Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Færchfonden var klar til at øge sine bevillinger og havde forventet ekstraordinært mange ansøgninger i 2020 på grund af coronakrisen – men i stedet endte året med en nedgang i antallet af ansøgninger på 20 procent. Det får Færchfondens direktør til blandt andet at overveje, om fonden er tydelig nok i sin kommunikation.

Claus Omann Jensen (foto: Færchfonden)
"I fon­den spør­ger vi blandt an­det os selv, om vi er ty­de­li­ge nok om­kring, hvad det er, vi støt­ter – og om det er for kom­pli­ce­ret at sø­ge,” si­ger Fær­ch­fon­dens di­rek­tør Claus Om­ann Jen­sen (fo­to: Færchfonden)

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at støt­te pro­jek­ter i kølvan­det på cor­ona­kri­sen i 2020.

Men vir­ke­lig­he­den skul­le vi­se sig at bli­ve en anden.

Sam­men­lig­net med 2019 op­le­ve­de Fær­ch­fon­den, som pri­mært støt­ter iværk­sæt­te­ri, er­hverv, kul­tur og ud­dan­nel­se i Nord­ve­stjyl­land, så­le­des en ned­gang på 20 pro­cent i 2020 i an­tal­let af mod­tag­ne ansøgninger.

”Jeg hav­de for­ven­tet fle­re an­søg­nin­ger i lø­bet af 2020 på grund af cor­o­na­en. Be­sty­rel­sen var klar til at hjæl­pe ek­stra i den usæd­van­li­ge si­tu­a­tion,” si­ger Fær­ch­fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Om­ann Jen­sen til Dag­bla­det Holstebro-Struer.

I kro­ner og øre blev der iføl­ge Claus Om­ann Jen­sen ud­delt mid­ler i stør­rel­ses­or­de­nen 12-15 mil­li­o­ner kro­ner i 2020, hvil­ket er i om­eg­nen at det nor­ma­le niveau.

Over for Fun­dats be­to­ner fonds­di­rek­tø­ren, at han ik­ke umid­del­bart kan pe­ge på en en­kelt for­kla­ring på det fal­den­de an­tal ansøgere.

”Selv­om det i ud­gangs­punk­tet ik­ke hand­ler om at få man­ge an­søg­nin­ger, men om at få man­ge kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger, bør man som fond al­tid stil­le sig spørgs­må­let, hvad det kan skyl­des, når an­tal­let af an­søg­nin­ger er af ned­ad­gå­en­de ka­rak­ter. En af for­kla­rin­ger­ne kan væ­re, at de ar­ran­gø­rer el­ler ini­ti­a­tiv­ta­ge­re, som hur­tigt kun­ne se, at det grun­det cor­o­na ik­ke var mu­ligt at gen­nem­fø­re et ar­ran­ge­ment, har tænkt, at det ik­ke gi­ver me­ning at sø­ge om pen­ge til det,” si­ger Claus Om­ann Jen­sen til Fundats.

Vigtigt at kigge indad

Claus Om­ann Jen­sen læg­ger sam­ti­dig ik­ke skjul på, at der me­get vel og­så kan væ­re in­ter­ne år­sa­ger til, at det ik­ke gik som ven­tet i 2020 med an­tal­let af ind­løb­ne ansøgninger.

”Når man pe­ger ud med to fin­gre, er der jo sam­ti­dig tre, der pe­ger in­dad. Som an­svar­lig fond er det vig­tigt og­så at kig­ge in­dad, og i fon­den spør­ger vi blandt an­det os selv, om vi er ty­de­li­ge nok om­kring, hvad det er, vi støt­ter – og om det er for kom­pli­ce­ret at sø­ge,” si­ger Claus Om­ann Jensen.

I øje­blik­ket og i den kom­men­de tid vil blandt an­det fon­dens kom­mu­ni­ka­tion på hjem­mesi­den bli­ve gå­et ef­ter med en tættekam.

”Vi spør­ger os selv, om vi er go­de nok på hjem­mesi­den og på vo­res an­dre me­di­er til at ty­de­lig­gø­re, hvad vi støt­ter og hvad vi hidtil har støt­tet? Alt det og me­get me­re ar­bej­der vi med li­ge nu i for­bin­del­se med vo­res kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi,” si­ger Claus Om­ann Jen­sen, der til­t­rå­d­te som di­rek­tør i 2019 og på sit CV blandt an­det har stå­en­de, at han i fi­re år var borg­me­ster i Ran­ders valgt for Venstre.

Fær­ch­fon­dens di­rek­tør for­ven­ter, at 2021 med de fort­sat­te cor­o­na-re­strik­tio­ner bli­ver et svært år for de po­ten­ti­el­le fonds­an­sø­ge­re i Nord­ve­stjyl­land, men han hå­ber sam­ti­dig på fle­re an­søg­nin­ger end i 2020.

”Jeg hå­ber, at fle­re i år får lyst til at gø­re no­get – og at man­ge af pro­jek­ter­ne, qua at vi for­hå­bent­lig bli­ver end­nu bed­re til at kom­mu­ni­ke­re, re­sul­te­rer i go­de an­søg­nin­ger til os,” si­ger Claus Om­ann Jensen.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond med kon­tor i Holste­bro blev stif­tet i 1984 af Kir­sten og Jør­gen Færch. Fon­dens for­mue stam­mer blandt an­det fra to­baks- og plastindustrien.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer