Dårligt investeringsår i Hedorfs Fond

I regnskabet for 2018 offentliggør Hedorfs Fond et resultat på -10,2 mio. kr., hvilket be­sty­rel­sen betegner som util­freds­stil­lende. Det negative resultat skyldes et tab i værdi­pa­pi­rer hos fondens investerings­sel­skab Hedorf A/S.

Hedorfs Kollegium hovedindgang (foto: Andreas Trier Mørch, arkitekturbilleder.dk)
Hedor­fs Kol­le­gi­um – ho­ve­d­ind­gang (fo­to: An­dreas Tri­er Mørch, ar​ki​tek​tur​bil​le​der​.dk)

Hedor­fs Fond yder støt­te til un­ge, der øn­sker vi­de­reud­dan­nel­se in­den for sær­ligt han­del og trans­port. For­må­let op­fyl­des gen­nem støt­te til forsk­nings- og ana­ly­se­op­ga­ver, ud­de­ling af le­ga­ter og gen­nem ejer­ska­bet af Hedor­fs Kol­le­gi­um på Frederiksberg.

Fon­den kun­ne i 2017 glæ­de sig over et re­sul­tat på li­ge over 7 mio. kro­ner, mens årets un­der­skud på 10,2 mio. kr. an­ses af for util­freds­stil­len­de, skri­ver fonds­be­sty­rel­sen i årsberetningen.

Un­der­skud­det stam­mer fra et stør­re tab på vær­di­pa­pi­rer hos fon­dens he­le­je­de in­ve­ste­rings­sel­skab Hedorf A/S.

Fon­den ejer via Hedorf A/S og­så Hedor­fs Kol­le­gi­um, som blev op­ført i 2009 med 52 etværelseslejligheder.

“Drif­ten af kol­le­gi­um ud­vik­ler sig fort­sat po­si­tivt med ud­lej­ning af al­le væ­rel­ser og stor ven­te­li­ste,” skri­ver fon­den i ledelsesberetningen.

Fon­den har en egen­ka­pi­tal på 118 mio. kr. i 2018 mod 132,5 mio. kr. i 2017.

Trods det ne­ga­ti­ve re­sul­tat op­ret­hol­der fon­den det nor­ma­le ud­de­lings­ni­veau til al­men­vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter. Hedor­fs Fond har så­le­des ydet støt­te i form af le­ga­ter på sam­let 4 mio. kro­ner og der­u­d­over støt­te til an­dre pro­jek­ter for 300.000 kro­ner i regn­skabsår­et 2018.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer