Ny formand på Herlufsholm undsiger Komitéen for God Fondsledelse

Ifølge vedtægterne for den erhvervsdrivende fond Herlufsholms Skole og Gods må fondens bestyrelsesmedlemmer ikke være fyldt 70 år. Alligevel er tidligere højesteretsdommer Jon Stokholm med en alder på 71 nu udpeget som kommende bestyrelsesformand. Han fortæller til Fundats, at han gennem sin advokat er i dialog med skolens fondstilsyn om at dispensere fra vedtægterne. Desuden stiller han sig stærkt tvivlende overfor om Komitéen for God Fondsledelse har ret, når de vedholdende understreger, at aldersgrænser i fondsbestyrelser ikke er aldersdiskriminerende.

Her­lufsholm Sko­le og Gods er en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Den 71-åri­ge for­hen­væ­ren­de hø­jeste­rets­dom­mer, Jon Stok­holm, op­fyl­der ik­ke kri­te­ri­er­ne for at kun­ne sid­de i be­sty­rel­sen for den er­hvervs­dri­ven­de fond Her­lufsholm Sko­le og Gods.

Det frem­går af en fun­dats­æn­dring for den gam­le fond, som da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Chri­sti­ne An­tor­i­ni un­der­skrev i 2012.

Jon Stok­holm op­ly­ser til Fun­dats, at han der­for gen­nem sin ad­vo­kat har ind­ledt en di­a­log med Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK), som fø­rer fondstil­syn med fon­den, for at sik­re op­bak­ning til en om­gå­el­se af de fonds­ret­li­ge grundsætninger.

“Vi er ved at ind­le­de en di­a­log. Det er da klart, at vi er nødt til at for­hol­de os til det,” si­ger Jon Stok­holm med hen­vis­ning til fon­dens vedtæg­ter, der blandt an­det lyder:

“Så­fremt et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke er fra­t­rå­dt for­in­den, af­går be­sty­rel­ses­med­lem­met med ud­gan­gen af den må­ned, hvor be­sty­rel­ses­med­lem­met fyl­der 70 år.”

Fonden har tilføjet alderskrav for nylig

Her­lufsholm Sko­le og Gods blev iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven i 1993 som føl­ge af sin stats­støt­te­de sko­le­drift. Af den grund er det ik­ke Er­hvervs­sty­rel­sen men der­i­mod Bør­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, som har over­ta­get det fonds­ret­li­ge til­syn med fonden.

Op­ga­ven med at fø­re fondstil­syn med Her­lufsholm er her­ef­ter ud­de­le­ge­ret til Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK). Det be­kræf­ter STUK i en mail til Fundats.

Selv­om Fon­den Her­lufsholm Sko­le og Gods er und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven, så har fonds­le­del­sen be­stå­en­de af be­sty­rel­sen og di­rek­tø­ren dog fort­sat pligt til at over­hol­de de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger, her­un­der at sik­re over­hol­del­se af fon­dens vedtæg­ter, som stam­mer fra 1565.

Det frem­går af et til­læg til vedtæg­ter­ne, som blev god­kendt af den da­væ­ren­de be­sty­rel­se og un­der­skre­vet på Ama­li­en­borg den 14. au­gust 2012, at ”der ind­fø­res en fast øv­re al­ders­græn­se på 70 år for be­sty­rel­sens medlemmer.”

Jon Stokholm bestrider Komiteen for God Fondsledelse

Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, med ad­vo­kat og part­ner i Kro­mann Re­u­mert Ma­ri­an­ne Phi­lip i spid­sen, har fle­re gan­ge un­der­stre­get, hvor­for ko­mi­te­en fort­sat hol­der fast i at an­be­fa­le en vedtægts­be­stemt al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det skal ske for at un­der­støt­te “for­ny­el­se i be­sty­rel­sen så­vel som be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og kom­pe­ten­cer,” skri­ver ko­mitéen i for­kla­rin­gen til an­be­fa­ling nr. 2.5.2 i fon­de­nes god-skik-kodeks.

Ko­mitéen un­der­stre­ger des­u­den, at et al­der­s­krav ik­ke stri­der mod reg­ler­ne om for­bud mod for­skel­s­be­hand­ling, da “et be­sty­rel­ses­hverv ik­ke er et ansættelsesforhold.”

Ko­mitéens vur­de­ring af reg­ler­ne om­kring al­ders­græn­ser og for­skel­s­be­hand­ling, gi­ver Jon Stok­holm dog ik­ke me­get for.

Han for­tæl­ler til Fun­dats, at han net­op an­ser vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser for fonds­be­sty­rel­ser som et ud­tryk for aldersdiskrimination.

Så du me­ner ik­ke, at det er rig­tigt, det som ko­mitéen skriver?

“Jeg me­ner, at det er me­get tvivl­s­omt. Det har jeg og­så gjort dem op­mærk­som­me på”, si­ger Jon Stokholm.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt for ko­mitéens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip at kom­men­te­re på kri­tik­ken fra Jon Stok­holm in­den­for den­ne ar­ti­kels deadline.

Endnu ikke tiltrådt

Selv­om Jon Stok­holm i fle­re me­di­er har op­t­rå­dt som Her­lufsholms nye be­sty­rel­ses­for­mand, be­kræf­ter han over­for Fun­dats, at han end­nu ik­ke er til­t­rå­dt of­fi­ci­elt som bestyrelsesformand.

“For­melt skal den nye be­sty­rel­se sæt­tes sam­men og ind­sæt­tes af den gam­le,“ for­tæl­ler Jon Stokholm.

Har du no­gen idé om, hvor­når det vil ske?

“Så hur­tigt som mu­ligt. Hel­le­re i går end i dag,” ly­der det fra den tid­li­ge­re højesteretsdommer.

Gammelherlovianere i ny bestyrelse

Jon Stok­holms ho­ved­op­ga­ve er og bli­ver, iføl­ge ham selv, at sam­men­sæt­te en ny bestyrelse.

I Her­lufsholms vedtæg­ter frem­går det, at fle­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal væ­re tid­li­ge­re ele­ver på Her­lufsholm - så­kald­te gammelherlovianere.

Og det bli­ver de med al sand­syn­lig­hed og­så, hvis det står til Jon Stokholm.

“Hvis gam­mel­her­lovi­a­ne­re kan stil­le med de kom­pe­ten­cer, som jeg øn­sker, så er det i or­den. Det vil­le da væ­re dumt ik­ke at ha­ve en di­a­log med en væ­sent­lig støt­te­grup­pe. Jeg har i min bag­lom­me en over­sigt over de kom­pe­ten­cer, som jeg skal bru­ge, og det kan de sag­tens skaf­fe mig. Jeg skal bru­ge nog­le med psy­ko­lo­gisk ind­sigt, nog­le med HR-ind­sigt, nog­le med ef­ter­sko­le­ind­sigt og nog­le med al­min­de­lig sko­le­ind­sigt. De pro­fi­ler skal jeg nok få fun­det,” for­tæl­ler Jon Stokholm.

Fun­dats har spurgt STUK, om sty­rel­sen ser grund­lag for at dis­pen­se­re fra den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se, som Un­der­vis­nings-mi­ni­ste­ri­et god­kend­te i 2012. Det har ik­ke væ­ret mu­ligt for STUK at ven­de til­ba­ge in­den de­ad­li­ne for den­ne ar­ti­kel. Fun­dats brin­ger sty­rel­sens svar, når det foreligger.

Di­lem­ma­et ved­rø­ren­de al­ders­græn­ser for le­del­ses­med­lem­mer i fon­de er ik­ke nyt. Fun­dats kun­ne i 2020 for­tæl­le, hvor­dan rek­tor for Kø­ben­havn Uni­ver­si­tet Hen­rik We­ge­ner måt­te op­gi­ve at til­træ­de som efor på fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et Fre­de­riks­berg, da han var æl­dre end fon­dens vedtæg­ter tillod.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer