Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

Et rundspørge blandt en håndfuld store danske fonde viser, at de fortsat planlægger at skulle deltage i et fysisk Folkemøde i juni. Også Nordea-fonden deltager, men har dog allerede nu besluttet, at Villa Gode Liv lukker. Ifølge Folkemødets direktør Camilla Laudrup har Folkemødet, der netop har fået tilsagn om statslig støtte på 2,9 millioner kroner, aldrig været vigtigere end i år.

Villa Gode Liv (foto: Morten Nilsson / Nordea-fonden)
Nor­dea-fon­den vil og­så i år væ­re til ste­de i Al­lin­ge, om end fon­den al­le­re­de nu har be­slut­tet, at Vil­la Go­de Liv, som frem til 2019 har væ­ret om­drej­nings­punkt for fon­dens Fol­ke­mø­de-ak­ti­vi­te­ter, ik­ke bli­ver til no­get i år (fo­to: Mor­ten Nils­son / Nordea-fonden).

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for man­ge umid­del­bart svært at fo­re­stil­le sig et Fol­ke­mø­de den 17.-19. ju­ni med tu­sind­vis af men­ne­sker sam­let på Bornholm.

Ik­ke de­sto min­dre for­ven­ter de sto­re dan­ske fon­de, som Fun­dats har talt med, al­le, at tu­ren går til Al­lin­ge i ju­ni med én el­ler an­den form for ak­ti­vi­tet – og­så selv­om det utvivl­s­omt bli­ver et Fol­ke­mø­de i en væ­sent­lig min­dre ska­la, end da ar­ran­ge­men­tet i 2019 sat­te re­kord med 114.000 be­sø­gen­de for­delt over fi­re dage.

Som St­ef­fen P. Lü­ders, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for kom­mu­ni­ka­tions­om­rå­det i No­vo Nor­disk Fon­den, ud­tryk­ker det:

”Fol­ke­mø­det er en me­get vig­tig be­gi­ven­hed, der er med til at styr­ke di­a­lo­gen i vo­res sam­fund. Der­for sat­ser vi be­stemt på at del­ta­ge i Fol­ke­mø­det i det for­mat, der nu kan la­de sig gøre.”

St­ef­fen P. Lü­ders til­fø­jer, at ind­til ram­mer­ne for 2021-ud­ga­ven af Fol­ke­mø­det er me­re kla­re, har No­vo Nor­disk Fon­den be­slut­tet at ven­te lidt med den me­re kon­kre­te planlægning.

Og­så Lund­beck­fon­den kal­ku­le­rer med at skul­le til Bornholm.

”Vi hå­ber selv­føl­ge­lig, det bli­ver mu­ligt at gen­nem­fø­re no­get, der min­der om et Fol­ke­mø­de, selv­om det næp­pe bli­ver et Fol­ke­mø­de helt, som vi ken­der det. Fon­den har lagt bil­let ind på en telt­plads og del­ta­ger og bak­ker op om Fol­ke­mø­det i det om­fang, det er mu­ligt. Om det så bli­ver med fy­sisk del­ta­gel­se i Al­lin­ge – el­ler i en let­te­re, di­gi­tal ver­sion – kan vi af go­de grun­de kun gis­ne om,” skri­ver Lund­beck­fon­den i en mail til Fundats.

Nordea-fonden dropper Villa Gode Liv

Nor­dea-fon­den vil iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers og­så i år væ­re til ste­de i Al­lin­ge, om end fon­den al­le­re­de nu har be­slut­tet, at Vil­la Go­de Liv, som frem til 2019 har væ­ret om­drej­nings­punkt for fon­dens Fol­ke­mø­de-ak­ti­vi­te­ter, ik­ke bli­ver til no­get i år.

Der­med luk­kes dø­re­ne til det, der bå­de på Fol­ke­mø­det i 2018 og 2019 lå på top-10 over sam­lings­punk­ter med flest events.

Vi hå­ber og for­ven­ter sta­dig at væ­re til ste­de på Fol­ke­mø­det i år.

Ti­ne Wi­ck­ers – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Nordea-fonden

”Igen­nem en år­ræk­ke har vi kørt et hef­tigt pro­gram i Vil­la Go­de Liv, hvor vi sam­men med støt­te­de pro­jek­ter har delt vi­den og net­værk om for­skel­li­ge te­ma­er. Vi luk­ker nu Vil­la Go­de Liv på Fol­ke­mø­det, men vi hå­ber og for­ven­ter sta­dig at væ­re til ste­de på Fol­ke­mø­det i år,” skri­ver Ti­ne Wi­ck­ers i en mail til Fundats.

Hun til­fø­jer, at fon­dens en­ga­ge­ment og ener­gi vil bli­ve spredt fra én stor even­tind­sats på Fol­ke­mø­det til fle­re og min­dre ak­ti­vi­te­ter for­delt over he­le lan­det – bå­de fy­sisk og online.

De tre Carls­berg-fon­de, Carls­berg­fon­det, Ny Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det, er iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted fra Carls­berg­fon­det i øje­blik i di­a­log med For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det om del­ta­gel­se i år in­den­for de ram­mer og i de for­ma­ter, som vil væ­re mulige.
”Li­ge nu sat­ser vi på at del­ta­ge, om end det bli­ver i et no­get an­det set-up, end vi tid­li­ge­re er ud­kom­met i på Fol­ke­mø­det,” ly­der det fra Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Me­re tvivl­s­omt er det, om Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne vil væ­re til ste­de på Fol­ke­mø­det. Kom­mu­ni­ka­tions­chef Char­lot­te Kor­sa­ger Wint­her op­ly­ser, at fon­de­ne ”ser ti­den lidt an.”

”Vi har end­nu ik­ke lagt pla­ner for del­ta­gel­se i Fol­ke­mø­det 2021. Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne har ik­ke tra­di­tion for at væ­re vær­ter for sto­re ar­ran­ge­men­ter med for ek­sem­pel telt­le­je og lan­ge for­be­re­del­ser, så der­for har vi ik­ke haft ud­for­drin­ger med en­ga­ge­men­ter, som det har væ­ret nød­ven­digt at af­ly­se el­ler ta­ge op til re­vi­sion på grund af covid-19. Vi væl­ger at se ti­den lidt an, hå­be på, at he­le si­tu­a­tio­nen bli­ver bed­re, så Dan­mark – på den ene el­ler an­den må­de – kan sam­les om­kring Fol­ke­mø­de­ts fi­ne og top-top-brand-ak­tu­el­le for­mål, der jo er at styr­ke det dan­ske de­mo­kra­ti ved at mind­ske af­stan­den og øge til­li­den mel­lem bor­ge­re og be­slut­nings­ta­ge­re,” skri­ver Char­lot­te Kor­sa­ger Wint­her i en mail.

Folkemødet har aldrig været vigtigere

Pri­mo april 2020 måt­te ar­ran­gø­rer­ne af Fol­ke­mø­det op­gi­ve hå­bet om at gen­nem­fø­re 2020-ud­ga­ven, der skul­le ha­ve væ­ret den 10. ud­ga­ve af arrangementet.

Men iføl­ge di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Ca­mil­la Laud­rup er der in­gen tvivl om, at fon­de og an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter ro­ligt kan fast­hol­de kryd­set i ka­len­de­ren den 17. til 19. ju­ni i år.

Cor­o­na må ik­ke ta­ge li­vet af de­mo­kra­ti­ske debatter!

Ca­mil­la Laud­rup – di­rek­tør, For­e­nin­gen Folkemødet

”Vi vil la­ve et fy­sisk fol­ke­mø­de i 2021 i Al­lin­ge med par­ti­le­der­ta­ler, po­li­ti­ske de­bat­ter og kul­tu­rel­le indslag, og der­u­d­over har vi plan­lagt en di­gi­tal ud­vi­del­se, der kan bru­ges, hvis man ik­ke kan mø­des li­ge så man­ge fy­sisk, som vi hå­ber. Vi øn­sker at ska­be en ram­me for den de­mo­kra­ti­ske de­bat mel­lem be­slut­nings­ta­ge­re og bor­ge­re i det her land, og det vil vi sim­pelt­hen gø­re, for­di vi i bund og grund me­ner, at Fol­ke­mø­det al­drig no­gen­sin­de har væ­ret vig­ti­ge­re. Cor­o­na må ik­ke ta­ge li­vet af de­mo­kra­ti­ske de­bat­ter! Men når det er sagt, er der na­tur­lig­vis fort­sat en stor grad af cor­o­na-usik­ker­hed i for­hold til, hvor man­ge de­ba­ta­r­ran­ge­men­ter og hvor man­ge men­ne­sker, myn­dig­he­der­ne vil til­la­de, at der sam­les i Al­lin­ge. Det må ti­den vi­se,” si­ger Ca­mil­la Laud­rup til Fundats.

Skal være et ”Ideernes Folkemøde”

For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det har lo­vet fon­de og an­dre ar­ran­gø­rer, at de se­ne­st 1. marts får en mel­ding om, hvad det me­re præ­cis er for et Fol­ke­mø­de, det bli­ver re­a­li­stisk at af­vik­le i år.

”Vi er enormt tak­nem­li­ge for, at de man­ge de­ba­ta­r­ran­gø­rer ud­vi­ser så stor flek­si­bi­li­tet un­der cor­o­na-si­tu­a­tio­nen. Vi har sat en skæ­rings­da­to og lo­vet, at vi in­den den 1. marts vil præ­sen­te­re ram­mer­ne for Fol­ke­mø­de­ts ska­le­ring, som bå­de de­ba­ta­r­ran­gø­rer og pu­bli­kum kan plan­læg­ge ef­ter. Al­le­re­de nu er det ty­de­ligt, at vi ik­ke ser frem mod et Fol­ke­mø­de som vi ple­jer med 65.000 men­ne­sker sam­let i Al­lin­ge. Det, vi hø­rer fra myn­dig­he­der­ne, er, at vi bli­ver an­be­fa­let at tæn­ke ind i en ska­ler­bar mo­del, som vil rum­me be­græns­nin­ger på an­tal­let af de­ba­ta­r­ran­ge­men­ter og an­tal­let af pu­bli­kum. Men præ­cis hvil­ke re­strik­tio­ner, der er ta­le om, vil vi for­ment­lig først vi­de, når vi er langt tæt­te­re på ju­ni, så de mel­din­ger, vi kan gi­ve på skæ­rings­da­to­en 1. marts, er med al­le mu­li­ge for­be­hold,” un­der­stre­ger Ca­mil­la Laudrup.

Over­skrif­ten for den 10. ud­ga­ve af Fol­ke­mø­det bli­ver iføl­ge di­rek­tø­ren ”Ide­er­nes Fol­ke­mø­de.” Mål­sæt­nin­gen er, at alt fra in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner over fon­de, po­li­ti­ke­re og pro­jek­ter til me­ni­ge bor­ge­re gri­ber For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts op­for­dring til at del­ta­ge i og ska­be de­bat­ter, som hand­ler om at spot­te de bed­ste ide­er til, hvor­dan sam­fun­det kom­mer vi­de­re ef­ter coronakrisen.

”Vi sy­nes, Fol­ke­mø­det er et godt fun­da­ment til at ska­be ram­mer­ne for net­op den di­a­log og de de­bat­ter. Det er der­for, vi knok­ler for at la­ve et fol­ke­mø­de på trods af cor­o­na­en. Vi me­ner, vi kan væ­re med til at un­der­støt­te de­mo­kra­ti­ske sam­ta­ler på et tids­punkt, hvor det al­drig har væ­ret vig­ti­ge­re. Det er vo­res grund­lag og der­for, vi gør det, selv­om plan­læg­nin­gen mil­dest talt er bøv­let,” er­ken­der Ca­mil­la Laudrup.

Forretningsmodel under pres

Ud over, at plan­læg­nin­gen er ”bøv­let,” er og­så øko­no­mi­en sær­de­les pres­set. Den 7. de­cem­ber 2020 kald­te For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det i en pres­se­med­del­el­se selv sin øko­no­mi­ske si­tu­a­tion ”kri­tisk” og gav ud­tryk for, at der er be­hov for, som det hed, ”stats­lig med­fi­nan­si­e­ring for at gen­ska­be ram­mer­ne for den de­mo­kra­ti­ske de­bat” og ”for at sik­re, at der og­så vil væ­re Fol­ke­mø­de på Born­holm i fremtiden.”

Ba­re tre da­ge se­ne­re ud­send­tes end­nu en pres­se­med­del­el­se, den­ne gang med en uind­pak­ket op­for­dring fra For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts med­lem­mer til Fol­ke­tin­gets par­ti­er om at ”bak­ke op og støt­te Fol­ke­mø­det økonomisk.”

”Vo­res for­ret­nings­mo­del, som er ba­se­ret på, at rig­tig man­ge men­ne­sker er sam­let i Al­lin­ge, er un­der pres, og sta­tus er, at der sta­dig er en stor grad af usik­ker­hed om­kring vo­res cor­o­na-til­pas­se­de Fol­ke­mø­de. Det gør, at vi som for­e­ning, der skal ska­be ram­mer­ne for Fol­ke­mø­det, er pres­set. Når det er sagt, så lig­ger det mig me­get på sin­de at un­der­stre­ge, at vi op­le­ver kæm­pe­stor op­bak­ning fra Born­holms Re­gions­kom­mu­ne, som har ydet et ek­stra­or­di­nært drift­stilskud, og fra en hel ræk­ke af vo­res åre­lan­ge part­ne­re og born­holm­ske ak­tø­rer, der bak­ker os op i den­ne usik­re si­tu­a­tion. Vi op­le­ver sam­ti­dig lyd­hør­hed på Chri­sti­ans­borg i for­hold til at fin­de en løs­ning for at løf­te Fol­ke­mø­det gen­nem 2021,” si­ger Ca­mil­la Laudrup.

Statslig støtte på 2,9 mio. kr.

I fre­dags, den 29. ja­nu­ar, kom der en mel­ding fra Chri­sti­ans­borg, som un­der­stre­ger, at Ca­mil­la Laud­rups op­le­vel­se af lyd­hør­hed er i tråd med den po­li­ti­ske virkelighed.

Her blev det nem­lig meldt ud fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, at re­ge­rin­gen, Ra­di­ka­le Ven­stre, SF, En­heds­li­sten og Frie Grøn­ne har ind­gå­et af­ta­le om at imø­de­kom­me For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts an­mod­ning om stats­lig støt­te på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner til det­te års arrangement.

”Den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le er vig­ti­ge­re end no­gen­sin­de. Vi le­ver i en tid med ek­strem po­la­ri­se­ring, der er en ud­for­dring for de­mo­kra­ti­et. Vi skal kæm­pe for de­mo­kra­ti­et. Vi skal kæm­pe for den fæl­les sam­ta­le, så vi kan lø­se vo­res pro­ble­mer sam­men. Vi skal kæm­pe for at mø­des og sam­ar­bej­de. Fol­ke­mø­det er net­op en am­bi­tion om en sam­ta­le, al­le kan væ­re med i. Der­for er det vig­tigt at sig­na­le­re en fort­sat op­bak­ning til Fol­ke­mø­det, som i år skal fo­re­gå på en covid-19-sik­ker må­de,” si­ger kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) i en pres­se­med­del­el­se fra Kulturministeriet.

Be­sty­rel­ses­for­mand i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Vi­be Klarup glæ­der sig i en pres­se­med­del­el­se fra for­e­nin­gen over den po­li­ti­ske håndsrækning.

”Cor­ona­kri­sen har be­ty­det, at vi har måt­tet æn­dre vo­res må­de at væ­re sam­men på og mu­lig­he­der­ne for at ta­le sam­men. Det har og­så ført til, at man­ge i det sid­ste år har følt sig af­koblet fra den de­mo­kra­ti­ske de­bat og sam­ta­le om vo­res sam­fund. Der­for er vi utro­lig gla­de for den op­bak­ning, Fol­ke­tin­get og kul­tur­mi­ni­ste­ren gi­ver Fol­ke­mø­det. Den øko­no­mi­ske støt­te er med til at red­de Fol­ke­mø­det 2021 og gør det mu­ligt for os at ska­be sam­ta­ler på tværs af bor­ge­re, po­li­ti­ke­re, ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner og er­hvervs­li­vet,” si­ger Vi­be Klarup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer