Forbrugere skal tænke på Salling Fondene, når de køber æg i Føtex

For at ty­de­lig­gø­re bån­de­ne til grund­læg­ge­ren Her­man Sal­ling og ejer­ne i Sal­ling Fon­de­ne skif­ter 6.000 va­rer i Føtex og Bil­ka nu navn til ’Sal­ling’. Mar­keds­fø­rings­eks­per­ten Su­ne Bang vur­de­rer, at den in­ten­si­ve­re­de bran­ding af Sal­ling-nav­net med ti­den vil gi­ve et stør­re kend­skab til de to fon­de, der pri­mært ud­de­ler til me­d­ar­bej­der­ne og al­men­nyt­ti­ge for­mål i Aar­hus-om­rå­det.

Salling Øko
Frem til ud­gan­gen af 2021 skif­ter 6.000 va­rer i Føtex og Bil­ka em­bal­la­ge og navn til ’Sal­ling’. Re­bran­din­gen ty­de­li­gør bån­de­ne til virk­som­he­dens grund­læg­ger Her­man Sal­ling og til ejer­ne i Sal­ling Fon­de­ne (fo­to: Fun­dats).

Næ­ste gang, hr. Han­sen går ned i sin lo­ka­le Føtex på Ve­ster­bro i Kø­ben­havn for at kø­be 10 æg, en pak­ke toast­brød og en rul­le stan­ni­ol, står der ik­ke som før ’Le­ve­vis’ på em­bal­la­gen, men der­i­mod ’Sal­ling’.

Og næ­ste gang, fru Jen­sen går en tur i Bil­ka i Oden­se og væl­ger den hur­ti­ge løs­ning til af­tens­må­l­ti­det ved at læg­ge en fros­sen pizza ned i ind­købs­vog­nen, er mær­ket ik­ke som tid­li­ge­re ’Prin­cip’, men der­i­mod ’Sal­ling’ – el­ler, hvis hun væl­ger den øko­lo­gi­ske va­ri­ant, ’Sal­ling Øko’.

Fa­gre nye ver­den in­den for bran­ding, em­bal­la­ge og pro­duk­t­nav­ne i Føtex og Bil­ka blev of­fent­lig­gjort i en pres­se­med­del­el­se tid­li­ge­re i au­gust fra Sal­ling Group. Her blev det for­talt, at 6.000 va­rer i de to su­per­mar­kedskæ­der i en lø­ben­de pro­ces frem til ud­gan­gen af 2021 skif­ter em­bal­la­ge og navn fra ’Le­ve­vis’, ’Prin­cip’ og ’Vo­res’ til ’Sal­ling’.

Det sker ”med en klar re­fe­ren­ce til virk­som­he­dens grund­læg­ger, Her­man Sal­ling, og ejer­ne i Sal­ling Fon­de­ne,” un­der­stre­ger Sal­ling Group i pres­se­med­del­el­sen.

Hvor hur­tigt og i hvor høj grad, det sker, kom­mer an på, i hvor høj grad Sal­ling selv øn­sker, at kend­ska­bet til Sal­ling-hi­­sto­ri­en og Sal­ling Fon­de­ne skal sti­ge.

Su­ne Bang – selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver

Så når Dan­marks stør­ste virk­som­hed in­den for de­tail­han­del med fle­re end 53.000 me­d­ar­bej­de­re nu re­bran­der en me­get stor del af de va­rer, der er på hyl­der­ne, hand­ler det alt­så blandt an­det om at ty­de­lig­gø­re bån­de­ne til Sal­ling Fon­de­ne.

Si­den 2014 har Køb­mand Her­man Sal­lings Fond og Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond haft ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Dansk Su­per­mar­ked A/S, der i ju­ni 2018 æn­dre­de navn til Sal­ling Group A/S. Fon­de­ne ud­de­ler hvert år til me­d­ar­bej­der­ne i Sal­ling Group samt til pro­jek­ter in­den for blandt an­det kul­tur, sport og ud­dan­nel­se.

Virksomheder skal have et purpose

Mar­keds­­fø­rings- og kom­mu­ni­ka­tions­eks­pert Su­ne Bang vur­de­rer, at det er et ”su­per­stærkt træk,” Sal­ling Group fo­re­ta­ger.

”Ef­ter­hån­den, som de be­gyn­der at kal­de fle­re og fle­re pro­duk­ter for Sal­ling – el­ler må­ske li­ge­frem æn­drer navn på nog­le af kæ­der­ne til Sal­ling – vil vi som for­bru­ge­re få en stør­re for­stå­el­se for, at det er Sal­ling Group, som står bag, når vi står med et Sal­ling-pro­­dukt i hæn­der­ne. Og for mig at se er der in­gen tvivl om, at vi og­så med ti­den vil be­gyn­de at la­ve et link til Sal­ling Fon­de­ne. Hvor hur­tigt og i hvor høj grad, det sker, kom­mer an på, i hvor høj grad Sal­ling selv øn­sker, at kend­ska­bet til Sal­ling-hi­­sto­ri­en og Sal­ling Fon­de­ne skal sti­ge, men un­der al­le om­stæn­dig­he­der er det her et su­per­stærkt træk,” si­ger Su­ne Bang til Fun­dats.

Su­ne Bang, der er selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver med en for­tid som blandt an­det CEO i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Kø­ben­havn og part­ner i re­k­la­me­bu­reau­et Pro­pa­gan­da Mc­Cann, un­der­stre­ger, at vi som mo­der­ne for­bru­ge­re har en for­vent­ning om, at kom­merci­el­le virk­som­he­der har et ’pur­po­se’.

”Vi vil sim­pelt­hen ha­ve, at de ste­der, hvor vi læg­ger vo­res pen­ge, har et for­mål ud over det rent kom­merci­el­le. Der­for er det, som jeg ser det, den helt rig­ti­ge løs­ning fra Sal­ling Groups si­de at æn­dre på pro­duk­t­nav­ne­ne for at ty­de­lig­gø­re kob­lin­gen til fon­de­ne,” me­ner Su­ne Bang.

Uddelingshjertet banker især for Aarhus

Fon­de­ne har si­den 2012 ud­delt en mil­li­ard kro­ner til, som det hed­der på fon­de­nes hjem­mesi­de, ”glæ­de og gavn for men­ne­sker i Dan­mark.” Trods fon­de­nes be­to­ning af at kom­me men­ne­sker i he­le lan­det til glæ­de og gavn, er det dog ty­de­ligt, at ud­de­lings­hjer­tet især ban­ker for Aar­hus – den by, hvor Fer­di­nand Sal­ling i 1906 åb­ne­de en ma­nu­fak­tur­han­del, som se­ne­re blev til Sal­ling Storma­ga­sin, og hvor søn­nen Her­man Sal­ling i 1960 åb­ne­de det før­ste Føtex-su­­per­­mar­ked og 10 år se­ne­re Dan­marks før­ste Bil­ka i Tilst lidt uden for Aar­hus.

Selv­om Sal­ling Fon­de­ne og­så er stor bi­drag­y­der til Team Dan­mark og har gi­vet i alt 125 mil­li­o­ner kro­ner til dan­ske at­le­ters for­be­re­del­ser frem mod de se­ne­ste tre OL, står der så­le­des Aar­hus på en lang ræk­ke af fon­de­nes stør­ste ud­de­lin­ger og do­na­tio­ner. Det frem­går nem­lig af vedtæg­ter­ne i den sto­re er­hvervs­dri­ven­de fond, Køb­mand Her­man Sal­lings Fond, at fon­den for­trins­vist skal til­go­de­se Aar­hus-om­­rå­­det in­den­for de tre ud­de­lings­om­rå­der – fol­kekir­ken, sport samt kunst og kul­tur.

Sal­ling Fon­de­ne skal må­ske over­ve­je på et tids­punkt at kom­mu­ni­ke­re hi­sto­ri­en om de­res op­hav, Her­man Sal­ling og Aar­hus, end­nu kraf­ti­ge­re, så man som for­bru­ger end­nu bed­re for­står, hvor­for de gør, som de gør.

Su­ne Bang – selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver

Den pri­o­ri­te­ring af­spej­les og­så i de stør­ste be­vil­lin­ger in­den­for de se­ne­ste år: ek­sem­pel­vis fon­dens til­sagn om 250 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt fod­bold­sta­dion i Aar­hus, 90 mil­li­o­ner kro­ner til en ny by­del på hav­ne­a­re­a­ler­ne i Aar­hus, 52 mil­li­o­ner kro­ner til Kron­prins Fre­de­riks Cen­ter for Of­fent­lig Le­del­se på Aar­hus Uni­ver­si­tet, 37 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­rin­gen af en in­ter­na­tio­nal sko­le, Aar­hus Aca­de­my for Glo­bal Educa­tion, og 22,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet i 2017 med Aar­hus som eu­ro­pæ­isk kul­tur­ho­vedstad.

I den min­dre, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fond, Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond skal halv­de­len af ud­de­lin­ger­ne gå til nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i Sal­ling Groups bu­tik­ker. Det slog Ci­vilsty­rel­sen fast i en af­gø­rel­se for seks år si­den. Så­le­des har fon­de­ne de se­ne­ste to år ud­be­talt 15 mio. kr. i me­d­ar­bej­der­gra­ti­a­ler for­delt på godt 9.000 me­d­ar­bej­de­re.

Mindre kommerciel og mere troværdig

At Sal­ling Group på den ene si­de star­ter en lands­dæk­ken­de in­ten­siv bran­ding af Sal­ling-nav­­net via de pro­duk­ter, der lig­ger på hyl­der­ne i to af si­ne bu­tiks­kæ­der, og sam­ti­dig er for­plig­tet til pri­mært at til­go­de­se Aar­hus og me­d­ar­bej­der­ne, ser Su­ne Bang in­gen mar­keds­fø­rings­mæs­si­ge ud­for­drin­ger i.

Om Sal­ling Fon­de­ne
  • Sal­ling Fon­de­ne be­står af to selv­stæn­di­ge fon­de: Køb­mand Her­man Sal­lings Fond (stif­tet 1964) og Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond (stif­tet 1957). Først­nævn­te er den stør­ste af de to.
  • Fer­di­nand Sal­ling etab­le­re­de Sal­ling i 1906, og søn­nen Her­man Sal­ling var man­den bag Føtex (1960), Bil­ka (1970) og Net­to (1981).
  • I 2014 over­tog Sal­ling Fon­de­ne ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i Dansk Su­per­mar­ked A/S (nu Sal­ling Group A/S) ved at kø­be 49 pct. af ak­tier­ne til­ba­ge fra A.P. Møl­ler Mær­sk, og i 2017 køb­te Sal­ling Fon­de­ne de re­ste­ren­de 19 pct. af ak­tier­ne til­ba­ge fra A.P. Møl­ler Mær­sk. I for­læn­gel­se her­af skif­te­de Dansk Su­per­mar­ked A/S den 1. ju­ni 2018 navn til Sal­ling Group A/S.
  • Sal­ling Fon­de­ne blev ved det se­ne­ste ak­tie­til­ba­ge­køb ene­e­jer af Sal­ling Group A/S, som i dag blandt an­det dri­ver kæ­der­ne Sal­ling, Føtex, Bil­ka, Net­to og BR.
  • Jens Bjerg Sø­ren­sen er be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond og Per Bank for­mand for Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond. Ka­rin Sal­ling, der er en­ke ef­ter Her­man Sal­ling, er næst­for­mand i beg­ge fon­de.
  • Sal­ling Fon­de­ne op­ly­ser, at der si­den 2012 er ud­delt en mil­li­ard kro­ner. I regn­skabsår­et 2019 ud­del­te Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 174,5 mil­li­o­ner kro­ner.

”Der er grund­læg­gen­de ik­ke no­get mod­sæt­nings­for­hold mel­lem at tæn­ke lands­dæk­ken­de, men og­så at hu­ske det om­rå­de, man kom­mer fra. Det gør fak­tisk ba­re en for­ret­ning min­dre kom­merci­el og me­re tro­vær­dig i mi­ne øj­ne,” si­ger Su­ne Bang.

Han dra­ger en pa­ral­lel til Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, hvis hi­sto­rie går til­ba­ge til en to­baks­fa­brik grund­lagt i 1787 i Aal­borg, og hvor Nord­jyl­land i al­min­de­lig­hed og Aal­borg i sær­de­les­hed fort­sat er i cen­trum for en ræk­ke af fon­dens stør­ste ud­de­lin­ger.

”Det er en klas­si­ker in­den for pur­po­­se- og CSR-ar­­bej­­de, at man gi­ver til­ba­ge til si­ne me­d­ar­bej­de­re, til dem, der har med me­d­ar­bej­der­ne at gø­re, og/eller til lo­ka­l­om­rå­det. Og når en fond sær­ligt de­ler ud til det lo­ka­l­om­rå­de, fon­den ud­sprin­ger af, gør det, at vi an­dre kan mær­ke hjer­tet i fon­den. Og det er fak­tisk me­get sym­pa­tisk. Sal­ling Fon­de­ne skal må­ske over­ve­je på et tids­punkt at kom­mu­ni­ke­re hi­sto­ri­en om de­res op­hav, Her­man Sal­ling og Aar­hus, end­nu kraf­ti­ge­re, så man som for­bru­ger end­nu bed­re for­står, hvor­for de gør, som de gør,” me­ner Su­ne Bang.

Sal­ling Fon­de­ne har ik­ke øn­sket at med­vir­ke i den­ne ar­ti­kel.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…