Lønudgifter til fondsdirektører sætter nye rekorder

Udgifterne til direktørlønninger i de store danske fonde har aldrig været højere. Siden 2017 er udgifterne hos de mest transparente store fonde steget med over 40 pct. Ikke alle steder i fondslandskabet er stigningerne dog lige stejle. Det viser en ny opgørelse af området foretaget af Fundats.

Direktørlønninger
Ud­gif­ter­ne til di­rek­tør­løn­nin­ger i 20 af de stør­ste, trans­pa­ren­te fon­de er ste­get med 40 pro­cent på tre år.

Ud­gif­ter­ne til di­rek­tør­løn­nin­ger i de sto­re dan­ske fon­de og fond­s­kon­cer­ner sat­te nye re­kor­der i 2020.

Det vi­ser en op­gø­rel­se af ud­vik­lin­gen fo­re­ta­get af Fun­dats blandt 20 af de stør­ste trans­pa­ren­te fon­de og fond­s­kon­cer­ner, som føl­ger An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se om gen­nem­sig­tig­hed i di­rek­tør­løn­nen (se ske­ma­er nederst).

Mens de un­der­søg­te fon­des sam­le­de ud­gifts­ni­veau til di­rek­tør­løn i 2017 lå på 89 mio. kr., så er tal­let ste­get til 126 mio. kr. i 2020, vi­ser fon­de­nes regn­ska­ber. Det sva­rer til en stig­ning på over 40 pct.

Det hø­rer med til hi­sto­ri­en, at fle­re fon­de i 2020 end i 2017 hav­de lønud­gif­ter til fra­t­rå­d­te di­rek­tø­rer, og det på­vir­ker selvsagt fon­de­nes sam­le­de ud­gif­ter i op­ad­gå­en­de retning.

Årets hø­je­ste di­rek­tør­løn be­ta­ler Bit­ten & Mads Clau­sens Fond. Her mod­ta­ger di­rek­tør Per E. Ha­ve nem­lig en løn på 20,6 mio. Og det er for­ment­lig før­ste gang, at en fonds­di­rek­tør i Dan­mark run­der de 20 mio. kr. i år­lig kompensation.

I 2019 lå di­rek­tør Per E. Ha­ves løn fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond til sam­men­lig­ning på 19,6 mio. kr. En sam­let løn­pak­ke, som be­sty­rel­ses­for­mand i fon­den, Pe­ter Mads Clau­sen, den­gang kom­men­te­re­de med føl­gen­de ord:

“Bit­ten & Mads Clau­sens Fond fo­re­ta­ger lø­ben­de ben­ch­mark for at sik­re mar­keds­kon­for­mi­tet, så­vel in­den for bestyrelseshonorar/aflønning, men og­så i ad­skil­li­ge an­dre drifts­mæs­si­ge for­hold. An­gå­en­de di­rek­tø­rens løn er der he­ri til­li­ge in­de­holdt en ’stay-on’ bonus grun­det nød­ven­dig­he­den for at fast­hol­de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer i vo­res in­ter­ne gover­nan­ce pro­ces­ser (ejer­for­hold, ge­ne­ra­tions­skif­te, med me­re),” sag­de Pe­ter Mads Clau­sen den­gang i en mail til Fundats.

Og­så til­ba­ge i 2017 lå Per E. Ha­ves løn i top blandt fonds­di­rek­tø­rer­ne. Den­gang be­tal­te fon­den en løn på 16,9 mio. kr. Si­den da er di­rek­tør­løn­nen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond alt­så ste­get med knap 22 pct.

En an­den gen­gan­ger i top­pen af li­sten er Le­ne Sko­le, som er di­rek­tør i Lund­beck­fon­den. Hun fik i 2020 sam­let 13,9 mio. kr. for si­ne rol­ler i fond­s­kon­cer­nen, hvor hun på grund af sin di­rek­tør­post i sel­ve fon­den og­så sid­der i be­sty­rel­ser­ne for fon­dens dat­ter­sel­ska­ber H. Lund­beck A/S, Falck A/S og Alk-Abel­ló A/S, LFI Equi­ty A/S, li­ge­som hun er di­rek­tør for Lund­beck­fond In­vest A/S.

I 2017 modt­og Le­ne Sko­le til sam­men­lig­ning 10,1 mio. kr., og der­med har fond­s­kon­cer­nens ud­gift til di­rek­tør­po­sten i 2020 ta­get et hop på 38 pct. si­den 2017.

Flere finansfilantroper holder igen

Dyk­ker man dy­be­re ned i ud­vik­lin­gen i fon­de­nes ud­gif­ter til de­res di­rek­tio­ner, ser man en ten­dens, der nu­an­ce­rer den over­ord­ne­de kraf­ti­ge stig­ning på 40 pct.

I bun­den af li­sten, alt­så blandt fon­de­ne med den mind­ste stig­ning i di­rek­tions­ud­gif­ter, lig­ger nem­lig fle­re fi­nans­filan­tro­per. Det er fon­de og for­e­nin­ger som Bi­ku­ben­fon­den, Nor­dea-fon­den og Re­al­da­nia, som er om­dan­ne­de tid­li­ge­re fi­nan­si­el­le virksomheder.

Si­den 2017 er de sam­le­de ud­gif­ter til di­rek­tions­løn­nin­ger i Re­al­da­nia ek­sem­pel­vis kun ste­get med 117.000 kr., sva­ren­de til 1 pct. I 2017 lå ud­gif­ter­ne her så­le­des på 10,39 mio. kr., mens de i 2020 lå på 10,51 mio. kr.

En del af for­kla­rin­gen er, at Re­al­da­nia har få­et nye filan­tro­pi- og in­ve­ste­rings­di­rek­tø­rer, som ik­ke op­pe­bæ­rer helt sam­me løn som de­res forgængere.

Men hel­ler ik­ke løn­nen til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, er i sam­me pe­ri­o­de ste­get så me­get som i an­dre fondskoncerner.

Mens Jes­per Ny­gård modt­og 4,77 mio. kr. i 2017, var tal­let 5,05 mio. kr. i 2020. Det sva­rer til en stig­ning på 5,8 pct., og det er den mind­ste pro­cen­tu­el­le stig­ning blandt de fonds­di­rek­tø­rer, der har sid­det på de­res post si­den Fun­dats be­gynd­te sin dæk­ning af om­rå­det med tal­le­ne for 2017.

”I Re­al­da­nia har vi en am­bi­tion om at ind­pla­ce­re og­så vo­res di­rek­tions ve­der­lag m.v. mar­keds­kon­formt. Vi an­ven­der ik­ke bonu­s­ord­nin­ger for top­le­del­sen, og vi re­gu­le­rer som ud­gangs­punkt år­ligt løn­nen sva­ren­de til ni­veau­et for lø­nin­dek­set for den pri­va­te sek­tor året for­ud,” op­ly­ser Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck i et skrift­ligt svar til Fun­dats om løn­po­li­tik­ken i den filan­tro­pi­ske forening.

Det er dog ik­ke hos al­le fi­nans­filan­tro­per, at ud­vik­lin­gen har væ­ret li­ge så flad som hos Realdania.

Hos BRF­fon­den, som og­så har rød­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor, fik di­rek­tør Kri­sti­an May i 2019 et ve­der­lag på 2 mio. kr. Det var næ­sten dob­belt så højt som i 2017, hvor det lå på 1,08 mio. kr.

For 2020 ser Kri­sti­an Mays sam­le­de løn umid­del­bart ud til at væ­re fal­det med næ­sten 400.000 kr., idét Brf­fon­den her ud­be­tal­te 1,63 mio. kr til direktøren.

Et de­ci­de­ret fald i di­rek­tø­rens løn er der dog ik­ke ta­le om, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch:

“BRF­fon­den stif­te­de i 2020 Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er med hen­blik på at ud­mønte Brf­fon­dens stra­te­gi om etab­le­ring af hånd­værks­kol­le­gi­er. I den for­bin­del­se blev Kri­sti­an May delan­sat i Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er med ho­norar på 500.000 pro an­no. Hans ho­norar i BRF­fon­den blev re­du­ce­ret til­sva­ren­de, da en del af de op­ga­ver, der tid­li­ge­re lå i Brf­fon­den, nu lig­ger i Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er,” si­ger Lars Munch således.

Som føl­ge af Kri­sti­an Mays dob­bel­te di­rek­tør­post lig­ger di­rek­tør­løn­nen be­talt af for­mu­en fra de gam­le re­al­kre­dit­kun­der i Brf­kre­dit fra 2020 alt­så sam­let på 2,13 mio. kr. Det er en stig­ning på 97 pct. si­den 2017.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer