Tuborgfondet forsøger at øge kendskab blandt unge i Nordjylland

En ny kendskabsanalyse viser, at kun ni procent af nordjyderne under 30 år kender til eller har hørt om Tuborgfondet, mens den tilsvarende andel er næsten tre gange højere i hovedstadsområdet. Samtidig er antallet af ansøgninger fra unge i Nordjylland lavere end i København.

Der blev delt over 400 kop­per kaf­fe og po­st­kort ud samt sva­ret på en mas­se spørgs­mål, da Tu­borg­fon­det op til ef­ter­års­fe­ri­en var en tur i Aal­borg for at ud­bre­de kend­ska­bet til fon­den. Bil­le­det er fra fon­dens kaf­fe­e­vent ved Aal­borg Universitet.

”Må­ske har vi en ge­ne­rel ud­for­dring uden for de sto­re byer.”

Så­dan ly­der er­ken­del­sen fra kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i Tu­borg­fon­det An­ni Ri­e­del-Lyngskær, ef­ter at en ny kend­skabs- og om­døm­me­a­na­ly­se om de dan­ske fon­de fra ana­ly­se­in­sti­tut­tet Kan­tar Gal­lup for Tu­borg­fon­dets ved­kom­men­de af­slø­rer mar­kan­te geo­gra­fi­ske udsving.

Iføl­ge ana­ly­sen har Tu­borg­fon­det især sto­re ud­for­drin­ger med kend­ska­bet blandt un­ge i Nord­jyl­land. Kun ni pro­cent af nord­jy­der­ne i al­de­ren 18-30 år ken­der til el­ler har hørt om Tu­borg­fon­det, når de får nav­net præ­sen­te­ret, mens det til­sva­ren­de tal i Re­gion Ho­ved­sta­den er 26 procent.

Og­så i Re­gion Sjæl­land og Syd­dan­mark er tal­le­ne mar­kant la­ve­re end i Kø­ben­havns­om­rå­det. I beg­ge re­gio­ner er det 16 pro­cent af de ads­purg­te un­ge, der ken­der til el­ler har hørt om fonden.

Fonde lyder støvet

Tu­borg­fon­dets må­l­grup­pe er un­ge i al­de­ren 16 til 30 år, som – med fon­dens ord – “kan få pen­ge til at re­a­li­se­re de­res drøm­me og ide­er sam­men med an­dre un­ge og få ind­fly­del­se på frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge samfund.”

De geo­gra­fi­ske for­skel­le i kend­ska­bet, som ana­ly­sen har åben­ba­ret, har væ­ret en aha­op­le­vel­se for Tu­borg­fon­dets kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge. Hun har umid­del­bart svært ved at sva­re på, hvor­for fon­den er så for­holds­vis ukendt blandt især un­ge i Nordjylland.

”Det er et godt spørgs­mål, som vi og­så bå­de har stil­let os selv og Kan­tar. Umid­del­bart bur­de de un­ge i Nord­jyl­land via blandt an­det so­ci­a­le me­di­er væ­re eks­po­ne­ret for det, vi la­ver, i li­ge så høj grad som un­ge i Kø­ben­havn. Men må­ske er der no­get med en stør­re af­stand til os, som sid­der i Kø­ben­havn?” fun­de­rer An­ni Riedel-Lyngskær.

Det er klart, at når man har un­ge som må­l­grup­pe, vil vi ger­ne ha­ve, at de un­ge i he­le lan­det véd, hvad Tu­borg­fon­det kan og står for

An­ni Ri­e­del-Lyngskær – Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig, Tuborgfondet

Hun til­fø­jer, at øn­sket i fon­den så ab­so­lut er at væ­re li­ge kendt blandt al­le Dan­marks unge.

”Ge­ne­relt er der en ten­dens til, at fle­re i den æl­dre del af be­folk­nin­gen ken­der fon­de, end un­ge gør. For man­ge un­ge er fon­de no­get, der ly­der ke­de­ligt og stø­vet. Men det er klart, at når man har un­ge som må­l­grup­pe, vil vi ger­ne ha­ve, at de un­ge i he­le lan­det véd, hvad Tu­borg­fon­det kan og står for. Jo fle­re un­ge, der ken­der os som an­sø­ger­dre­ven fond, de­sto bed­re,” si­ger An­ni Riedel-Lyngskær.

Når det er vig­tigt for fon­den at væ­re me­re kendt, hand­ler det så­le­des i høj grad om bun­ken af an­søg­nin­ger. Her har Tu­borg­fon­det iføl­ge An­ni Ri­e­del-Lyngskær kun­net kon­sta­te­re, at der kom­mer fær­re an­søg­nin­ger fra Nord­jyl­land, end der for ek­sem­pel gør fra Københavnsområdet.

”Det er da helt klart en ud­for­dring. Jeg tror ik­ke, det er for­di, de un­ge ik­ke er en­ga­ge­re­de el­ler la­ver en mas­se fe­de ting i Nord­jyl­land, men vi kan ba­re kon­sta­te­re, at de ik­ke får søgt pen­ge hos os li­ge så of­te som un­ge i Kø­ben­havn,” si­ger An­ni Riedel-Lyngskær.

Hver fjerde dansker kender fonden

Når man ser på to­tal­tal­le­ne i den nye ana­ly­se – alt­så uden at de­le sva­re­ne op ef­ter al­der el­ler geo­gra­fi – er det hver fjer­de ads­purg­te, 25 pro­cent, der ken­der til el­ler har hørt om Tu­borg­fon­det. Tal­let er næ­sten iden­tisk med i 2021, hvor an­de­len med hjul­pet kend­skab til Tu­borg­fon­det var 26 procent.

Blandt de 18-30-åri­ge over he­le lan­det er det hjul­p­ne kend­skab i år 20 pro­cent mod 19 pro­cent i 2021.

- Er det ge­ne­relt til­freds­stil­len­de for jer, at hver fjer­de dan­sker ken­der til el­ler har hørt om Tuborgfondet?

”Ja, over­ord­net set er vi til­fred­se og sy­nes, det er en fin kend­skabs­grad – og­så når man ser på, hvor man­ge pen­ge, vi de­ler ud, og hvor sto­re vi er. Vi er så­dan set me­re kend­te, end vi bur­de væ­re, set i for­hold til, hvor me­get vi de­ler ud sam­men­lig­net med en ræk­ke an­dre fon­de. Det er jo nok så­dan, at jo fle­re pen­ge, man som fond de­ler ud, de­sto me­re kendt er man,” si­ger An­ni Riedel-Lyngskær.

Charmeoffensiv i Nordjylland

For at for­sø­ge at ret­te op på det la­ve kend­skab blandt un­ge i Nord­jyl­land, var An­ni Ri­e­del-Lyngskær og an­dre fra fon­den li­ge før ef­ter­års­fe­ri­en en tur i Aal­borg for at mø­de un­ge aal­bor­gen­se­re ved blandt an­det UCN Cam­pus og Aal­borg Universitet.

”Vi hå­ber, at vo­res be­søg i Nord­jyl­land i uge 41 har ført til, at fle­re un­ge i Nord­jyl­land nu ken­der Tu­borg­fon­det. Dels har vi over en kop kaf­fe for­søgt at gi­ve de un­ge ved UCN Cam­pus og Aal­borg Uni­ver­si­tet ind­sigt i, at vi fin­des og hvem vi er – sam­ti­dig med, at vi har få­et et ind­blik i, hvor­dan det er at væ­re ung i Aal­borg. Og dels har vi holdt et stør­re ar­ran­ge­ment sam­men med nog­le af dem, der tid­li­ge­re har få­et pen­ge fra os. Her var de pro­gra­mansvar­li­ge til ste­de og sva­re­de blandt an­det på, hvad den go­de an­søg­ning er,” for­tæl­ler An­ni Riedel-Lyngskær.

Vi hå­ber, at vo­res be­søg i Nord­jyl­land i uge 41 har ført til, at fle­re un­ge i Nord­jyl­land nu ken­der Tuborgfondet

An­ni Ri­e­del-Lyngskær – Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig, Tuborgfondet

For­vent­nin­gen er ik­ke umid­del­bart, at sam­ta­ler­ne med de un­ge i Aal­borg over en hur­tig kop kaf­fe bli­ver kon­ver­te­ret til nye ansøgninger.

”Der­i­mod er det hå­bet, at der kom­mer nog­le kon­kre­te an­søg­nin­ger ud af det an­det ar­ran­ge­ment, hvor man­ge af de til­ste­de­væ­ren­de var un­ge, der i for­vej­en er en­ga­ge­re­de i lo­ka­le or­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger An­ni Riedel-Lyngskær.

Tu­borg­fon­det har end­nu ik­ke be­slut­tet, om ro­ads­howet til Nord­jyl­land bli­ver fulgt op med char­meof­fen­si­ver an­dre af de ste­der i lan­det, hvor fon­den er så knap så kendt blandt de unge.

”Det kom­mer an på, hvad der kom­mer ud af be­sø­get i Nord­jyl­land. Hvis vi op­le­ver, at det gi­ver os ny vi­den og på sigt fle­re an­sø­ge­re, så vil vi helt klart og­så over­ve­je at la­ve lig­nen­de tu­re til an­dre ste­der i Dan­mark,” si­ger den kommunikationsansvarlige.

Tu­borg­fon­det mod­ta­ger år­ligt mel­lem 800 og 900 an­søg­nin­ger og ud­de­ler 250-300 be­vil­lin­ger. I 2021 ud­del­te fon­den 72 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket var lidt over ni­veau­et de fo­re­gå­en­de år.

Tu­borg­fon­det får si­ne mid­ler fra Carls­berg­fon­det. Det år­li­ge ud­de­lings­be­løb af­hæn­ger af, hvor man­ge pen­ge Carls­berg­fon­det ud­de­ler, da Tu­borg­fon­det fast får 13 pro­cent af sto­re­bro­de­rens uddelingsbeløb.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer