Kampagne skal gøre danskerne stolte af, at verdens største hjerneforskningspris er dansk

Lundbeckfonden har foreløbig brugt 1,5 mio. kr. på en storstilet reklamekampagne i blandt andet tv og aviser forud for uddelingen af The Brain Prize, og kampagnen fortsætter i efteråret, når selve prisoverrækkelsen finder sted. Ifølge CEO i Lundbeckfonden Lene Skole er formålet med kampagnen at skabe opmærksomhed og stolthed om prisen. Markedsførings- og kommunikationseksperten Sune Bang roser kampagnen og mener, at måden at kommunikere på vil inspirere flere andre fonde.

Lund­beck­fon­den gen­nem­fø­rer en stor­stilet re­k­la­me­kampag­ne om fon­dens sto­re forsk­nings­pris, The Brain Prize. På bil­le­det ses en out­door-re­k­la­me ved Lyng­by­vej­en i København

”Der er uen­de­lig me­get, vi ik­ke ved om hjer­nen. Men det, vi ved, har en pris – ver­dens stør­ste hjerneforskningspris.”

Så­dan lød det kort­fat­te­de bud­skab i en ræk­ke 30 se­kun­ders re­k­la­me­film, som blev vist et stort an­tal gan­ge i re­k­la­me­blok­ke­ne på TV2 News i uge 8 og 9.

Af­sen­der var Lund­beck­fon­den, som med re­k­la­mer­ne øn­ske­de at ret­te de nyheds­hungren­de tv-se­e­res øj­ne mod fon­dens vir­tu­el­le over­ræk­kel­se tors­dag den 4. marts af hjer­ne­forsk­nings­pri­sen The Brain Prize. En pris, der i år blev ud­delt for 11. gang.

Tv-re­k­la­mer­ne var et led i en stor­stilet re­k­la­me­kampag­ne, som og­så om­fat­te­de helsi­desan­non­cer over fle­re da­ge i en ræk­ke sto­re, dan­ske dag­bla­de, an­non­cer på di­ver­se so­ci­a­le me­di­er og out­door-re­k­la­mer ud­valg­te ste­der, blandt an­det ved Lyng­by­vej­en i Kø­ben­havn.  Egent­lig skul­le kampag­nen ha­ve væ­ret sat i sø­en i 2020 i for­bin­del­se med den 10. ud­de­ling af pri­sen, men på grund af cor­ona­kri­sen blev kampag­nen ud­skudt ét år.

Til at ek­se­kve­re kampag­nen var valgt re­k­la­me­bu­reau­et Mensch, der på sin hjem­mesi­de klart mel­der ud, at bu­reau­et ”næp­pe ta­ger pri­sen som by­ens bil­lig­ste bureau”.

Fo­re­lø­big har Lund­beck­fon­den brugt 1,5 mil­li­o­ner kro­ner på re­k­la­me­kampag­nen i uge 8 og 9, og det er be­slut­tet at fort­sæt­te kampag­nen i stør­re el­ler min­dre må­le­stok i ef­ter­å­ret i for­bin­del­se med sel­ve prisoverrækkelsen.

Ikke et reklamestunt for fonden

Iføl­ge CEO i Lund­beck­fon­den Le­ne Sko­le er de man­ge re­k­la­me­kro­ner blandt an­det an­vendt for at gø­re dan­sker­ne stol­te af hjerneforskningsprisen.

Må­ske er det ik­ke al­le dan­ske­re, der in­ter­es­se­rer sig for hjer­ne­forsk­ning, men vi er gla­de, hvis det med kampag­nen er lyk­ke­des at gø­re dan­ske­re over en bred kam be­vid­ste om, at vi har en be­tyd­nings­fuld pris i Danmark

Le­ne Sko­le – CEO, Lundbeckfonden

”Kampag­nen er et for­søg på at ska­be op­mærk­som­hed, stolt­hed og vi­den om The Brain Prize – en pris, der har be­tyd­ning for Dan­marks po­si­tion som hjer­ne­forsk­nings­na­tion. Må­ske er det ik­ke al­le dan­ske­re, der in­ter­es­se­rer sig for hjer­ne­forsk­ning, men vi er gla­de, hvis det med kampag­nen er lyk­ke­des at gø­re dan­ske­re over en bred kam be­vid­ste om, at vi har en be­tyd­nings­fuld pris i Dan­mark, der er den stør­ste på ver­dens­plan in­den for hjer­ne­forsk­ning. The Brain Prize har få­et en tyng­de, der gør, at den bli­ver si­destil­let med an­dre sto­re pri­ser in­den for forsk­ning og sund­hed, og der er in­gen tvivl om, at pri­sen al­le­re­de væk­ker op­sigt hos pris­mod­ta­ge­re og i neu­rosci­en­ce-mil­jø­er­ne,” ly­der det i et skrift­ligt ci­tat fra Le­ne Skole.

I en nyhed på Lund­beck­fon­dens hjem­mesi­de for­ud for kampag­nen fandt Le­ne Sko­le det nød­ven­digt at un­der­stre­ge, at kampag­nen ik­ke er et ’re­k­la­mestunt’ for fonden.

”Vi øn­sker at de­le vo­res stolt­hed over, at ver­dens stør­ste pris for hjer­ne­forsk­ning er dansk. Og det er ik­ke ba­re et re­k­la­mestunt. Det er hjer­te­blod for Lund­beck­fon­den. Med pri­sen hyl­der vi de for­ske­re, der har de­di­ke­ret de­res kar­ri­e­re til hjer­nen. Det er de­res pas­sion og de­di­ka­tion, der gi­ver os an­dre et dy­be­re kend­skab til hjer­nens myste­ri­er og som i sid­ste en­de vil fø­re til bed­re be­hand­lin­ger af syg­dom­me, som i dag hver­ken kan be­hand­les el­ler ku­re­res,” lød det i ci­ta­tet fra Le­ne Sko­le i februar.

Over for Fun­dats ud­dy­ber Le­ne Sko­le kampag­nens for­mål på den­ne måde:
”Det­te er en re­k­la­me for hjer­ne­forsk­nings­pri­sen me­re end for Lund­beck­fon­den. Fon­den står selv­føl­ge­lig bag pri­sen, og vo­res øn­ske er, at dan­sker­ne ken­der til pri­sen og ved, at Dan­mark er med helt frem­me i ver­den in­den for hjer­ne­forsk­ning”, si­ger Le­ne Skole.

Dykker nu ned i resultater

End­nu er det uvist, hvad Lund­beck­fon­den kon­kret har få­et ud af de 1,5 mil­li­o­ner an­vend­te reklamekroner.

Der går så­le­des nog­le uger end­nu, in­den fon­den mod­ta­ger de en­de­li­ge re­sul­ta­ter og må­lin­ger, som skal do­ku­men­te­re re­k­la­me­kampag­nens Re­turn of In­ve­st­ment (ROI) – dels må­lt på an­non­cer, out­door-re­k­la­mer og tv-spots for­ud for pris­ud­de­lin­gen, dels på den ef­ter­føl­gen­de me­di­eom­ta­le af de fi­re pris­mod­ta­ge­re fra Dan­mark, USA, Stor­bri­tan­ni­en og Sverige.

 

Det stra­te­gi­ske valg, der lig­ger bag Lund­beck­fon­dens må­de at kom­mu­ni­ke­re på i den­ne kampag­ne, tror jeg vil in­spi­re­re fle­re an­dre fon­de, og kampag­nen vil for­ment­lig sæt­te en be­væ­gel­se i gang

Su­ne Bang – Selv­stæn­dig kommunikationsrådgiver

”Vi ved end­nu ik­ke, hvor­dan kampag­nen er ble­vet set og mod­ta­get. Det kom­mer vi til at dyk­ke ned i i lø­bet af de næ­ste par uger. Men det vig­ti­ge er her, at kampag­nen har spil­let godt sam­men med an­non­ce­rin­gen af årets prisvin­de­re, som vi ger­ne vil fejre. Årets prisvin­de­re har med de­res ba­ne­bry­den­de op­da­gel­ser in­den for mi­græ­ne­forsk­ning for­sket i et om­rå­de, som har be­tyd­ning for rig­tig man­ge dan­ske­re. Kampag­nen har der­for bi­dra­get til at bre­de et vig­tigt bud­skab ud om mi­græ­ne­forsk­nin­gens be­tyd­ning, og det er vi gla­de for at kun­ne med­vir­ke til,” si­ger Le­ne Skole.

Ekspert: Kampagne giver supergod mening

Mar­keds­fø­rings- og kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten Su­ne Bang, der er selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver, vur­de­rer, at Lund­beck­fon­dens kampag­ne gi­ver ”su­per­god me­ning”, og han be­teg­ner ek­se­kve­rin­gen som sær­de­les vellykket.

Iføl­ge Su­ne Bang po­si­tio­ne­rer kampag­nen ik­ke kun The Brain Prize, men vil og­så vil ha­ve en po­si­tivt af­smit­ten­de ef­fekt på Lund­beck og Lundbeckfonden.

”Kampag­nen for­sø­ger ty­de­ligt at po­si­tio­ne­re pri­sen som den stør­ste in­den for sit felt og som en pris, vi dan­ske­re skal væ­re stol­te af bli­ver ud­delt. Sam­ti­dig bli­ver der med kampag­nen gjort op­mærk­som på fon­dens ek­si­stens og den for­skel, den gør, og det vil på sigt gav­ne Lund­beck­fon­den – ik­ke kun i in­ter­es­sen for The Brain Prize, men og­så i for­hold til kva­li­te­ten af de an­søg­nin­ger, fon­den mod­ta­ger, og ev­nen til at kun­ne til­træk­ke og fast­hol­de me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Su­ne Bang.

Mar­keds­fø­rings- og kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten me­ner, at Lund­beck­fon­dens stor­sti­le­de re­k­la­me­kampag­ne har vakt stor op­sigt og in­ter­es­se hos fle­re an­dre dan­ske fonde.

”Det stra­te­gi­ske valg, der lig­ger bag Lund­beck­fon­dens må­de at kom­mu­ni­ke­re på i den­ne kampag­ne, tror jeg vil in­spi­re­re fle­re an­dre fon­de, og kampag­nen vil for­ment­lig sæt­te en be­væ­gel­se i gang. På linje med, da fon­de­ne ge­ne­relt op­gra­de­re­de de­res kom­mu­ni­ka­tion og blev me­re ty­de­li­ge om­kring, hvad de støt­ter, vil kampag­ner som den­ne og­så for an­dre fon­de væ­re det lo­gi­ske næ­ste step til at gø­re op­mærk­som på fon­den og dens ak­ti­vi­te­ter. Man kan må­ske ik­ke li­ge­frem ta­le om en tid før og ef­ter Lund­beck­fon­dens kampag­ne, men bar­ren bli­ver frem­over sat et an­det sted,” me­ner Su­ne Bang.

Den fy­si­ske over­ræk­kel­se af 2021-ud­ga­ven af The Brain Prize sker ved en ce­re­mo­ni i Kø­ben­havn den 25. ok­to­ber. Pri­sen over­ræk­kes til de fi­re for­ske­re af H.K.H Kron­prins Frederik.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer