Annoncespot_img

Villum Fonden trækker formuen ind klimakampen

Filantropiske fondes formuer skal ikke udlede CO2. Det mener flere og flere fonde i USA og Europa, som derfor aflægger løfte om en fossilfri investeringsportefølje på divestinvest.org. Villum Fonden og Velux Fonden har også kastet deres 12 mia. kr. ind i kampen mod klimaforandringerne. Kul er stort set allerede ude af porteføljen, og nu går fondene direkte i dialog med selskaber som Exxon, Chevron og Shell. Den Danske Naturfond overvejer om dens klimaformål skal bakkes op af en fossilfri kapitalforvaltning.

Er sam­funds­nyt­ten af ud­de­lin­ger­ne stør­re end de ska­de­li­ge kli­ma­ef­fek­ter af ka­pi­tal­for­valt­nin­gen? Den be­reg­ning øn­sker man­ge ame­ri­kan­ske og eu­ro­pæ­i­ske fon­de slet ik­ke at ta­ge fat på. Tvær­ti­mod øn­sker de at sik­re, at de­res for­mu­e­in­ve­ste­rin­ger og­så bi­dra­ger til en bed­re ver­den. Der­for har de i lø­bet af de se­ne­ste to år til­slut­tet sig di­vest-in­vest-kampag­nen og af­gi­vet løf­te om, at de vil fjer­ne ver­dens vær­ste CO2-ud­le­de­re fra de­res in­ve­ste­rings­por­te­føl­jer. Det be­ty­der, at de fra­sæl­ger de­res in­ve­ste­rin­ger i 200 CO2-syn­de­re in­den for kul-, olie- og gasindustrierne.

Tre dan­ske fon­de er gå­et med i ini­ti­a­ti­vet og har for­plig­tet sig til at ren­se ud i for­mu­en. Den før­ste var KR Fo­un­da­tion. Og i de­cem­ber sid­ste år til­slut­te­de Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fon­den sig kampag­nen og af­gav en skrift­lig er­klæ­ring om en kli­ma­ven­lig for­valt­ning af de to fon­des sam­le­de for­mue på 12 mil­li­ar­der kr.

”Vi har en al­vor­lig be­kym­ring for kli­ma­ud­vik­lin­gen og det er bag­grun­den for, at vi til­slut­te­de os kampag­nen med et sær­ligt sta­te­ment. Op til COP 21-kli­ma­for­hand­lin­ger­ne øn­ske­de vi at gi­ve vo­res be­sked­ne bi­drag til en op­brems­ning af de glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­nin­ger. Det flug­ter fint med den ene af vo­res fon­des for­mål, som er kli­ma, mil­jø og bæ­re­dyg­tig­hed i en bre­de­re for­stand”, si­ger in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den, Per Skovsted.

Ind­til vi­de­re har me­re end 500 or­ga­ni­sa­tio­ner af­gi­vet løf­te om at pla­ce­re de­res for­mu­er uden for kul- og olie­pro­du­cen­ter­nes ak­tier og sam­ti­dig sø­ge me­re kli­ma­ven­li­ge in­ve­ste­rin­ger. Af dem er 125 filan­tro­pi­ske fon­de. I alt er for­mu­er for 22 bil­li­o­ner kr. nu un­der­lagt prin­cip­per­ne for fos­sil­fri og kli­ma­ven­lig for­mu­e­for­valt­ning (22.000 mil­li­ar­der kr.).

Vil lobbye hos olieselskaberne

I prak­sis er det dog of­te van­ske­ligt at kom­me helt ud af sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer fos­si­le brænd­stof­fer. Dels for­di in­ve­ste­rin­ger­ne for det me­ste fo­re­går gen­nem ka­pi­tal­for­val­te­re og de­res ak­tiepor­te­føl­jer. Og dels for­di der er ta­le om nog­le af ver­dens mest do­mi­ne­ren­de ak­tier på de in­ter­na­tio­na­le bør­ser, som Chevron, Exxon, BHP Bil­li­ton, Roy­al Dutch Shell og Gazprom.

”Vi har en me­get lav eks­po­ne­ring mod fos­si­le brænd­stof­fer, men den er dog ik­ke nul, for det er me­get van­ske­ligt, når man age­rer gen­nem ka­pi­tal­for­val­te­re, og sam­ti­dig skal ta­ge hen­syn til, at der og­så kom­mer et for­nuft af­kast på in­ve­ste­rin­ger­ne. Men der­for har vi for tre uger si­den be­slut­tet, at vi vil gå i di­a­log med de re­la­tivt få sel­ska­ber, vi sta­dig har i po­r­te­følj­en, som ty­pisk er de stør­re vel­kend­te ener­gi­sel­ska­ber”, si­ger Per Sko­vsted der dog al­le­re­de har eks­klu­de­ret de kul­pro­du­cen­ter, som de to fon­de hav­de ak­tier i via in­ve­ste­rings­in­dek­set MSCI.

Til­ba­ge er un­der 1 pro­cent af for­mu­en, som står i de sto­re olie­sel­ska­ber gen­nem an­dre af fon­dens ka­pi­tal­for­val­te­re. Men de pro­du­cen­ter vil Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne nu gå i di­a­log med for at for­plig­te dem til at mini­me­re den fos­si­le pro­duk­tion – ek­sem­pel­vis ved at di­ver­si­fi­ce­re pro­duk­tio­nen til an­dre energikilder.

”Vi gør det ved hjælp af en ek­stern ’en­ga­ge­ment-rå­d­gi­ver’, som ef­ter et sær­ligt man­dat går i di­a­log med sel­ska­ber­ne og prø­ver at hol­de dem fast på de løf­ter, som de har gi­vet i for­bin­del­se med Pa­ris-af­ta­len. Det er ik­ke for­di, vi tror, at vi kan få dem til at æn­dre for­ret­nings­mo­del fra den ene dag til den an­den. Men der er dog en ud­vik­ling i man­ge af de sel­ska­ber, hvor de for­sø­ger at ju­ste­re de­res for­ret­ning, så de kan bi­dra­ge til at hol­de tem­pe­ra­turstig­nin­ger­ne un­der 1,5 pro­cent ”, si­ger Per Skovsted.

Di­a­lo­gen kom­mer til at fo­re­gå med an­dre in­ve­sto­rer i ryg­gen, og hvis det ef­ter no­gen tid vi­ser sig, at det ik­ke fø­rer til no­get, er Per Sko­vsted klar til at eks­klu­de­re selskaberne.
”Men man skal ik­ke af­vi­se at få ind­fly­del­se, før man har prø­vet det. Der fin­des jo man­ge ek­semp­ler på, at sel­ska­ber har øn­sket at tæk­kes in­ve­sto­rer­ne, så det er det vi prø­ver i før­ste omgang”.

Formue i ny klimateknologi

Men di­vest-kampag­nen hand­ler ik­ke ale­ne om eks­klu­sion og afin­ve­ste­rin­ger. Det an­det ben dre­jer sig om in­vest – alt­så om ge­nin­ve­ste­ring af de fri­gjor­te mid­ler i no­get, der er med til at frem­me nye tek­no­lo­gi­er, som kan re­du­ce­re CO2-ud­led­nin­gen og temperaturstigningerne.

Og­så på det om­rå­de for­plig­ter Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den sig til at af­sø­ge nye veje.
”Her til­stræ­ber vi, at vi frem mod 2020 skal ha­ve in­ve­ste­ret fem pro­cent af vo­res bund­ne for­mue i egent­li­ge kli­ma­ven­li­ge in­ve­ste­rin­ger. Nog­le af de ting vi al­le­re­de har in­ve­ste­ret i er in­fra­struk­tur in­den for al­ter­na­tiv ener­gi og ven­tu­re­in­ve­ste­rin­ger i virk­som­he­der, som be­skæf­ti­ger sig med for­bed­ret res­sour­ce­ef­fek­ti­vi­tet samt i bæ­re­dyg­tig sko­v­drift”, si­ger Per Skovsted.

Der­u­d­over har han pr. 1. april an­sat en me­d­ar­bej­der i en ny­op­ret­tet stil­ling som He­ad of Im­pact In­ve­st­ments, der skal af­sø­ge nye mu­lig­he­der og ud­ar­bej­de en fo­ku­se­ret stra­te­gi for klimainvesteringer.

