KU-rektor: Stillingen er et akademisk ombud

Hen­rik We­ge­ner til­træ­der halv­tids­stil­lin­gen som fonds­di­rek­tør i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Han for­ven­ter in­gen pro­ble­mer med at ud­fyl­de efor-rol­len og va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser ved si­den af sin be­skæf­ti­gel­se som rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Henrik Wegener (foto Lars Svankjær)
Rek­tor Hen­rik We­ge­ner (th.) fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er ble­vet an­sat i en halv­tids­stil­ling som le­der af kol­le­gie­fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. “Det er jo lidt et aka­de­misk om­bud,” si­ger han (fo­to Lars Svankjær).

Et om­bud er iføl­ge Den Sto­re Dan­ske En­cykl­o­pæ­di et hverv, som er på­lagt af det of­fent­li­ge, og som bor­ger­ne ef­ter lov­giv­nin­gen har pligt til at mod­ta­ge. Og i sam­me ånd bør man og­så be­trag­te stil­lin­gen som le­der af fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg.

Det si­ger Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor Hen­rik We­ge­ner ef­ter at væ­re ble­vet an­sat af fonds­be­sty­rel­sen som le­der – så­kaldt efor – for det pro­mi­nen­te kol­le­gi­um på Fre­de­riks­berg:

“Det er jo lidt et aka­de­misk om­bud. Som efor skal du væ­re fa­stan­sat, ger­ne le­der, i et uni­ver­si­tet, for­di du har en men­tor­rol­le for de un­ge men­ne­sker,” si­ger Hen­rik We­ge­ner.

Hen­rik We­ge­ners an­sæt­tel­se er sket ef­ter en læn­ge­re pro­ces, hvor 23 an­sø­ge­re stil­le­de sig til rå­dig­hed for fon­den til stil­lin­gen som efor.

Efor­en kom­pen­se­res iføl­ge fon­dens vedtæg­ter med fri bo­lig i kol­le­giets efor­bo­lig, der be­står af et klas­si­ci­stisk land­sted bag Fre­de­riks­berg Rå­d­hus med ha­ve mod kom­mu­nens iko­ni­ske park, Fre­de­riks­berg Ha­ve.

Wegener regner med ny fundats inden oktober 2020

61-åri­­ge Hen­rik We­ge­ner til­træ­der ef­ter pla­nen til ok­to­ber i år, selv­om fon­dens vedtæg­ter slår fast, at efor­en ik­ke må vir­ke ef­ter ud­gan­gen af sit 60. år. Der­for mø­der an­sæt­tel­sen kri­tik fra fonds­ret­s­eks­per­ter, der kal­der fon­dens be­slut­ning for lovstri­dig.

Men Hen­rik We­ge­ner reg­ner med, at fon­den får myn­dig­he­der­nes blå stem­pel på et sæt nye vedtæg­ter in­den ok­to­ber.

Det er jo lidt et aka­de­misk om­bud. Som efor skal du væ­re fa­stan­sat, ger­ne le­der, i et uni­ver­si­tet, for­di du har en men­tor­rol­le for de un­ge men­ne­sker.

Hen­rik We­ge­ner – rek­tor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

“Den sid­den­de efor har i hvert fald pas­se­ret sit 70. år, så al­ders­græn­sen har jo ty­de­lig­vis ik­ke væ­ret gæl­den­de i de sid­ste ti år for den sid­den­de efor. Men i for­bin­del­se med eforskif­tet har det selv­føl­ge­lig væ­ret evi­dent, at man skul­le kig­ge på al­ders­græn­sen i vedtæg­ter­ne. Og der­for vil der kom­me en ny fun­dats, der flug­ter med nu­ti­den. Jeg ved knapt nok, om den nu­væ­ren­de over­hol­der reg­ler­ne om al­der­s­diskri­mi­na­tion. Men jeg an­ta­ger, at be­sty­rel­sen vil få god­kendt den nye fun­dats, så den flug­ter 100 pct. med det, som jeg kan til­by­de, når jeg træ­der til,“ si­ger Hen­rik We­ge­ner.

God tid til en halvtidsstilling

Fon­dens be­sty­rel­se har end­nu ik­ke ind­sendt en for­mel an­søg­ning til fondsmyn­dig­he­den om at få op­hæ­vet al­ders­græn­sen for efor­en, hvis ar­bej­de alt­så blandt an­det be­står i at op­byg­ge et men­tor­for­hold til kol­le­giets un­ge be­bo­e­re.

Men an­søg­nin­gen er på vej, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Hel­le Sjel­le. Først skal be­sty­rel­sen dog ha­ve de sid­ste de­tal­jer på plads i de nye vedtæg­ter, som blandt an­det slår fast, at rol­len som efor sva­rer til “mindst halv­tids­an­sæt­tel­se.”

Selv­om Hen­rik We­ge­ner som den øver­ste an­svar­li­ge for Dan­marks stør­ste uni­ver­si­tet har mas­ser af op­ga­ver på sit bord, så reg­ner han med at kun­ne va­re­ta­ge bå­de efor­stil­lin­gen og rek­tor­stil­lin­gen på fuldt be­tryg­gen­de vis.

“Efo­rer er jo tit in­sti­tut­le­de­re el­ler pro­fes­so­rer. Og en in­sti­tut­le­der på et mo­der­ne uni­ver­si­tet med per­so­na­le­ansvar for man­ge hund­re­de men­ne­sker og et bud­get på man­ge hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner har jo fuld­stæn­dig sam­me ar­bejds­in­ten­si­tet, som en rek­tor har. Nog­le gan­ge må­ske end­da me­re, for­di de har fær­re til at støt­te op i det dag­li­ge. Så der er ik­ke no­get tids­mæs­sigt is­sue, sy­nes jeg,” si­ger Hen­rik We­ge­ner og ud­dy­ber:

Den sid­den­de efor har i hvert fald pas­se­ret sit 70. år, så al­ders­græn­sen har jo ty­de­lig­vis ik­ke væ­ret gæl­den­de i de sid­ste ti år for den sid­den­de efor.

Hen­rik We­ge­ner – rek­tor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

“En efor er jo li­ge så me­get en livs­stil, som det en stil­ling. Det er selv­føl­ge­lig no­get med at væ­re til ste­de og til­gæn­ge­lig, men pri­mært om af­te­nen og i we­e­ken­den,” si­ger Hen­rik We­ge­ner.

Hen­rik We­ge­ner un­der­stre­ger, at han al­le­re­de har få­et god­kendt sin kom­men­de bi­be­skæf­ti­gel­se, præ­cis som reg­ler­ne på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fo­re­skri­ver, at an­sat­te skal.

In­gen har dog for­holdt sig til, at stil­lin­gen iføl­ge fon­den er på mini­mum halv tid. Men det er hel­ler ik­ke et pro­blem, vur­de­rer Hen­rik We­ge­ner:

“Stil­lin­gen blev god­kendt af be­sty­rel­ses­for­man­den som en bi­be­skæf­ti­gel­se, der var fun­det at væ­re tids­mæs­sig og på an­den vis i over­ens­stem­mel­se med min ho­ved­be­skæf­ti­gel­se. Og så hand­ler det jo om at få det til at fun­ge­re i prak­sis, og det fø­ler jeg mig gan­ske tryg ved.”

Fundraising på programmet

I 2015-2016 blev Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg gen­nem­gri­ben­de renove­ret for om­kring 60 mio. kr. med støt­te fra blandt an­dre A.P. Møl­ler Fon­den, Vil­lum Fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Fre­de­riks­berg Fon­den.

Selv­om renove­rin­gen høj­ne­de stan­dar­den på det hi­sto­ri­ske kol­le­gie, har Hen­rik We­ge­ner som efor me­re ved­li­ge­hol­del­se på teg­ne­bræt­tet. Han næv­ner blandt an­det kol­le­giets ba­­de- og toilet­for­hold og ik­ke mindst køk­ke­ner som mod­ne til ved­li­ge­hol­del­se:

Stil­lin­gen blev god­kendt af be­sty­rel­ses­for­man­den som en bi­be­skæf­ti­gel­se, der var fun­det at væ­re tids­mæs­sig og på an­den vis i over­ens­stem­mel­se med min ho­ved­be­skæf­ti­gel­se.

Hen­rik We­ge­ner – rek­tor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

“Når man går rundt og kig­ger på køk­ke­ner­ne, kan man jo godt se, at der be­stemt al­tid er be­hov for lø­ben­de ved­li­ge­hold og og­så pe­ri­o­disk stør­re renove­rin­ger. Man er kom­met rig­tig langt, men man er be­stemt ik­ke i bund. Og det er jo og­så et halv­gam­melt kol­le­gie, men dog jo ut­ro­lig smukt og be­stemt værd at be­va­re på al­le må­der sam­ti­dig med, at det skal kun­ne fun­ge­re som en ak­tiv og le­ven­de ram­me, der kan pas­se til nu­ti­dens og og­så frem­ti­dens un­ge,” si­ger Hen­rik We­ge­ner.

Der­for reg­ner han og­så med, at der igen bli­ver be­hov for at sø­ge mid­ler hos fon­de, når han som le­der af kol­le­gie­fon­den over­ta­ger nøg­ler­ne i ok­to­ber 2020:

“Mit ar­bej­de vil blandt an­det hand­le om at rej­se støt­te til at ved­li­ge­hol­de in­fra­struk­tur el­ler til ar­ran­ge­men­ter i kol­le­giets ånd, nem­lig at væ­re et le­ven­de min­des­mær­ke for fri­heds­kam­pen og sam­ti­dig væ­re en fan­ta­stisk ram­me for be­bo­er­nes stu­di­e­liv,” si­ger han.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.