Skærpet konkurrence om mindre fondes kapitalforvaltning

Grant Com­pass og Nykre­dit ud­for­drer nu de sto­re for­valt­nings­af­de­lin­gers lu­kra­ti­ve mar­ked for for­valt­ning af tu­sind­vis af min­dre fon­des for­mu­er. Mid­let er la­ve­re om­kost­nin­ger, pas­si­ve in­ve­ste­rin­ger samt me­re fo­kus på gen­nem­sig­tig­hed. ”Vi skal sæt­te lys på fon­des om­kost­nin­ger i ban­ker­ne,” si­ger di­rek­tør og stif­ter David Dencker. 

Kapitalforvaltning
Grant Com­pass og Nykre­dit er gå­et sam­men i part­ner­skab, der vil ud­for­dre de fi­re sto­re, stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, som sam­men sid­der på næ­sten he­le mar­ke­det for for­valt­ning af al­me­ne fon­des formuer.

Grant Com­pass A/S er nu klar med sid­ste led i en tre­trin­s­ra­ket, der skal skub­be nyt liv i den hen­syg­nen­de del af fondsverdenen.

Med bl.a. Vækst­fon­den og North East Fa­mily Of­fi­ce i ryg­gen har sel­ska­bet til­truk­ket en ræk­ke er­far­ne me­d­ar­bej­de­re med spe­ci­a­list­kom­pe­ten­cer fra den fi­nan­si­el­le sek­tor. Og via et part­ner­skab med Nykre­dit er det am­bi­tio­nen at ud­for­dre de fi­re stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, som sam­men sid­der på næ­sten he­le mar­ke­det for for­valt­ning af al­me­ne fon­des formuer.

”Der skal en be­væ­gel­se ind i det her mar­ked, hvor der re­elt ik­ke er no­gen kon­kur­ren­ce. Vi kom­mer ind i et mar­ked, hvor der er rig­tig man­ge kun­der med rig­tig man­ge pen­ge, men for min­dre fon­de be­ty­der de hø­je bank­ge­by­rer, at det er me­get svært at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. Vi har sto­re am­bi­tio­ner, for­di vi ved vi kan gø­re det bed­re og bil­li­ge­re, ” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Grant Com­pass, David Dencker.

Selv­om der fin­des ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, får langt stør­ste­delen af de al­me­ne fon­de i dag al­le de­res pen­ge­sa­ger ord­net i en­ten Dan­ske Banks for­valt­nings­af­de­ling, For­valt­nings­in­sti­tut­tet, Nor­dea Banks for­valt­nings­af­de­ling el­ler Jy­ske Banks forvaltningsafdeling.

Re­elt har fon­de­nes ene­ste mu­lig­hed væ­ret en­ten at ac­cep­te­re de hø­je bank­ge­by­rer el­ler at la­de sig op­lø­se el­ler fusionere

Da­vis Den­ck­er – Di­rek­tør, Grant Com­pass A/S

Op imod 8.500 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de er un­der­lagt fonds­lo­ven og an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sens reg­ler om in­ve­ste­ring af fon­des ka­pi­tal. Reg­ler som skal sik­re, at fonds­mid­ler­ne for­val­tes an­svar­ligt og der­for bli­ver be­sty­ret af for­valt­nings­af­de­lin­ger, som Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et har godkendt.

Men det er sam­ti­dig reg­ler, der har skabt man­gel på kon­kur­ren­ce og der­med stil­stand. Og iføl­ge David Den­ck­er er det en af år­sa­ger­ne til, at man­ge fon­de er ble­vet ud­pint i en ud­gifts­k­lem­me, hvor ge­by­rer og om­kost­nin­ger har ud­hu­let mu­lig­he­der­ne for at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge formål.

”Man kan ik­ke klan­dre fonds­be­sty­rel­ser­ne for, at de ik­ke har skif­tet bank og for­valt­nings­af­de­ling, for der har ik­ke væ­ret et bed­re al­ter­na­tiv at skif­te til. Re­elt har fon­de­nes ene­ste mu­lig­hed væ­ret en­ten at ac­cep­te­re de hø­je bank­ge­by­rer el­ler at la­de sig op­lø­se el­ler fu­sio­ne­re,” si­ger han.

Dan­ske Banks For­valt­nings­af­de­ling sid­der på om­kring halv­de­len af mar­ke­det for for­valt­ning og be­sty­rel­se af fonds­for­mu­er. Erik Jo­han­nes­sen, der er For­valt­nings­chef i Dan­ske Bank, ta­ger godt imod ud­for­drin­gen fra det nye partnerskab.

”Vi by­der den nye kon­kur­ren­ce vel­kom­men. Det er med til at hol­de os på tæ­er­ne og he­le ti­den sør­ge for, at vi gi­ver de bed­ste kun­de­op­le­vel­ser. For os er det af­gø­ren­de, at vo­res kun­der op­le­ver Dan­ske Banks styr­ke ved vo­res sam­le­de vær­di­til­bud, som er præ­get af en høj kva­li­tet på samt­li­ge pa­ra­me­tre i kun­de­op­le­vel­sen,” si­ger han.

Omkostninger frem i lyset

Grant Com­pass star­te­de som en iværk­sæt­ter­virk­som­hed for fem år si­den med at ud­by­de en fonds­da­ta­ba­se, hvor fon­de og le­gat­mod­ta­ge­re kun­ne mø­des om ud­de­lings­for­må­le­ne. Sid­ste år in­tro­du­ce­re­de sel­ska­bet et fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­stem, der skal gø­re det let­te­re og me­re sik­kert at ad­mi­ni­stre­re an­søg­nin­ger i de min­dre fonde.

De pro­duk­ter fon­de­ne bli­ver til­budt i dag fun­ge­rer godt for bank­kon­cer­ner­ne, men de er ik­ke al­tid i fon­de­nes interesse

An­ders Krenk Aa­gaard – He­ad of In­ve­st­ments, Grant Com­pass A/S

Og i sid­ste må­ned ud­sted­te Fi­nan­stil­sy­net en li­cens, som gi­ver David Den­ck­er og hans nye in­ve­ste­rings­team lov til at rå­d­gi­ve fonds­be­sty­rel­ser­ne om kapitalforvaltning.

I kraft af part­ner­ska­bet med Nykre­dit kan Grant Com­pass der­for nu lan­ce­re det sid­ste ele­ment i en sam­let pak­ke, der lø­ser ker­ne­op­ga­ver­ne in­den­for fondsstyring.

I spid­sen for in­ve­ste­rings­løs­nin­gen står He­ad of In­ve­st­ments, An­ders Krenk Aa­gaard, som selv kom­mer fra en stil­ling som He­ad of In­dex Pro­ducts i Dan­ske Banks As­set Ma­na­ge­ment, hvor han hav­de an­sva­ret for al­le pas­si­ve pro­duk­ter og stra­te­gi­er og var chef for et in­ve­ste­rings­team som sam­let for­val­te­de me­re end 120 mil­li­ar­der kroner.

Der­u­d­over har tea­met for ny­lig hen­tet en ny In­ve­st­ment ma­na­ger, Kim Then­ning, som har en bag­grund i Dan­ske For­valt­ning, hvor han har rå­d­gi­vet me­re end 300 små og mel­lem­sto­re al­me­ne fonde.

Og det er net­op kom­bi­na­tion af vi­den om fon­de­nes be­hov og mu­li­ge in­ve­ste­rings­me­to­der, der skal ud­gø­re krum­tap­pen i Grant Com­pass’ en­tre på mar­ke­det, for­tæl­ler An­ders Krenk Aagaard.

”De pro­duk­ter fon­de­ne bli­ver til­budt i dag fun­ge­rer godt for bank­kon­cer­ner­ne, men de er ik­ke al­tid i fon­de­nes in­ter­es­se. Vi vur­de­rer, at vi kan hjæl­pe ot­te ud af ti fon­de med at få et bed­re for­ven­tet af­kast ef­ter om­kost­nin­ger og der­ved ska­be et bed­re ud­de­lings­grund­lag,” si­ger han.

Som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet, er det en ud­for­dring for fonds­be­sty­rel­ser at gen­nem­skue ban­ker­nes om­kost­nings­struk­tur for­di, der ind­går bå­de syn­li­ge og ik­ke syn­li­ge ele­men­ter. Ek­sem­pel­vis be­ta­ler fon­de­ne ge­byr for den lov­plig­ti­ge be­sty­rel­se af fon­dens midler.

Der­for rå­d­gi­ver vi dem og­så lø­ben­de om fu­sion el­ler an­sø­ge om til­la­del­se til op­løs­ning hos Civilstyrelsen

Erik Jo­han­nes­sen – For­valt­nings­chef, Dan­ske Bank

Der­u­d­over be­ta­ler de ge­by­rer for ka­pi­tal­for­valt­nin­gen, og en­de­lig lig­ger der en ræk­ke skjul­te om­kost­nin­ger i de in­ve­ste­rings­pro­duk­ter, som for­valt­nings­af­de­lin­ger­ne ty­pisk an­be­fa­ler fra hyl­der­ne i an­dre de­le af bankkoncernerne.
Der­for er før­ste skridt i ind­træng­nings­stra­te­gi­en at gø­re op­mærk­som på de nu­væ­ren­de vil­kår, for­kla­rer David Dencker.

”Vi skal sæt­te lys på fon­des om­kost­nin­ger i ban­ker­ne. Ban­ker­ne vi­ser kun de om­kost­nin­ger, som er strengt nød­ven­di­ge for at over­hol­de lov­giv­nin­gen. Det fon­den ik­ke ser, er de hø­je om­kost­nin­ger til ban­ker­nes eg­ne in­ve­ste­rings­pro­duk­ter. Of­te rå­d­gi­ver ban­ker nem­lig kun om de dy­re pro­duk­ter, selv­om bil­li­ge, pas­sivt for­val­te­de pro­duk­ter of­te vil væ­re en bed­re løs­ning for en fond,” si­ger David Dencker.

Fon­de­ne har selv ind­fly­del­se på de­res om­kost­nin­ger af­hæn­gig af in­ve­ste­rings­for­men og valg af værditilbud

Erik Jo­han­nes­sen – For­valt­nings­chef, Dan­ske Bank

Hos Dan­ske Banks For­valt­nings­af­de­ling er man dog ik­ke enig i, at ban­kens sam­le­de til­bud hvi­ler på ui­gen­nem­sig­ti­ge omkostninger.

”Vi har et stort fo­kus på om­kost­nin­ger og er helt gen­nem­sig­ti­ge om dem. I Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling er vo­res pri­mæ­re op­ga­ve at til­by­de al­le ydel­ser, men det kan væ­re svært at sam­men­lig­ne om­kost­nin­ger på tværs at mar­ke­det, da ik­ke al­le for­valt­nings­in­sti­tut­ter til­by­der sam­me ydel­ser. Fon­de­ne har selv ind­fly­del­se på de­res om­kost­nin­ger af­hæn­gig af in­ve­ste­rings­for­men og valg af vær­di­til­bud,” si­ger For­valt­nings­chef Erik Johannessen.

Passiv forvaltning

Om­drej­nings­punk­tet i Grant Com­pass’ ka­pi­tal­for­valt­ning bli­ver så­kaldt pas­si­ve in­ve­ste­rings­pro­duk­ter sam­men­sat med ud­gangs­punkt i fon­de­nes ønsker.

”Vo­res in­ve­ste­rings­u­ni­vers be­står pri­mært af pas­sivt for­val­te­de in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og ETF’er, da det er den ty­pe pro­duk­ter, der gi­ver det hø­je­ste af­kast til pri­sen. De ak­tivt for­val­te­de ak­tie­fon­de er bå­de me­get dy­re og har ik­ke kun­ne føl­ge med de­res ben­ch­mark,” si­ger An­ders Krenk Aagaard.

Grant Com­pass’ fo­kus på pas­siv for­valt­ning står da i kon­trast til den klas­si­ske in­ve­ste­rings­fi­lo­so­fi, som fin­des i ban­ker­ne og net­op an­be­fa­ler ak­tivt sty­re­de in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Det er og­så ud­gangs­punk­tet i Dan­ske Bank:
”Så­fremt fon­de­ne f.eks. øn­sker at in­ve­ste­re gen­nem in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, så an­be­fa­ler vi en an­del i ak­tivt sty­ret ak­tie­fon­de, hvor der er fo­kus på højt ud­byt­te. Det­te skal ses i ly­set af, at ud­byt­ter og ren­ter of­te er fon­de­nes ene­ste ind­tægtskil­de. Der­u­d­over lig­ger man­ge fon­de med en stor an­del af ob­liga­tio­ner og er der­for ble­vet ud­for­dret af det me­get la­ve ren­te­ni­veau. Det be­ty­der mang­len­de ren­te­ind­tæg­ter til fon­de­nes ud­lod­nin­ger og lø­ben­de om­kost­nin­ger. Den­ne ud­vik­ling har især på­vir­ket små fon­de, og der­for rå­d­gi­ver vi dem og­så lø­ben­de om fu­sion el­ler an­sø­ge om til­la­del­se til op­løs­ning hos Ci­vilsty­rel­sen,” si­ger For­valt­nings­chef Erik Johannessen.

Grant Com­pass for­ven­ter, at de nye pas­si­ve for­valt­nings­løs­nin­ger vil kun­ne re­du­ce­re fon­de­nes om­kost­nin­ger med 40 til 50 pro­cent og der­med med­vir­ke til, at fle­re fon­de kan over­le­ve, og at fle­re pen­ge vil lan­de i fonds­an­sø­ger­nes lom­mer frem­for i kapitalforvalternes.

Der­for skæ­rer vi det mest kon­tro­ver­si­el­le væk, og der kom­mer f.eks. ik­ke til at væ­re atom­­vå­­ben- el­ler to­baks­sel­ska­ber i vo­res porteføljer

An­ders Krenk Aa­gaard – He­ad of In­ve­st­ments, Grant Com­pass A/S

Men hvis fon­de­ne i hø­je­re grad skal put­te pen­ge i fær­dig­pak­ke­de pas­si­ve pro­duk­ter, hvor­dan stil­ler det så fonds­be­sty­rel­ser­ne i for­hold til at fra­væl­ge ak­tier ud fra en etisk stil­ling­ta­gen el­ler et øn­ske om at udø­ve samfundsansvar?

“Etik og an­svar­lig­hed væg­ter højt hos os, og vi væl­ger kun in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og ETF’er, der har fo­kus på an­svar­lig­hed. Det er mu­ligt for pas­si­ve in­ve­ste­rings­fon­de at udø­ve ak­tivt an­svar­ligt ejer­skab ved at stem­me på sel­ska­ber­nes ge­ne­ral­for­sam­ling via så­kaldt proxy vo­ting, og det vil væ­re til­fæl­det for stør­ste­delen af vo­res in­ve­ste­rin­ger. Men i nog­le ty­per sel­ska­ber er det jo li­ge­gyl­digt, hvor­dan man stem­mer på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. Der­for skæ­rer vi det mest kon­tro­ver­si­el­le væk, og der kom­mer f.eks. ik­ke til at væ­re atom­­vå­­ben- el­ler to­baks­sel­ska­ber i vo­res po­r­te­føl­jer,” si­ger An­ders Krenk Aa­gaard som un­der­stre­ger, at ESG-scre­e­­ning og eti­ske in­ve­ste­rin­ger er en me­get kom­pli­ce­ret diskussion.

“Og det er og­så vig­tigt at un­der­stre­ge, at vi ik­ke går på kom­pro­mis med fon­de­nes af­kast og om­kost­nin­ger - det er det vig­tig­ste for os”.

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer