Lundbeckfonden i rekordår

I 2018 landede Lundbeckfonden et rekordhøjt driftsresultat på 5,1 mia. kr. og tabte 325 mio. kr. på de finansielle investeringsaktiviteter. Uddelingerne blev også de højeste i fondens historie med 571 mio. kr.

Lundbeckfonden – 2018 rekordår – 571 mio. kr. i uddelinger
I 2018 be­vil­ge­de Lund­beck­fon­den i alt 571 mio. kr. til sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning for­delt på 355 be­vil­lin­ger. Det er det hø­je­ste be­løb i fon­dens historie.

På trods af et barskt år på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der sæt­ter Lund­beck­fon­den med 2018-regn­ska­bet fle­re rekorder.

Fond­s­kon­cer­nen le­ve­re­de et sam­let re­sul­tat ef­ter skat på knap 3 mia. kr. De fi­nan­si­el­le in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ter gav et tab på 325 mio. kr i mod­sæt­ning til 2017, hvor re­sul­ta­tet var en ge­vinst på 1.433 mio. kr.

Årets drifts­re­sul­tat på 5,1 mia. kr. er det hidtil bed­ste i fon­dens hi­sto­rie og lig­ger mar­kant over 2017-re­sul­ta­tet på 3,8 mia. kr.

I 2018 be­vil­ge­de Lund­beck­fon­den i alt 571 mio. kr. til sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning for­delt på 355 be­vil­lin­ger. Det er det hø­je­ste be­løb i fon­dens hi­sto­rie og sva­rer til løn­nin­ger­ne til 755 fuld­tids­stil­lin­ger i dansk forskning.

Lund­beck­fon­dens net­to­for­mue ved ud­gan­gen af 2018 ud­gjor­de 62,5 mia. kr.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Sko­le, udtaler:

”Jeg er stolt af, at vi i 2018 le­ve­re­de vo­res bed­ste drifts­re­sul­tat no­gen­sin­de på over 5 mia. kr. Vi står så­le­des godt ru­stet til de kom­men­de år. H. Lund­beck le­ve­re­de igen et re­kor­dre­sul­tat. ALK vi­ser go­de tak­ter på vej til­ba­ge til vækst, og Falck le­ve­rer på sin plan for om­kost­nings­re­duk­tion, og der er god frem­drift i de­res turn-aro­und. Ef­ter fle­re år med po­si­tiv fi­nan­si­el ud­vik­ling blev 2018 et år præ­get af stor usik­ker­hed i mar­ke­der­ne, dre­vet af frygt for fal­den­de vækst, Bre­xit og trus­ler om han­delskrig mel­lem USA og Ki­na. Det gav os et tab på de fi­nan­si­el­le in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ter, som dog sam­let over de se­ne­ste tre år har gi­vet os et til­freds­stil­len­de af­kast på 2,2 mia. kr. sva­ren­de til et gen­nem­snit­ligt år­ligt af­kast på næ­sten 5 pct.”

Lund­beck­fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi fo­ku­se­rer på forsk­ning i hjer­ne­syg­dom­me og på at støt­te for­ske­res kar­ri­e­rer på al­le trin. I 2018 var me­re end 75 pct. af fon­dens ud­de­lin­ger må­l­ret­tet forsk­ning i hjer­ne­syg­dom­me. Fon­dens op­mærk­som­hed på hjer­nen blev og­så un­der­stre­get af den stør­ste en­kelt­stå­en­de ud­de­lings­run­de, nem­lig 228 mio. kr. til dansk­ba­se­ret hjer­ne­forsk­ning med et sær­ligt fo­kus på per­son­lig medicin.

Fon­dens in­ter­na­tio­na­le for­sker­pris The Brain Prize på 1 mio. eu­ro blev i 2018 ud­delt for ot­ten­de gang og gik til fi­re eu­ro­pæ­i­ske for­ske­re for de­res ba­ne­bry­den­de forsk­ning i Alzhei­mers sygdom.

Læs Lund­beck­fon­dens års­regn­skab her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer