Otto Mønsted på udkig efter ejerskab i dansk mellemstor virksomhed

Ot­to Møn­sted Fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab har si­den 2003 af­vik­let en stri­be di­rek­te in­ve­ste­rin­ger og har i dag tre ak­ti­ve er­hvervsin­ve­ste­rin­ger i po­r­te­følj­en. Men de se­ne­ste år har Ot­to Møn­sted A/S igen haft ap­pe­tit på ejer­skab af vel­drev­ne dan­ske, mel­lem­sto­re virk­som­he­der, ger­ne i part­ner­skab med an­dre fon­de. ”Vi er al­tid in­ter­es­se­re­de i at over­ve­je nye di­rek­te in­ve­ste­rin­ger, men vi er ble­vet me­re kræs­ne,” si­ger di­rek­tør Ul­rik Bülow.

Ot­to Møn­sted A/S har de se­ne­ste seks år ud­byg­get egen­ka­pi­ta­len med 80 pro­cent og sam­ti­dig gi­vet ud­byt­ter til mo­der­fon­den, som år­ligt ud­de­ler 12 mio. kr. til forsk­­nings- og ud­dan­nel­ses­for­mål.

Nu er Ot­to Møn­­sted-kon­­cer­­nen på ud­kig ef­ter nye in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der, som kan væ­re le­ve­rings­dyg­ti­ge i sta­bi­le ud­byt­ter til sel­ska­bet og fon­den.

”Vi er fort­sat in­ter­es­se­re­de i nye di­rek­te in­ve­ste­rin­ger, men vi er ble­vet me­re kræs­ne. Før­hen kun­ne det væ­re se­ed- el­ler ven­tu­re-in­ve­ste­rin­­ger – for ek­sem­pel min­dre virk­som­he­der med tur­­na­ro­und-po­­ten­ti­a­­le. Men i dag skal de bå­de ha­ve stør­rel­se, po­ten­ti­a­le og gå godt – de skal helst ha­ve 300–500 mio. kr. i om­sæt­ning,” si­ger di­rek­tør i Ot­to Møn­sted A/S, Ul­rik Bülow.

For 10 år si­den hav­de in­ve­ste­rings­sel­ska­bet 15 ak­ti­ve er­hvervsin­ve­ste­rin­ger, men ef­ter en år­ræk­ke med exits er der nu kun tre di­rek­te in­ve­ste­rin­ger til­ba­ge i den ak­tiv­klas­se: Ara­tor A/S, Ga­te­Hou­se A/S og Oreco A/S.

Ot­to Møn­sted har de se­ne­ste år i ste­det haft fo­kus på po­r­te­føl­je­in­ve­ste­rin­ger­ne, hvor sel­ska­bet har ar­bej­det med at kon­so­li­de­re ak­tiepor­te­følj­en.

Andre fonde som medejere

Si­den 2009 har for­rent­nin­gen af egen­ka­pi­ta­len i Ot­to Møn­sted A/S gen­nem­snit­ligt lig­get på over 10 pro­cent om året, og sam­ti­dig med at sel­ska­bet har lagt pen­ge op i fon­den, er egen­ka­pi­ta­len vok­set mar­kant. Det be­ty­der, at fon­dens og Ot­to Møn­sted A/S i dag har en in­ve­ste­rings­ev­ne på over 600 mio. kr., som kan bru­ges til op­køb af en væ­sent­lig ak­tiepost i en eg­net mel­lem­stor dansk virk­som­hed in­den for in­du­stri, han­del el­ler ser­vi­ce.

”En re­le­vant kan­di­dat vil gen­nem­gå en klas­sisk due di­li­­gen­­ce-pro­­ces, og i sid­ste en­de bli­ve be­hand­let af vo­res be­sty­rel­se, ty­pisk vil vi sø­ge sam­ar­bej­de med an­dre fon­de. Vi kan me­get vel væl­ge at væ­re lang­sig­te­de eje­re, hvis virk­som­he­den er til­stræk­ke­ligt ro­bust og pro­fi­ta­bel og eg­ner sig til en cash yi­eld-stra­te­­gi,” si­ger Ul­rik Bülow.

Ot­to Møn­sted Fon­dens over­ord­ne­de for­mål er at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen in­den for han­del og in­du­stri, og i fon­dens ud­de­lings­po­li­tik er det kon­kre­ti­se­ret til støt­te af forsk­­nings- og ud­dan­nel­ses­for­mål pri­mært in­den for de tek­­nisk-na­­tur­vi­­den­ska­­be­li­­ge og mer­kan­ti­le om­rå­der. Fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab kan dog in­ve­ste­re frit og er ik­ke be­græn­set af fon­dens for­mål, for­kla­rer Ul­rik Bülow.

”Men det er na­tur­lig­vis kun godt, hvis in­ve­ste­rin­ger­ne sam­ti­digt kan flug­te med for­må­let,” si­ger han.

Ot­to Møn­sted Fon­den ud­del­te i sep­tem­ber må­ned ek­stra­or­di­nært 10 mio. kr. til at op­fø­re to nye byg­nin­ger med gæ­ste­bo­li­ger ved Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tets (DTU) cam­pus i Lyng­by. Gæ­ste­bo­li­ger­ne skal bru­ges til at hu­se uden­land­ske for­ske­re og læ­rer­kræf­ter, som DTU øn­sker at til­træk­ke som en del af uni­ver­si­te­tets vi­den­de­ling.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.