Nye investeringsregler for fonde sendt i høring

Ci­vilsty­rel­sen har net­op sendt et læn­ge ven­tet ud­kast til en ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se i hø­ring. Ef­ter øn­ske fra fem stør­re fon­de gi­ver de nye in­ve­ste­rings­reg­ler mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­fon­de.

Civilstyrelsen
Den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Fi­nan­stil­sy­net og Fi­nans Dan­mark, som or­ga­ni­se­rer fle­re af de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i bank­sek­to­ren (fo­to: Ci­vilsty­rel­sen).

Ef­ter me­re end halvan­det års for­be­re­del­se har ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup god­kendt et ud­kast til nye in­ve­ste­rings­reg­ler for de al­me­ne fon­de. Den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er net­op sendt i hø­ring af Ci­vilsty­rel­sen, der er fondsmyn­dig­hed for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de.

”For­sla­get om æn­dring af an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen skal ses i ly­set af de se­ne­re års la­ve ren­te­ni­veau og det der­af føl­gen­de la­ve af­kast af fon­des mid­ler samt ud­for­drin­ger med de gæl­den­de an­brin­gel­ses­reg­ler,” skri­ver kon­tor­chef for Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, Bir­t­he V. Jes­per­sen i hø­rings­bre­vet.

Den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Fi­nan­stil­sy­net og Fi­nans Dan­mark, som or­ga­ni­se­rer fle­re af de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i bank­sek­to­ren.

Der­u­d­over har fem stør­re fon­de med bl.a. Vil­lum Fon­den og Ole Kirks Fond i spid­sen hen­vendt sig til Ci­vilsty­rel­sen med en op­for­dring om, at de nye in­ve­ste­rings­reg­ler bør åb­ne mu­lig­hed for at pla­ce­re mid­ler i nye pro­duk­ter, som ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret om­fat­tet af be­kendt­gø­rel­sens in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der.

”Des­u­den er be­kendt­gø­rel­sen ef­ter øn­ske fra fon­de­ne til­pas­set med nye in­ve­ste­rings­pro­duk­ter,” skri­ver kon­tor­che­fen.

Det be­ty­der, at det frem­over er til­ladt fon­de­ne at pla­ce­re op til 15 pct. af mid­ler­ne i al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­fon­de. En al­ter­na­tiv in­ve­ste­rings­fond kan f.eks. væ­re en ka­pi­tal­fond, en ka­pi­tal­for­e­ning, der in­ve­ste­rer i fi­nan­si­el­le in­stru­men­ter, el­ler virk­som­he­der, som in­ve­ste­rer i ejen­dom­me, ener­gi el­ler in­fra­struk­tur.

Ud­over de nye pro­duk­ter læg­ger ud­ka­stet op til at hæ­ve græn­sen for, hvor stor en del af fon­dens for­mue, der må pla­ce­res i ak­tier, er­hvervsob­liga­tio­ner og in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Græn­sen for pla­ce­ring i dis­se ak­tiv­klas­ser bli­ver for­hø­jet fra 50 pct. til 75. pct.

Der­i­mod bli­ver der ik­ke æn­dret på den gam­le ri­si­kospred­nings­be­stem­mel­se, som slår fast, at højst 15 pro­cent af mid­ler­ne må an­brin­ges i ak­tier, er­hvervsob­liga­tio­ner el­ler kon­ver­tib­le ob­liga­tio­ner ud­stedt af sam­me sel­skab.

’Be­kendt­gø­rel­sen om an­brin­gel­se og be­sty­rel­se af fon­des mid­ler’ er sendt i hø­ring til en ræk­ke in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og uni­ver­si­te­ter. I man­gel af en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de er hø­rin­gen og­så frem­sendt til fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen.

Fri­sten for at af­gi­ve be­mærk­nin­ger er den 29. sep­tem­ber.

Læs ud­ka­stet til den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden vil flytte kulturpolitisk fokus fra det, der kan måles, til det, som kan mærkes

Kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter er mindst li­ge så vig­ti­ge som kvan­ti­ta­ti­ve da­ta i vur­de­rin­gen af kun­stens be­tyd­ning i Dan­mark. Det me­ner den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den med ud­gangs­punkt…

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…