Børns Vilkår er vindere af Fundraisingprisen 2019

Børns Vilkår løb med sejren for en kam­pag­ne om bør­ne­kaf­fe. Derudover vandt Alzhei­mer­fore­ningen årets engage­ments­pris for at have skaffet over 100.000 demens­venner.

Børnekaffekop
Børns Vil­kår vin­der 'Fun­dra­i­sing­pri­sen 2019' for en kampag­ne om Bør­ne­kaf­fe (fo­to: Børns Vilkår).

Bør­ne­kaf­fe. Det ly­der ik­ke umid­del­bart som et sær­lig gen­nemtænkt kon­cept. Ik­ke de­sto min­dre har bør­ne­kaf­fe-idéen net­op sik­ret Børns Vil­kår Fun­dra­i­sing­pri­sen 2019. En pris, der blev ud­delt på Iso­bros år­li­ge fundraisingkonference.

For bør­ne­kaf­fe er ik­ke kaf­fe til børn, men kaf­fe for børn, som Børns Vil­kår for­kla­rer. Bør­ne­kaf­fe er nem­lig tit­len på en kon­kret kampag­ne, hvor Børns Vil­kår i sam­ar­bej­de med Circ­le K har ind­sam­let en mil­li­on kro­ner til at ud­vi­de Bør­ne­te­le­fo­nens åbningstider.

Kampag­nen kør­te fra de­cem­ber 2018 og ind i for­å­ret 2019 og fun­ge­re­de ved, at hver kaf­fe­hungren­de per­son, der køb­te en kop Bør­ne­kaf­fe i Circ­le K, sam­ti­dig do­ne­re­de 2,5 kro­ner til Børns Vil­kår. Der­u­d­over for­dob­le­de Circ­le K do­na­tio­nen, så der sam­let set blev do­ne­ret 5 kro­ner per kop.

Kampag­nen blev blandt an­det rost af jury­en for at væ­re “en flot ma­te­ri­a­li­se­ring af et virk­som­heds­part­ner­skab, der vi­ser, at der vir­ke­lig er pen­ge og reach at hen­te i godt ek­se­kve­re­de part­ner­ska­ber.” Og der­u­d­over be­mær­ke­de jury­en, at “kampag­nen spil­le­de ef­fek­tivt på vo­res al­le­sam­mens for­ar­gel­ses­pa­rat­hed og for­må­e­de at ka­pi­ta­li­se­re på den op­mærk­som­hed, der blev skabt.”

Di­rek­tør i Børns Vil­kår, Ras­mus Kjel­da­hl, si­ger i en pres­se­med­del­el­se at:

”Vi er rig­tig gla­de for pri­sen og stol­te over det kon­cept, vi fik ud­vik­let i sam­ar­bej­de med Circ­le K og Un­c­le Grey. Vig­tigst af alt be­ty­der kampag­nen, at end­nu fle­re børn og un­ge nu kan få go­de råd, trøst og en vok­sen, der lyt­ter – og­så om morgenen.”

Engagementsprisen 2019

På Fun­dra­i­sing­kon­fe­ren­cen blev En­ga­ge­ments­pri­sen 2019 og­så ud­delt. Den gik i år til Alzhei­mer­for­e­nin­gen for De­mens­ven-kampag­nen. Det er en kampag­nen, der si­den 2016 har haft til for­mål at en­ga­ge­re 100.000 dan­ske­re som de­mens­ven­ner, og som nu er kom­met me­re end i mål. I Dan­mark er der i dag 102.923 de­mens­ven­ner, der har sagt ja til at få me­re at vi­de om de­mens, væ­re klar til at bak­ke op om et de­mens­ven­ligt sam­fund og til at hjæl­pe med­bor­ge­re med de­mens i de­res hverdag.

Jury­en be­grun­de­de blandt an­det val­get af Alzhei­mer­for­e­nin­gens kampag­ne som vin­der af pri­sen med “det flot­te en­ga­ge­ment, det er lyk­ke­des at ska­be om en syg­dom, der er svær at ta­le om og håndtere.”

Pro­jekt­le­der for De­mens­ven, Ka­tri­ne van den Bos, si­ger i en pres­se­med­del­el­se at:

“Det har væ­ret en rig­tig hol­dind­sats fra al­le i Alzhei­mer­for­e­nin­gen, og vi er så gla­de for den op­bak­ning, der har væ­ret til kampag­nen fra al­le vo­res De­mens­ven­ner, fri­vil­li­ge, De­mens­ven-in­struk­tø­rer, kom­mu­ner, virk­som­he­der og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re. Det vid­ner om et stærkt en­ga­ge­ment i de­mens­sa­gen, og vi glæ­der os til at ar­bej­de vi­de­re med Demensvenner.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer