pi­tal­for­val­te­re at in­ve­ste­re for­mu­en i ak­tie­sel­ska­ber i kul-, olie- og gas­bran­chen. Univer­sitetets ka­pi­tal­for­val­te­re får nu be­sked på at hol­de sig ude af de sel­ska­ber, der står på klima­bevægelsens sor­te li­ste over de 200 mest CO2-ud­le­den­de sel­ska­ber i de fos­si­le bran­cher. Her­un­der et af sel­ska­ber­ne i A.P. Møl­ler Fon­dens kon­cern, nem­lig A.P. Møl­ler Mær­sk A/S.

Det er en af kon­se­kven­ser­ne af den eti­ske in­ve­ste­rings­po­li­tik, som be­sty­rel­sen vedt­og den 25. ok­to­ber. Be­slut­nin­gen lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af den grøn­ne pro­fil, som uni­ver­si­te­tet har haft fo­kus på i en år­ræk­ke, for­kla­rer vi­ce­di­rek­tør Tho­mas Bu­chvald Vind:

”Når vi har valgt en grøn in­ve­ste­rings­pro­fil, er det for at sen­de et sig­nal om, at vi under­støtter at sam­fun­det går i ret­ning af en grøn om­stil­ling. Vi har i man­ge år ar­bej­det på at bli­ve et grønt uni­ver­si­tet. Si­den 2008 har vi med vo­res ind­sats Grøn Cam­pus be­græn­set vo­res CO2-ud­led­ning og brugt min­dre ener­gi. Og vi ind­går i et in­ter­na­tio­nalt universitets­samarbejde, IARU, hvor der og­så er be­væ­gel­ser heni­mod en grøn in­ve­ste­rings­pro­fil,” si­ger han.

Fle­re kom­mu­ners og uni­ver­si­te­ters skær­pe­de eti­ske po­li­tik­ker på in­ve­ste­rings­om­rå­det har rejst spørgs­må­let, om sam­me in­sti­tu­tio­ner vil mod­ta­ge do­na­tio­ner fra de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der ejer sel­ska­ber i de for­bud­te brancher.

Uni­ver­si­tets­be­sty­rel­sen læ­ner sig i sin be­slut­ning tæt op ad Kø­ben­havns Kom­mu­nes Borger­repræsentation, som in­den for det se­ne­ste år har ved­ta­get po­li­tik­ker, der blandt an­dre eks­klu­de­rer sel­ska­ber, der ind­går i dan­ske fond­s­kon­cer­ner. Fon­de som støt­ter bå­de kom­mu­nen og uni­ver­si­te­tet med sto­re mil­li­onbe­løb til drift, ud­vik­ling og byggerier.

”Vi har væ­ret in­spi­re­ret af den be­slut­ning, som Kø­ben­havns Kom­mu­nes Borgerrepræsen­tation har truf­fet an­gå­en­de fos­sil­fri in­ve­ste­rin­ger. Vi sy­nes, det har væ­ret en god ope­ra­tio­nel be­slut­ning, og der­for har vi lagt os op ad den. På det tids­punkt, hvor vo­res be­sty­rel­se før­ste gang vedt­og at un­der­sø­ge mu­lig­he­den for grøn­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter fand­tes der ik­ke rig­tig nog­le re­le­van­te pro­duk­ter på mar­ke­det. Men ef­ter kom­mu­nens be­slut­ning er der nu fle­re ka­pi­tal­for­val­te­re, der til­by­der fos­sil­fri po­r­te­føl­jer,” si­ger Tho­mas Bu­chvald Vind.

Investering og fundraising er adskilt

Som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re kun­ne for­tæl­le, me­ner Kø­ben­havns sundheds­borgmester Nin­na Thom­sen, at kom­mu­nen prin­ci­pi­elt ik­ke bør ta­ge imod pen­ge, der kom­mer fra de in­du­stri­er, som Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen har for­budt at in­ve­ste­re i.

I USA og Eng­land har ek­sem­pel­vis fle­re mu­se­er ved­ta­get po­li­tik­ker, som for­by­der, at de kan mod­ta­ge do­na­tio­ner fra olie- og gas-in­ter­es­sen­ter. Og i Dan­mark er pro­blem­stil­lin­gen og­så kendt i de fon­de, som ud­sprin­ger af to­bak­sin­du­stri­en. Iføl­ge Au­gusti­nus Fon­den har Kræf­tens Be­kæm­pel­se ik­ke øn­sket pen­ge fra de fon­de. Og­så kli­ma­or­ga­ni­sa­tio­ner som WWF Verdens­naturfonden, den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to og kli­ma­be­væ­gel­sen An­svar­lig­Frem­tid over­ve­jer for ti­den, om de skal ind­fø­re lig­nen­de re­strik­tio­ner, der eks­klu­de­rer be­stem­te ud­de­len­de fon­de fra or­ga­ni­sa­tio­ner­nes fundraising-politikker.

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet dra­ger stor nyt­te af dan­ske fon­des do­na­tio­ner. I øje­blik­ket op­fø­res den så­kald­te Mær­sk-byg­ning ved Pa­nu­min­sti­tut­tet, som A.P. Møl­ler Fon­den har støt­tet med 750 mio. kr. Og­så uni­ver­si­te­tets na­tur­hi­sto­ri­ske mu­se­um skal ud­vi­des med støt­te fra Vil­lum Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond.

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet af­vi­ser idéen om, at de eti­ske prin­cip­per i in­ve­ste­rings­po­li­tik­ken kan over­fø­res på uni­ver­si­te­tets fundraising-politik.

”Vi vur­de­rer, at det er to ad­skil­te om­rå­der og ser i ud­gangs­punk­tet ik­ke en moralsk problem­stilling i det. Vi mod­ta­ger pen­ge i for­hold til de sær­li­ge for­mål, som uni­ver­si­te­tet skal op­fyl­de in­den­for forsk­ning og ud­dan­nel­se. Do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den til Mær­sk-byg­nin­gen hand­ler jo om, at fon­den ger­ne vil un­der­støt­te den ud­vik­ling, som uni­ver­si­te­tet er i gang med på vo­res forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­om­rå­de. Og det er vi selv­føl­ge­lig rig­tig gla­de for,” si­ger Tho­mas Bu­chvald Vind.

Han pe­ger des­u­den på, at Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ger­ne vil un­der­støt­te den grøn­ne om­stil­ling, men at uni­ver­si­te­tet sam­ti­dig må for­hol­de sig til den sam­funds­ud­vik­ling og den po­li­ti­ske vir­ke­lig­hed, det er en del af:

”Skis­ma­et er jo, at vi i dag ik­ke har et fos­sil­frit sam­fund. Der­for er der sat gang i en stor om­stil­lings­pro­ces. Det er jo for ek­sem­pel og­så svært at vi­de om de pen­ge, vi får fra sta­ten stam­mer fra al­min­de­li­ge skat­te­bor­ge­re el­ler fra sta­tens ind­tæg­ter på Nord­s­øo­li­en. Det sæt­ter vi ik­ke spørgs­måls­tegn ved,” si­ger Tho­mas Bu­chvald Vind.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at pro­blem­stil­lin­gen om­kring pla­ce­ring af uni­ver­si­te­tets over­sky­den­de lik­vi­di­tet er op­stå­et, for­di pen­ge­ne hidtil kun har væ­ret pla­ce­ret i ob­liga­tio­ner, og le­del­sen nu øn­sker at kun­ne in­ve­ste­re bre­de­re for at få en bed­re risikoafdækning.

”In­ve­ste­rings­po­li­tik­ken læg­ger op til, at vi frem­over kan in­ve­ste­re i ak­tier, og vi har nu be­slut­tet, at det skal væ­re fos­sil­frit. Så der er ik­ke ta­le om, at vi skal ud at fra­sæl­ge ak­tier. Men det man­dat, vi gi­ver vo­res ka­pi­tal­for­val­te­re, vil væ­re ba­se­ret på be­sty­rel­sens be­slut­ning om ik­ke at kø­be ak­tier i kul-, olie og gas­sel­ska­ber,” si­ger Tho­mas Bu­chvald Vind.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer