KFI Erhvervsdrivende Fond sætter uddelingsrekord

I 2019 ud­del­te de frie køb­mænds fond 115 mio. kr. Det er det hø­je­ste be­løb, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har ud­delt i et en­kelt ka­len­der­år og en stig­ning på 95 pct. fra for­ri­ge år. Fon­den reg­ner ik­ke med, at ud­de­lin­ger­ne bli­ver min­dre i den kom­men­de tid.

KFI – årsrapport 2019
 
En stor del af KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds ud­de­lin­ger i 2019 blev gi­vet til mo­der­ni­se­ring, om­byg­ning og ud­vi­del­se af bu­tik­ker, men og­så ud­dan­nel­se og vi­de­reud­dan­nel­se af køb­mæn­de­ne modt­og man­ge midler.

Som no­get nyt ud­del­te fon­den og­så in­den for en ræk­ke for­ud­be­stem­te te­ma­er, bl.a. et di­gi­talt løft af den frie køb­mands­sek­tor, re­duk­tion af ener­gi­for­bru­get i bu­tik­ker­ne samt fore­byg­gel­se af ska­de­dyr. Og­så op­ti­me­ring af bu­tik­ker­nes tek­ni­ske in­stal­la­tio­ner og bu­tik­ker­nes yd­re ram­mer modt­og støtte.

Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­dens ud­de­lings­re­kord på 115 mio. kr. fal­der sam­men med, at ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne i 2019 blev re­or­ga­ni­se­ret med egen af­de­ling og ny an­svar­lig chef. Året før blev der til sam­men­lig­ning ud­delt 59 mio. kr.

”Grund­la­get for de re­kord­s­to­re ud­de­lin­ger i 2019 er skabt via vo­res for­ret­nings­stra­te­gi, her­un­der en ef­fek­tiv ad­mi­ni­stra­tion og op­ti­me­ring af vo­res ejen­doms­por­te­føl­je, et po­si­tivt af­kast fra vo­res in­ve­ste­rin­ger og en po­si­tiv ud­vik­ling hos vo­res as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der”, si­ger adm. di­rek­tør Terje List.

Mens man­ge fon­de for­ven­ter fal­den­de ind­tæg­ter på grund af cor­ona­kri­sen, reg­ner KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ik­ke med en stor nedgang.

“KFI er ved ud­sen­del­sen af års­rap­por­ten kun i min­dre grad ne­ga­tivt på­vir­ket af cor­o­­na-kri­­sen. Det er i skri­ven­de stund ik­ke mu­ligt at vur­de­re på­virk­nin­gen, hvis pan­de­mi­en fort­sæt­ter. Dog for­ven­tes covid-19-si­tu­a­tio­­nen ik­ke i be­ty­de­lig grad at på­vir­ke KFI’s fi­nan­si­el­le stil­ling,” skri­ver fonden.

Adm. di­rek­tør Terje List for­ven­ter der­for hel­ler ik­ke umid­del­bart, at cor­ona­kri­sen vil på­vir­ke fon­dens mu­lig­he­der for ud­de­lin­ger i det kom­men­de år negativt.

”Med bag­grund i 2019 re­sul­ta­tet og et til­freds­stil­len­de ka­pi­tal­be­red­skab ser vi mu­lig­hed for at fast­sæt­te en re­kord­s­tor ud­de­lings­ram­me for ud­de­ling­s­år­et maj 2020 til maj 2021 på op til 200 mio. kr.”, si­ger Terje List.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…