KFI Erhvervsdrivende Fond sætter uddelingsrekord

I 2019 uddelte de frie købmænds fond 115 mio. kr. Det er det højeste beløb, KFI Erhvervsdrivende Fond har uddelt i et enkelt kalenderår og en stigning på 95 pct. fra forrige år. Fonden regner ikke med, at uddelingerne bliver mindre i den kommende tid.

KFI – årsrapport 2019
 
En stor del af KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds ud­de­lin­ger i 2019 blev gi­vet til mo­der­ni­se­ring, om­byg­ning og ud­vi­del­se af bu­tik­ker, men og­så ud­dan­nel­se og vi­de­reud­dan­nel­se af køb­mæn­de­ne modt­og man­ge midler.

Som no­get nyt ud­del­te fon­den og­så in­den for en ræk­ke for­ud­be­stem­te te­ma­er, bl.a. et di­gi­talt løft af den frie køb­mands­sek­tor, re­duk­tion af ener­gi­for­bru­get i bu­tik­ker­ne samt fore­byg­gel­se af ska­de­dyr. Og­så op­ti­me­ring af bu­tik­ker­nes tek­ni­ske in­stal­la­tio­ner og bu­tik­ker­nes yd­re ram­mer modt­og støtte.

Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­dens ud­de­lings­re­kord på 115 mio. kr. fal­der sam­men med, at ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne i 2019 blev re­or­ga­ni­se­ret med egen af­de­ling og ny an­svar­lig chef. Året før blev der til sam­men­lig­ning ud­delt 59 mio. kr.

”Grund­la­get for de re­kord­s­to­re ud­de­lin­ger i 2019 er skabt via vo­res for­ret­nings­stra­te­gi, her­un­der en ef­fek­tiv ad­mi­ni­stra­tion og op­ti­me­ring af vo­res ejen­doms­por­te­føl­je, et po­si­tivt af­kast fra vo­res in­ve­ste­rin­ger og en po­si­tiv ud­vik­ling hos vo­res as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der”, si­ger adm. di­rek­tør Terje List.

Mens man­ge fon­de for­ven­ter fal­den­de ind­tæg­ter på grund af cor­ona­kri­sen, reg­ner KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ik­ke med en stor nedgang.

“KFI er ved ud­sen­del­sen af års­rap­por­ten kun i min­dre grad ne­ga­tivt på­vir­ket af cor­o­na-kri­sen. Det er i skri­ven­de stund ik­ke mu­ligt at vur­de­re på­virk­nin­gen, hvis pan­de­mi­en fort­sæt­ter. Dog for­ven­tes covid-19-si­tu­a­tio­nen ik­ke i be­ty­de­lig grad at på­vir­ke KFI’s fi­nan­si­el­le stil­ling,” skri­ver fonden.

Adm. di­rek­tør Terje List for­ven­ter der­for hel­ler ik­ke umid­del­bart, at cor­ona­kri­sen vil på­vir­ke fon­dens mu­lig­he­der for ud­de­lin­ger i det kom­men­de år negativt.

”Med bag­grund i 2019 re­sul­ta­tet og et til­freds­stil­len­de ka­pi­tal­be­red­skab ser vi mu­lig­hed for at fast­sæt­te en re­kord­s­tor ud­de­lings­ram­me for ud­de­ling­s­år­et maj 2020 til maj 2021 på op til 200 mio. kr.”, si­ger Terje List.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer