Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

Et rund­spør­ge blandt en hånd­fuld sto­re dan­ske fon­de vi­ser, at de fort­sat plan­læg­ger at skul­le del­ta­ge i et fy­sisk Fol­ke­mø­de i ju­ni. Og­så Nor­dea-fon­den del­ta­ger, men har dog al­le­re­de nu be­slut­tet, at Vil­la Go­de Liv luk­ker. Iføl­ge Fol­ke­mø­de­ts di­rek­tør Ca­mil­la Laud­rup har Fol­ke­mø­det, der net­op har få­et til­sagn om stats­lig støt­te på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner, al­drig væ­ret vig­ti­ge­re end i år.

Villa Gode Liv (foto: Morten Nilsson / Nordea-fonden)
Nor­­dea-fon­­den vil og­så i år væ­re til ste­de i Al­lin­ge, om end fon­den al­le­re­de nu har be­slut­tet, at Vil­la Go­de Liv, som frem til 2019 har væ­ret om­drej­nings­punkt for fon­dens Fol­ke­­mø­­de-ak­ti­vi­te­ter, ik­ke bli­ver til no­get i år (fo­to: Mor­ten Nils­son / Nordea-fonden).

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­­na-skru­et­vin­­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for man­ge umid­del­bart svært at fo­re­stil­le sig et Fol­ke­mø­de den 17.-19. ju­ni med tu­sind­vis af men­ne­sker sam­let på Bornholm.

Ik­ke de­sto min­dre for­ven­ter de sto­re dan­ske fon­de, som Fun­dats har talt med, al­le, at tu­ren går til Al­lin­ge i ju­ni med én el­ler an­den form for ak­ti­vi­tet – og­så selv­om det utvivl­s­omt bli­ver et Fol­ke­mø­de i en væ­sent­lig min­dre ska­la, end da ar­ran­ge­men­tet i 2019 sat­te re­kord med 114.000 be­sø­gen­de for­delt over fi­re dage.

Som St­ef­fen P. Lü­ders, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for kom­mu­ni­ka­tions­om­rå­det i No­vo Nor­disk Fon­den, ud­tryk­ker det:

”Fol­ke­mø­det er en me­get vig­tig be­gi­ven­hed, der er med til at styr­ke di­a­lo­gen i vo­res sam­fund. Der­for sat­ser vi be­stemt på at del­ta­ge i Fol­ke­mø­det i det for­mat, der nu kan la­de sig gøre.”

St­ef­fen P. Lü­ders til­fø­jer, at ind­til ram­mer­ne for 2021-ud­­ga­ven af Fol­ke­mø­det er me­re kla­re, har No­vo Nor­disk Fon­den be­slut­tet at ven­te lidt med den me­re kon­kre­te planlægning.

Og­så Lund­beck­fon­den kal­ku­le­rer med at skul­le til Bornholm.

”Vi hå­ber selv­føl­ge­lig, det bli­ver mu­ligt at gen­nem­fø­re no­get, der min­der om et Fol­ke­mø­de, selv­om det næp­pe bli­ver et Fol­ke­mø­de helt, som vi ken­der det. Fon­den har lagt bil­let ind på en telt­plads og del­ta­ger og bak­ker op om Fol­ke­mø­det i det om­fang, det er mu­ligt. Om det så bli­ver med fy­sisk del­ta­gel­se i Al­lin­ge – el­ler i en let­te­re, di­gi­tal ver­sion – kan vi af go­de grun­de kun gis­ne om,” skri­ver Lund­beck­fon­den i en mail til Fundats.

Nordea-fonden dropper Villa Gode Liv

Nor­­dea-fon­­den vil iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers og­så i år væ­re til ste­de i Al­lin­ge, om end fon­den al­le­re­de nu har be­slut­tet, at Vil­la Go­de Liv, som frem til 2019 har væ­ret om­drej­nings­punkt for fon­dens Fol­ke­­mø­­de-ak­ti­vi­te­ter, ik­ke bli­ver til no­get i år.

Der­med luk­kes dø­re­ne til det, der bå­de på Fol­ke­mø­det i 2018 og 2019 lå på top-10 over sam­lings­punk­ter med flest events.

Vi hå­ber og for­ven­ter sta­dig at væ­re til ste­de på Fol­ke­mø­det i år.

Ti­ne Wi­ck­ers – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Nordea-fonden

”Igen­nem en år­ræk­ke har vi kørt et hef­tigt pro­gram i Vil­la Go­de Liv, hvor vi sam­men med støt­te­de pro­jek­ter har delt vi­den og net­værk om for­skel­li­ge te­ma­er. Vi luk­ker nu Vil­la Go­de Liv på Fol­ke­mø­det, men vi hå­ber og for­ven­ter sta­dig at væ­re til ste­de på Fol­ke­mø­det i år,” skri­ver Ti­ne Wi­ck­ers i en mail til Fundats.

Hun til­fø­jer, at fon­dens en­ga­ge­ment og ener­gi vil bli­ve spredt fra én stor even­tind­sats på Fol­ke­mø­det til fle­re og min­dre ak­ti­vi­te­ter for­delt over he­le lan­det – bå­de fy­sisk og online.

De tre Carls­­berg-fon­­de, Carls­berg­fon­det, Ny Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det, er iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted fra Carls­berg­fon­det i øje­blik i di­a­log med For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det om del­ta­gel­se i år in­den­for de ram­mer og i de for­ma­ter, som vil væ­re mulige.
”Li­ge nu sat­ser vi på at del­ta­ge, om end det bli­ver i et no­get an­det set-up, end vi tid­li­ge­re er ud­kom­met i på Fol­ke­mø­det,” ly­der det fra Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Me­re tvivl­s­omt er det, om Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne vil væ­re til ste­de på Fol­ke­mø­det. Kom­mu­ni­ka­tions­chef Char­lot­te Kor­sa­ger Wint­her op­ly­ser, at fon­de­ne ”ser ti­den lidt an.”

”Vi har end­nu ik­ke lagt pla­ner for del­ta­gel­se i Fol­ke­mø­det 2021. Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne har ik­ke tra­di­tion for at væ­re vær­ter for sto­re ar­ran­ge­men­ter med for ek­sem­pel telt­le­je og lan­ge for­be­re­del­ser, så der­for har vi ik­ke haft ud­for­drin­ger med en­ga­ge­men­ter, som det har væ­ret nød­ven­digt at af­ly­se el­ler ta­ge op til re­vi­sion på grund af covid-19. Vi væl­ger at se ti­den lidt an, hå­be på, at he­le si­tu­a­tio­nen bli­ver bed­re, så Dan­mark – på den ene el­ler an­den må­de – kan sam­les om­kring Fol­ke­mø­de­ts fi­ne og top-top-brand-ak­tu­el­­le for­mål, der jo er at styr­ke det dan­ske de­mo­kra­ti ved at mind­ske af­stan­den og øge til­li­den mel­lem bor­ge­re og be­slut­nings­ta­ge­re,” skri­ver Char­lot­te Kor­sa­ger Wint­her i en mail.

Folkemødet har aldrig været vigtigere

Pri­mo april 2020 måt­te ar­ran­gø­rer­ne af Fol­ke­mø­det op­gi­ve hå­bet om at gen­nem­fø­re 2020-ud­­ga­ven, der skul­le ha­ve væ­ret den 10. ud­ga­ve af arrangementet.

Men iføl­ge di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Ca­mil­la Laud­rup er der in­gen tvivl om, at fon­de og an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter ro­ligt kan fast­hol­de kryd­set i ka­len­de­ren den 17. til 19. ju­ni i år.

Cor­o­na må ik­ke ta­ge li­vet af de­mo­kra­ti­ske debatter!

Ca­mil­la Laud­rup – di­rek­tør, For­e­nin­gen Folkemødet

”Vi vil la­ve et fy­sisk fol­ke­mø­de i 2021 i Al­lin­ge med par­ti­le­der­ta­ler, po­li­ti­ske de­bat­ter og kul­tu­rel­le indslag, og der­u­d­over har vi plan­lagt en di­gi­tal ud­vi­del­se, der kan bru­ges, hvis man ik­ke kan mø­des li­ge så man­ge fy­sisk, som vi hå­ber. Vi øn­sker at ska­be en ram­me for den de­mo­kra­ti­ske de­bat mel­lem be­slut­nings­ta­ge­re og bor­ge­re i det her land, og det vil vi sim­pelt­hen gø­re, for­di vi i bund og grund me­ner, at Fol­ke­mø­det al­drig no­gen­sin­de har væ­ret vig­ti­ge­re. Cor­o­na må ik­ke ta­ge li­vet af de­mo­kra­ti­ske de­bat­ter! Men når det er sagt, er der na­tur­lig­vis fort­sat en stor grad af cor­o­­na-usik­ker­hed i for­hold til, hvor man­ge de­ba­ta­r­ran­ge­men­ter og hvor man­ge men­ne­sker, myn­dig­he­der­ne vil til­la­de, at der sam­les i Al­lin­ge. Det må ti­den vi­se,” si­ger Ca­mil­la Laud­rup til Fundats.

Skal være et ”Ideernes Folkemøde”

For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det har lo­vet fon­de og an­dre ar­ran­gø­rer, at de se­ne­st 1. marts får en mel­ding om, hvad det me­re præ­cis er for et Fol­ke­mø­de, det bli­ver re­a­li­stisk at af­vik­le i år.

”Vi er enormt tak­nem­li­ge for, at de man­ge de­ba­ta­r­ran­gø­rer ud­vi­ser så stor flek­si­bi­li­tet un­der cor­o­­na-si­tu­a­tio­­nen. Vi har sat en skæ­rings­da­to og lo­vet, at vi in­den den 1. marts vil præ­sen­te­re ram­mer­ne for Fol­ke­mø­de­ts ska­le­ring, som bå­de de­ba­ta­r­ran­gø­rer og pu­bli­kum kan plan­læg­ge ef­ter. Al­le­re­de nu er det ty­de­ligt, at vi ik­ke ser frem mod et Fol­ke­mø­de som vi ple­jer med 65.000 men­ne­sker sam­let i Al­lin­ge. Det, vi hø­rer fra myn­dig­he­der­ne, er, at vi bli­ver an­be­fa­let at tæn­ke ind i en ska­ler­bar mo­del, som vil rum­me be­græns­nin­ger på an­tal­let af de­ba­ta­r­ran­ge­men­ter og an­tal­let af pu­bli­kum. Men præ­cis hvil­ke re­strik­tio­ner, der er ta­le om, vil vi for­ment­lig først vi­de, når vi er langt tæt­te­re på ju­ni, så de mel­din­ger, vi kan gi­ve på skæ­rings­da­to­en 1. marts, er med al­le mu­li­ge for­be­hold,” un­der­stre­ger Ca­mil­la Laudrup.

Over­skrif­ten for den 10. ud­ga­ve af Fol­ke­mø­det bli­ver iføl­ge di­rek­tø­ren ”Ide­er­nes Fol­ke­mø­de.” Mål­sæt­nin­gen er, at alt fra in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner over fon­de, po­li­ti­ke­re og pro­jek­ter til me­ni­ge bor­ge­re gri­ber For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts op­for­dring til at del­ta­ge i og ska­be de­bat­ter, som hand­ler om at spot­te de bed­ste ide­er til, hvor­dan sam­fun­det kom­mer vi­de­re ef­ter coronakrisen.

”Vi sy­nes, Fol­ke­mø­det er et godt fun­da­ment til at ska­be ram­mer­ne for net­op den di­a­log og de de­bat­ter. Det er der­for, vi knok­ler for at la­ve et fol­ke­mø­de på trods af cor­o­na­en. Vi me­ner, vi kan væ­re med til at un­der­støt­te de­mo­kra­ti­ske sam­ta­ler på et tids­punkt, hvor det al­drig har væ­ret vig­ti­ge­re. Det er vo­res grund­lag og der­for, vi gør det, selv­om plan­læg­nin­gen mil­dest talt er bøv­let,” er­ken­der Ca­mil­la Laudrup.

Forretningsmodel under pres

Ud over, at plan­læg­nin­gen er ”bøv­let,” er og­så øko­no­mi­en sær­de­les pres­set. Den 7. de­cem­ber 2020 kald­te For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det i en pres­se­med­del­el­se selv sin øko­no­mi­ske si­tu­a­tion ”kri­tisk” og gav ud­tryk for, at der er be­hov for, som det hed, ”stats­lig med­fi­nan­si­e­ring for at gen­ska­be ram­mer­ne for den de­mo­kra­ti­ske de­bat” og ”for at sik­re, at der og­så vil væ­re Fol­ke­mø­de på Born­holm i fremtiden.”

Ba­re tre da­ge se­ne­re ud­send­tes end­nu en pres­se­med­del­el­se, den­ne gang med en uind­pak­ket op­for­dring fra For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts med­lem­mer til Fol­ke­tin­gets par­ti­er om at ”bak­ke op og støt­te Fol­ke­mø­det økonomisk.”

”Vo­res for­ret­nings­mo­del, som er ba­se­ret på, at rig­tig man­ge men­ne­sker er sam­let i Al­lin­ge, er un­der pres, og sta­tus er, at der sta­dig er en stor grad af usik­ker­hed om­kring vo­res cor­o­­na-til­­­pas­­se­­de Fol­ke­mø­de. Det gør, at vi som for­e­ning, der skal ska­be ram­mer­ne for Fol­ke­mø­det, er pres­set. Når det er sagt, så lig­ger det mig me­get på sin­de at un­der­stre­ge, at vi op­le­ver kæm­pe­stor op­bak­ning fra Born­holms Re­gions­kom­mu­ne, som har ydet et ek­stra­or­di­nært drift­stilskud, og fra en hel ræk­ke af vo­res åre­lan­ge part­ne­re og born­holm­ske ak­tø­rer, der bak­ker os op i den­ne usik­re si­tu­a­tion. Vi op­le­ver sam­ti­dig lyd­hør­hed på Chri­sti­ans­borg i for­hold til at fin­de en løs­ning for at løf­te Fol­ke­mø­det gen­nem 2021,” si­ger Ca­mil­la Laudrup.

Statslig støtte på 2,9 mio. kr.

I fre­dags, den 29. ja­nu­ar, kom der en mel­ding fra Chri­sti­ans­borg, som un­der­stre­ger, at Ca­mil­la Laud­rups op­le­vel­se af lyd­hør­hed er i tråd med den po­li­ti­ske virkelighed.

Her blev det nem­lig meldt ud fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, at re­ge­rin­gen, Ra­di­ka­le Ven­stre, SF, En­heds­li­sten og Frie Grøn­ne har ind­gå­et af­ta­le om at imø­de­kom­me For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts an­mod­ning om stats­lig støt­te på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner til det­te års arrangement.

”Den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le er vig­ti­ge­re end no­gen­sin­de. Vi le­ver i en tid med ek­strem po­la­ri­se­ring, der er en ud­for­dring for de­mo­kra­ti­et. Vi skal kæm­pe for de­mo­kra­ti­et. Vi skal kæm­pe for den fæl­les sam­ta­le, så vi kan lø­se vo­res pro­ble­mer sam­men. Vi skal kæm­pe for at mø­des og sam­ar­bej­de. Fol­ke­mø­det er net­op en am­bi­tion om en sam­ta­le, al­le kan væ­re med i. Der­for er det vig­tigt at sig­na­le­re en fort­sat op­bak­ning til Fol­ke­mø­det, som i år skal fo­re­gå på en covid-19-sik­ker må­de,” si­ger kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) i en pres­se­med­del­el­se fra Kulturministeriet.

Be­sty­rel­ses­for­mand i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Vi­be Klarup glæ­der sig i en pres­se­med­del­el­se fra for­e­nin­gen over den po­li­ti­ske håndsrækning.

”Cor­ona­kri­sen har be­ty­det, at vi har måt­tet æn­dre vo­res må­de at væ­re sam­men på og mu­lig­he­der­ne for at ta­le sam­men. Det har og­så ført til, at man­ge i det sid­ste år har følt sig af­koblet fra den de­mo­kra­ti­ske de­bat og sam­ta­le om vo­res sam­fund. Der­for er vi utro­lig gla­de for den op­bak­ning, Fol­ke­tin­get og kul­tur­mi­ni­ste­ren gi­ver Fol­ke­mø­det. Den øko­no­mi­ske støt­te er med til at red­de Fol­ke­mø­det 2021 og gør det mu­ligt for os at ska­be sam­ta­ler på tværs af bor­ge­re, po­li­ti­ke­re, ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner og er­hvervs­li­vet,” si­ger Vi­be Klarup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: