Elsass Fonden er med ved de Paralympiske Lege i Rio

Elsass Fonden sender to medarbejdere fra fondens Sports for Brains til Rio for at følge de danske atleter ved de Paralympiske Lege, som starter den 7. september.

21 dan­ske at­le­ter del­ta­ger ved de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Rio, som be­gyn­der den 7. sep­tem­ber. El­sass Fon­den har støt­tet at­le­ter­nes for­be­re­del­ser til le­ge­ne og sen­der nu to me­d­ar­bej­de­re fra fon­dens af­de­ling – Sport for Brains – til Rio for at føl­ge og hep­pe på dem un­der konkurrencerne.

Pro­jekt­le­der Ca­mil­la Voigt og kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der Mie Maar An­der­sen vil lø­ben­de sen­de ’post’ hjem fra Rio på El­sass Fon­dens Face­book-si­de.

El­sass-me­d­ar­bej­der­ne føl­ger al­le de dan­ske at­le­ter, men har sær­ligt fo­kus på de fem eli­teu­dø­ve­re med ce­re­bral pa­re­se (CP). Fon­den har støt­tet he­le den dan­ske trup med 1,8 mio. kr. over to år, som bl.a. er gå­et til dæk­ning af træ­nings­for­be­re­del­ser, kva­li­fi­ka­tions­stæv­ner samt til in­di­vi­du­el­le om­kost­nin­ger for at­le­ter­ne med CP.

”Den in­di­vi­du­el­le del­ta­gel­se ved le­ge­ne hæn­ger ik­ke sam­men uden træ­ner, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, ud­styr, fa­ner og så vi­de­re. Det har El­sass Fon­den haft en fin for­stå­el­se for, og har der­for støt­tet he­le trup­pen, sam­ti­dig med at den har øn­sket at gi­ve støt­te til de in­di­vi­du­el­le bud­get­ter for de fem at­le­ter med CP,” si­ger di­rek­tør i Dansk Han­di­cap Idræts-For­bund, Sø­ren Christiansen.

Iføl­ge di­rek­tø­ren har fonds­støt­ten væ­ret vig­tig for, at DHIF kun­ne sik­re at­le­ter­ne go­de mu­lig­he­der for at for­be­re­de sig til le­ge­ne i Rio.

”Vi skal jo fi­nan­si­e­re al­ting selv, vi har ik­ke an­dre ste­der, vi kan hen­te pen­ge­ne fra, så støt­ten er vig­tig for vo­res for­be­re­del­ser. Det be­ty­der, at at­le­ter­ne kan kom­me til fle­re stæv­ner og træ­ne me­re op til le­ge­ne,” si­ger han.

Den dan­ske trup blev for ny­lig ud­vi­det, da den rus­si­ske de­le­ga­tion blev ude­luk­ket fra le­ge­ne. Det gav plads til yder­li­ge­re seks dan­ske at­le­ter i de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge. Før ud­vi­del­sen var det Dansk Han­di­cap Idræts-For­bunds mål­sæt­ning, at PL-trup­pen skal brin­ge fem me­dal­jer med hjem til Danmark.

De Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Rio af­vik­les fra 7. til 18. september.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer