Børns Vilkår er vindere af Fundraisingprisen 2019

Børns Vil­kår løb med sej­ren for en kam­pag­ne om bør­ne­kaf­fe. Der­u­d­over vandt Alzhei­mer­fore­ningen årets engage­ments­pris for at ha­ve skaf­fet over 100.000 demens­venner.

Børnekaffekop
Børns Vil­kår vin­der 'Fun­dra­i­sing­pri­sen 2019' for en kampag­ne om Bør­ne­kaf­fe (fo­to: Børns Vil­kår).

Bør­ne­kaf­fe. Det ly­der ik­ke umid­del­bart som et sær­lig gen­nemtænkt kon­cept. Ik­ke de­sto min­dre har bør­­ne­kaf­­fe-idéen net­op sik­ret Børns Vil­kår Fun­dra­i­sing­pri­sen 2019. En pris, der blev ud­delt på Iso­bros år­li­ge fun­dra­i­sing­kon­fe­ren­ce.

For bør­ne­kaf­fe er ik­ke kaf­fe til børn, men kaf­fe for børn, som Børns Vil­kår for­kla­rer. Bør­ne­kaf­fe er nem­lig tit­len på en kon­kret kampag­ne, hvor Børns Vil­kår i sam­ar­bej­de med Circ­le K har ind­sam­let en mil­li­on kro­ner til at ud­vi­de Bør­ne­te­le­fo­nens åb­ning­sti­der.

Kampag­nen kør­te fra de­cem­ber 2018 og ind i for­å­ret 2019 og fun­ge­re­de ved, at hver kaf­fe­hungren­de per­son, der køb­te en kop Bør­ne­kaf­fe i Circ­le K, sam­ti­dig do­ne­re­de 2,5 kro­ner til Børns Vil­kår. Der­u­d­over for­dob­le­de Circ­le K do­na­tio­nen, så der sam­let set blev do­ne­ret 5 kro­ner per kop.

Kampag­nen blev blandt an­det rost af jury­en for at væ­re “en flot ma­te­ri­a­li­se­ring af et virk­som­heds­part­ner­skab, der vi­ser, at der vir­ke­lig er pen­ge og reach at hen­te i godt ek­se­kve­re­de part­ner­ska­ber.” Og der­u­d­over be­mær­ke­de jury­en, at “kampag­nen spil­le­de ef­fek­tivt på vo­res al­le­sam­mens for­ar­gel­ses­pa­rat­hed og for­må­e­de at ka­pi­ta­li­se­re på den op­mærk­som­hed, der blev skabt.”

Di­rek­tør i Børns Vil­kår, Ras­mus Kjel­da­hl, si­ger i en pres­se­med­del­el­se at:

”Vi er rig­tig gla­de for pri­sen og stol­te over det kon­cept, vi fik ud­vik­let i sam­ar­bej­de med Circ­le K og Un­c­le Grey. Vig­tigst af alt be­ty­der kampag­nen, at end­nu fle­re børn og un­ge nu kan få go­de råd, trøst og en vok­sen, der lyt­ter – og­så om mor­ge­nen.”

Engagementsprisen 2019

På Fun­dra­i­sing­kon­fe­ren­cen blev En­ga­ge­ments­pri­sen 2019 og­så ud­delt. Den gik i år til Alzhei­mer­for­e­nin­gen for De­­mens­ven-kampag­­nen. Det er en kampag­nen, der si­den 2016 har haft til for­mål at en­ga­ge­re 100.000 dan­ske­re som de­mens­ven­ner, og som nu er kom­met me­re end i mål. I Dan­mark er der i dag 102.923 de­mens­ven­ner, der har sagt ja til at få me­re at vi­de om de­mens, væ­re klar til at bak­ke op om et de­mens­ven­ligt sam­fund og til at hjæl­pe med­bor­ge­re med de­mens i de­res hver­dag.

Jury­en be­grun­de­de blandt an­det val­get af Alzhei­mer­for­e­nin­gens kampag­ne som vin­der af pri­sen med “det flot­te en­ga­ge­ment, det er lyk­ke­des at ska­be om en syg­dom, der er svær at ta­le om og hånd­te­re.”

Pro­jekt­le­der for De­mens­ven, Ka­tri­ne van den Bos, si­ger i en pres­se­med­del­el­se at:

“Det har væ­ret en rig­tig hol­dind­sats fra al­le i Alzhei­mer­for­e­nin­gen, og vi er så gla­de for den op­bak­ning, der har væ­ret til kampag­nen fra al­le vo­res De­mens­ven­ner, fri­vil­li­ge, De­­mens­ven-in­­struk­tø­rer, kom­mu­ner, virk­som­he­der og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re. Det vid­ner om et stærkt en­ga­ge­ment i de­mens­sa­gen, og vi glæ­der os til at ar­bej­de vi­de­re med De­mens­ven­ner.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.