Nystiftet fond henter kommende direktør i Lær for Livet

Efter sommerferien tiltræder Illa Westrup Stephensen som direktør i Ebbefos Fonden. Hendes første opgaver bliver at opbygge et helt ny fondssekretariat samt at udvikle en uddelingsstrategi i samarbejde med fondens bestyrelse.

Il­la We­strup Step­hen­sen har stå­et i spid­sen for læ­rings­pro­gram­met Lær for Li­vet, si­den det blev sat i ver­den for 10 år siden.

Det bli­ver jurist og nu­væ­ren­de di­rek­tør i læ­rings­pro­gram­met Lær for Li­vet, Il­la We­strup Step­hen­sen, der frem­over kom­mer til at stå i spid­sen for den ny­ligt op­ret­te­de fond Eb­be­fos Fonden.

Fra 15. au­gust til­træ­der hun stil­lin­gen som fon­dens før­ste direktør.

Det be­kendt­gjor­de bå­de fon­den, Lær for Li­vet og ho­ved­per­so­nen selv på Lin­ke­dIn for få da­ge siden.

Til Fun­dats for­tæl­ler fon­dens for­kvin­de, Gur­li Mar­ti­nus­sen, at det var et stærkt felt af kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re, der søg­te om stil­lin­gen, men at fon­den er ”me­get, me­get glad for” at Il­la We­strup Step­hen­sen var iblandt dem.

”Il­la har al­le de per­son­li­ge og fag­li­ge kom­pe­ten­cer, der pas­ser til Eb­be­fos Fon­den. Og så har hun før prø­vet at byg­ge en or­ga­ni­sa­tion op fra bun­den,” si­ger Gur­li Mar­ti­nus­sen, der sam­ti­dig be­nyt­ter lej­lig­he­den til at tak­ke al­le de an­sø­ge­re, der vi­ste in­ter­es­se for stil­lin­gen og fonden.

Gur­li Mar­ti­nus­sen er ud­over at væ­re for­kvin­de for Eb­be­fos Fon­den og­så for­kvin­de for Rå­det for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger i Aar­hus Kommune.

Sekretariatet skal bygges op

Den kom­men­de di­rek­tør får iføl­ge Gur­li Mar­ti­nus­sen nok at se til.

Fon­den er sta­dig i sin op­start­s­fa­se, og der­for bli­ver nog­le af Il­la We­strup Step­hen­sens før­ste op­ga­ver at ud­vik­le en ud­de­lings­stra­te­gi i sam­ar­bej­de med fon­dens be­sty­rel­se samt at op­byg­ge et helt nyt fondssekretariat.

Hvor stort et se­kre­ta­ri­at reg­ner I med få?

”Vi fo­re­stil­ler os, at vi star­ter ud med at væ­re fi­re til fem me­d­ar­bej­de­re. Vi skal ha­ve én med an­svar for øko­no­mi og ad­mi­ni­stra­tion, én med an­svar for kom­mu­ni­ka­tio­nen og så en pro­gram­chef til det fag­li­ge om­rå­de. Men hvor man­ge vi der­u­d­over skal ha­ve på de fag­li­ge om­rå­der, af­hæn­ger af hvil­ken stra­te­gi vi en­der med at ka­ste os over,” sva­rer Gur­li Martinussen.

Mi­striv­sel og mis­mod har det med at bi­de sig fast, og det be­ty­der, at hvis men­ne­sker mi­stri­ves som børn og un­ge, fort­sæt­ter pro­ble­mer­ne of­te langt ind i voksenlivet.

Vi­be­ke Ny­fos – Stif­ter, Eb­be­fos Fonden

At væ­re med til at op­byg­ge fon­den fra bun­den er no­get af det, som Il­la We­strup Step­hen­sen glæ­der sig til ved sin kom­men­de stilling.

”Det bli­ver spæn­den­de at få lov til at væ­re med til at på­vir­ke, hvil­ken vej fon­den skal gå, og hvil­ken ind­fly­del­se den skal ha­ve,” ly­der det fra Il­la We­strup Stephensen.

Får fokus på unges trivsel

Selv­om Eb­be­fos Fon­den end­nu ik­ke har ved­ta­get en stra­te­gi, så lig­ger det fast, at fon­den har en år­lig ud­de­lings­ram­me på 50 mil­li­o­ner kro­ner, og at pen­ge­ne skal fore­byg­ge mistrivsel.

Tid­li­ge­re på året for­tal­te den ene af fon­dens stif­te­re, Vi­be­ke Ny­fos, til Fun­dats, at fon­den ”støt­ter al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver på det so­ci­a­le om­rå­de, der har en umid­del­bar ef­fekt og kan bi­dra­ge til at for­bed­re triv­sel og fore­byg­ge mi­striv­sel på så­vel kort som på langt sigt.”

Og at:

”Mi­striv­sel og mis­mod har det med at bi­de sig fast, og det be­ty­der, at hvis men­ne­sker mi­stri­ves som børn og un­ge, fort­sæt­ter pro­ble­mer­ne of­te langt ind i voksenlivet.”

Eb­be­fos Fon­den har ik­ke en de­ad­li­ne for, hvor­når den kom­men­de stra­te­gi skal væ­re ud­vik­let, men Gur­li Mar­ti­nus­sen hå­ber på, at fon­den kan fo­re­ta­ge si­ne før­ste ud­de­lin­ger i lø­bet af efteråret.

”Det kan godt væ­re, at vi kom­mer til at de­le ud in­den, at vi har en knivskarp stra­te­gi på plads, for vi ved jo, at uan­set hvad, så skal vi ar­bej­de med triv­sel, og at vi ger­ne vil se på børn og un­ge,” si­ger Gur­li Martinussen.

Det er te­ma­er, som den af­gå­en­de di­rek­tør i Lær for Li­vet kan se sig selv i.

”Jeg glæ­der mig me­get til at ar­bej­de med un­ges men­tale triv­sel og få lov til at bi­dra­ge med go­de ind­sat­ser,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.
Eb­be­fos Fon­den op­ly­ser, at fon­den ud­sen­der me­re in­for­ma­tion, så snart den åb­ner for ansøgninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer