Annoncespot_img

Flere fonde øger donationerne i år

Der er planlagt markant større uddelinger i flere af de erhvervsdrivende fonde, som i år modtager gode udbytter på deres største aktieposter. Alene i syv af de store og mellemstore fonde flyder mere end 6 mia. kr. ind i kasserne. Fire af fondene budgetterer med rekordstore uddelingsbeløb i 2016.

Der er i år bud­get­te­ret ud­de­lin­ger for me­re end 3,5 mil­li­ar­der kro­ner i syv af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der har af­lagt års­regn­skab in­den ud­gan­gen af marts. Det skyl­des især årets sto­re ud­byt­te­be­ta­lin­ger fra de ak­tie­sel­ska­ber, som en­ten er ejet af fon­de­ne el­ler som fon­de­ne har de­res stør­ste in­ve­ste­rin­ger pla­ce­ret i. Bå­de Nor­dea-fon­den og Le­go Fon­den træ­der nu ind i ka­te­go­ri­en af fon­de, med år­li­ge do­na­tio­ner på en halv milliard.

No­vo Nor­disk Fon­den mod­ta­ger i år ud­byt­te fra No­vo Nor­disks hol­dings­el­skab, No­vo A/S på 3,6 mil­li­ar­der kro­ner. Og Le­go Fon­den står til at mod­ta­ge ud­byt­te på 1,75 mil­li­ar­der kro­ner på sin 25 pro­cents eje­ran­del i Le­go, så­fremt indstil­lin­gen fra Le­go A/S god­ken­des på årets ge­ne­ral­for­sam­ling se­ne­re i den­ne måned.

No­vo Nor­disk Fon­den har hidtil meldt ud, at den for­dob­ler si­ne ud­de­lin­ger i år til et re­k­ord­ni­veau på 2 mil­li­ar­der kro­ner. I Le­go Fon­den er am­bi­tio­ner­ne og­så sat i vej­ret på grund af de se­ne­re års sto­re ud­byt­ter, og fon­den plan­læg­ger der­for, at hæ­ve si­ne do­na­tio­ner til 500 mio. kr. år­ligt in­den 2018.

Men og­så Nor­dea-fon­den får i år fuld va­lu­ta for sin hi­sto­risk be­tin­ge­de in­ve­ste­ring på 3,9 pct. af ak­tier­ne Nor­dea AB, som har rød­der til­ba­ge til 1989, da Spa­re­kas­sen SDS blev om­dan­net til aktieselskab.

”Vi har i 2016 et ud­de­lings­ni­veau på 560 mio. kr., hvil­ket er det år med den hø­jest bud­get­te­re­de ud­de­lings­ram­me. Det skyl­des årets ud­byt­te på 755 mio. kr. fra vo­res ak­tiepost i Nor­dea, som er fon­dens stør­ste in­ve­ste­ring”, si­ger di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Der­med kom­mer Nor­dea-fon­den op på et ud­de­lings­ni­veau der sva­rer til Tryg­Fon­dens, som i fle­re år har få­et 550 mio. til tryg­heds­ska­ben­de ak­ti­vi­te­ter fra eje­ren af Tryg A/S, TryghedsGruppen.

Og­så en an­den spa­re­kas­se­fond, Spar Nord Fon­den går i år et gear op og plan­læg­ger at ud­be­ta­le do­na­tio­ner for i alt 30 mio. kr. Det sva­rer til en for­ø­gel­se på 50 pct. af det ud­de­lings­ni­veau, som Spar Nord Fon­den har ført i en år­ræk­ke. Spar Nord Bank A/S har de se­ne­ste år ud­be­talt pæ­ne ud­byt­ter og ud over et ek­stra­or­di­nært ud­byt­te i 2015 mod­ta­ger fon­den i år 70 mio. kr. for sin 18 pro­cent eje­ran­del af den nord­jy­ske bank.

Der er og­så re­kord­mel­din­ger fra Eg­mont Fon­den, som i sid­ste må­ned kun­ne frem­læg­ge sit års­regn­skab for 2015. Re­sul­ta­tet på 757 mio. kr. fra drif­ten af si­ne me­di­e­virk­som­he­der er Eg­mont Fon­dens an­det stør­ste i hi­sto­ri­en. Iføl­ge Eg­mont Fon­den er der i år af­sat 100 mio. kr. til fon­dens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Carls­berg A/S ud­be­ta­ler og­så i år ud­byt­te til sin mo­der­fond, Carls­berg­fon­det, som står til at mod­ta­ge 410 mio. kr. Carsl­berg­fon­det har de se­ne­re år haft et ud­de­lings­ni­veau på om­kring 220 mio. og har af­sat en ud­de­lings­ram­me for i år på 238 mio. kr.

Lund­beck Fon­den, der ejer 70 pct. af Lund­beck A/S får der­i­mod ik­ke ud­byt­te fra sit stør­ste dat­ter­sel­skab i år. Me­di­ci­nal­fon­den får dog et to-cif­ret mil­li­onbe­løb fra sit an­det dat­ter­sel­skab, Alk-Abel­ló A/S. Men Lund­beck Fon­dens lang­sig­te­de ud­de­lings­stra­te­gi be­ty­der, at fon­den og­så i år op­ret­hol­der sit do­na­tions­ni­veau på op mod en halv mil­li­ard kroner.

Syv erhvervdrivende fonde vil uddele 3,5 mia. kr. i år.

Ud­de­lings­bud­get 2016
mio. kr.
Le­go Fonden350 - 500Fon­den ejer 25% af ak­tier­ne i Le­go A/S og mod­ta­ger 1,75 mia. kr. i ud­byt­te, så­fremt ge­ne­ral­for­sam­lin­gen god­ken­der det se­ne­re i april.
No­vo Nor­disk Fonden2.000Fon­den ejer 25,5% af ak­tier­ne i No­vo A/S og mod­ta­ger 3,6 mia. kr. i ud­byt­te i år.
Nor­dea-fon­den560Fon­den ejer 3,9% af ak­tier­ne i Nor­dea AB og mod­ta­ger 755 mio. kr. i ud­byt­te i år.
Spar Nord Fonden30Fon­den ejer 18,5% af ak­tier­ne i Spar Nord Bank A/S og mod­ta­ger 70 mio​.kr. i ud­byt­te i år.
Lund­beck­fon­den400 - 500Fon­den ejer 70 % af ak­tier­ne i Lund­beck A/S, som ik­ke gi­ver ud­byt­te i år.
Eg­mont Fonden100Fon­den dri­ver me­di­e­virk­som­he­den som i 2015 fik sit 2. stør­ste re­sul­tat i hi­sto­ri­en på 757 mio. kr.
Carls­berg­fon­det238Fon­den ejer 30 % af ak­tier­ne i Carsl­berg A/S og mod­ta­ger 410 mio. i ud­byt­te i år.

(ar­tik­len er op­da­te­ret med Carls­berg­fon­dets ud­de­lings­ni­veau den 6. april 2016 kl. 10.57)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer