Skærpet konkurrence om mindre fondes kapitalforvaltning

Grant Compass og Nykredit udfordrer nu de store forvaltningsafdelingers lukrative marked for forvaltning af tusindvis af mindre fondes formuer. Midlet er lavere omkostninger, passive investeringer samt mere fokus på gennemsigtighed. ”Vi skal sætte lys på fondes omkostninger i bankerne,” siger direktør og stifter David Dencker.

Kapitalforvaltning
Grant Com­pass og Nykre­dit er gå­et sam­men i part­ner­skab, der vil ud­for­dre de fi­re sto­re, stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, som sam­men sid­der på næ­sten he­le mar­ke­det for for­valt­ning af al­me­ne fon­des formuer.

Grant Com­pass A/S er nu klar med sid­ste led i en tre­trin­s­ra­ket, der skal skub­be nyt liv i den hen­syg­nen­de del af fondsverdenen.

Med bl.a. Vækst­fon­den og North East Fa­mily Of­fi­ce i ryg­gen har sel­ska­bet til­truk­ket en ræk­ke er­far­ne me­d­ar­bej­de­re med spe­ci­a­list­kom­pe­ten­cer fra den fi­nan­si­el­le sek­tor. Og via et part­ner­skab med Nykre­dit er det am­bi­tio­nen at ud­for­dre de fi­re stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, som sam­men sid­der på næ­sten he­le mar­ke­det for for­valt­ning af al­me­ne fon­des formuer.

”Der skal en be­væ­gel­se ind i det her mar­ked, hvor der re­elt ik­ke er no­gen kon­kur­ren­ce. Vi kom­mer ind i et mar­ked, hvor der er rig­tig man­ge kun­der med rig­tig man­ge pen­ge, men for min­dre fon­de be­ty­der de hø­je bank­ge­by­rer, at det er me­get svært at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. Vi har sto­re am­bi­tio­ner, for­di vi ved vi kan gø­re det bed­re og bil­li­ge­re, ” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Grant Com­pass, David Dencker.

Selv­om der fin­des ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, får langt stør­ste­delen af de al­me­ne fon­de i dag al­le de­res pen­ge­sa­ger ord­net i en­ten Dan­ske Banks for­valt­nings­af­de­ling, For­valt­nings­in­sti­tut­tet, Nor­dea Banks for­valt­nings­af­de­ling el­ler Jy­ske Banks forvaltningsafdeling.

Re­elt har fon­de­nes ene­ste mu­lig­hed væ­ret en­ten at ac­cep­te­re de hø­je bank­ge­by­rer el­ler at la­de sig op­lø­se el­ler fusionere

Da­vis Den­ck­er – Di­rek­tør, Grant Com­pass A/S

Op imod 8.500 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de er un­der­lagt fonds­lo­ven og an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sens reg­ler om in­ve­ste­ring af fon­des ka­pi­tal. Reg­ler som skal sik­re, at fonds­mid­ler­ne for­val­tes an­svar­ligt og der­for bli­ver be­sty­ret af for­valt­nings­af­de­lin­ger, som Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et har godkendt.

Men det er sam­ti­dig reg­ler, der har skabt man­gel på kon­kur­ren­ce og der­med stil­stand. Og iføl­ge David Den­ck­er er det en af år­sa­ger­ne til, at man­ge fon­de er ble­vet ud­pint i en ud­gifts­k­lem­me, hvor ge­by­rer og om­kost­nin­ger har ud­hu­let mu­lig­he­der­ne for at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge formål.

”Man kan ik­ke klan­dre fonds­be­sty­rel­ser­ne for, at de ik­ke har skif­tet bank og for­valt­nings­af­de­ling, for der har ik­ke væ­ret et bed­re al­ter­na­tiv at skif­te til. Re­elt har fon­de­nes ene­ste mu­lig­hed væ­ret en­ten at ac­cep­te­re de hø­je bank­ge­by­rer el­ler at la­de sig op­lø­se el­ler fu­sio­ne­re,” si­ger han.

Dan­ske Banks For­valt­nings­af­de­ling sid­der på om­kring halv­de­len af mar­ke­det for for­valt­ning og be­sty­rel­se af fonds­for­mu­er. Erik Jo­han­nes­sen, der er For­valt­nings­chef i Dan­ske Bank, ta­ger godt imod ud­for­drin­gen fra det nye partnerskab.

”Vi by­der den nye kon­kur­ren­ce vel­kom­men. Det er med til at hol­de os på tæ­er­ne og he­le ti­den sør­ge for, at vi gi­ver de bed­ste kun­de­op­le­vel­ser. For os er det af­gø­ren­de, at vo­res kun­der op­le­ver Dan­ske Banks styr­ke ved vo­res sam­le­de vær­di­til­bud, som er præ­get af en høj kva­li­tet på samt­li­ge pa­ra­me­tre i kun­de­op­le­vel­sen,” si­ger han.

Omkostninger frem i lyset

Grant Com­pass star­te­de som en iværk­sæt­ter­virk­som­hed for fem år si­den med at ud­by­de en fonds­da­ta­ba­se, hvor fon­de og le­gat­mod­ta­ge­re kun­ne mø­des om ud­de­lings­for­må­le­ne. Sid­ste år in­tro­du­ce­re­de sel­ska­bet et fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­stem, der skal gø­re det let­te­re og me­re sik­kert at ad­mi­ni­stre­re an­søg­nin­ger i de min­dre fonde.

De pro­duk­ter fon­de­ne bli­ver til­budt i dag fun­ge­rer godt for bank­kon­cer­ner­ne, men de er ik­ke al­tid i fon­de­nes interesse

An­ders Krenk Aa­gaard – He­ad of In­ve­st­ments, Grant Com­pass A/S

Og i sid­ste må­ned ud­sted­te Fi­nan­stil­sy­net en li­cens, som gi­ver David Den­ck­er og hans nye in­ve­ste­rings­team lov til at rå­d­gi­ve fonds­be­sty­rel­ser­ne om kapitalforvaltning.

I kraft af part­ner­ska­bet med Nykre­dit kan Grant Com­pass der­for nu lan­ce­re det sid­ste ele­ment i en sam­let pak­ke, der lø­ser ker­ne­op­ga­ver­ne in­den­for fondsstyring.

I spid­sen for in­ve­ste­rings­løs­nin­gen står He­ad of In­ve­st­ments, An­ders Krenk Aa­gaard, som selv kom­mer fra en stil­ling som He­ad of In­dex Pro­ducts i Dan­ske Banks As­set Ma­na­ge­ment, hvor han hav­de an­sva­ret for al­le pas­si­ve pro­duk­ter og stra­te­gi­er og var chef for et in­ve­ste­rings­team som sam­let for­val­te­de me­re end 120 mil­li­ar­der kroner.

Der­u­d­over har tea­met for ny­lig hen­tet en ny In­ve­st­ment ma­na­ger, Kim Then­ning, som har en bag­grund i Dan­ske For­valt­ning, hvor han har rå­d­gi­vet me­re end 300 små og mel­lem­sto­re al­me­ne fonde.

Og det er net­op kom­bi­na­tion af vi­den om fon­de­nes be­hov og mu­li­ge in­ve­ste­rings­me­to­der, der skal ud­gø­re krum­tap­pen i Grant Com­pass’ en­tre på mar­ke­det, for­tæl­ler An­ders Krenk Aagaard.

”De pro­duk­ter fon­de­ne bli­ver til­budt i dag fun­ge­rer godt for bank­kon­cer­ner­ne, men de er ik­ke al­tid i fon­de­nes in­ter­es­se. Vi vur­de­rer, at vi kan hjæl­pe ot­te ud af ti fon­de med at få et bed­re for­ven­tet af­kast ef­ter om­kost­nin­ger og der­ved ska­be et bed­re ud­de­lings­grund­lag,” si­ger han.

Som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet, er det en ud­for­dring for fonds­be­sty­rel­ser at gen­nem­skue ban­ker­nes om­kost­nings­struk­tur for­di, der ind­går bå­de syn­li­ge og ik­ke syn­li­ge ele­men­ter. Ek­sem­pel­vis be­ta­ler fon­de­ne ge­byr for den lov­plig­ti­ge be­sty­rel­se af fon­dens midler.

Der­for rå­d­gi­ver vi dem og­så lø­ben­de om fu­sion el­ler an­sø­ge om til­la­del­se til op­løs­ning hos Civilstyrelsen

Erik Jo­han­nes­sen – For­valt­nings­chef, Dan­ske Bank

Der­u­d­over be­ta­ler de ge­by­rer for ka­pi­tal­for­valt­nin­gen, og en­de­lig lig­ger der en ræk­ke skjul­te om­kost­nin­ger i de in­ve­ste­rings­pro­duk­ter, som for­valt­nings­af­de­lin­ger­ne ty­pisk an­be­fa­ler fra hyl­der­ne i an­dre de­le af bankkoncernerne.
Der­for er før­ste skridt i ind­træng­nings­stra­te­gi­en at gø­re op­mærk­som på de nu­væ­ren­de vil­kår, for­kla­rer David Dencker.

”Vi skal sæt­te lys på fon­des om­kost­nin­ger i ban­ker­ne. Ban­ker­ne vi­ser kun de om­kost­nin­ger, som er strengt nød­ven­di­ge for at over­hol­de lov­giv­nin­gen. Det fon­den ik­ke ser, er de hø­je om­kost­nin­ger til ban­ker­nes eg­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter. Of­te rå­d­gi­ver ban­ker nem­lig kun om de dy­re pro­duk­ter, selv­om bil­li­ge, pas­sivt for­val­te­de pro­duk­ter of­te vil væ­re en bed­re løs­ning for en fond,” si­ger David Dencker.

Fon­de­ne har selv ind­fly­del­se på de­res om­kost­nin­ger af­hæn­gig af in­ve­ste­rings­for­men og valg af værditilbud

Erik Jo­han­nes­sen – For­valt­nings­chef, Dan­ske Bank

Hos Dan­ske Banks For­valt­nings­af­de­ling er man dog ik­ke enig i, at ban­kens sam­le­de til­bud hvi­ler på ui­gen­nem­sig­ti­ge omkostninger.

”Vi har et stort fo­kus på om­kost­nin­ger og er helt gen­nem­sig­ti­ge om dem. I Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling er vo­res pri­mæ­re op­ga­ve at til­by­de al­le ydel­ser, men det kan væ­re svært at sam­men­lig­ne om­kost­nin­ger på tværs at mar­ke­det, da ik­ke al­le for­valt­nings­in­sti­tut­ter til­by­der sam­me ydel­ser. Fon­de­ne har selv ind­fly­del­se på de­res om­kost­nin­ger af­hæn­gig af in­ve­ste­rings­for­men og valg af vær­di­til­bud,” si­ger For­valt­nings­chef Erik Johannessen.

Passiv forvaltning

Om­drej­nings­punk­tet i Grant Com­pass’ ka­pi­tal­for­valt­ning bli­ver så­kaldt pas­si­ve in­ve­ste­rings­pro­duk­ter sam­men­sat med ud­gangs­punkt i fon­de­nes ønsker.

”Vo­res in­ve­ste­rings­u­ni­vers be­står pri­mært af pas­sivt for­val­te­de in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og ETF’er, da det er den ty­pe pro­duk­ter, der gi­ver det hø­je­ste af­kast til pri­sen. De ak­tivt for­val­te­de ak­tie­fon­de er bå­de me­get dy­re og har ik­ke kun­ne føl­ge med de­res ben­ch­mark,” si­ger An­ders Krenk Aagaard.

Grant Com­pass’ fo­kus på pas­siv for­valt­ning står da i kon­trast til den klas­si­ske in­ve­ste­rings­fi­lo­so­fi, som fin­des i ban­ker­ne og net­op an­be­fa­ler ak­tivt sty­re­de in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Det er og­så ud­gangs­punk­tet i Dan­ske Bank:
”Så­fremt fon­de­ne f.eks. øn­sker at in­ve­ste­re gen­nem in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, så an­be­fa­ler vi en an­del i ak­tivt sty­ret ak­tie­fon­de, hvor der er fo­kus på højt ud­byt­te. Det­te skal ses i ly­set af, at ud­byt­ter og ren­ter of­te er fon­de­nes ene­ste ind­tægtskil­de. Der­u­d­over lig­ger man­ge fon­de med en stor an­del af ob­liga­tio­ner og er der­for ble­vet ud­for­dret af det me­get la­ve ren­te­ni­veau. Det be­ty­der mang­len­de ren­te­ind­tæg­ter til fon­de­nes ud­lod­nin­ger og lø­ben­de om­kost­nin­ger. Den­ne ud­vik­ling har især på­vir­ket små fon­de, og der­for rå­d­gi­ver vi dem og­så lø­ben­de om fu­sion el­ler an­sø­ge om til­la­del­se til op­løs­ning hos Ci­vilsty­rel­sen,” si­ger For­valt­nings­chef Erik Johannessen.

Grant Com­pass for­ven­ter, at de nye pas­si­ve for­valt­nings­løs­nin­ger vil kun­ne re­du­ce­re fon­de­nes om­kost­nin­ger med 40 til 50 pro­cent og der­med med­vir­ke til, at fle­re fon­de kan over­le­ve, og at fle­re pen­ge vil lan­de i fonds­an­sø­ger­nes lom­mer frem­for i kapitalforvalternes.

Der­for skæ­rer vi det mest kon­tro­ver­si­el­le væk, og der kom­mer f.eks. ik­ke til at væ­re atom­vå­ben- el­ler to­baks­sel­ska­ber i vo­res porteføljer

An­ders Krenk Aa­gaard – He­ad of In­ve­st­ments, Grant Com­pass A/S

Men hvis fon­de­ne i hø­je­re grad skal put­te pen­ge i fær­dig­pak­ke­de pas­si­ve pro­duk­ter, hvor­dan stil­ler det så fonds­be­sty­rel­ser­ne i for­hold til at fra­væl­ge ak­tier ud fra en etisk stil­ling­ta­gen el­ler et øn­ske om at udø­ve samfundsansvar?

“Etik og an­svar­lig­hed væg­ter højt hos os, og vi væl­ger kun in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og ETF’er, der har fo­kus på an­svar­lig­hed. Det er mu­ligt for pas­si­ve in­ve­ste­rings­fon­de at udø­ve ak­tivt an­svar­ligt ejer­skab ved at stem­me på sel­ska­ber­nes ge­ne­ral­for­sam­ling via så­kaldt proxy vo­ting, og det vil væ­re til­fæl­det for stør­ste­delen af vo­res in­ve­ste­rin­ger. Men i nog­le ty­per sel­ska­ber er det jo li­ge­gyl­digt, hvor­dan man stem­mer på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. Der­for skæ­rer vi det mest kon­tro­ver­si­el­le væk, og der kom­mer f.eks. ik­ke til at væ­re atom­vå­ben- el­ler to­baks­sel­ska­ber i vo­res po­r­te­føl­jer,” si­ger An­ders Krenk Aa­gaard som un­der­stre­ger, at ESG-scre­e­ning og eti­ske in­ve­ste­rin­ger er en me­get kom­pli­ce­ret diskussion.

“Og det er og­så vig­tigt at un­der­stre­ge, at vi ik­ke går på kom­pro­mis med fon­de­nes af­kast og om­kost­nin­ger - det er det vig­tig­ste for os”.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer