Nye investeringsregler for fonde sendt i høring

Ci­vilsty­rel­sen har net­op sendt et læn­ge ven­tet ud­kast til en ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se i hø­ring. Ef­ter øn­ske fra fem stør­re fon­de gi­ver de nye in­ve­ste­rings­reg­ler mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­fon­de.

Civilstyrelsen
Den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Fi­nan­stil­sy­net og Fi­nans Dan­mark, som or­ga­ni­se­rer fle­re af de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i bank­sek­to­ren (fo­to: Ci­vilsty­rel­sen).

Ef­ter me­re end halvan­det års for­be­re­del­se har ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup god­kendt et ud­kast til nye in­ve­ste­rings­reg­ler for de al­me­ne fon­de. Den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er net­op sendt i hø­ring af Ci­vilsty­rel­sen, der er fondsmyn­dig­hed for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de.

”For­sla­get om æn­dring af an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen skal ses i ly­set af de se­ne­re års la­ve ren­te­ni­veau og det der­af føl­gen­de la­ve af­kast af fon­des mid­ler samt ud­for­drin­ger med de gæl­den­de an­brin­gel­ses­reg­ler,” skri­ver kon­tor­chef for Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, Bir­t­he V. Jes­per­sen i hø­rings­bre­vet.

Den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Fi­nan­stil­sy­net og Fi­nans Dan­mark, som or­ga­ni­se­rer fle­re af de stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger i bank­sek­to­ren.

Der­u­d­over har fem stør­re fon­de med bl.a. Vil­lum Fon­den og Ole Kirks Fond i spid­sen hen­vendt sig til Ci­vilsty­rel­sen med en op­for­dring om, at de nye in­ve­ste­rings­reg­ler bør åb­ne mu­lig­hed for at pla­ce­re mid­ler i nye pro­duk­ter, som ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret om­fat­tet af be­kendt­gø­rel­sens in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der.

”Des­u­den er be­kendt­gø­rel­sen ef­ter øn­ske fra fon­de­ne til­pas­set med nye in­ve­ste­rings­pro­duk­ter,” skri­ver kon­tor­che­fen.

Det be­ty­der, at det frem­over er til­ladt fon­de­ne at pla­ce­re op til 15 pct. af mid­ler­ne i al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­fon­de. En al­ter­na­tiv in­ve­ste­rings­fond kan f.eks. væ­re en ka­pi­tal­fond, en ka­pi­tal­for­e­ning, der in­ve­ste­rer i fi­nan­si­el­le in­stru­men­ter, el­ler virk­som­he­der, som in­ve­ste­rer i ejen­dom­me, ener­gi el­ler in­fra­struk­tur.

Ud­over de nye pro­duk­ter læg­ger ud­ka­stet op til at hæ­ve græn­sen for, hvor stor en del af fon­dens for­mue, der må pla­ce­res i ak­tier, er­hvervsob­liga­tio­ner og in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Græn­sen for pla­ce­ring i dis­se ak­tiv­klas­ser bli­ver for­hø­jet fra 50 pct. til 75. pct.

Der­i­mod bli­ver der ik­ke æn­dret på den gam­le ri­si­kospred­nings­be­stem­mel­se, som slår fast, at højst 15 pro­cent af mid­ler­ne må an­brin­ges i ak­tier, er­hvervsob­liga­tio­ner el­ler kon­ver­tib­le ob­liga­tio­ner ud­stedt af sam­me sel­skab.

’Be­kendt­gø­rel­sen om an­brin­gel­se og be­sty­rel­se af fon­des mid­ler’ er sendt i hø­ring til en ræk­ke in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og uni­ver­si­te­ter. I man­gel af en bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de er hø­rin­gen og­så frem­sendt til fonds­for­e­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen.

Fri­sten for at af­gi­ve be­mærk­nin­ger er den 29. sep­tem­ber.

Læs ud­ka­stet til den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…