Nu starter næstsidste etape i Leo Fondets optimering af ejerskabsmodellen

Leo Fondet har i flere år arbejdet med at omdefinere den ejerstruktur, der skal bære LEO Pharma ind i fremtiden. Om kort tid indtræder Nordic Capital i bestyrelsen for en af landets allerstørste medicinalvirksomheder og dermed kan næstsidste etape i det lange udviklingsforløb starte. Formålet er et styrket Leo Pharma, men sidste etape bliver samtidig endnu en triumf for ’den danske fondsmodel’.

”Vi har øn­sket at ska­be en mo­del, der gi­ver mu­lig­hed for at til­fø­re sel­ska­bet ka­pi­tal på for­skel­li­ge tids­punk­ter – in ti­me – når der måt­te væ­re be­hov for det. Og når man så sam­ti­dig ind­dra­ger pro­fes­sor Ste­en Thom­sens ar­gu­ment om væk­k­eu­ret, så er der ik­ke no­get, der ta­ler for, at vi skul­le be­hol­de en 100 pro­cents eje­ran­del,” si­ger adm. dir. i Leo Fon­det Jes­per Mailind.

In­den læn­ge luk­ker Leo Fon­det sin af­ta­le med ka­pi­tal­fon­den Nor­dic Ca­pi­tal og la­der der­med for før­ste gang frem­me­de eje­re få en del af me­di­ci­nal­sel­ska­bet Leo Phar­ma A/S.

Det sker, når kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­ne gi­ver til­la­del­se til sal­get, og ka­pi­tal­fon­dens re­præ­sen­tant sæt­ter sig ved bor­det i LEO Phar­mas bestyrelseslokale.

Det bli­ver sam­ti­dig start­skud­det for den næst­sid­ste eta­pe i det åre­lan­ge ud­vik­lings­for­løb, som fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Lars Ol­sen sat­te i gang i 2016.

En­de­må­let for det ud­vik­lings­for­løb blev be­slut­tet for godt et år si­den: En op­ti­mal fond­se­jer­skabs­mo­del, der kan va­re­ta­ge det lang­sig­te­de ejer­skab af Leo Phar­ma og un­der­støt­te sel­ska­bet i bli­ve en glo­bal mar­keds­le­der in­den­for læ­ge­mid­ler til men­ne­sker med hudsygdomme.

Hvor­når Leo Fon­det, Nor­dic Ca­pi­tal og Leo Phar­ma er klar til at ind­ta­ge den sid­ste eta­pe mod det nu fast de­fi­ne­re­de mål, tør ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Mai­lind end­nu ik­ke si­ge no­get om.

”Det er der ik­ke no­get fær­digt svar på end­nu. Det vig­tig­ste for os er at væ­re sik­re på, at vi er på vej til den bed­ste lang­sig­te­de mo­del, for vi skal iføl­ge vo­res fun­dats va­re­ta­ge sel­ska­bets ud­vik­ling på den lan­ge ba­ne. Det går for­ud for alt, hvad vi gør,” si­ger han.

Projekt Columbus

Det har væ­ret en hek­tisk og travl tid for Jes­per Mai­lind og fon­dens juri­di­ske chef, Pe­ter K. Han­sen ef­ter de sid­ste år of­fent­lig­gjor­de de­res be­slut­ning om at fin­de en me­de­jer, der vil væ­re med til at ud­vik­le og frem­tids­sik­re Leo Phar­ma A/S.

Sel­ska­bets og fon­dens hi­sto­rie min­der på man­ge må­der om fle­re an­dre, sto­re dan­ske fond­s­kon­cer­ners stifterhistorier.

Men stif­ter­par­ret Knud Abild­gaard og hans hu­stru dø­de beg­ge i 1986 to år ef­ter, de hav­de do­ne­ret sel­ska­bet, der den­gang hed Lø­vens Ke­mi­ske Fa­brik­ker, til fon­den. Si­den har der ik­ke væ­ret en stif­ter­fa­mi­lie om­kring sel­ska­bet, og må­ske der­for har hi­sto­ri­en stå­et lidt stil­le ind­til be­sty­rel­sen for fem år si­den be­slut­te­de at op­ti­me­re ejer­skabs­mo­del­len. På det tids­punkt var fon­den den di­rek­te ejer af al­le ak­tier­ne i Leo Phar­ma A/S.

De ind­le­den­de øvel­ser ble­vet gjort al­le­re­de da nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand Lars Ol­sen trå­d­te til i 2016.

Si­den Knud Abild­gaards død hav­de fon­dens be­sty­rel­se væ­ret do­mi­ne­ret af ek­si­ste­ren­de og tid­li­ge­re le­den­de me­d­ar­bej­de­re fra sel­ska­bet. For­de­len var stor ind­sigt i virk­som­he­dens for­hold, men ulem­pen var et lidt for inak­tivt ejer­skab, der stil­le­de for få krav til ud­vik­lin­gen af selskabet.

En af de før­ste op­ga­ver Jes­per Mai­lind fik på sit bord, da i han 2017 blev an­sat til at etab­le­re en egent­lig or­ga­ni­sa­tion i mo­der­fon­den, var at se på de mål­sæt­nin­ger sel­ska­bet hav­de opstillet.

”Vi kun­ne ret hur­tigt se, at sel­ska­bet sim­pelt­hen ik­ke var am­bi­tiøst nok i for­hold til de po­ten­ti­a­ler, der lå i virk­som­he­den,” si­ger han.

Det før­te til en pro­ces i for­å­ret 2018, hvor fonds­le­del­sen be­gynd­te at af­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at få sel­ska­bet til at ska­be bed­re re­sul­ta­ter med op­bak­ning fra ejerfonden.

”Vi re­flek­te­re­de over, hvad kun­ne vi gø­re med sel­ska­bet, hvis nu vi hav­de fle­re pen­ge. Vi stil­le­de og­så sel­ska­bet spørgs­må­let, hvad de kun­ne gø­re, hvis de hav­de fle­re pen­ge,” si­ger Jes­per Mailind.

På pa­pi­ret har pen­ge el­lers ik­ke væ­ret et pro­blem for fond­s­kon­cer­nen, der i en år­ræk­ke har væ­ret stærkt ka­pi­ta­li­se­ret og hel­ler ik­ke hav­de brugt sto­re be­løb på ud­de­lin­ger. Det står nem­lig klart i fon­dens fun­dats, at den skal sik­re et stærkt ka­pi­tal­be­red­skab, der kan støt­te Leo Phar­ma, når be­ho­vet mel­der sig.

Vi væl­ger alt­så med fuldt over­læg en ik­ke-pas­siv ejer

Jes­per Mai­lind – Adm. dir. Leo Fondet

Og da den nye fonds­le­del­se, som no­get af det før­ste æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at ind­sæt­te et hol­dings­el­skab mel­lem fon­den og dat­ter­sel­ska­bet, blev der kort ef­ter hen­tet 18 mil­li­ar­der kro­ner op fra selskabet.

Da Jes­per Mai­lind året her­ef­ter - i 2019 - ind­led­te ’Pro­jekt Co­lum­bus’, som pro­jek­tet med ud­vik­lin­gen af ejer­skabs­mo­del­len blev kaldt in­ter­nt i fon­den, var det pri­mæ­re for­mål da hel­ler ik­ke at skaf­fe me­re ka­pi­tal. Men der­i­mod at un­der­sø­ge hvil­ken ejer­skabs­mo­del, der på det rig­tig lan­ge sigt er den bed­ste til at un­der­støt­te Leo Pharma.

Aktivt medejerskab vigtigere end kapital

Jes­per Mai­lind og hans team holdt man­ge mø­der med an­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de og sel­ska­ber for at hø­re om de­res er­fa­rin­ger med at udø­ve ak­tivt ejer­skab i for­hold til et vi­denstungt driftsselskab.

Det hand­le­de om at fin­de frem til den fonds­mo­del, som pas­ser bedst til fun­dat­sens mål om at ud­vik­le og sik­re Leo Phar­ma, som på det tids­punkt og­så var ved at læg­ge sid­ste hånd på en ny 2030-stra­te­gi. En pro­ces som Jes­per Mai­lind som fon­dens re­præ­sen­tant i sel­ska­bets be­sty­rel­se og­så fulg­te tæt.

”Vi fin­der i mid­ten af 2020 frem til, at det rig­ti­ge er at de­le ejer­ska­bet, men og­så at det skal væ­re et ejer­skab med en me­de­jer, vi me­ner kan til­fø­re no­get vær­di til sel­ska­bet,” si­ger Jes­per Mai­lind, der kort ef­ter var ude i fle­re me­di­er med bud­ska­bet om, at fon­den nu var gå­et i gang med at fin­de en me­de­jer til Leo Pharma.

Da Leo Fon­det i slut­nin­gen af marts i år kun­ne med­dele, at fonds­le­del­sen nu hav­de la­vet en af­ta­le med Nor­dic Ca­pi­tal om at over­ta­ge en ak­tiepost på ”un­der 25 pro­cent,” blev det og­så un­der­stre­get, at val­get var fal­det på den sven­ske ka­pi­tal­fond, net­op for­di den har vi­den in­den for li­fe sci­en­ce og lang er­fa­ring in­den­for sundhedsområdet:

”Det Nor­dic Ca­pi­tal kan bi­dra­ge med er først frem­mest vi­den fra at ha­ve væ­ret ejer og sta­dig at væ­re ejer af an­dre læ­ge­mid­del­virk­som­he­der. Et sel­skab er jo he­le ti­den i en ud­vik­ling, og der­for er det rig­tig godt at få en me­de­jer med om­kring bor­det, der har er­fa­ring fra ejer­si­den i an­dre si­tu­a­tio­ner. Det er den mu­lig­hed vi har haft for at få en kva­li­fi­ce­ret ejer ind frem for blot at få fle­re pen­ge ind,” si­ger Jes­per Mailind.

Nor­dic Ca­pi­tal sky­der 3,3 mil­li­ar­der kro­ner i sel­ska­bet, som her og nu skal bi­dra­ge til at Leo Phar­ma kan ek­se­kve­re sin nye 2030-stra­te­gi, der helt over­ord­net går ud på at gø­re me­di­ci­nal­sel­ska­bet til glo­bal mar­keds­le­der in­den for ’me­di­cinsk der­ma­to­lo­gi’ - læ­ge­mid­ler til men­ne­sker med hudsygdomme.

”På kort sigt kun­ne vi godt ha­ve skaf­fet de mid­ler uden at ha­ve få­et det en­ga­ge­ment og den er­fa­ring som vo­res mi­no­ri­tet­sin­ve­stor, Nor­dic Ca­pi­tal har mu­lig­hed for at bi­dra­ge med. Vi væl­ger alt­så med fuldt over­læg en ik­ke-pas­siv ejer for­di, vi ger­ne vil ha­ve en me­de­jer, der har no­get er­fa­ring og kan brin­ge den vi­de­re til os for der­med at hjæl­pe os med at re­a­li­se­re det ful­de po­ten­ti­a­le i sel­ska­bet,” si­ger Jes­per Mailind.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at ka­pi­tal­fon­den er enig i den stra­te­gi, som fon­den og sel­skabs­be­sty­rel­sen har lagt:

”Det har væ­ret vig­tigt for os at fin­de en part­ner, der kø­ber en i den vi­sion, vi har for hvad sel­ska­bet kan bli­ve til, og som og­så kø­ber ind i den bu­si­ness plan, der er lagt. Og det gør Nor­dic Ca­pi­tal,” si­ger Jes­per Mailind.

Sidste etape og vækkeuret

Fondstea­met har un­der­vejs i pro­ces­sen og­så kon­sul­te­ret de dan­ske forsk­nings­re­sul­ta­ter om net­op er­hvervs­dri­ven­de fon­de og lang­sig­tet ejer­skab. Og sær­ligt kom­bi­na­tio­nen af et lang­sig­tet fond­se­jer­skab og et me­re mar­keds­føl­somt ejer­fo­kus har na­tur­ligt haft tea­mets opmærksomhed.

No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion pro­fes­sor Ste­en Thom­sens forsk­ning i er­hvervs­dri­ven­de fon­de pe­ger nem­lig på, at den kom­bi­na­tion, som og­så fle­re af sto­re, dan­ske fond­s­kon­cer­nen er byg­get op om, ska­ber bed­re vær­di end an­dre ejerskabsformer.

Når så ti­den er rig­tig, så er det jo dér, vi skal børsno­te­re selskabet

Jes­per Mai­lind – Adm. dir., Leo Fondet

Iføl­ge forsk­nin­gen skyl­des det net­op, at spæn­din­gen mel­lem fon­dens ma­jo­ri­tet­se­jer­skab og den lø­ben­de vær­di­sæt­ning af min­dre­talsak­tio­næ­rer­nes børsno­te­re­de ak­tier, gi­ver ejer­fon­den en me­get ty­de­lig in­di­ka­tion på, om sel­ska­bet be­væ­ger sig i en gun­stig ret­ning el­ler ej.

Pro­fes­sor Ste­en Thom­sen har of­te brugt me­ta­for­en om ak­tie­kur­sen, der fun­ge­rer som et væk­k­eur, hvis fonds­le­del­sen fal­der i søvn, og sel­ska­bets vær­di der­for fal­der for langt ned på fonds­bør­sen. Uden et væk­k­eur ri­si­ke­rer fonds­le­del­sen at sove over sig.

Si­den of­fent­lig­gø­rel­sen af part­ner­ska­bet med Nor­dic Ca­pi­tal har Leo Fon­det hel­ler ik­ke lagt skjul på, at det en­de­li­ge mål for sam­ar­bej­det er at læg­ge op til en børsno­te­ring af Leo Phar­ma A/S.

Der­med bli­ver bør­s­in­tro­duk­tio­nen den sid­ste eta­pe heni­mod den op­ti­ma­le fond­se­jer­skabs­mo­del for Leo koncernen.

Set med pro­fes­sor Ste­en Thom­sens forsk­nings­bril­ler, har Jes­per Mai­lind og fonds­be­sty­rel­sen da og­så truf­fet de rig­ti­ge valg i be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke ejer­skabs­mo­del­len for datterselskabet.

”Jeg me­ner det er en for­nuf­tig dis­po­si­tion, der kan un­der­støt­te LEO Phar­mas frem­ti­di­ge ud­vik­ling med bed­re ad­gang til ka­pi­tal og know-how. Kom­bi­na­tio­nen af fond­se­jer­skab og børsno­te­ring har vist sig at fun­ge­re godt i man­ge af Dan­marks stør­ste og mest kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge sel­ska­ber,” si­ger pro­fes­sor Ste­en Thomsen.

Men hvor­når po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer kan se frem til at dyk­ke ned i et bør­sprospekt for Leo Phar­ma, øn­sker Jes­per Mai­lind ik­ke at gis­ne om på nu­væ­ren­de tidspunkt.

”Først skal vi i fæl­les­skab ud­vik­le sel­ska­bet yder­li­ge­re for at ud­nyt­te det po­ten­ti­a­le, der er i det. Når så ti­den er rig­tig, så er det jo dér, vi skal børsno­te­re sel­ska­bet,” si­ger han.

Når du ser til­ba­ge på den pro­ces, I har væ­ret igen­nem og de mu­lig­he­der, I har af­søgt – har der væ­ret no­get, der ta­ler for at be­hol­de det ful­de ejer­skab af sel­ska­bet i fonden?

”Nej. Hvis man kig­ger på al­le de ar­gu­men­ter, vi har: nem­lig at vi ger­ne vil sik­re os, at vi får frem­tids­sik­ret ejer­skabs­mo­del­len. Og at vi ger­ne vil sik­re os er, at der er en for­nuf­tig ba­lan­ce mel­lem den lang­sig­tet­hed - som der er rig­tig me­get godt at si­ge om - og det at be­fin­de sig i de øko­no­mi­ske re­a­li­te­ters ver­den, så er der ik­ke no­get, der ta­ler for ik­ke at de­le ejer­skab,” si­ger Jes­per Mai­lind og un­der­stre­ger vig­tig­he­den af få flek­si­bel ad­gang til kapitalmarkedet:

”Vi har øn­sket at ska­be en mo­del, der gi­ver mu­lig­hed for at til­fø­re sel­ska­bet ka­pi­tal på for­skel­li­ge tids­punk­ter – in ti­me – når der måt­te væ­re be­hov for det. Og når man så sam­ti­dig ind­dra­ger pro­fes­sor Ste­en Thom­sens ar­gu­ment om væk­k­eu­ret, så er der ik­ke no­get, der ta­ler for, at vi skul­le be­hol­de en 100 pro­cents eje­ran­del,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer