NGO’er vil have fonde op i gear med grønne investeringer

Vil fondene for alvor gøre en forskel for klodens klima skal de investere mere klimavenligt. De skal flytte fra sorte til grønne porteføljer. For grønne investeringer er afgørende, hvis vi skal nå i mål med Parisaftalens bindende aftale om at reducere udledningen af drivhusgasser, siger tænketanken Concito.

”Hvis fon­de­ne over­ho­ve­det ta­ger kli­ma­et al­vor­ligt, skal de hol­de op med at in­ve­ste­re i sort ener­gi – i fos­si­le brænd­stof­fer og fos­sil in­fra­struk­tur. De bør pri­o­ri­te­re grøn­ne in­ve­ste­rin­ger - i tek­no­lo­gi­er og virk­som­he­der, der kan væ­re med til at lø­se kli­ma­kri­sen,” si­ger Bjar­ke Møl­ler, di­rek­tør i Rå­det for Grøn Omstilling.

Det er be­stemt ik­ke kun via de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger, at dan­ske fon­de kan gø­re en for­skel for kli­ma­et. Fon­de­nes for­mu­er kan sæt­te mar­kan­te kli­ma­for­bed­rings­af­tryk, hvis pen­ge­ne in­ve­ste­res klimavenligt.

Det me­ner Rå­det for Grøn Om­stil­ling, Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to og WWF Verdensnaturfonden.

I en ar­ti­kel på Fun­dats i sid­ste uge for­tal­te net­op de tre or­ga­ni­sa­tio­ner om en lang ræk­ke kon­kre­te ek­semp­ler på op­lag­te støt­te­mu­lig­he­der for fon­de, der vil støt­te den grøn­ne om­stil­ling og bi­dra­ge til at re­du­ce­re CO2-udledningen.

Al­le tre me­ner dog og­så, at fon­de­nes ka­pi­tal­for­valt­ning har af­gø­ren­de be­tyd­ning for den sam­funds­ud­for­dring, som kli­ma­kri­sen er.

Når vi ta­ler kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tets­for­bed­rin­ger, kan fon­de­ne gø­re en for­skel på tre niveauer

Bo Øks­neb­jerg – Ge­ne­ral­se­kre­tær, WWF Verdensnaturfonden

”Når vi ta­ler kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tets­for­bed­rin­ger, kan fon­de­ne gø­re en for­skel på tre ni­veau­er; de­res filan­tro­pi, pres­sion af de virk­som­he­der, som man­ge fon­de ud­sprin­ger af og ik­ke mindst bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger af fon­de­nes for­mu­er. For grøn­ne, kli­ma­ven­li­ge in­ve­ste­rin­ger be­ty­der rig­tig me­get,” si­ger Bo Øks­neb­jerg, ge­ne­ral­se­kre­tær i WWF Verdensnaturfonden.

Han hen­vi­ser til en rap­port, som Nor­dea Bank i Sve­ri­ge la­ve­de for nog­le år si­den, hvor ban­kens chef for bæ­re­dyg­tig fi­nan­si­e­ring, Sasja Be­slik slog fast, at det er 27 gan­ge me­re ef­fek­tivt at flyt­te sin pen­sions­for­mue til bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger end den sam­men­lag­te CO2-re­duk­tion af at ta­ge to mi­nut­ter kor­te­re ba­de, drop­pe en fly­rej­se om året, ta­ge to­get i ste­det for bi­len og skæ­re sit for­brug af kød ned til ét styk­ke om ugen.

”Rap­por­ten skab­te en vold­som bal­la­de, for hvis in­ve­ste­rin­ger­ne af vo­res for­mu­er be­ty­der så me­get, er det så li­ge­gyl­digt, hvad vi gør som en­kelt­per­so­ner. Det er det selv­føl­ge­lig ik­ke. For vi er i så sto­re pro­ble­mer i for­hold til kli­ma­et, at al­le skal gø­re alt. Men rap­por­ten slog fast, at pen­ge og in­ve­ste­rin­ger er af­gø­ren­de i for­hold til kli­ma­for­bed­rin­ger, CO2-re­duk­tio­ner og be­va­rel­se af vo­res na­tur,” si­ger Bo Øksnebjerg.

”Når man som man­ge fon­de sid­der på sto­re pen­ge­kas­ser, er det der­for vig­tigt at flyt­te po­r­te­føl­jer­ne fra sort til grøn, og hvor fon­de­ne er bun­det af de­res fun­dats i for­hold til filan­tro­pi­ske støt­te­o­m­rå­der, kan de uden pro­ble­mer ryk­ke på in­ve­ste­rings­si­den,” fort­sæt­ter han.

Bo Øks­neb­jerg op­for­drer der­for til, at fon­de­ne in­ve­ste­rer i blandt an­det sol og vind. Han an­be­fa­ler og­så fon­de­ne at in­ve­ste­re i frem­ti­dens nye løs­nin­ger, som de me­re kort­sig­te­de in­ve­sto­rer ik­ke har fo­kus på endnu.

Det kun­ne væ­re nye løs­nin­ger in­den for cir­ku­lær øko­no­mi el­ler så­kald­te na­tur­ba­se­re­de løs­nin­ger, hvor man bru­ger na­tu­ren i ste­det for tek­no­lo­gi til at skaf­fe me­re rent drik­ke­vand, øge bæ­re­dyg­tig land­brugs­pro­duk­tion el­ler hånd­te­re af­fald og spil­de­vand. Na­tur­ba­se­re­de løs­nin­ger hjæl­per nem­lig bå­de in­ve­sto­rer­ne, sam­fun­det, kli­ma­et og bi­o­di­ver­si­te­ten på sam­me tid, un­der­stre­ger han.

Sam­ti­dig me­ner han, at fon­de­ne skal bru­ge de­res in­ve­ste­rin­ger til at pres­se al­le virk­som­he­der til at bli­ve grønnere.

Helt ud af fossile brændstoffer

Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to er helt enig i, at grøn­ne in­ve­ste­rin­ger er af­gø­ren­de, hvis vi skal nå i mål med Pa­ris­af­ta­lens bin­den­de af­ta­le om at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af drivhusgasser.

Vi kom­mer ik­ke i mål med vo­res CO2-ud­led­ning, hvis ik­ke in­ve­sto­rer­ne er med

Jarl Krau­sing – Vi­ce­di­rek­tør, Concito

”Vi kom­mer ik­ke i mål med vo­res CO2-ud­led­ning, hvis ik­ke in­ve­sto­rer­ne er med, og her har fon­de­ne en vig­tig rol­le. Fon­de har og­så af­kast­krav, men de bør ha­ve mu­lig­hed for at ta­ge en stør­re ri­si­ko og ik­ke fo­ku­se­re så en­ty­digt på af­kast. De har plads til at la­ve im­pact-in­ve­ste­rin­ger – in­ve­ste­rin­ger for at ska­be for­an­drin­ger,” me­ner Jarl Krau­sing, vi­ce­di­rek­tør i Concito.

Først og frem­mest me­ner han, at fon­de­ne skal træk­ke de­res pen­ge ud af en­hver ting, som går imod må­le­ne i Paris-aftalen.

”Så fon­de­ne skal ud af fos­si­le brænd­stof­fer, ud af kul, ud af olie, for som mindste­mål må de­res in­ve­ste­rin­ger stop­pe med at gø­re ska­de på kli­ma­et. I ste­det kan fon­de­ne via de­res in­ve­ste­rin­ger væ­re med til at un­der­støt­te nye og me­re kli­ma­ven­li­ge tek­no­lo­gi­er, for det er net­op på løs­nings­si­den – på nye pro­duk­ter og nye til­tag, at man som in­ve­stor kan gø­re en for­skel,” si­ger Jarl Krausing.

Mulighed for bedre afkast

Med fon­de­nes gun­sti­ge skat­te­reg­ler me­ner Rå­det for Grøn Om­stil­ling, at fon­de­ne har et sær­ligt an­svar for at tæn­ke lang­sig­tet og ta­ge me­dansvar for sto­re samfundsudfordringer.

Hvis fon­de­ne over­ho­ve­det ta­ger kli­ma­et al­vor­ligt, skal de hol­de op med at in­ve­ste­re i sort energi

Bjar­ke Møl­ler – Di­rek­tør, Rå­det for Grøn Omstilling

”Hvis fon­de­ne over­ho­ve­det ta­ger kli­ma­et al­vor­ligt, skal de hol­de op med at in­ve­ste­re i sort ener­gi – i fos­si­le brænd­stof­fer og fos­sil in­fra­struk­tur. De bør pri­o­ri­te­re grøn­ne in­ve­ste­rin­ger - i tek­no­lo­gi­er og virk­som­he­der, der kan væ­re med til at lø­se kli­ma­kri­sen,” si­ger Bjar­ke Møl­ler, di­rek­tør i Rå­det for Grøn Omstilling.

Hvis nog­le fon­de har en am­bi­tion om, at de kan æn­dre de fos­si­le in­du­stri­er over i en me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning ved at bi­be­hol­de de­res in­ve­ste­rin­ger, ser Bjar­ke Møl­ler det som en fejlslutning.

”Olie- og gas­sel­ska­ber­ne klam­rer sig til den gam­le fos­si­le æra, og de in­ve­ste­rer kun en tien­de­del el­ler min­dre af de­res pen­ge i ved­va­ren­de ener­gi. De ska­der kli­ma­et, og det bli­ver fon­de­ne nødt til at ta­ge be­stik af. Vi­den­ska­ben er klar,” si­ger Bjar­ke Møller.

”Klo­den har brug for dra­sti­ske re­duk­tio­ner af CO2 in­den for 2-3 år, og vi skal fri­gø­re os fra de fos­si­le brænds­ler. Der­for bør fon­de­ne træk­ke sig ud af de fos­si­le sel­ska­ber så hur­tigt som mu­ligt. Det er et me­get vig­tigt sig­nal, at fon­de­ne ta­ger et me­dansvar for at lø­se kli­ma­kri­sen,” fort­sæt­ter han.

Flyt­nin­gen af in­ve­ste­rin­ger­ne fra sort til grøn kan og­så fø­re til bed­re af­kast, me­ner han.

”Der er en grøn re­vo­lu­tion på vej. Kli­ma­for­an­drin­ger­ne ac­ce­le­rer, der be­gyn­der at ske no­get po­li­tisk – bå­de på EU-ni­veau og land­spo­li­tisk, og væl­ger­ne kræ­ver hand­ling. Mar­ke­det for grøn­ne løs­nin­ger vil vok­se eks­plo­sivt i de kom­men­de år, og der kan op­stå et ven­de­punkt, hvor tid­li­ge­re sik­re in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le in­du­stri­er me­get hur­tigt kan en­de som ri­si­ko­pa­pi­rer,” si­ger Bjar­ke Møller.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer