Fire bankaktier giver godt udbytteår for seks fonde

Årets sæson for bankregnskaber lover godt for flere uddelende fonde, som står til at hente store udbytter fra deres historisk betingede beholdninger af bankaktier. Dividenden fra Jutlander Bank genstarter lokale uddelinger fra Fonden for Sparekassen Himmer­land, som nu har rejst sig efter finanskrisen. Og BRF Fonden kan med samtykke fra generalforsamlingen i Jyske Bank se frem til 125 mio. kr. til at kickstarte fondens nye uddelingsstrategi, som ventes offentliggjort i løbet af foråret.

bankaktier_nordjylland_696px
 
Det kan bli­ve et ind­brin­gen­de år for fle­re af de fon­de, der har en be­ty­de­lig del af de­res for­mue pla­ce­ret i bankak­tier. Fi­re ban­ker har indstil­let ud­byt­ter til ak­tio­næ­rer­ne på de­res general­forsamlinger som – hvis ved­ta­get – be­ty­der godt 1 mia. kr. i ind­tæg­ter til seks dan­ske fon­de (se ta­bel­len ne­den­for). Og det er godt nyt for blandt an­det for­e­nings- og kul­tur­li­vet i fle­re nord­jy­ske lokalsamfund.

Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land er med en eje­ran­del på 46 pro­cent sto­rak­tio­nær i lan­dets 13. stør­ste bank, Jut­lan­der Bank. Det er tred­je år i træk, at fon­den gi­ver af­kast til ak­tio­næ­rer­ne og med et ak­tieud­byt­te i år på 20 mio. kr. kan fon­den se frem til for al­vor at sæt­te skub i ud­de­lin­ger­ne ef­ter i nog­le år at ha­ve lig­get un­der­dre­jet på grund af fi­nanskri­sen. Det for­tæl­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ar­ne Bindslev.

”Fon­den blev etab­le­ret i 2006 da kur­sen på Spa­re­kas­sen Him­mer­lands bankak­tier var høj. Un­der fi­nanskri­sen var der et vold­somt kurs­fald, der be­tød, at vi i 2015 var un­der den bund­ne egen­ka­pi­tal og der­for ik­ke var i stand til ud­de­le pen­ge, selv­om vi fik ud­byt­te fra ban­ken ef­ter den var fu­sio­ne­ret med Spa­re­kas­sen Ho­bro og ble­vet til Jut­lan­der Bank,” si­ger han.

Der­for fik fon­den i 2016 Er­hvervs­sty­rel­sens til­la­del­se til at ned­sæt­te egen­ka­pi­ta­len, hvil­ket gav mu­lig­hed for igen at kun­ne fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger. Da fon­den og­så sid­ste år fik 20 mio. kr. i ud­byt­te, be­slut­te­de be­sty­rel­sen at hen­læg­ge halv­de­len til kon­so­li­de­ring og af­sæt­te 10 mio. kr. til at gen­op­ta­ge det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de til gavn for for­e­nin­ger og ildsjæ­le i Spa­re­kas­sen Him­mer­lands gam­le virkeområde.

”Ka­pi­tal­ned­sæt­tel­sen be­ty­der, at vi nu igen kan ud­de­le pen­ge af de ud­byt­ter, vi får fra Jut­lander Bank. Vi har i 2016 gi­vet til­sagn om ud­de­lin­ger for 3,1 mio. kr. og har des­u­den god­kendt et an­søg­nings­ske­ma til en ny hjem­mesi­de, som dri­ves af ban­ken. Der­ved skul­le det ger­ne bli­ve let­te­re for de lo­ka­le for­e­nin­ger at fin­de ud af, hvad vi læg­ger vægt på, når vi mod­ta­ger an­søg­nin­ger. Og det er da og­så be­gyndt at ryg­tes i lo­kal­sam­fun­det, at man godt kan sø­ge fon­den og få no­get ud af det,” si­ger Ar­ne Bindslev.

Han for­tæl­ler, at ud­de­lin­ger­ne går til en bred vif­te af sto­re og små for­mål. Ek­sem­pel­vis blev der sid­ste år ud­delt pen­ge til sang­hæf­ter til en lo­kal for­e­ning, mens fon­den og­så re­ser­ve­re­de 500.000 kr. til hjælp til teg­ning, ud­vik­ling og etab­le­ring af en ny svøm­me­hal i Vesthimmer­lands Kommune.

Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land har en af­ta­le med Jut­lan­der Bank om sekretariats­betjening, og an­søg­nin­ger un­der 25.000 kr. be­hand­les af ban­kens per­so­na­le, mens an­søg­nin­ger over det be­løb bli­ver drøf­tet i bestyrelsen.

”På den må­de kan vi gi­ve en hur­ti­ge­re eks­pe­di­tion til for­e­nin­ger og an­dre an­sø­ge­re, for vi hol­der kun fi­re be­sty­rel­ses­mø­der om året, og det kan ildsjæ­le­ne jo ik­ke al­tid ven­te på,” si­ger Ar­ne Bindslev.

Med det kom­men­de ud­byt­te fra Jut­lan­der Bank på ca. 20 mio. kr. for­ven­ter Ar­ne Binds­lev, at fon­den kan ud­de­le for ca. 5 mio. kr. i 2017.

Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den re­præ­sen­te­rer den an­den del af pen­ge­in­sti­tut­fu­sio­nen, der i 2014 skab­te Jut­lan­der Bank. Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den ejer ca. 18 pro­cent af ak­tier­ne og står der­med til ud­byt­te­ind­tæg­ter på mel­lem syv og ot­te mio. kr.

Spar Nord Fonden øger uddelingsniveauet igen

Og­så Spar Nord Bank A/S gi­ver igen i år ud­byt­te og har indstil­let til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen at ud­be­ta­le 628 mio. kr. til ak­tio­næ­rer­ne, og med en ak­tie­an­del på 18,5 pct. kan fon­den for­ven­te di­vi­den­de­ind­tæg­ter på ca. 116 mio. kr. Fonds­be­sty­rel­sen hæ­ve­de sid­ste år ud­de­lings­ram­men til 30 mio. kr., men har al­le­re­de med­delt, at fon­den for­ven­ter at øge do­na­tio­ner­ne til 40 mio. kr. i år.

Spar Nord Fon­den støt­ter blandt an­det forsk­ning, men læg­ger i høj grad og­så vægt på, at støt­te ’pro­jek­ter, der hen­ven­der sig til lo­kal­sam­fun­det med det for­mål at ska­be ud­vik­ling samt glæ­de og sam­men­hold’. Til det for­mål kan fonds­be­sty­rel­sen træk­ke på lo­kal vi­den hos Spar Nord Banks 31 lo­ka­le bankråd.

Og­så Spar Vest Fon­den i Ski­ve har ak­tier i Spar Nord Bank A/S og kan med en ak­tiepost på cir­ka 4 pro­cent se frem til at få ud­be­talt ud­byt­te på om­kring 30 mio. kr. Spar Vest Fon­den stam­mer op­rin­de­ligt fra Ski­ve Spa­re­kas­se, som i 1989 blev om­dan­net til Spar­bank Vest, der i 2012 fu­sio­ne­re­de med Spar Nord Bank. Fon­den har de se­ne­ste år op­ret­holdt sta­bilt uddelings­niveau, og med det nye bank­regn­skab lover det og­så godt for de kom­men­de år.

”Regn­skabs­mæs­sigt hav­de vi et godt år i 2016, blandt an­det i kraft af Spar Nord-ak­tien. Det be­tød, at vi kun­ne le­ve op til vo­res ud­de­lings­ni­veau, som gen­nem­snit­ligt lig­ger på om­kring 20 mio. kr. om året. Det reg­ner vi og­så med at kun­ne gø­re frem­over. Vi har i øv­rigt ik­ke lagt al­le vo­res æg i én kurv, men har og­så an­dre in­ve­ste­rin­ger end ak­tier­ne i Spar Nord, så det er ik­ke så­dan, at vo­res ak­ti­vi­te­ter er af­hæn­gi­ge af, at der kom­mer ud­byt­te,” si­ger Spar Vest Fon­dens Pe­ter Højs­gaard, der ved års­skif­tet over­tog stil­lin­gen som di­rek­tør i fonden.

Ud over ak­tiepo­sten i Spar Nord dri­ver Spar Vest Fon­den ejen­doms- og ud­lej­nings­virk­som­hed på fon­dens in­ve­ste­ring i fle­re for­hen­væ­ren­de bankbygninger.

Spar Vest Fon­dens ud­de­lin­ger skal gø­re gavn i Ski­ve Spa­re­kas­ses gam­le virkeområde.

”Vi de­ler me­get bredt ud og gi­ver bå­de sto­re sum­mer til en­kelt­pro­jek­ter og til man­ge min­dre pro­jek­ter,” si­ger Pe­ter Højs­gaard og næv­ner som ek­semp­ler sid­ste års ud­de­ling på 10 mio. kr. til renove­ring af Ski­ve Mu­se­um samt en do­na­tion til ind­køb af lad­cyk­ler til al­le kom­mu­nens dagplejere.

BRF Fonden på trapperne med uddelingsstrategi

Den helt sto­re vin­der er dog Nor­dea-fon­den, som kan se frem til at få godt tre­kvart mil­li­ard kro­ner i ud­byt­te på sin knap 4 pro­cent sto­re ak­tiepost i Nor­dens stør­ste bank, Nor­dea AB. Nor­dea-fon­dens ud­de­lin­ger har i fle­re år væ­ret sti­gen­de, og og­så i år for­ven­ter fon­den at øge ud­de­lin­ger­ne, nem­lig til ca. 570 mio. kr.

En an­den af de sto­re fon­de må­lt på egen­ka­pi­tal, er BRF Fon­den, som ef­ter Jy­ske Banks over­tagelse af BRF Kre­dit ejer 25 pro­cent af ak­tier­ne i Jy­ske Bank gen­nem sit hol­dings­el­skab, BRF Hol­ding. Ak­tiepo­sten ind­brin­ger fon­den 125 mio. kr. i 2017, hvis ge­ne­ral­for­sam­lin­gen den 21. marts føl­ger ban­kens indstil­ling og ud­be­ta­ler ud­byt­ter for 500 mio. kr. BRF Fon­den har ik­ke fo­re­ta­get ud­de­lin­ger i 2015 og 2016, da fonds­be­sty­rel­sen det se­ne­ste år har ar­bej­det på at fast­læg­ge fon­dens kom­men­de ud­de­lings­stra­te­gi. Iføl­ge fon­dens di­rek­tør, Kri­sti­an May, for­ven­ter be­sty­rel­sen at kun­ne of­fent­lig­gø­re stra­te­gi­en i for­bin­del­se med af­læg­gel­sen af års­regn­ska­bet for 2016.

Udbytte af bankaktier til fonde (i mio. kr)

Jut­lan­der Bank A/SSpar Nord A/SJysk Bank A/SNor­dea A/B
43 mio. kr.
i ud­byt­te
628 mio. kr.
i ud­byt­te
500 mio. kr.
i ud­byt­te
19.500 mio. kr.
i ud­byt­te
Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland46,50%20
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fonden 18,00%7
Spar Nord Fonden18,50%116
Spar Vest Fondencir­ka 4%cir­ka 30
BRF Fon­den25,00%125
Nor­dea-fon­den3,90%761
i alt1.059

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter i en artikelserie fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kulturliv samt den sociale sammenhængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer