KU-rektor: Stillingen er et akademisk ombud

Hen­rik We­ge­ner til­træ­der halv­tids­stil­lin­gen som fonds­di­rek­tør i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Han for­ven­ter in­gen pro­ble­mer med at ud­fyl­de efor-rol­len og va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser ved si­den af sin be­skæf­ti­gel­se som rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Henrik Wegener (foto Lars Svankjær)
Rek­tor Hen­rik We­ge­ner (th.) fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er ble­vet an­sat i en halv­tids­stil­ling som le­der af kol­le­gie­fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. “Det er jo lidt et aka­de­misk om­bud,” si­ger han (fo­to Lars Svankjær).

Et om­bud er iføl­ge Den Sto­re Dan­ske En­cykl­o­pæ­di et hverv, som er på­lagt af det of­fent­li­ge, og som bor­ger­ne ef­ter lov­giv­nin­gen har pligt til at mod­ta­ge. Og i sam­me ånd bør man og­så be­trag­te stil­lin­gen som le­der af fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg.

Det si­ger Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor Hen­rik We­ge­ner ef­ter at væ­re ble­vet an­sat af fonds­be­sty­rel­sen som le­der – så­kaldt efor – for det pro­mi­nen­te kol­le­gi­um på Fre­de­riks­berg:

“Det er jo lidt et aka­de­misk om­bud. Som efor skal du væ­re fa­stan­sat, ger­ne le­der, i et uni­ver­si­tet, for­di du har en men­tor­rol­le for de un­ge men­ne­sker,” si­ger Hen­rik We­ge­ner.

Hen­rik We­ge­ners an­sæt­tel­se er sket ef­ter en læn­ge­re pro­ces, hvor 23 an­sø­ge­re stil­le­de sig til rå­dig­hed for fon­den til stil­lin­gen som efor.

Efor­en kom­pen­se­res iføl­ge fon­dens vedtæg­ter med fri bo­lig i kol­le­giets efor­bo­lig, der be­står af et klas­si­ci­stisk land­sted bag Fre­de­riks­berg Rå­d­hus med ha­ve mod kom­mu­nens iko­ni­ske park, Fre­de­riks­berg Ha­ve.

Wegener regner med ny fundats inden oktober 2020

61-åri­­ge Hen­rik We­ge­ner til­træ­der ef­ter pla­nen til ok­to­ber i år, selv­om fon­dens vedtæg­ter slår fast, at efor­en ik­ke må vir­ke ef­ter ud­gan­gen af sit 60. år. Der­for mø­der an­sæt­tel­sen kri­tik fra fonds­ret­s­eks­per­ter, der kal­der fon­dens be­slut­ning for lovstri­dig.

Men Hen­rik We­ge­ner reg­ner med, at fon­den får myn­dig­he­der­nes blå stem­pel på et sæt nye vedtæg­ter in­den ok­to­ber.

Det er jo lidt et aka­de­misk om­bud. Som efor skal du væ­re fa­stan­sat, ger­ne le­der, i et uni­ver­si­tet, for­di du har en men­tor­rol­le for de un­ge men­ne­sker.

Hen­rik We­ge­ner – rek­tor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

“Den sid­den­de efor har i hvert fald pas­se­ret sit 70. år, så al­ders­græn­sen har jo ty­de­lig­vis ik­ke væ­ret gæl­den­de i de sid­ste ti år for den sid­den­de efor. Men i for­bin­del­se med eforskif­tet har det selv­føl­ge­lig væ­ret evi­dent, at man skul­le kig­ge på al­ders­græn­sen i vedtæg­ter­ne. Og der­for vil der kom­me en ny fun­dats, der flug­ter med nu­ti­den. Jeg ved knapt nok, om den nu­væ­ren­de over­hol­der reg­ler­ne om al­der­s­diskri­mi­na­tion. Men jeg an­ta­ger, at be­sty­rel­sen vil få god­kendt den nye fun­dats, så den flug­ter 100 pct. med det, som jeg kan til­by­de, når jeg træ­der til,“ si­ger Hen­rik We­ge­ner.

God tid til en halvtidsstilling

Fon­dens be­sty­rel­se har end­nu ik­ke ind­sendt en for­mel an­søg­ning til fondsmyn­dig­he­den om at få op­hæ­vet al­ders­græn­sen for efor­en, hvis ar­bej­de alt­så blandt an­det be­står i at op­byg­ge et men­tor­for­hold til kol­le­giets un­ge be­bo­e­re.

Men an­søg­nin­gen er på vej, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Hel­le Sjel­le. Først skal be­sty­rel­sen dog ha­ve de sid­ste de­tal­jer på plads i de nye vedtæg­ter, som blandt an­det slår fast, at rol­len som efor sva­rer til “mindst halv­tids­an­sæt­tel­se.”

Selv­om Hen­rik We­ge­ner som den øver­ste an­svar­li­ge for Dan­marks stør­ste uni­ver­si­tet har mas­ser af op­ga­ver på sit bord, så reg­ner han med at kun­ne va­re­ta­ge bå­de efor­stil­lin­gen og rek­tor­stil­lin­gen på fuldt be­tryg­gen­de vis.

“Efo­rer er jo tit in­sti­tut­le­de­re el­ler pro­fes­so­rer. Og en in­sti­tut­le­der på et mo­der­ne uni­ver­si­tet med per­so­na­le­ansvar for man­ge hund­re­de men­ne­sker og et bud­get på man­ge hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner har jo fuld­stæn­dig sam­me ar­bejds­in­ten­si­tet, som en rek­tor har. Nog­le gan­ge må­ske end­da me­re, for­di de har fær­re til at støt­te op i det dag­li­ge. Så der er ik­ke no­get tids­mæs­sigt is­sue, sy­nes jeg,” si­ger Hen­rik We­ge­ner og ud­dy­ber:

Den sid­den­de efor har i hvert fald pas­se­ret sit 70. år, så al­ders­græn­sen har jo ty­de­lig­vis ik­ke væ­ret gæl­den­de i de sid­ste ti år for den sid­den­de efor.

Hen­rik We­ge­ner – rek­tor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

“En efor er jo li­ge så me­get en livs­stil, som det en stil­ling. Det er selv­føl­ge­lig no­get med at væ­re til ste­de og til­gæn­ge­lig, men pri­mært om af­te­nen og i we­e­ken­den,” si­ger Hen­rik We­ge­ner.

Hen­rik We­ge­ner un­der­stre­ger, at han al­le­re­de har få­et god­kendt sin kom­men­de bi­be­skæf­ti­gel­se, præ­cis som reg­ler­ne på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fo­re­skri­ver, at an­sat­te skal.

In­gen har dog for­holdt sig til, at stil­lin­gen iføl­ge fon­den er på mini­mum halv tid. Men det er hel­ler ik­ke et pro­blem, vur­de­rer Hen­rik We­ge­ner:

“Stil­lin­gen blev god­kendt af be­sty­rel­ses­for­man­den som en bi­be­skæf­ti­gel­se, der var fun­det at væ­re tids­mæs­sig og på an­den vis i over­ens­stem­mel­se med min ho­ved­be­skæf­ti­gel­se. Og så hand­ler det jo om at få det til at fun­ge­re i prak­sis, og det fø­ler jeg mig gan­ske tryg ved.”

Fundraising på programmet

I 2015-2016 blev Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg gen­nem­gri­ben­de renove­ret for om­kring 60 mio. kr. med støt­te fra blandt an­dre A.P. Møl­ler Fon­den, Vil­lum Fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Fre­de­riks­berg Fon­den.

Selv­om renove­rin­gen høj­ne­de stan­dar­den på det hi­sto­ri­ske kol­le­gie, har Hen­rik We­ge­ner som efor me­re ved­li­ge­hol­del­se på teg­ne­bræt­tet. Han næv­ner blandt an­det kol­le­giets ba­­de- og toilet­for­hold og ik­ke mindst køk­ke­ner som mod­ne til ved­li­ge­hol­del­se:

Stil­lin­gen blev god­kendt af be­sty­rel­ses­for­man­den som en bi­be­skæf­ti­gel­se, der var fun­det at væ­re tids­mæs­sig og på an­den vis i over­ens­stem­mel­se med min ho­ved­be­skæf­ti­gel­se.

Hen­rik We­ge­ner – rek­tor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

“Når man går rundt og kig­ger på køk­ke­ner­ne, kan man jo godt se, at der be­stemt al­tid er be­hov for lø­ben­de ved­li­ge­hold og og­så pe­ri­o­disk stør­re renove­rin­ger. Man er kom­met rig­tig langt, men man er be­stemt ik­ke i bund. Og det er jo og­så et halv­gam­melt kol­le­gie, men dog jo utro­lig smukt og be­stemt værd at be­va­re på al­le må­der sam­ti­dig med, at det skal kun­ne fun­ge­re som en ak­tiv og le­ven­de ram­me, der kan pas­se til nu­ti­dens og og­så frem­ti­dens un­ge,” si­ger Hen­rik We­ge­ner.

Der­for reg­ner han og­så med, at der igen bli­ver be­hov for at sø­ge mid­ler hos fon­de, når han som le­der af kol­le­gie­fon­den over­ta­ger nøg­ler­ne i ok­to­ber 2020:

“Mit ar­bej­de vil blandt an­det hand­le om at rej­se støt­te til at ved­li­ge­hol­de in­fra­struk­tur el­ler til ar­ran­ge­men­ter i kol­le­giets ånd, nem­lig at væ­re et le­ven­de min­des­mær­ke for fri­heds­kam­pen og sam­ti­dig væ­re en fan­ta­stisk ram­me for be­bo­er­nes stu­di­e­liv,” si­ger han.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.