Otto Mønsted på udkig efter ejerskab i dansk mellemstor virksomhed

Otto Mønsted Fondens investeringsselskab har siden 2003 afviklet en stribe direkte investeringer og har i dag tre aktive erhvervsinvesteringer i porteføljen. Men de seneste år har Otto Mønsted A/S igen haft appetit på ejerskab af veldrevne danske, mellemstore virksomheder, gerne i partnerskab med andre fonde. ”Vi er altid interesserede i at overveje nye direkte investeringer, men vi er blevet mere kræsne,” siger direktør Ulrik Bülow.

Ot­to Møn­sted A/S har de se­ne­ste seks år ud­byg­get egen­ka­pi­ta­len med 80 pro­cent og sam­ti­dig gi­vet ud­byt­ter til mo­der­fon­den, som år­ligt ud­de­ler 12 mio. kr. til forsk­nings- og uddannelsesformål.

Nu er Ot­to Møn­sted-kon­cer­nen på ud­kig ef­ter nye in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der, som kan væ­re le­ve­rings­dyg­ti­ge i sta­bi­le ud­byt­ter til sel­ska­bet og fonden.

”Vi er fort­sat in­ter­es­se­re­de i nye di­rek­te in­ve­ste­rin­ger, men vi er ble­vet me­re kræs­ne. Før­hen kun­ne det væ­re se­ed- el­ler ven­tu­re-in­ve­ste­rin­ger – for ek­sem­pel min­dre virk­som­he­der med tur­na­ro­und-po­ten­ti­a­le. Men i dag skal de bå­de ha­ve stør­rel­se, po­ten­ti­a­le og gå godt – de skal helst ha­ve 300–500 mio. kr. i om­sæt­ning,” si­ger di­rek­tør i Ot­to Møn­sted A/S, Ul­rik Bülow.

For 10 år si­den hav­de in­ve­ste­rings­sel­ska­bet 15 ak­ti­ve er­hvervsin­ve­ste­rin­ger, men ef­ter en år­ræk­ke med exits er der nu kun tre di­rek­te in­ve­ste­rin­ger til­ba­ge i den ak­tiv­klas­se: Ara­tor A/S, Ga­te­Hou­se A/S og Oreco A/S.

Ot­to Møn­sted har de se­ne­ste år i ste­det haft fo­kus på po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger­ne, hvor sel­ska­bet har ar­bej­det med at kon­so­li­de­re aktieporteføljen.

Andre fonde som medejere

Si­den 2009 har for­rent­nin­gen af egen­ka­pi­ta­len i Ot­to Møn­sted A/S gen­nem­snit­ligt lig­get på over 10 pro­cent om året, og sam­ti­dig med at sel­ska­bet har lagt pen­ge op i fon­den, er egen­ka­pi­ta­len vok­set mar­kant. Det be­ty­der, at fon­dens og Ot­to Møn­sted A/S i dag har en in­ve­ste­rings­ev­ne på over 600 mio. kr., som kan bru­ges til op­køb af en væ­sent­lig ak­tiepost i en eg­net mel­lem­stor dansk virk­som­hed in­den for in­du­stri, han­del el­ler service.

”En re­le­vant kan­di­dat vil gen­nem­gå en klas­sisk due di­li­gen­ce-pro­ces, og i sid­ste en­de bli­ve be­hand­let af vo­res be­sty­rel­se, ty­pisk vil vi sø­ge sam­ar­bej­de med an­dre fon­de. Vi kan me­get vel væl­ge at væ­re lang­sig­te­de eje­re, hvis virk­som­he­den er til­stræk­ke­ligt ro­bust og pro­fi­ta­bel og eg­ner sig til en cash yi­eld-stra­te­gi,” si­ger Ul­rik Bülow.

Ot­to Møn­sted Fon­dens over­ord­ne­de for­mål er at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen in­den for han­del og in­du­stri, og i fon­dens ud­de­lings­po­li­tik er det kon­kre­ti­se­ret til støt­te af forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­for­mål pri­mært in­den for de tek­nisk-na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og mer­kan­ti­le om­rå­der. Fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab kan dog in­ve­ste­re frit og er ik­ke be­græn­set af fon­dens for­mål, for­kla­rer Ul­rik Bülow.

”Men det er na­tur­lig­vis kun godt, hvis in­ve­ste­rin­ger­ne sam­ti­digt kan flug­te med for­må­let,” si­ger han.

Ot­to Møn­sted Fon­den ud­del­te i sep­tem­ber må­ned ek­stra­or­di­nært 10 mio. kr. til at op­fø­re to nye byg­nin­ger med gæ­ste­bo­li­ger ved Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tets (DTU) cam­pus i Lyng­by. Gæ­ste­bo­li­ger­ne skal bru­ges til at hu­se uden­land­ske for­ske­re og læ­rer­kræf­ter, som DTU øn­sker at til­træk­ke som en del af uni­ver­si­te­tets videndeling.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer