Mellemfolkeligt Samvirke: Særligt én type virksomheder bør fonde sælge ud af

Virksomheder, der aktivt arbejder for at udvinde mere kul, olie og gas i fremtiden, er så langt fra klimadagsordenen, at de ikke kan nås med aktivt ejerskab. Sådan lyder det fra Mellemfolkeligt Samvirke, der opfordrer fondene til at afhænde deres værdipapirer i den type selskaber.

”Uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, så er de pen­ge, man har, og de pen­ge man har in­ve­ste­ret, med til at for­me den ver­den vi le­ver i," si­ger Ei­gil Jo­han­nis­son, der er He­ad of Nor­dic Cen­ter for Sustai­nab­le Fi­nan­ce i Mel­lem­fol­ke­ligt Samvirke.

Sælg ud.

Så kort og præ­cist ly­der rå­det fra Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke til de fon­de, der lig­ger in­de med vær­di­pa­pi­rer i virk­som­he­der, som for­e­nin­gen be­trag­ter som ”de sorteste.”

Det er virk­som­he­der, som ud­vin­der fos­si­le brænds­ler som kul, olie og gas, og som ar­bej­der for at ud­vin­de end­nu me­re i fremtiden.

Hvis må­let fra Pa­ris­af­ta­len om at hol­de den glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­ning på mak­si­malt to gra­der må­lt i for­hold til in­du­stri­a­li­se­rin­gen i 1800-tal­let skal nås, så gæl­der det nem­lig om at be­græn­se den sam­le­de ud­led­ning af kul, gas og olie.

Og her har fon­de­ne et medansvar.

Det si­ger Ei­gil Jo­han­nis­son, der er He­ad of Nor­dic Cen­ter for Sustai­nab­le Fi­nan­ce i Mel­lem­fol­ke­ligt Samvirke.

”Uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, så er de pen­ge man har, og de pen­ge, man har in­ve­ste­ret, med til at for­me den ver­den vi le­ver i. Jo fle­re pen­ge man har, jo stør­re et an­svar har man. Der­for an­be­fa­ler vi, at man ren­ser ud i de fos­si­le sel­ska­ber, som er på for­kert kurs,” si­ger Ei­gil Jo­han­nis­son og tilføjer:

”Det gæl­der bå­de ak­tier og obligationer.”

Aktivt ejerskab eller frasalg

Det har læn­ge væ­ret dis­ku­te­ret blandt de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, om man skal gø­re brug af så­kald­te ne­ga­tiv­li­ster, ak­tivt ejer­skab el­ler en kom­bi­na­tion, hvis man som fond el­ler for­e­ning øn­sker at la­de si­ne in­ve­ste­rin­ger bli­ve me­re bæredygtige.

Men den dis­kus­sion er der ik­ke læn­ge­re grund til, når det kom­mer til de ”sor­te­ste” virk­som­he­der – alt­så dem, som fort­sat le­der ef­ter nye fos­si­le kil­der – for der er det langt me­re ef­fek­tivt at sæl­ge ud af si­ne vær­di­pa­pi­rer, end at be­dri­ve ak­tivt ejerskab.

Det for­tæl­ler Ei­gil Johannisson.

”De her sel­ska­ber lyt­ter hver­ken til kli­mavi­den­skab el­ler til de in­ve­sto­rer, som prø­ver at træk­ke sel­ska­ber­ne i den rig­ti­ge ret­ning,” si­ger investeringseksperten.

Han byg­ger blandt an­det sin op­fat­tel­se på, at en højt­stå­en­de chef fra in­ve­stor­net­vær­ket Cli­ma­te Action 100+, der er en af ver­dens før­en­de or­ga­ni­sa­tio­ner for kri­ti­ske ak­tio­næ­rer, for ny­ligt kon­klu­de­re­de, at net­vær­kets stra­te­gi hav­de slå­et fejl, for­di de fos­si­le virk­som­he­der har vist sig umu­li­ge at flyt­te ved hjælp af ak­tivt ejerskab.

”De her sel­ska­ber lyt­ter hver­ken til kli­mavi­den­skab el­ler til de in­ve­sto­rer, som prø­ver at træk­ke sel­ska­ber­ne i den rig­ti­ge retning

Ei­gil Jo­han­nis­son – He­ad of Nor­dic Cen­ter for Sustai­nab­le Fi­nan­ce, Mel­lem­fol­ke­ligt Samvirke

”Det le­der os til at kon­klu­de­re, at ak­tivt ejer­skab er rig­tig for­nuf­tigt i nog­le sam­men­hæn­ge, men ik­ke over­for de her olie- kul- og gas­sel­ska­ber, som går i den stik for­ker­te ret­ning,” si­ger Ei­gil Johannisson.

Hvad hvis olie­sel­ska­bet bå­de le­der ef­ter nye olie­fel­ter, men og­så opju­ste­rer in­den­for grøn ener­gi. Kan man bli­ve i virk­som­he­den, hvis den så at si­ge spil­ler på beg­ge heste?

”Nej. Vir­ke­lig­he­den er, at vi har brug for ved­va­ren­de ener­gi, men det som kli­ma­et vir­ke­lig kan mær­ke, er hvis der bli­ver la­vet nye kul­kraft­vær­ker el­ler nye olie- og gas­fel­ter, som kom­mer til at stå i ik­ke ba­re 10 år, men må­ske 20 og 30 år frem,” si­ger Ei­gil Johannisson.
Han for­tæl­ler, at hvis ak­tivt ejer­skab skal ha­ve ef­fekt, så kræ­ver det des­u­den, at man som ak­tio­nær er vil­lig til at smi­de res­sour­cer ef­ter det.

”Og så kan man så si­ge, at hvis du er me­get lil­le, så bli­ver det me­get svært at be­dri­ve ak­tivt ejer­skab. Det kræ­ver nog­le res­sour­cer, hvis man skal væ­re se­ri­øs om­kring det. Det kan klin­ge hult, hvis man er me­get lil­le og hæv­der, at man be­dri­ver ak­tivt ejer­skab. For det kræ­ver res­sour­cer. Det er ik­ke no­get, man ba­re li­ge gør,” for­kla­rer Ei­gil Johannisson.

Men hvis man nu for ek­sem­pel er en lil­le fond, og ger­ne vil ta­ge ak­tivt ejer­skab. Hvad gør man så?

”Så vil man ty­pisk ind­gå i et net­værk. Det er te­o­ri­en, at man så kan pul­je kræf­ter­ne. Men der er ba­re den ud­for­dring, at de her net­værk ik­ke har le­ve­ret de re­sul­ta­ter, som man kun­ne hå­be på,” si­ger Ei­gil Johannisson.

Han for­kla­rer, at hvis man al­li­ge­vel vil ta­ge del i ak­tivt ejer­skab, så bør man gø­re det de ste­der, hvor det rent fak­tisk er mu­ligt at flyt­te sel­ska­bets retning.

”Det kun­ne væ­re, hvis man for ek­sem­pel har ak­tier i ban­ker. Der er en be­gyn­den­de be­væ­gel­se i for­hold til at ind­gå di­a­log med ban­ker­ne om, hvad de lå­ner pen­ge ud til, og hvad de bør und­gå at lå­ne pen­ge ud til. Det er et in­ter­es­sant sted at sæt­te ind.”

Men hvis en fond sæl­ger si­ne vær­di­pa­pi­rer i en sort virk­som­hed, kom­mer der så ik­ke ba­re en an­den og kø­ber dem?

”Det er me­re kom­pli­ce­ret end som så. Vi har set un­der­sø­gel­ser vi­se, at når der har væ­ret et stort fra­salg blandt an­det på grund af kli­ma, så sen­der det et me­get stærkt sig­nal til sel­ska­ber­ne, som så ef­ter­føl­gen­de har æn­dret de­res for­ret­nings­mo­del. Man kan sen­de et me­get stærkt sig­nal ved frasalg.”

Så I er til­hæn­ge­re af negativlister?

”Det er vi. Men det er ik­ke for­di, at ak­tivt ejer­skab ik­ke har sin be­ret­ti­gel­se. Det er kun over­for li­ge præ­cis de her sor­te sel­ska­ber, som er uden­for pæ­da­go­gisk rækkevidde.”

Der er jo al­le­re­de lov­giv­ning på om­rå­det. Kan man for­ven­te at dan­ske fon­de skal ha­ve hø­je­re moral, end det loven læg­ger op til?

”Det kor­te svar er ja. Hvis man har rig­tig man­ge pen­ge, og der­med ind­fly­del­se på, hvor­dan ver­den ser ud, så kan man ik­ke ba­re hen­vi­se til mini­mums­stan­dar­der. Der må man ta­ge et ak­tivt an­svar,” si­ger Ei­gil Johannisson.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer