Kriseramt naturfond kommer på finansloven

Fonden Naturkraft kommer på finansloven med 4 mio. kr. årligt i driftstilskud frem til 2024. Fonden får dermed en hjælpende hånd til at komme ud af den kritiske økonomiske situation, som den på grund af corona havnede i kort efter sin start.

Fonden Naturkraft
På grund af cor­ona­kri­sen har der væ­ret langt fær­re be­sø­gen­de på Na­tur­kraft end for­ven­tet. Fon­den Na­tur­kraft kun­ne der­for se frem til et un­der­skud på et to­cif­ret mil­li­onbe­løb (fo­to: Fon­den Naturkraft).

Der er en hjæl­pen­de hånd på vej til Fon­den Na­tur­kraft i Ring­kø­bing, som el­lers blev hårdt øko­no­misk ramt ef­ter cor­o­na­ned­luk­nin­gen af Danmark.

Fon­den er nem­lig kom­met på fi­nans­lo­ven med en be­vil­ling på 4 mio. kr. år­ligt i drift­stilskud frem til 2024, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den dri­ver et na­tur­cen­ter på i alt 45 hektar med en op­le­vel­ses­a­re­na på 5 hektar, hvor bl.a. børn og sko­le­klas­ser gen­nem leg og læ­ring har mu­lig­hed for at op­le­ve den ve­stjy­ske natur.

Men ik­ke nær så man­ge be­sø­gen­de som for­ven­tet nå­e­de at op­le­ve na­tur­cen­tret, før det hav­ne­de i en svær øko­no­misk si­tu­a­tion på grund af corona.

Na­tur­kraft reg­ne­de op­rin­de­ligt med at by­de vel­kom­men til 280.000 gæ­ster fra åb­nin­gen i ju­ni må­ned frem til slut­nin­gen af 2020.

Men ef­ter som­me­rens høj­sæ­son hav­de kun om­kring 50.000 gæ­ster væ­ret på be­søg, og der­med kun­ne fon­den se frem til et un­der­skud på et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, blandt an­det for­di den nystar­te­de fond i mod­sæt­ning til me­re etab­le­re­de at­trak­tio­ner ik­ke hav­de mu­lig­hed for at sø­ge om coronakompensation.

Det for­tal­te di­rek­tør Pe­ter Sand til Fun­dats i ef­ter­å­ret.

Med fi­nans­lo­vs­be­vil­lin­gen lys­ner den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion for fon­den, og for­mand Hen­rik Tvar­nø kvit­te­rer for hjælpen.

“Det er en me­get stor glæ­de, at Fol­ke­tin­gets par­ti­er bredt støt­ter Na­tur­kraft fra 2021. Fi­nans­lo­ven er un­der Cor­o­na-pres i år, og der­for er det ek­stra til­freds­stil­len­de, at det er lyk­ke­des at fast­hol­de løf­tet om, at Na­tur­kraft skul­le ha­ve en selv­føl­ge­lig plads på fi­nans­lo­ven. Vi skyl­der man­ge po­li­ti­ke­re og par­ti­er stor tak for den­ne støt­te, som er med til at sik­re, at Na­tur­kraft kan ud­vik­le sig ef­ter de spæn­den­de pla­ner, vi har. Det er en tid­lig ju­le­ga­ve, men og­så den, vi øn­ske­de os al­ler­mest og har be­hov for,” si­ger Hen­rik Tvarnø.

Og­så Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­nes borg­me­ster Hans Øster­gaard tak­ker for støtten.

“Det er vir­ke­lig til­freds­stil­len­de, at den kæm­pe ind­sats, der i man­ge år er gjort lo­kalt med at rej­se det ene­stå­en­de Na­tur­kraft, nu og­så får stats­lig an­er­ken­del­se. Det hav­de vi hå­bet og tro­et på, men det er al­li­ge­vel en god dag, når det bli­ver en re­a­li­tet. Jeg vil ger­ne si­ge tak til al­le de lo­ka­le og land­spo­li­ti­ke­re, der har kæm­pet for den­ne sag, uan­set par­ti­far­ve. si­ger Hans Øster­gaard, der er borg­me­ster i Ring­kø­bing-Skjern Kommune.

Det er re­ge­rin­gen, Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet, der står bag af­ta­len om at af­sæt­te 4 mio. kr. år­ligt til Fon­den Na­tur­kraft i Ring­kø­bing som mid­ler­ti­digt drift­stilskud i pe­ri­o­den 2021-2024.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer