Drift af Den Sociale Investeringsfond sikret frem til 2026

Som en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi er det besluttet, at Den Sociale Investeringsfond, der blev etableret i 2018, kan fortsætte sit virke frem til og med 2026.

Ca­mil­la Bjer­re Damgaard

Re­ge­rin­gen, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­ske Re­gio­ner har be­slut­tet at for­læn­ge drif­ten af Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fonds se­kre­ta­ri­at frem til og med 2026.

Det frem­går iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond af den net­op ind­gå­et af­ta­le mel­lem re­ge­rin­gen og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning om ram­mer­ne for kom­mu­ner­nes øko­no­mi for 2023.

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond blev etab­le­ret i 2018 af at bredt fler­tal i Folketinget.

Si­den 2019 er det lyk­ke­des fon­den at la­ve 11 so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i Danmark.

"Vi er ut­ro­ligt gla­de for, at Re­ge­rin­gen, KL og Dan­ske Re­gio­ner er ble­vet eni­ge om at for­læn­ge drif­ten og der­med vo­res go­de sam­ar­bej­de om at ud­bre­de so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i Dan­mark. Ud­over at sik­re de in­ve­ste­rin­ger, vi al­le­re­de har la­vet, så har vi man­ge in­ve­ste­rin­ger i ker­ne­vel­færd i pipe­li­ne, som kan gav­ne men­ne­sker bredt, og som knyt­ter sam­ar­bej­det mel­lem of­fent­li­ge myn­dig­he­der, fon­de, le­ve­ran­dø­rer pri­va­te in­ve­sto­rer og ci­vil­sam­fun­det tæt­te­re sam­men," si­ger fonds­chef Ca­mil­la Bjer­re Dam­gaard i pressemeddelelsen.

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond har op­byg­get eks­per­ti­se i at iden­ti­fi­ce­re struk­tu­rel­le og øko­no­mi­ske bar­ri­e­rer for at le­ve­re fore­byg­gen­de ind­sat­ser på tværs af for­valt­nin­ger og sek­to­rer samt hvor­dan so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger kan bi­dra­ge til at over­kom­me dis­se barrierer.

Fon­den in­ve­ste­rer bå­de i ind­sat­ser, hvor myn­dig­he­den selv er le­ve­ran­dør, og ind­sat­ser, hvor pri­va­te er leverandører.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer