Fonden Naturkraft får en miserabel start

Fonden Naturkraft er voldsomt ramt på økonomien fire måneder efter, at oplevelsesarenaen udenfor Ringkøbing åbnede: Et besøgstal på under en femtedel af det forventede, aflyste arrangementer på stribe og ingen hjælp fra staten. ”Jeg føler lidt, at vi er stødt ind i den berømte Murphys lov,” siger fondens direktør Peter Sand.

Naturkraft (foto: Bjørn Ellermand / Naturkraft)
Na­tur­kraft for­ven­te­de om­kring 280.000 gæ­ster i 2020, men iføl­ge fon­dens di­rek­tør Pe­ter Sand har der ind­til vi­de­re kun væ­ret om­kring 50.000 gæ­ster gen­nem op­le­vel­ses­cen­trets tæl­le­ap­pa­rat (fo­to: Bjørn El­ler­mand / Naturkraft).

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get længe.”

Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den 12. ju­ni i år blev klip­pet til en af Dan­marks nye, sto­re at­trak­tio­ner på den jy­ske ve­st­kyst uden­for Ring­kø­bing i form af en 5.500 kva­drat­me­ter stor byg­ning be­lig­gen­de på en 45 hektar stor naturgrund.

Glæ­den over en­de­lig at kun­ne by­de vel­kom­men til na­tur- og op­le­vel­ses­cen­tret Na­tur­kraft var fuldt for­stå­e­lig, for 14 år var gå­et, si­den ide­en blev født, og over 300 mil­li­o­ner kro­ner skudt ind i pre­sti­ge­pro­jek­tet fra blandt an­dre Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne, A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Re­al­da­nia og Vestas.

Nu, fi­re og en halv må­ned ef­ter åb­nin­gen, må Pe­ter Sand og be­sty­rel­sen med den nyvalg­te for­mand Hen­rik Tvar­nø i spid­sen kon­sta­te­re, at cor­ona­kri­sen har væ­ret en sær­de­les hård mod­stan­der for den nye at­trak­tion i åb­nings­pe­ri­o­den. El­ler, som Pe­ter Sand ud­tryk­ker det:

”Vi har få­et det, der på jysk hed­der en tr­æls start.”

I fon­dens års­rap­port for 2019, der blev frem­lagt og god­kendt af be­sty­rel­sen me­dio sep­tem­ber, ly­der for­vent­nin­gen til in­de­væ­ren­de år, at ”re­sul­ta­tet i 2020 vil bli­ve på­vir­ket sær­de­les ne­ga­tivt af Covid19.” Og over for Fun­dats op­ly­ser Pe­ter Sand, at hans bud p.t. er, at der bli­ver ta­le om et un­der­skud i stør­rel­ses­or­de­nen et to­cif­ret millionbeløb.

”Vi sid­der li­ge nu og reg­ner på tal­le­ne og kig­ger sam­ti­dig på, hvor­dan vi kan be­græn­se vo­res om­kost­nin­ger og hvil­ke mu­lig­he­der, der er for at få til­ført ka­pi­tal. Jeg vil ik­ke her og nu gi­ve ek­sakt bud på, hvor stort un­der­skud­det bli­ver, men det bli­ver et to­cif­ret mil­li­onbe­løb. Men det er vig­tigt at si­ge, at der sta­dig er væ­sent­lig usik­ker­hed om årets re­sul­tat, for­di vi har en lang ræk­ke ini­ti­a­ti­ver i gang for at be­græn­se ta­bet,” si­ger Pe­ter Sand.

Markedsmæssig undtagelsestilstand

Den ty­de­lig­ste in­di­ka­tor på, hvor hårdt Na­tur­kraft har væ­ret ramt af cor­o­na-re­strik­tio­ner, luk­ke­de græn­ser og mang­len­de turi­ster, ses på an­tal­let af gæ­ster. Af Na­tur­krafts hjem­mesi­de frem­går, at det for­ven­te­de an­tal gæ­ster i 2020 er esti­me­ret til 280.000. Men i vir­ke­lig­he­dens ver­den har der iføl­ge Pe­ter Sand ind­til vi­de­re kun væ­ret om­kring 50.000 gæ­ster gen­nem op­le­vel­ses­cen­trets tælleapparat.

”Tal­let 280.000 er esti­me­ret ef­ter, hvad vi med nyhed­s­ef­fek­ten un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der kun­ne reg­ne med på syv må­ne­der. Nyhed­s­ef­fek­ten skul­le gi­ve et boom a la det, man se­ne­st så, da Tir­pitz åb­ne­de. Nu må vi så ba­re kon­sta­te­re, at vi med om­kring 50.000 gæ­ster er et helt an­det sted. Som ek­sem­pel kan jeg næv­ne, at vi har 15 par­ke­rings­plad­ser til bus­ser – men jeg har i lø­bet af de før­ste knap fem må­ne­der kun re­gi­stre­ret én bus. De 6.000 dan­ske tur­bus­ser hol­der i ga­ra­ge al­le­sam­men, man­ge af dem med klip­pe­de pla­der, og vi er i det, jeg vil be­teg­ne som en mar­keds­mæs­sig und­ta­gel­ses­til­stand,” kon­sta­te­rer Pe­ter Sand.

Han tror ik­ke, at det no­gen­sin­de igen bli­ver re­a­li­stisk at kal­ku­le­re med 280.000 gæ­ster in­den­for ét ka­len­der­år på Na­tur­kraft – ”i hvert fald ik­ke i min tid,” som han ud­tryk­ker det.

Det bur­de ik­ke kun­ne la­de sig gø­re at væ­re så uhel­di­ge, som vi har væ­ret, og jeg fø­ler lidt, at vi er stødt ind i den be­røm­te Murp­hys lov.

Pe­ter Sand – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den Naturkraft

”Jeg har li­ge få­et præ­sen­te­ret en sprit­ny og end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort ana­ly­se, som vi­ser, at 40 pro­cent af dan­sker­ne ik­ke si­den cor­o­na har be­nyt­tet sig af kul­tu­rel­le til­bud. Og hvis vi ta­ger ty­sker­ne, som er dem, der i høj grad be­fol­ker som­mer­hu­se­ne i Ve­stjyl­land, hav­de vi kal­ku­le­ret med, at halv­de­len af vo­res gæ­ster skul­le væ­re ty­ske­re, men vi har kun haft nog­le få tu­sin­de. Det bur­de ik­ke kun­ne la­de sig gø­re at væ­re så uhel­di­ge, som vi har væ­ret, og jeg fø­ler lidt, at vi er stødt ind i den be­røm­te Murp­hys lov. Men jeg skal ik­ke væ­re den, der stil­ler mig op i ko­ret og pi­ver. Der er bran­cher, hvor ting er byg­get op over et helt liv, der er ble­vet lagt i ru­i­ner,” kon­sta­te­rer Pe­ter Sand.

Ingen hjælp fra staten

I fon­dens års­rap­port næv­nes det som et ”skær­pen­de for­hold,” at Na­tur­kraft ik­ke har væ­ret om­fat­tet af re­ge­rin­gens så­kald­te som­mer­pak­ke, som til­bød halv bil­let­pris til ho­ved­par­ten af de dan­ske turistattraktioner.

”På den ene si­de faldt vi som nyåb­net in­sti­tu­tion igen­nem i for­hold til al­le hjæl­pe­pak­ker­ne i for­å­ret, for der var vi i en op­start­s­fa­se, så da gav det ik­ke me­ning at ræk­ke ud ef­ter hjælp. Jeg hav­de jo li­ge an­sat halv­de­len af or­ga­ni­sa­tio­nen, da Met­te Fre­de­rik­sen fem mi­nut­ter ef­ter luk­ke­de lan­det ned. På den an­den si­de fik vi hel­ler ik­ke gavn af som­mer­pak­ken, og når jeg ser om­kring mig, kan jeg kon­sta­te­re, at man­ge af dem, der har væ­ret om­fat­tet af som­mer­pak­ken, har sat re­kor­der i ny­e­re tid. Ek­sem­pel­vis har Kat­te­gat­cen­tret i Grenå, hvor jeg er be­sty­rel­ses­for­mand, kla­ret sig rig­tig godt igen­nem cor­o­na i år blandt an­det på grund af al­le de stats­li­ge til­tag, og jeg har lyt­tet mig til, at der er in­sti­tu­tio­ner, som grun­det hjæl­pe­pak­ker­ne li­ge­frem kom­mer styr­ket ud af cor­o­na,” si­ger Pe­ter Sand.

I et ”sam­fund­s­ø­ko­no­misk per­spek­tiv” fin­der han det forun­der­ligt, at in­gen po­li­ti­ke­re ind­til vi­de­re har følt sig for­an­le­di­get til at hol­de hån­den un­der en nystar­tet in­sti­tu­tion, der er of­ret over 300 mil­li­o­ner kro­ner på at etablere.

”Nøg­ter­nt set har vi må­ske nok haft me­re brug for hjælp end man­ge af de etab­le­re­de in­sti­tu­tio­ner. Men det er jo en po­li­tisk vur­de­ring,” si­ger Pe­ter Sand.

– Har du kæm­pet en kamp for at få po­li­ti­ker­ne til at åb­ne øj­ne­ne for je­res problemer?

”Ja, selv­føl­ge­lig har jeg gjort fle­re po­li­ti­ke­re op­mærk­som på det her,” si­ger Pe­ter Sand.

Vil søge fonde om midler

Li­ge nu er al­le kræf­ter bå­de i di­rek­tion og be­sty­rel­se sat ind på at be­græn­se om­kost­nin­ger­ne og få ret­tet mest mu­ligt op på den øko­no­mi­ske kri­se. Det skal ske med den tid­li­ge­re di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Hen­rik Tvar­nø som nyvalgt for­mand for Na­tur­krafts bestyrelse.

Fo­kus er iføl­ge Pe­ter Sand blandt an­det på at sø­ge mid­ler hos nog­le af de fon­de, der har åb­net for nye corona-ansøgninger.

”For os gæl­der det om at kig­ge fremad nu, og vi har blandt an­det et løn­ligt håb om, at nog­le af de fon­de, der ge­ne­røst har åb­net for an­søg­nin­ger til cor­o­na­mid­ler, i den kom­men­de tid vil hjæl­pe os,” si­ger Pe­ter Sand.

Han un­der­stre­ger, at øko­no­mi­en trods alt kun­ne se vær­re ud, end til­fæl­det er.

”Hvis man skal se po­si­tivt på det, så har vi i ud­gangs­punk­tet la­vet et byg­ge­ri, hvor vi er gæld­fri. Det er, si­ger er­fa­rin­gen, en nød­ven­dig­hed for at­trak­tio­ner spe­ci­elt i Vand­kants­dan­mark ik­ke at slæ­be en for stor gæld med sig. Så på den må­de kan vi trods alt tå­le no­get,” si­ger Pe­ter Sand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer