Tryghedsgruppen: Trygfonden styrkes af kæmpehandel

Trygfonden kan i fremtiden øge sine uddelinger, selvom Tryghedsgruppen må hive 9 mia. kr. op ad lommerne, hvis Tryg indgår kæmpehandel på forsikringsmarkedet. Det siger Tryghedsgruppens direktør, Rie Odsbjerg Werner.

Trygfonden, Havnestaden (foto: Janus Moos)
Tryg­heds­grup­pen for­ud­ser et styr­ket grund­lag for at un­der­støt­te si­ne ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den, hvis Tryg lyk­kes med gi­gant­han­del (fo­to: Ja­nus Moos).

Tryg­fon­den vil kom­me styr­ket ud af den gi­gan­ti­ske han­del på for­sik­rings­mar­ke­det, der ud­spil­ler sig for åbent tæp­pe i dis­se da­ge mel­lem Tryg A/S og bri­ti­ske RSA In­su­ran­ce Group, si­ger Tryg­heds­grup­pens di­rek­tør Rie Od­s­b­jerg Werner.

Tryg­fon­den for­ven­ter til næ­ste år at kun­ne ud­de­le 650 mio. kr., og den pla­ce­rer sig der­for i top­pen af de sto­re dan­ske filan­tro­pi­ske aktører.

Men i frem­ti­den vil Tryg­fon­den kun­ne styr­ke grund­la­get for sin filan­tro­pi, hvis Trygs spek­taku­læ­re op­køb af RSA til om­trent 35 mia. kr. bli­ver en realitet.

“Grund­la­get for at un­der­støt­te bå­de vo­res ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den og vo­res med­lem­sak­ti­vi­te­ter ser vi fak­tisk bli­ver styr­ket med den her transak­tion. Vi får et end­nu stær­ke­re grund­lag for i frem­ti­den at kun­ne un­der­støt­te de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, for­di vi får en hø­je­re ind­tje­ning, end vi el­lers vil­le ha­ve få­et,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Med den her transak­tion får vi en styr­ket ind­tje­ning og der­for fort­sat mu­lig­hed for at vi­dere­fø­re blandt an­det Tryg­fon­dens aktiviteter.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – di­rek­tør, Tryghedsgruppen

Iføl­ge Trygs eg­ne prog­no­ser kan Tryg med kø­bet af RSA for­dob­le sit ud­byt­te til ak­tio­næ­rer­ne frem mod 2024.

Det be­ty­der og­så, at sto­rak­tio­næ­ren Tryg­heds­grup­pen, som står bag Tryg­fon­den, vil kun­ne øge sin ind­tje­ning og der­med og­så sin mu­lig­hed for at de­le pen­ge ud via Trygfonden.

Den en­de­li­ge be­slut­ning om de vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger lig­ger dog hos Tryg­heds­grup­pens øver­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, som be­står af 70 per­so­ner valgt af or­ga­ni­sa­tio­nens 1,3 mio. medlemmer.

"Tryg­fon­dens bud­get bli­ver jo be­slut­tet hvert år af vo­res med­lem­s­valg­te re­præ­sen­tant­skab. Her be­stem­mer re­præ­sen­tan­ter­ne hvert år, hvor­dan vo­res over­skud skal dis­po­ne­res – hvor man­ge pen­ge, der skal gå til med­lems­bonus, og hvor man­ge, der skal gå til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Tryg­fon­den. Men med den her transak­tion får vi en styr­ket ind­tje­ning og der­for fort­sat mu­lig­hed for at vi­dere­fø­re blandt an­det Tryg­fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Trækker veksler

Selv­om Rie Od­s­b­jerg Wer­ner for­ven­ter, at gi­gant­hand­len mel­lem Tryg A/S og RSA vil styr­ke Tryg­fon­dens mu­lig­hed for at de­le ud i frem­ti­den, så kan hand­len i den grad mær­kes på Tryg­heds­grup­pens pengetank.

Som et led i hand­len må Tryg­heds­grup­pen nem­lig af med en or­dent­lig luns af si­ne ek­si­ste­ren­de investeringer.

For selv­om Tryg er Dan­marks stør­ste for­sik­rings­sel­skab, har det ik­ke pen­ge­ne til det sto­re op­køb af RSA lig­gen­de i en madras. Tryg vil der­for fi­nan­si­e­re op­kø­bet ved at ud­ste­de nye ak­tier for 37 mia. kr.

Og dén ma­nøv­re sæt­ter Tryg­heds­grup­pens øko­no­mi un­der et vist pres. Tryg­heds­grup­pen har kun råd til at in­ve­ste­re 9 mia. kr. i de nye ak­tier – her­af kom­mer 3 mia. kr. fra lån.

Al­li­ge­vel gi­ver hand­len god me­ning, si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

"Vi har en mål­sæt­ning om at væ­re en god lang­sig­tet ejer af Tryg. Det er en del af vo­res dna, og det er en vig­tig del af vo­res stra­te­gi, at vi skal kun­ne un­der­støt­te Tryg, når der op­står en mu­lig­hed for at frem­tids­sik­re sin po­si­tion. Så det er der­for, vi er gå­et ind i det her, og det er der­for, at vi me­get klart og ty­de­ligt har sig­na­le­ret bå­de udadtil og fi­nan­si­elt, at vi bak­ker op om den her transak­tion," si­ger hun og uddyber:

"Hvad der er godt for Tryg er og­så godt for Tryg­heds­grup­pen. Og det vi får ud af det her er og­så en hø­je­re ind­tje­ning, end vi vil­le ha­ve gjort uden den her in­ve­ste­ring. Så ud­over at det er en del af vo­res stra­te­gi­ske ra­tio­na­le at væ­re en god lang­sig­tet ho­ve­d­e­jer i Tryg, så er det og­så en god bu­si­ness ca­se for os i Tryg­heds­grup­pen. Vi for­ven­ter fak­tisk at få en hø­je­re ind­tje­ning, end vi vil­le ha­ve få­et uden der her in­ve­ste­ring, så vi fak­tisk fi­nan­si­elt vil stå et bed­re sted," si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Masser at bruge penge på

Selv­om Tryg­heds­grup­pen for­ven­ter øget ind­tje­ning i frem­ti­den, så bli­ver der og­så ri­ge­ligt at bru­ge pen­ge på.

Med hand­len bli­ver Tryg­heds­grup­pens nu­væ­ren­de ak­tie­an­del i Tryg A/S ud­van­det fra 60 pct. til 45 pct. Men po­si­tio­nen som ma­jo­ri­tetsak­tio­nær skal til­ba­ge­ero­bres over de kom­men­de år, si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

“Jeg kan ik­ke gi­ve dig kon­kre­te tal, men vi har en klar for­vent­ning om at få en ind­tje­ning, der er hø­je­re end i dag. Den skal så pri­o­ri­te­res mel­lem Tryg­fon­den og vo­res med­lems­bonus, og så lig­ger der jo og­så en klar am­bi­tion om, at vi skal til­ba­ge på en eje­ran­del over 50 pct. af Tryg. I de kom­men­de år skal vi kø­be ak­tier til­ba­ge i Tryg, så vi kom­mer til­ba­ge på en eje­ran­del over 50 pct.,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

– Kan de kom­men­de års op­køb af ak­tier i Tryg gå ud over Tryg­fon­dens uddelinger?

"Det har lig­get som en for­ud­sæt­ning for hand­len, at vi kan vi­dere­fø­re det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de på det nu­væ­ren­de ni­veau, sam­ti­dig med at vi kan vi­dere­fø­re med­lems­bonus og ha­ve mu­lig­hed for at kø­be ak­tier til­ba­ge i Tryg A/S, så vi igen kan kom­me over de 50 pct. Men som jeg sag­de først, så er vi jo en po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion, og det er i sid­ste en­de vo­res re­præ­sen­tant­skab, der be­slut­ter, hvor­dan man skal pri­o­ri­te­re mid­ler­ne. Men der er ge­ne­relt rig­tig stor op­bak­ning i vo­res re­præ­sen­tant­skab til det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de," si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Ud­over de kom­men­de års ak­tie­op­køb vil Tryg­heds­grup­pen alt­så smi­de 9 mia. kr. på bor­det for at med­fi­nan­si­e­re Tryg A/S’ in­ve­ste­ring. Det be­ty­der, at Tryg­heds­grup­pen er nødt til at fra­sæl­ge en stor del af si­ne nu­væ­ren­de aktiver.

“Vi har en del ak­ti­ver i vo­res ka­pi­tal­for­valt­ning, blandt an­det in­ve­ste­rin­ger i vær­di­pa­pi­rer, ejen­doms­fon­de og ka­pi­tal­fon­de. Dem kom­mer vi til over de kom­men­de år at af­hæn­de, for at vi kan ska­be frie mid­ler til at væ­re med til at in­ve­ste­re i den her nye transak­tion,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

– Som ak­ti­ver­ne er pla­ce­ret nu ta­ger de høj­de for en klas­sisk tan­ke om ri­si­kospred­ning. Men den tan­ke bli­ver vel sat en lil­le smu­le un­der pres, når I med hand­len pla­ce­rer je­res mid­ler ét sted – put­ter æg­ge­ne i én kurv?

"Det er klart, at vi får et stær­ke­re skæb­nes­fæl­leskab med Tryg med den her in­ve­ste­ring. Når vi væl­ger at bak­ke op om det her, så er det jo som sagt, for­di vi har en mål­sæt­ning om at væ­re en god lang­sig­tet ejer af Tryg. Så det er ik­ke en hvil­ken som helst in­ve­ste­ring; det er så­dan set en del af vo­res dna. Men det er jo klart, at vi får et stær­ke­re skæb­ne­fæl­les­skab med Tryg og min­dre ri­si­kospred­ning, end vi el­lers har. Men sam­let set, når vi kig­ger ind i tal­le­ne, så har vi en for­vent­ning om, at vi vil få en hø­je­re ind­tje­ning, end vi vil­le få uden den her in­ve­ste­ring," si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

– Kan den her transak­tion og Tryg­heds­grup­pens øge­de fo­kus på at eje et nyt og stør­re Tryg væ­re med til at ska­be en ri­si­ko for sving­nin­ger i ud­de­lin­ger fra Tryg­fon­den? Vi har jo tid­li­ge­re set ek­semp­ler på, at fon­de, som f.eks. ejer man­ge bankak­tier, bli­ver på­vir­ket på ud­de­lings­si­den, hvis myn­dig­he­der­ne i en kri­se­si­tu­a­tio­ner be­slut­ter, at sel­ska­ber­ne i den fi­nan­si­el­le sek­tor ik­ke må ud­be­ta­le ud­byt­te til ejerne.

Øko­no­mi­en bag Trygfonden

Tryg ud­be­ta­ler ud­byt­te til Tryg­heds­grup­pen, der er ho­ve­d­e­jer af Tryg. Ud­over af­ka­stet fra Tryg mod­ta­ger Tryg­heds­grup­pen og­så af­kast på si­ne øv­ri­ge investeringer.

Én gang om året be­vil­li­ger Tryg­heds­grup­pen en be­løbs­ram­me til Tryg­fon­den, der bru­ger pen­ge­ne på at støt­te “tryg­heds­ska­ben­de, al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Danmark.”

Det er Tryg­heds­grup­pens øver­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, der indstil­ler og god­ken­der beløbsrammen. 

"Nu er for­sik­rings­ak­tier jo ge­ne­relt en ret sta­bil ak­tie, når man kig­ger til­ba­ge. Men du har helt ret. Nu står vi i en sær­lig si­tu­a­tion med cor­o­na i år, hvor Fi­nan­stil­sy­net har an­be­fa­let, at man ik­ke ud­be­ta­ler ud­byt­te. Det har vi selv­føl­ge­lig haft in­de i vo­res ri­si­ko­over­vej­el­ser, og der­for kom­mer vi og­så til at fast­hol­de no­get lik­vi­di­tets­buf­fer hos os selv, så vi sta­dig vil kun­ne ser­vi­ce­re de for­plig­tel­ser, vi måt­te ha­ve i en pe­ri­o­de. Så på den må­de er det ik­ke he­le vo­res ka­pi­tal­for­valt­ning, vi brin­ger i spil. Vi kom­mer til at ha­ve en buf­fer til at kun­ne hånd­te­re en si­tu­a­tion, så vi og­så vil kun­ne vi­dere­fø­re f.eks. Tryg­fon­den et år, hvor vi ik­ke får ud­byt­te,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Bag om handlen

Tryg har sam­men med det ca­na­di­ske ska­de­for­sik­rings­sel­skab In­ta­ct af­gi­vet et bin­den­de bud på at kø­be bri­ti­ske RSA In­su­ran­ce Groups glo­ba­le forretning.

Tryg vil med hand­len over­ta­ge RSA’s skan­di­na­vi­ske ak­ti­vi­te­ter. Det vil pri­mært si­ge sven­ske Trygg-Hansa og nor­ske Codan.

Pri­sen for RSA’s skan­di­na­vi­ske ak­ti­vi­te­ter er på i alt 4,2 mia. pund.

RSA’s be­sty­rel­se an­be­fa­ler si­ne ak­tio­næ­rer at stem­me ja til buddet.

Hvis hand­len bli­ver stemt igen­nem af RSA’s ak­tio­næ­rer, vil Tryg over­ta­ge Trygg-Hansa i Sve­ri­ge og Co­dan i Nor­ge og bli­ve det stør­ste ska­de­for­sik­rings­sel­skab i Skan­di­navi­en med om­kring 5,3 mil­li­o­ner kun­der og 6.000 medarbejdere.

På den fi­nan­si­el­le si­de for­ven­ter Tryg med hand­len at øge sin top­linje med 45 pct. fra 21,8 mia. kr. til 31,7 mia. kr. Sam­ti­dig vil sel­ska­bets tek­ni­ske re­sul­tat for­ven­tes at bli­ve for­doblet fra 3,2 mia. kr. til 6,3 mia. kr. (in­klu­siv sy­ner­gi­er før skat).

For­ven­tet ROI for hand­len vil lig­ge på om­trent 7 pct. Ind­tje­nin­gen pr. ak­tie (EPS) for­ven­tes at sti­ge med et tal “i de hø­je ti'ere,” op­ly­ser Tryg i en pressemeddelelse. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer