Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Fær­ch­fon­den var klar til at øge si­ne be­vil­lin­ger og hav­de for­ven­tet ek­stra­or­di­nært man­ge an­søg­nin­ger i 2020 på grund af cor­ona­kri­sen – men i ste­det end­te året med en ned­gang i an­tal­let af an­søg­nin­ger på 20 pro­cent. Det får Fær­ch­fon­dens di­rek­tør til blandt an­det at over­ve­je, om fon­den er ty­de­lig nok i sin kommunikation.

Claus Omann Jensen (foto: Færchfonden)
"I fon­den spør­ger vi blandt an­det os selv, om vi er ty­de­li­ge nok om­kring, hvad det er, vi støt­ter – og om det er for kom­pli­ce­ret at sø­ge,” si­ger Fær­ch­fon­dens di­rek­tør Claus Om­ann Jen­sen (fo­to: Færchfonden)

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at støt­te pro­jek­ter i kølvan­det på cor­ona­kri­sen i 2020.

Men vir­ke­lig­he­den skul­le vi­se sig at bli­ve en anden.

Sam­men­lig­net med 2019 op­le­ve­de Fær­ch­fon­den, som pri­mært støt­ter iværk­sæt­te­ri, er­hverv, kul­tur og ud­dan­nel­se i Nord­ve­stjyl­land, så­le­des en ned­gang på 20 pro­cent i 2020 i an­tal­let af mod­tag­ne ansøgninger.

”Jeg hav­de for­ven­tet fle­re an­søg­nin­ger i lø­bet af 2020 på grund af cor­o­na­en. Be­sty­rel­sen var klar til at hjæl­pe ek­stra i den usæd­van­li­ge si­tu­a­tion,” si­ger Fær­ch­fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Om­ann Jen­sen til Dag­bla­det Holstebro-Struer.

I kro­ner og øre blev der iføl­ge Claus Om­ann Jen­sen ud­delt mid­ler i stør­rel­ses­or­de­nen 12-15 mil­li­o­ner kro­ner i 2020, hvil­ket er i om­eg­nen at det nor­ma­le niveau.

Over for Fun­dats be­to­ner fonds­di­rek­tø­ren, at han ik­ke umid­del­bart kan pe­ge på en en­kelt for­kla­ring på det fal­den­de an­tal ansøgere.

”Selv­om det i ud­gangs­punk­tet ik­ke hand­ler om at få man­ge an­søg­nin­ger, men om at få man­ge kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger, bør man som fond al­tid stil­le sig spørgs­må­let, hvad det kan skyl­des, når an­tal­let af an­søg­nin­ger er af ned­ad­gå­en­de ka­rak­ter. En af for­kla­rin­ger­ne kan væ­re, at de ar­ran­gø­rer el­ler ini­ti­a­tiv­ta­ge­re, som hur­tigt kun­ne se, at det grun­det cor­o­na ik­ke var mu­ligt at gen­nem­fø­re et ar­ran­ge­ment, har tænkt, at det ik­ke gi­ver me­ning at sø­ge om pen­ge til det,” si­ger Claus Om­ann Jen­sen til Fundats.

Vigtigt at kigge indad

Claus Om­ann Jen­sen læg­ger sam­ti­dig ik­ke skjul på, at der me­get vel og­så kan væ­re in­ter­ne år­sa­ger til, at det ik­ke gik som ven­tet i 2020 med an­tal­let af ind­løb­ne ansøgninger.

”Når man pe­ger ud med to fin­gre, er der jo sam­ti­dig tre, der pe­ger in­dad. Som an­svar­lig fond er det vig­tigt og­så at kig­ge in­dad, og i fon­den spør­ger vi blandt an­det os selv, om vi er ty­de­li­ge nok om­kring, hvad det er, vi støt­ter – og om det er for kom­pli­ce­ret at sø­ge,” si­ger Claus Om­ann Jensen.

I øje­blik­ket og i den kom­men­de tid vil blandt an­det fon­dens kom­mu­ni­ka­tion på hjem­mesi­den bli­ve gå­et ef­ter med en tættekam.

”Vi spør­ger os selv, om vi er go­de nok på hjem­mesi­den og på vo­res an­dre me­di­er til at ty­de­lig­gø­re, hvad vi støt­ter og hvad vi hidtil har støt­tet? Alt det og me­get me­re ar­bej­der vi med li­ge nu i for­bin­del­se med vo­res kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi,” si­ger Claus Om­ann Jen­sen, der til­t­rå­d­te som di­rek­tør i 2019 og på sit CV blandt an­det har stå­en­de, at han i fi­re år var borg­me­ster i Ran­ders valgt for Venstre.

Fær­ch­fon­dens di­rek­tør for­ven­ter, at 2021 med de fort­sat­te cor­o­­na-re­­strik­tio­­ner bli­ver et svært år for de po­ten­ti­el­le fonds­an­sø­ge­re i Nord­ve­stjyl­land, men han hå­ber sam­ti­dig på fle­re an­søg­nin­ger end i 2020.

”Jeg hå­ber, at fle­re i år får lyst til at gø­re no­get – og at man­ge af pro­jek­ter­ne, qua at vi for­hå­bent­lig bli­ver end­nu bed­re til at kom­mu­ni­ke­re, re­sul­te­rer i go­de an­søg­nin­ger til os,” si­ger Claus Om­ann Jensen.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond med kon­tor i Holste­bro blev stif­tet i 1984 af Kir­sten og Jør­gen Færch. Fon­dens for­mue stam­mer blandt an­det fra to­­baks- og plastindustrien.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…