Nye investeringsregler for fonde sendt i høring

Civilstyrelsen har netop sendt et længe ventet udkast til en ny anbringelsesbekendtgørelse i høring. Efter ønske fra fem større fonde giver de nye investeringsregler mulighed for at investere i alternative investeringsfonde.

Civilstyrelsen
Den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Fi­nan­stil­sy­net og Fi­nans Dan­mark, som or­ga­ni­se­rer fle­re af de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i bank­sek­to­ren (fo­to: Civilstyrelsen).

Ef­ter me­re end halvan­det års for­be­re­del­se har ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup god­kendt et ud­kast til nye in­ve­ste­rings­reg­ler for de al­me­ne fon­de. Den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er net­op sendt i hø­ring af Ci­vilsty­rel­sen, der er fondsmyn­dig­hed for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”For­sla­get om æn­dring af an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen skal ses i ly­set af de se­ne­re års la­ve ren­te­ni­veau og det der­af føl­gen­de la­ve af­kast af fon­des mid­ler samt ud­for­drin­ger med de gæl­den­de an­brin­gel­ses­reg­ler,” skri­ver kon­tor­chef for Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, Bir­t­he V. Jes­per­sen i høringsbrevet.

Den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Fi­nan­stil­sy­net og Fi­nans Dan­mark, som or­ga­ni­se­rer fle­re af de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i banksektoren.

Der­u­d­over har fem stør­re fon­de med bl.a. Vil­lum Fon­den og Ole Kirks Fond i spid­sen hen­vendt sig til Ci­vilsty­rel­sen med en op­for­dring om, at de nye in­ve­ste­rings­reg­ler bør åb­ne mu­lig­hed for at pla­ce­re mid­ler i nye pro­duk­ter, som ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret om­fat­tet af be­kendt­gø­rel­sens investeringsmuligheder.

”Des­u­den er be­kendt­gø­rel­sen ef­ter øn­ske fra fon­de­ne til­pas­set med nye in­ve­ste­rings­pro­duk­ter,” skri­ver kontorchefen.

Det be­ty­der, at det frem­over er til­ladt fon­de­ne at pla­ce­re op til 15 pct. af mid­ler­ne i al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­fon­de. En al­ter­na­tiv in­ve­ste­rings­fond kan f.eks. væ­re en ka­pi­tal­fond, en ka­pi­tal­for­e­ning, der in­ve­ste­rer i fi­nan­si­el­le in­stru­men­ter, el­ler virk­som­he­der, som in­ve­ste­rer i ejen­dom­me, ener­gi el­ler infrastruktur.

Ud­over de nye pro­duk­ter læg­ger ud­ka­stet op til at hæ­ve græn­sen for, hvor stor en del af fon­dens for­mue, der må pla­ce­res i ak­tier, er­hvervsob­liga­tio­ner og in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Græn­sen for pla­ce­ring i dis­se ak­tiv­klas­ser bli­ver for­hø­jet fra 50 pct. til 75. pct.

Der­i­mod bli­ver der ik­ke æn­dret på den gam­le ri­si­kospred­nings­be­stem­mel­se, som slår fast, at højst 15 pro­cent af mid­ler­ne må an­brin­ges i ak­tier, er­hvervsob­liga­tio­ner el­ler kon­ver­tib­le ob­liga­tio­ner ud­stedt af sam­me selskab.

’Be­kendt­gø­rel­sen om an­brin­gel­se og be­sty­rel­se af fon­des mid­ler’ er sendt i hø­ring til en ræk­ke in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og uni­ver­si­te­ter. I man­gel af en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de er hø­rin­gen og­så frem­sendt til fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, op­ly­ser Civilstyrelsen.

Fri­sten for at af­gi­ve be­mærk­nin­ger er den 29. september.

Læs ud­ka­stet til den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer