Kriseramt naturfond kommer på finansloven

Fon­den Na­tur­kraft kom­mer på fi­nans­lo­ven med 4 mio. kr. år­ligt i drift­stilskud frem til 2024. Fon­den får der­med en hjæl­pen­de hånd til at kom­me ud af den kri­ti­ske øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, som den på grund af cor­o­na hav­ne­de i kort ef­ter sin start.

Fonden Naturkraft
På grund af cor­ona­kri­sen har der væ­ret langt fær­re be­sø­gen­de på Na­tur­kraft end for­ven­tet. Fon­den Na­tur­kraft kun­ne der­for se frem til et un­der­skud på et to­cif­ret mil­li­onbe­løb (fo­to: Fon­den Naturkraft).

Der er en hjæl­pen­de hånd på vej til Fon­den Na­tur­kraft i Ring­kø­bing, som el­lers blev hårdt øko­no­misk ramt ef­ter cor­o­na­ned­luk­nin­gen af Danmark.

Fon­den er nem­lig kom­met på fi­nans­lo­ven med en be­vil­ling på 4 mio. kr. år­ligt i drift­stilskud frem til 2024, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den dri­ver et na­tur­cen­ter på i alt 45 hektar med en op­le­vel­ses­a­re­na på 5 hektar, hvor bl.a. børn og sko­le­klas­ser gen­nem leg og læ­ring har mu­lig­hed for at op­le­ve den ve­stjy­ske natur.

Men ik­ke nær så man­ge be­sø­gen­de som for­ven­tet nå­e­de at op­le­ve na­tur­cen­tret, før det hav­ne­de i en svær øko­no­misk si­tu­a­tion på grund af corona.

Na­tur­kraft reg­ne­de op­rin­de­ligt med at by­de vel­kom­men til 280.000 gæ­ster fra åb­nin­gen i ju­ni må­ned frem til slut­nin­gen af 2020.

Men ef­ter som­me­rens høj­sæ­son hav­de kun om­kring 50.000 gæ­ster væ­ret på be­søg, og der­med kun­ne fon­den se frem til et un­der­skud på et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, blandt an­det for­di den nystar­te­de fond i mod­sæt­ning til me­re etab­le­re­de at­trak­tio­ner ik­ke hav­de mu­lig­hed for at sø­ge om coronakompensation.

Det for­tal­te di­rek­tør Pe­ter Sand til Fun­dats i ef­ter­å­ret.

Med fi­nans­lo­vs­be­vil­lin­gen lys­ner den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion for fon­den, og for­mand Hen­rik Tvar­nø kvit­te­rer for hjælpen.

“Det er en me­get stor glæ­de, at Fol­ke­tin­gets par­ti­er bredt støt­ter Na­tur­kraft fra 2021. Fi­nans­lo­ven er un­der Cor­o­­na-pres i år, og der­for er det ek­stra til­freds­stil­len­de, at det er lyk­ke­des at fast­hol­de løf­tet om, at Na­tur­kraft skul­le ha­ve en selv­føl­ge­lig plads på fi­nans­lo­ven. Vi skyl­der man­ge po­li­ti­ke­re og par­ti­er stor tak for den­ne støt­te, som er med til at sik­re, at Na­tur­kraft kan ud­vik­le sig ef­ter de spæn­den­de pla­ner, vi har. Det er en tid­lig ju­le­ga­ve, men og­så den, vi øn­ske­de os al­ler­mest og har be­hov for,” si­ger Hen­rik Tvarnø.

Og­så Ring­­kø­­bing-Skjern Kom­mu­nes borg­me­ster Hans Øster­gaard tak­ker for støtten.

“Det er vir­ke­lig til­freds­stil­len­de, at den kæm­pe ind­sats, der i man­ge år er gjort lo­kalt med at rej­se det ene­stå­en­de Na­tur­kraft, nu og­så får stats­lig an­er­ken­del­se. Det hav­de vi hå­bet og tro­et på, men det er al­li­ge­vel en god dag, når det bli­ver en re­a­li­tet. Jeg vil ger­ne si­ge tak til al­le de lo­ka­le og land­spo­li­ti­ke­re, der har kæm­pet for den­ne sag, uan­set par­ti­far­ve. si­ger Hans Øster­gaard, der er borg­me­ster i Ring­­kø­­bing-Skjern Kommune.

Det er re­ge­rin­gen, Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet, der står bag af­ta­len om at af­sæt­te 4 mio. kr. år­ligt til Fon­den Na­tur­kraft i Ring­kø­bing som mid­ler­ti­digt drift­stilskud i pe­ri­o­den 2021-2024.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…