Kriseramt naturfond kommer på finansloven

Fon­den Na­tur­kraft kom­mer på fi­nans­lo­ven med 4 mio. kr. år­ligt i drift­stilskud frem til 2024. Fon­den får der­med en hjæl­pen­de hånd til at kom­me ud af den kri­ti­ske øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, som den på grund af cor­o­na hav­ne­de i kort ef­ter sin start.

Fonden Naturkraft
På grund af cor­ona­kri­sen har der væ­ret langt fær­re be­sø­gen­de på Na­tur­kraft end for­ven­tet. Fon­den Na­tur­kraft kun­ne der­for se frem til et un­der­skud på et to­cif­ret mil­li­onbe­løb (fo­to: Fon­den Naturkraft).

Der er en hjæl­pen­de hånd på vej til Fon­den Na­tur­kraft i Ring­kø­bing, som el­lers blev hårdt øko­no­misk ramt ef­ter cor­o­na­ned­luk­nin­gen af Danmark.

Fon­den er nem­lig kom­met på fi­nans­lo­ven med en be­vil­ling på 4 mio. kr. år­ligt i drift­stilskud frem til 2024, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den dri­ver et na­tur­cen­ter på i alt 45 hektar med en op­le­vel­ses­a­re­na på 5 hektar, hvor bl.a. børn og sko­le­klas­ser gen­nem leg og læ­ring har mu­lig­hed for at op­le­ve den ve­stjy­ske natur.

Men ik­ke nær så man­ge be­sø­gen­de som for­ven­tet nå­e­de at op­le­ve na­tur­cen­tret, før det hav­ne­de i en svær øko­no­misk si­tu­a­tion på grund af corona.

Na­tur­kraft reg­ne­de op­rin­de­ligt med at by­de vel­kom­men til 280.000 gæ­ster fra åb­nin­gen i ju­ni må­ned frem til slut­nin­gen af 2020.

Men ef­ter som­me­rens høj­sæ­son hav­de kun om­kring 50.000 gæ­ster væ­ret på be­søg, og der­med kun­ne fon­den se frem til et un­der­skud på et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, blandt an­det for­di den nystar­te­de fond i mod­sæt­ning til me­re etab­le­re­de at­trak­tio­ner ik­ke hav­de mu­lig­hed for at sø­ge om coronakompensation.

Det for­tal­te di­rek­tør Pe­ter Sand til Fun­dats i ef­ter­å­ret.

Med fi­nans­lo­vs­be­vil­lin­gen lys­ner den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion for fon­den, og for­mand Hen­rik Tvar­nø kvit­te­rer for hjælpen.

“Det er en me­get stor glæ­de, at Fol­ke­tin­gets par­ti­er bredt støt­ter Na­tur­kraft fra 2021. Fi­nans­lo­ven er un­der Cor­o­­na-pres i år, og der­for er det ek­stra til­freds­stil­len­de, at det er lyk­ke­des at fast­hol­de løf­tet om, at Na­tur­kraft skul­le ha­ve en selv­føl­ge­lig plads på fi­nans­lo­ven. Vi skyl­der man­ge po­li­ti­ke­re og par­ti­er stor tak for den­ne støt­te, som er med til at sik­re, at Na­tur­kraft kan ud­vik­le sig ef­ter de spæn­den­de pla­ner, vi har. Det er en tid­lig ju­le­ga­ve, men og­så den, vi øn­ske­de os al­ler­mest og har be­hov for,” si­ger Hen­rik Tvarnø.

Og­så Ring­­kø­­bing-Skjern Kom­mu­nes borg­me­ster Hans Øster­gaard tak­ker for støtten.

“Det er vir­ke­lig til­freds­stil­len­de, at den kæm­pe ind­sats, der i man­ge år er gjort lo­kalt med at rej­se det ene­stå­en­de Na­tur­kraft, nu og­så får stats­lig an­er­ken­del­se. Det hav­de vi hå­bet og tro­et på, men det er al­li­ge­vel en god dag, når det bli­ver en re­a­li­tet. Jeg vil ger­ne si­ge tak til al­le de lo­ka­le og land­spo­li­ti­ke­re, der har kæm­pet for den­ne sag, uan­set par­ti­far­ve. si­ger Hans Øster­gaard, der er borg­me­ster i Ring­­kø­­bing-Skjern Kommune.

Det er re­ge­rin­gen, Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet, der står bag af­ta­len om at af­sæt­te 4 mio. kr. år­ligt til Fon­den Na­tur­kraft i Ring­kø­bing som mid­ler­ti­digt drift­stilskud i pe­ri­o­den 2021-2024.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…