A.P. Møller Fonden fastholder uddelingsramme trods nyt gigantoverskud

Takket være et guldrandet år for holdingselskabet kom A.P. Møller Fonden ud af 2021 med et rekordstort overskud på knap 51 milliarder kroner og samlede uddelinger for 921 millioner kroner. Uddelingsrammen for i år ligger fortsat på halvanden milliard kroner, og direktør Mads Lebech understreger, at fonden ikke har en ambition om nødvendigvis at skulle bruge alle pengene.

A.P. Møl­ler Hol­ding, som for­val­ter det er­hvervs­dri­ven­de ben af A. P. Møl­ler Fon­dens ak­ti­vi­te­ter, kom ud af 2021 med et over­skud på over 50 mil­li­ar­der kroner.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond A.P. Møl­ler Fon­den, der år ef­ter år be­fin­der sig i top-fem blandt de mest ud­de­len­de pri­va­te dan­ske fon­de, fik et øko­no­misk set sær­de­les godt 2021.

Fon­dens over­skud blev man­gedoblet i 2021 med et plus på bund­linj­en på næ­sten 51 mil­li­ar­der kro­ner. Det frem­går af den net­op of­fent­lig­gjor­te 2021-års­rap­port fra A.P. Møl­ler og hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne Formaal.

Di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads Le­bech be­teg­ner over for Fun­dats 2021-re­sul­ta­tet som ”helt ek­stra­or­di­nært flot”. Det sto­re plus i fon­dens regn­skab er pri­mært af­sted­kom­met af, at A.P. Møl­ler Hol­ding, som for­val­ter det er­hvervs­dri­ven­de ben af fon­dens ak­ti­vi­te­ter, kom ud af 2021 med et over­skud på over 50 mil­li­ar­der kroner.

”Jeg sy­nes, det er rig­tig po­si­tivt at se, at A.P. Møl­ler Hol­ding gør det godt, og at de virk­som­he­der, som er en del af grup­pen, gør det godt. Og så er det jo in­gen hem­me­lig­hed, at og­så A.P. Møl­ler Mær­sk har haft et rig­tig godt år, hvil­ket selv­føl­ge­lig og­så har smit­tet af på re­sul­ta­tet. Det er dog værd at hu­ske, at når hol­dings­el­ska­bet la­ver et ek­stra­or­di­nært flot re­sul­tat, er det rig­tig po­si­tivt for vo­res for­mue, men det er ik­ke frie pen­ge, vi rå­der over i fon­den. Der tæn­kes lang­sig­tet i den sam­men­hæng,” si­ger Mads Lebech.

Med til bil­le­det af fon­dens al­bu­e­rum hø­rer og­så, at A.P. Møl­ler Hol­ding har valgt at skrue væ­sent­ligt op for det ud­byt­te, der til­går fon­den, og som kan bru­ges til filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger. Iføl­ge hol­dings­el­ska­bets års­rap­port er ud­byt­tet ste­get fra 400 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og 600 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 til to mil­li­ar­der kro­ner i in­de­væ­ren­de år.

Jeg sy­nes, det er rig­tig po­si­tivt at se, at A.P. Møl­ler Hol­ding gør det godt, og at de virk­som­he­der, som er en del af grup­pen, gør det godt

Mads Le­bech – Di­rek­tør, A.P. Møl­ler Fonden

A.P. Møl­ler Fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger i 2021 end­te på 921 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er en kvart mil­li­ard min­dre end de 1,17 mil­li­ar­der kro­ner, der blev ud­delt i 2020.

I år er ud­de­lings­ram­men, på linje med sid­ste år, fast­sat til 1,5 mil­li­ar­der kroner.

Uddelinger afhænger af ansøgninger

På spørgs­må­let om, hvor­vidt fon­dens re­kord­s­to­re over­skud i 2021 og det sti­gen­de ud­byt­te, der er ført fra hol­dings­el­ska­bet over i fon­den, for­ven­tes at fø­re til, at A.P. Møl­ler Fon­den på sigt skru­er op for ud­de­lings­ram­men, ly­der sva­ret fra Mads Lebech:

”Be­sty­rel­sen har valgt at sæt­te ud­de­lings­ram­men i 2022 til 1,5 mil­li­ar­der kro­ner, li­ge­som den var i 2021, og vi sy­nes, det er et rig­tig stort, am­bi­tiøst be­løb. Men om he­le be­lø­bet kom­mer til at bli­ve ud­delt, af­hæn­ger af de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger i år – vi er jo en an­søg­nings­dre­ven fond.”

Mads Le­bech til­fø­jer, at A.P. Møl­ler Fon­den ”ik­ke er så op­ta­get af dét med stør­rel­sen på uddelingsrammen”.

”Vi gør det, man rent regn­sk­ab­s­tek­nisk skal, i for­hold til at de­fi­ne­re en år­lig ram­me. Ram­men er et ud­tryk for, at vi som fond skal sik­re, at der er pen­ge til det, vi de­ler ud – det er ik­ke et ud­de­lings­mål. Men duk­ker der no­get rig­tigt og vig­tigt op i lø­bet af året blandt an­søg­nin­ger­ne, er der en øko­no­misk mu­skel, der kan ak­ti­ve­res, og så er det prin­ci­pi­elt med no­get regn­sk­ab­s­tek­nik mu­ligt at gå ud over ud­de­lings­ram­men,” si­ger Mads Le­bech, der tid­li­ge­re har væ­ret borg­me­ster på Fre­de­riks­berg, di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond og me­get kortva­rigt di­rek­tør i Tryghedsgruppen.

Vi for­hol­der os fra sag til sag og har ik­ke en am­bi­tion om, at vi skal nå at bru­ge et vist an­tal kroner

Mads Le­bech – Di­rek­tør, A.P. Møl­ler Fonden

Han øn­sker ik­ke at kig­ge ud over 2022, når det hand­ler om A.P. Møl­ler Fon­dens for­vent­nin­ger til sam­le­de uddelinger.

”Vi er en an­søg­nings­dre­ven fond, ik­ke talsty­ret, så det af­hæn­ger af de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger. Vi for­hol­der os fra sag til sag og har ik­ke en am­bi­tion om, at vi skal nå at bru­ge et vist an­tal kro­ner. Det er ik­ke det, vi dri­ves ef­ter,” si­ger Mads Le­bech og tilføjer:

”Du får ik­ke et tal ud af mig på, hvad be­sty­rel­sen har af am­bi­tio­ner for ud­de­lings­ni­veau­et frem­over. Jeg er godt op­mærk­som på, at der of­te fo­ku­se­res på tal­le­ne, men det er sim­pelt­hen ik­ke i A.P. Møl­ler Fon­dens ånd.”

Mange penge til videnskabelige formål

I for­hold til A.P. Møl­ler Fon­dens ud­de­lin­ger i 2021 sprin­ger det især i øj­ne­ne, at det sam­le­de be­løb til vi­den­ska­be­li­ge for­mål har haft vok­se­værk. I 2020 ud­del­te fon­den kun 4,6 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, mens om­rå­det i 2021 i alt modt­og 188,9 mil­li­o­ner kro­ner – sva­ren­de til om­kring en fem­te­del af de sam­le­de ud­del­te midler.

Iføl­ge Mads Le­bech skal det dog ik­ke ta­ges som et ud­tryk for en hø­je­re pri­o­ri­te­ring af ’Vi­den­ska­be­li­ge for­mål, sær­ligt læ­ge­vi­den­skab’, som er ét af fon­dens fem uddelingsområder.

”Vi har of­te re­la­tivt sto­re forsk­nings­vi­den­ska­be­li­ge do­na­tio­ner, idet det er ét af vo­res ud­de­lings­ben. Al­le go­de an­søg­nin­ger in­den for et felt, som lig­ger in­den for stif­ters vil­je, får vo­res fo­kus. Men vi si­ger ik­ke, at så og så stor en del af ud­de­lin­ger­ne skal gå til dét og dét for­mål. Vi til­go­de­ser al­le de om­rå­der, der er, og nog­le år er der om­rå­der, som til­go­de­ses me­re end an­dre,” si­ger Mads Lebech.

En kon­kret del af for­kla­rin­gen på det hø­je sam­le­de be­løb til vi­den­ska­be­li­ge for­mål i 2021 var fon­dens ud­de­ling i star­ten af året på 100 mil­li­o­ner kro­ner til Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet til nye så­kald­te GMO klas­se 3-la­bo­ra­to­ri­er i Mær­sk Tårnet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer