Kampagne skal gøre danskerne stolte af, at verdens største hjerneforskningspris er dansk

Lund­beck­fon­den har fo­re­lø­big brugt 1,5 mio. kr. på en stor­stilet re­k­la­me­kampag­ne i blandt an­det tv og avi­ser for­ud for ud­de­lin­gen af The Brain Prize, og kampag­nen fort­sæt­ter i ef­ter­å­ret, når sel­ve prisover­ræk­kel­sen fin­der sted. Iføl­ge CEO i Lund­beck­fon­den Le­ne Sko­le er for­må­let med kampag­nen at ska­be op­mærk­som­hed og stolt­hed om pri­sen. Mar­keds­fø­rings- og kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten Su­ne Bang ro­ser kampag­nen og me­ner, at må­den at kom­mu­ni­ke­re på vil in­spi­re­re fle­re an­dre fonde. 

Lund­beck­fon­den gen­nem­fø­rer en stor­stilet re­k­la­me­kampag­ne om fon­dens sto­re forsk­nings­pris, The Brain Prize. På bil­le­det ses en out­­door-re­k­la­­me ved Lyng­by­vej­en i København

”Der er uen­de­lig me­get, vi ik­ke ved om hjer­nen. Men det, vi ved, har en pris – ver­dens stør­ste hjerneforskningspris.”

Så­dan lød det kort­fat­te­de bud­skab i en ræk­ke 30 se­kun­ders re­k­la­me­film, som blev vist et stort an­tal gan­ge i re­k­la­me­blok­ke­ne på TV2 News i uge 8 og 9.

Af­sen­der var Lund­beck­fon­den, som med re­k­la­mer­ne øn­ske­de at ret­te de nyheds­hungren­de tv-se­e­res øj­ne mod fon­dens vir­tu­el­le over­ræk­kel­se tors­dag den 4. marts af hjer­ne­forsk­nings­pri­sen The Brain Prize. En pris, der i år blev ud­delt for 11. gang.

Tv-re­k­la­­mer­­ne var et led i en stor­stilet re­k­la­me­kampag­ne, som og­så om­fat­te­de helsi­desan­non­cer over fle­re da­ge i en ræk­ke sto­re, dan­ske dag­bla­de, an­non­cer på di­ver­se so­ci­a­le me­di­er og out­­door-re­k­la­­mer ud­valg­te ste­der, blandt an­det ved Lyng­by­vej­en i Kø­ben­havn.  Egent­lig skul­le kampag­nen ha­ve væ­ret sat i sø­en i 2020 i for­bin­del­se med den 10. ud­de­ling af pri­sen, men på grund af cor­ona­kri­sen blev kampag­nen ud­skudt ét år.

Til at ek­se­kve­re kampag­nen var valgt re­k­la­me­bu­reau­et Mensch, der på sin hjem­mesi­de klart mel­der ud, at bu­reau­et ”næp­pe ta­ger pri­sen som by­ens bil­lig­ste bureau”.

Fo­re­lø­big har Lund­beck­fon­den brugt 1,5 mil­li­o­ner kro­ner på re­k­la­me­kampag­nen i uge 8 og 9, og det er be­slut­tet at fort­sæt­te kampag­nen i stør­re el­ler min­dre må­le­stok i ef­ter­å­ret i for­bin­del­se med sel­ve prisoverrækkelsen.

Ikke et reklamestunt for fonden

Iføl­ge CEO i Lund­beck­fon­den Le­ne Sko­le er de man­ge re­k­la­me­kro­ner blandt an­det an­vendt for at gø­re dan­sker­ne stol­te af hjerneforskningsprisen.

Må­ske er det ik­ke al­le dan­ske­re, der in­ter­es­se­rer sig for hjer­ne­forsk­ning, men vi er gla­de, hvis det med kampag­nen er lyk­ke­des at gø­re dan­ske­re over en bred kam be­vid­ste om, at vi har en be­tyd­nings­fuld pris i Danmark

Le­ne Sko­le – CEO, Lundbeckfonden

”Kampag­nen er et for­søg på at ska­be op­mærk­som­hed, stolt­hed og vi­den om The Brain Prize – en pris, der har be­tyd­ning for Dan­marks po­si­tion som hjer­ne­forsk­nings­na­tion. Må­ske er det ik­ke al­le dan­ske­re, der in­ter­es­se­rer sig for hjer­ne­forsk­ning, men vi er gla­de, hvis det med kampag­nen er lyk­ke­des at gø­re dan­ske­re over en bred kam be­vid­ste om, at vi har en be­tyd­nings­fuld pris i Dan­mark, der er den stør­ste på ver­dens­plan in­den for hjer­ne­forsk­ning. The Brain Prize har få­et en tyng­de, der gør, at den bli­ver si­destil­let med an­dre sto­re pri­ser in­den for forsk­ning og sund­hed, og der er in­gen tvivl om, at pri­sen al­le­re­de væk­ker op­sigt hos pris­mod­ta­ge­re og i neu­rosci­en­­ce-mil­jø­er­­ne,” ly­der det i et skrift­ligt ci­tat fra Le­ne Skole.

I en nyhed på Lund­beck­fon­dens hjem­mesi­de for­ud for kampag­nen fandt Le­ne Sko­le det nød­ven­digt at un­der­stre­ge, at kampag­nen ik­ke er et ’re­k­la­mestunt’ for fonden.

”Vi øn­sker at de­le vo­res stolt­hed over, at ver­dens stør­ste pris for hjer­ne­forsk­ning er dansk. Og det er ik­ke ba­re et re­k­la­mestunt. Det er hjer­te­blod for Lund­beck­fon­den. Med pri­sen hyl­der vi de for­ske­re, der har de­di­ke­ret de­res kar­ri­e­re til hjer­nen. Det er de­res pas­sion og de­di­ka­tion, der gi­ver os an­dre et dy­be­re kend­skab til hjer­nens myste­ri­er og som i sid­ste en­de vil fø­re til bed­re be­hand­lin­ger af syg­dom­me, som i dag hver­ken kan be­hand­les el­ler ku­re­res,” lød det i ci­ta­tet fra Le­ne Sko­le i februar.

Over for Fun­dats ud­dy­ber Le­ne Sko­le kampag­nens for­mål på den­ne måde:
”Det­te er en re­k­la­me for hjer­ne­forsk­nings­pri­sen me­re end for Lund­beck­fon­den. Fon­den står selv­føl­ge­lig bag pri­sen, og vo­res øn­ske er, at dan­sker­ne ken­der til pri­sen og ved, at Dan­mark er med helt frem­me i ver­den in­den for hjer­ne­forsk­ning”, si­ger Le­ne Skole.

Dykker nu ned i resultater

End­nu er det uvist, hvad Lund­beck­fon­den kon­kret har få­et ud af de 1,5 mil­li­o­ner an­vend­te reklamekroner.

Der går så­le­des nog­le uger end­nu, in­den fon­den mod­ta­ger de en­de­li­ge re­sul­ta­ter og må­lin­ger, som skal do­ku­men­te­re re­k­la­me­kampag­nens Re­turn of In­ve­st­ment (ROI) – dels må­lt på an­non­cer, out­­door-re­k­la­­mer og tv-spots for­ud for pris­ud­de­lin­gen, dels på den ef­ter­føl­gen­de me­di­eom­ta­le af de fi­re pris­mod­ta­ge­re fra Dan­mark, USA, Stor­bri­tan­ni­en og Sverige.

 

Det stra­te­gi­ske valg, der lig­ger bag Lund­beck­fon­dens må­de at kom­mu­ni­ke­re på i den­ne kampag­ne, tror jeg vil in­spi­re­re fle­re an­dre fon­de, og kampag­nen vil for­ment­lig sæt­te en be­væ­gel­se i gang

Su­ne Bang – Selv­stæn­dig kommunikationsrådgiver

”Vi ved end­nu ik­ke, hvor­dan kampag­nen er ble­vet set og mod­ta­get. Det kom­mer vi til at dyk­ke ned i i lø­bet af de næ­ste par uger. Men det vig­ti­ge er her, at kampag­nen har spil­let godt sam­men med an­non­ce­rin­gen af årets prisvin­de­re, som vi ger­ne vil fejre. Årets prisvin­de­re har med de­res ba­ne­bry­den­de op­da­gel­ser in­den for mi­græ­ne­forsk­ning for­sket i et om­rå­de, som har be­tyd­ning for rig­tig man­ge dan­ske­re. Kampag­nen har der­for bi­dra­get til at bre­de et vig­tigt bud­skab ud om mi­græ­ne­forsk­nin­gens be­tyd­ning, og det er vi gla­de for at kun­ne med­vir­ke til,” si­ger Le­ne Skole.

Ekspert: Kampagne giver supergod mening

Mar­keds­­fø­rings- og kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten Su­ne Bang, der er selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver, vur­de­rer, at Lund­beck­fon­dens kampag­ne gi­ver ”su­per­god me­ning”, og han be­teg­ner ek­se­kve­rin­gen som sær­de­les vellykket.

Iføl­ge Su­ne Bang po­si­tio­ne­rer kampag­nen ik­ke kun The Brain Prize, men vil og­så vil ha­ve en po­si­tivt af­smit­ten­de ef­fekt på Lund­beck og Lundbeckfonden.

”Kampag­nen for­sø­ger ty­de­ligt at po­si­tio­ne­re pri­sen som den stør­ste in­den for sit felt og som en pris, vi dan­ske­re skal væ­re stol­te af bli­ver ud­delt. Sam­ti­dig bli­ver der med kampag­nen gjort op­mærk­som på fon­dens ek­si­stens og den for­skel, den gør, og det vil på sigt gav­ne Lund­beck­fon­den – ik­ke kun i in­ter­es­sen for The Brain Prize, men og­så i for­hold til kva­li­te­ten af de an­søg­nin­ger, fon­den mod­ta­ger, og ev­nen til at kun­ne til­træk­ke og fast­hol­de me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Su­ne Bang.

Mar­keds­­fø­rings- og kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten me­ner, at Lund­beck­fon­dens stor­sti­le­de re­k­la­me­kampag­ne har vakt stor op­sigt og in­ter­es­se hos fle­re an­dre dan­ske fonde.

”Det stra­te­gi­ske valg, der lig­ger bag Lund­beck­fon­dens må­de at kom­mu­ni­ke­re på i den­ne kampag­ne, tror jeg vil in­spi­re­re fle­re an­dre fon­de, og kampag­nen vil for­ment­lig sæt­te en be­væ­gel­se i gang. På linje med, da fon­de­ne ge­ne­relt op­gra­de­re­de de­res kom­mu­ni­ka­tion og blev me­re ty­de­li­ge om­kring, hvad de støt­ter, vil kampag­ner som den­ne og­så for an­dre fon­de væ­re det lo­gi­ske næ­ste step til at gø­re op­mærk­som på fon­den og dens ak­ti­vi­te­ter. Man kan må­ske ik­ke li­ge­frem ta­le om en tid før og ef­ter Lund­beck­fon­dens kampag­ne, men bar­ren bli­ver frem­over sat et an­det sted,” me­ner Su­ne Bang.

Den fy­si­ske over­ræk­kel­se af 2021-ud­­ga­ven af The Brain Prize sker ved en ce­re­mo­ni i Kø­ben­havn den 25. ok­to­ber. Pri­sen over­ræk­kes til de fi­re for­ske­re af H.K.H Kron­prins Frederik.

 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…