Et af di­vest-in­vest-or­ga­ni­sa­tio­ner­nes pro­blem er nem­lig, at der slet ik­ke er nok mu­lig­he­der for at in­ve­ste­re i nye tek­no­lo­gi­er el­ler nystar­te­de virk­som­he­der, som ar­bej­der med lø­se at kli­mapro­ble­mer­ne. Og dem der fin­des, er for­bun­det med en helt an­den ri­si­kopro­fil end de fle­ste pro­fes­sio­nel­le in­ve­sto­rer kan acceptere.

”Man­ge af de kli­ma­ven­li­ge in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der ly­der jo fan­ta­stisk spæn­den­de. Men det er nye og helt uprø­ve­de om­rå­der, hvor­i­mod vi er vant til at det, vi in­ve­ste­rer i, har en tra­ck record. Man­ge af de nye virk­som­he­der in­den for om­rå­det har kun ek­si­ste­ret i kort tid. Og der­for er det og­så for­bun­det med stør­re ri­si­ko at ka­ste sig ud på det her om­rå­de”, si­ger Per Skovsted.

Der­for kræ­ver det og­så en de­di­ke­ret ind­sats for selv at af­sø­ge mu­lig­he­der­ne og vur­de­re de en­kel­te pro­jek­ter, som of­te har en me­get lang tidshorisont.

”De fem pro­cent af for­mu­en skal ses som vo­res bi­drag til trans­for­ma­tio­nen mod en fos­sil­fri ver­den i kraft af, at vi fo­re­ta­ger in­ve­ste­rin­ger, som kan sæt­te tur­bo på ud­vik­lin­gen. Vi er vil­li­ge til at lø­be en stør­re ri­si­ko med nye tek­no­lo­gi­er, som skal hjæl­pes frem og har be­hov for ka­pi­tal”, si­ger Per Skovsted.

Den Danske Naturfond overvejer

Den Dan­ske Na­tur­fond er en an­den af de fon­de, der som en del af sit for­mål ar­bej­der for at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser. Fon­den blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af sta­ten, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond, som til­sam­men ind­s­kød 875 mio. kr. i fon­den. Fon­dens be­sty­rel­se har end­nu ik­ke be­slut­tet om kli­maind­sat­sen og­så skal føl­ges op af en ak­tiv in­ve­ste­rings­stra­te­gi, som mat­cher ud­de­lings­for­må­let på kli­ma­de­len af fon­dens indsatsområde.

Ind­til vi­de­re er for­mu­en dog pla­ce­ret hos to ka­pi­tal­for­val­te­re, som in­ve­ste­rer på bag­grund af FNs ge­ne­rel­le prin­cip­per, UNPRI, som ik­ke for­hin­drer in­ve­ste­rin­ger i hver­ken kul- el­ler olieselskaber.

”Vi er en helt ny fond, og med ud­gan­gen af 2015 har vi mod­ta­get en fjer­de­del af den start­ka­pi­tal, som vi har få­et be­vil­get. Vi stod i op­start­s­fa­sen sid­ste ef­ter­år i den si­tu­a­tion, at fon­dens mid­ler skul­le in­ve­ste­res re­la­tivt hur­tigt, da al­ter­na­ti­vet vil­le væ­re al­min­de­li­ge ban­kvil­kår, som blandt an­det om­fat­ter en ne­ga­tiv ren­te”, si­ger di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond, Flem­m­ing Nielsen.

Han for­tæl­ler, at pen­ge­ne har væ­ret in­ve­ste­ret i et halvt år, og at fon­dens se­kre­ta­ri­at først blev en­de­ligt etab­le­ret i novem­ber måned.

”Som ny fond kræ­ver det på fle­re om­rå­der no­get tid til at få vi­den, er­fa­ring og over­blik over, hvor­dan vi lø­ser de for­skel­li­ge op­ga­ver bedst mu­ligt. Det gæl­der og­så in­ve­ste­rings­for­valt­nin­gen, og vi er ik­ke nød­ven­dig­vis fær­di­ge med at ud­vik­le vo­res in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Vi ser på be­ho­vet for ju­ste­rin­ger i in­ve­ste­rings­stra­te­gi­en cir­ka en gang om året. Det vil vi og­så gø­re i år”, si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Han ude­luk­ker der­for hel­ler ik­ke, at fon­den på et tids­punkt væl­ger at til­slut­te sig di­vest-in­vest-kampag­nen, og der­med slå føl­ge med den stør­ste af fon­dens to pri­va­te medstif­te­re, Vil­lum Fonden.

”Vi vil ud­vik­le vo­res må­de at in­ve­ste­re på, og vi vil selv­føl­ge­lig af­sø­ge hvil­ke mu­lig­he­der, der er som al­ter­na­tiv til den må­de, vi helt ind­led­nings­vist har valgt at gø­re. Om det li­ge præ­cis en­der med, at vi til­slut­ter os di­vest-in­vest-prin­cip­per­ne, det tør jeg ik­ke sige.”
Vil­lum Fon­den ind­s­kød 250 mio. kr. af fond­s­ka­pi­ta­len i den nye na­tur­fond, som ud over sit kli­ma­for­mål og­så ar­bej­der for na­tur­be­va­rel­se og vandmiljø.

Formål med investering

KR Fo­un­da­tion er den dan­ske fo­re­gangs­fond på di­vest-in­vest-om­rå­det, og her er kli­ma­løs­nin­ger og bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling det alt­over­skyg­gen­de for­mål for fon­den. Der­for er di­rek­tø­ren og­så til­freds med, at kli­main­ve­ste­rin­ger så hur­tigt er kom­met på dags­or­de­nen i den in­ter­na­tio­na­le fondsverden.

”KR Fo­un­da­tion for­tæl­ler ik­ke an­dre fon­de, hvad de skal gø­re, men un­der­støt­ter i blandt an­det kol­le­gi­a­le fora for fon­de dis­kus­sio­nen om frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger. Vi glæ­der os selvsagt over den sti­gen­de op­mærk­som­hed om vig­tig­he­den af det­te em­ne og op­bak­nin­gen til di​ve​stin​vest​.org og lig­ne­de ini­ti­a­ti­ver”, si­ger René Di­ne­sen, der me­ner, at in­ve­ste­rings­po­li­tik­ken bør af­spej­le KR Fo­un­da­tions for­mål på uddelingsområdet.

"Vi læg­ger vægt på at for­sø­ge at sik­re sam­men­hæng mel­lem fon­dens mis­sion og pla­ce­rin­gen af fon­dens mid­ler. Vi har der­for valgt ik­ke at pla­ce­re vo­res pen­ge i kul og olie. Det flug­ter godt med vo­res fun­dats og be­slut­nin­ger­ne fra kli­ma­top­mø­det i Pa­ris”, si­ger han.

Sam­me mel­ding kom­mer fra in­ve­ste­rings­di­rek­tø­ren i Vil­lum Fonden.

”Vi fo­re­gi­ver ik­ke, at vi har al­le de rig­ti­ge svar, og der­for vil vi ger­ne drøf­te det med an­dre og for­hå­bent­lig bli­ve klo­ge­re på det. Men vi me­ner, at man må over­ve­je den al­vor­li­ge ud­vik­ling kli­ma­et er in­de i. Bå­de af hen­syn til klo­den, men og­så for­di kli­ma­for­an­drin­ger vil ha­ve en ne­ga­tiv ind­fly­del­se på de an­dre ting, vi tra­di­tio­nelt in­ve­ste­rer i”, si­ger Per Skovsted.

Al­le de tre dan­ske fon­de, der har til­slut­tet sig di­vest-in­vest-be­væ­gel­sen, ud­sprin­ger af kon­cer­n­grup­pen, VKR Hol­ding A/S, som er stif­tet af Vil­lum Kann Rasmussen.
De før­ste 17 ame­ri­kan­ske fon­de af­gav de­res di­vest-in­vest-løf­te i ja­nu­ar 2014. Se­ne­re sam­me år fik kampag­nen op­bak­ning fra Ro­ck­e­fel­ler Bro­t­hers Fund, og i ju­ni 2015 gik de før­ste eu­ro­pæ­i­ske fon­de med i ini­ti­a­ti­vet. KR Fo­un­da­tion til­slut­te­de sig i sep­tem­ber 2015.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer