Annoncespot_img

Nordea-fonden lukker 2019-regnskabet med overskud på en lille milliard

Efter et markant underskud i 2018 lukker Nordea-fonden nu bøgerne for 2019 med et positivt resultat på godt 900 mio. kr.

Nordea-fonden – årsrapport 2019
Et over­skud på 926 mio. kr. bli­ver 2019-re­sul­ta­tet for Nordea-fonden.

Et over­skud på 926 mio. kr. bli­ver 2019-re­sul­ta­tet for Nor­dea-fon­den. Det vi­ser fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab.

Fon­den luk­ker der­med sit regn­skab med sor­te tal i mod­sæt­ning til i 2018. Her før­te bøl­ger­ne på ak­tie­mar­ke­det til et ne­ga­tivt re­sul­tat på 2,6 mia. kr. på grund af et mar­kant ure­a­li­se­ret tab på knap 3,4 mia. kr.

Sær­ligt Nor­dea-fon­dens sto­re kon­cen­tra­tion af ak­tier i den fin­ske bank Nor­dea Bank Abp lå bag de rø­de tal i 2018.

På ud­de­lings­si­den luk­ker Nor­dea-fon­den 2019 med be­vil­lin­ger for i alt 416 mio. kr. Tal­let lig­ger et styk­ke un­der sid­ste års re­kord­hø­je be­løb på 708 mio. kr, for­di fon­den i 2018 fo­re­tog en ek­stra­or­di­nær ud­de­ling på 300 mio. kr. til Kø­ben­havns Kom­mu­nes etab­le­ring af et vand­kul­tur­hus på Papirøen.

Årets stør­ste ud­de­ling i 2019 var på 28,5 mio. kr. til pro­jek­tet Hold­spil og Sund­hed 2.0 un­der Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og en af de mind­ste på 1.500 kr. til Sorø Husholdningsforening.

Investeringer skal spredes

Fon­dens ak­tier i Nor­dea Bank Abp ud­gør iføl­ge 2019-regn­ska­bet i alt 90 pct. af fon­dens fi­nan­si­el­le an­lægs­ak­ti­ver, mens de i 2018 ud­gjor­de 92 pct.

For at re­du­ce­re fon­dens ri­si­ko på in­ve­ste­rings­si­den har fon­den for­mu­le­ret en in­ve­ste­rings­po­li­tik med fo­kus på bl.a. Nor­dea Bank Abp-aktien.

“Fon­den har i 2017 på­be­gyndt en grad­vis spred­ning af in­ve­ste­rin­ger­ne for at mind­ske kon­cen­tra­tions­ri­si­ko­en på fon­dens stør­ste in­ve­ste­ring i Nor­dea Bank Abp. Der er så­le­des i pe­ri­o­den 2017 til ul­ti­mo 2019 in­ve­ste­ret (in­klu­si­ve bin­den­de in­ve­ste­rings­tilsagn) me­re end 1,1 mia. kr. i for­skel­li­ge in­ve­ste­rings­ak­ti­ver ud over Nor­dea Bank Abp,” skri­ver fon­den i sit årsregnskab.

Fon­dens in­ve­ste­rin­ger uden om Nor­dea Abp-ak­tien om­fat­ter blandt an­det 300 mio. kr. i to in­ter­na­tio­na­le in­fra­struk­tur­fon­de for­val­tet af Co­pen­ha­gen In­fra­struc­tu­re Part­ners (CIP), 150 mio. kr. i en dansk ejen­doms­fond, 75 mio. kr. i en dansk ka­pi­tal­fond, der op­kø­ber min­dre dan­ske virk­som­he­der, og ca. 700 mio. kr. i in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger med glo­ba­le børsno­te­re­de ak­tier og statsob­liga­tio­ner ud­stedt af ud­vik­ling­s­lan­de (EMD).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer