Nordea-fonden var oppe at stå på bremsen i 2020

Uddelingsrammen på 400 mio. kr. blev på grund af bankernes udbyttestop beskåret kraftigt i 2020 i Nordea-fonden. Den største besparelse blev fundet ved at udskyde støtten til en lang række projekter, der ikke behøvede at blive sat i gang med det samme. 2021 bliver et skridt på vej tilbage mod normale tider, men først fra næste år forventer direktør Henrik Lehmann Andersen, at uddelingerne igen kommer op på omkring 500 mio. kr.

Nor­dea-fon­den blev i 2020 ramt af ud­byt­te­stop­pet i den fi­nan­si­el­le sek­tor og måt­te skæ­re i ud­de­lings­ram­men. Men på grund af tid­li­ge­re op­spa­ring kun­ne fon­den al­li­ge­vel ud­de­le 268 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på de for­skel­li­ge ind­sats­om­rå­der (Il­lu­stra­tion: Nordea-fonden).

Det er sær­de­les be­ha­ge­ligt at væ­re i en øko­no­misk si­tu­a­tion, hvor man kan væ­re rund­hån­det, skrue sit for­brug op og kø­be stør­re, dy­re­re og bed­re. Til gen­gæld vil de fle­ste nok ger­ne skri­ve un­der på, at det er langt svæ­re­re at gå den mod­sat­te vej – bå­de i pri­vats­fæ­ren og når der dis­po­ne­res i job­mæs­sig sammenhæng.

For den er­hvervs­dri­ven­de fond Nor­dea-fon­den blev 2020 i dén grad et år, hvor fle­re år med stort øko­no­misk rå­de­rum fra den ene dag til den an­den blev af­løst af et kraf­tigt be­skå­ret bud­get. På grund af ban­ker­nes ud­byt­te­stop, ud­løst af cor­o­na-pan­de­mi­en, måt­te en ræk­ke spa­re­kas­se­fon­de vin­ke far­vel til mil­li­onbe­løb, som skul­le væ­re brugt til ud­de­lin­ger, og Nor­dea-fon­den blev med fi­re fem­te­dele af sin for­mue in­ve­ste­ret i Nor­dea Bank hår­dest ramt af alle.

Den ude­blev­ne ud­be­ta­ling af ud­byt­te be­tød, at den op­rin­de­li­ge ud­de­lings­ram­me på 400 mil­li­o­ner kro­ner i for­å­ret 2020 blev bar­be­ret ned til 284 mil­li­o­ner kro­ner mil­li­o­ner kroner.
Og fon­dens års­rap­port for 2020, som net­op er ud­kom­met, vi­ser, at Nor­dea-fon­den end­te med at ud­de­le 268 mil­li­o­ner kro­ner – sva­ren­de til to tred­je­de­le af den ram­me, som fon­den ved årets start hav­de for­ven­tet at kun­ne dis­po­ne­re over.

Plud­se­lig for­svandt vo­res indtægtsgrundlag

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

”Vi kom ud i en ud­for­dren­de si­tu­a­tion, som vi al­drig, hel­ler ik­ke un­der fi­nanskri­sen, hav­de prø­vet før – hver­ken i Nor­dea-fon­den el­ler i Nor­dea Bank-fon­den. Plud­se­lig for­svandt vo­res ind­tægts­grund­lag. Så vi blev nødt til at brem­se op – ja, fak­tisk var vi helt op­pe at stå på brem­sen,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, når han i et in­ter­view med Fun­dats kig­ger til­ba­ge på de plud­se­ligt svæk­ke­de ud­de­lings­mus­k­ler i 2020.

Ikke alt eller intet

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen un­der­stre­ger, at fon­den gen­nem åre­ne har haft en me­to­dik om at læg­ge pen­ge til si­de i til­fæl­de af, at der kun­ne kom­me ti­der med svig­ten­de el­ler fal­den­de indtægter.

”Det be­tød, at vi trods ud­byt­te­stop­pet ik­ke stod i en si­tu­a­tion i for­å­ret 2020, hvor det var alt el­ler in­tet. Men re­elt vid­ste vi ik­ke, hvor vi vil­le stå et halvt el­ler et helt år se­ne­re i for­hold til ver­den­s­ø­ko­no­mi­en og der­med i for­hold til vo­res in­ve­ste­ring i Nor­dea, så vi kun­ne ik­ke vi­de os sik­re på, om vi in­den for en over­sku­e­lig tids­ho­ri­sont vil­le få ud­byt­te igen. Selv­om vi hav­de hen­sat mid­ler til se­ne­re ud­de­lin­ger, valg­te vi der­for at væ­re ret for­sig­ti­ge, om end jeg da sy­nes, at et ud­de­lings­om­fang på 268 mil­li­o­ner kro­ner sta­dig er ret pænt,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Det var sta­dig­væk en stor be­slut­ning for os at træf­fe, for­di vi ple­jer at gi­ve pen­ge til stu­di­e­op­hold til mel­lem 1.000 og 1.500 studerende

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

De før­ste be­spa­rel­ser, fon­den fo­re­tog i 2020, var cor­o­na-re­la­te­re­de, om end de ik­ke var ud­løst af ud­byt­te­stop­pet. Fon­den be­slut­te­de så­le­des at sæt­te al­le be­hand­lin­ger af nye an­søg­nin­ger fra un­ge om stu­di­e­le­ga­ter til ud­lands­op­hold i bero.

”Det var ik­ke sto­re be­løb, der var ta­le om, men det var sta­dig­væk en stor be­slut­ning for os at træf­fe, for­di vi ple­jer at gi­ve pen­ge til stu­di­e­op­hold til mel­lem 1.000 og 1.500 stu­de­ren­de,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Mange projekter med indbygget tålmodighed

Fon­den valg­te at hol­de fast i den af­sat­te ram­me på 30 mil­li­o­ner kro­ner til små, lo­ka­le ud­de­lin­ger – den så­kald­te lo­kal­pul­je – ud fra en tan­ke­gang om, at der un­der en pan­de­mi me­re end no­gen­sin­de før var brug for de næ­re fæl­les­ska­ber. Det re­sul­te­re­de i 30,8 mil­li­o­ner kro­ner til i alt 1.400 støt­te­mod­ta­ge­re i 97 kommuner.

Til gen­gæld blev der på det lands­dæk­ken­de ud­de­lings­om­rå­de ta­get fat på en grun­dig pro­ces med at fin­de ud af, hvil­ke an­sø­ge­re og pro­jek­ter der kun­ne ud­sky­de sin start til se­ne­re end 2020.

”Vi brug­te me­get ener­gi på at væ­re i di­a­log med al­le vo­res 350-400 igang­væ­ren­de, støt­te­de pro­jek­ter for at få en sta­tus i for­hold til de­res tids­pla­ner. Det hand­le­de om at få over­blik over, hvil­ke pro­jek­ter det var af­gø­ren­de at sæt­te i gang i 2020, og hvil­ke der kun­ne ven­te. Nog­le pro­jek­ter kun­ne ik­ke ven­te, og nog­le hav­de brug for en til­lægs­be­vil­ling – dem for­del­te vi i alt knap 12 mil­li­o­ner kro­ner på. Hel­dig­vis vi­ste det sig, at rig­tig man­ge pro­jek­ter var ind­ret­tet med en ind­byg­get tå­l­mo­dig­hed, og hvor det der­for ik­ke be­tød no­get, om de skul­le ven­te et halvt el­ler et helt år med at bli­ve sat i gang. Så en stor del af de di­a­lo­ger, vi hav­de med dyg­ti­ge men­ne­sker rundt om­kring i Pro­jek­t­dan­mark, end­te alt­så med, at vi af­tal­te at skub­be pro­jek­tet for­an os i den pe­ri­o­de, hvor vi var nødt til at stå på brem­sen,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ingen nedprioritering af sundhedsområdet

Års­rap­por­ten fra Nor­dea-fon­den vi­ser, at det ho­ved­om­rå­de, som bå­de i pro­cent og i kro­ner og øre blev be­skå­ret mest i 2020 sam­men­holdt med 2019, var sund­hed. Mens fon­den i 2019 til­go­deså sund­heds­om­rå­det med 92,5 mil­li­o­ner kro­ner, faldt be­vil­lin­ger­ne til sund­hed i 2020 til 37,9 mil­li­o­ner kroner.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen un­der­stre­ger dog, at der på in­gen må­de har væ­ret ta­le om en ned­pri­o­ri­te­ring af sund­heds­om­rå­det i fon­dens gen­nem­gang af, hvil­ke pro­jek­ter hvis start kun­ne udskydes.

”Grund­læg­gen­de har vi in­gen am­bi­tion om at skul­le ud­de­le det sam­me hvert år til de fi­re over­ord­ne­de støt­te­o­m­rå­der sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur. Vi er ef­ter­spørgsels­drev­ne, så det af­hæn­ger fuld­stæn­dig af den ef­ter­spørgsel, vi op­le­ver. Så det er vig­tigt at slå fast, at det ik­ke var en del af vo­res me­to­de i 2020 at væ­re om­rå­de­spe­ci­fik­ke i for­hold til, hvil­ke pro­jek­ter der blev ud­skudt, og vi har be­stemt ik­ke fo­re­ta­get en be­vidst ned­pri­o­ri­te­ring af de sund­heds­o­ri­en­te­re­de pro­jek­ter,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

I den for­bin­del­se er det der­u­d­over iføl­ge fonds­di­rek­tø­ren vig­tigt at hu­ske, at man­ge ind­sat­ser og pro­jek­ter om­hand­ler fle­re af hovedområderne.

”Of­te hæn­ger tin­ge­ne jo sam­men på kryds og tværs, for ek­sem­pel hæn­ger den men­tale og fy­si­ske sund­hed tæt sam­men. Kul­tur har og­så en sund­heds­mæs­sig di­men­sion, og i et af vo­res fo­ku­s­om­rå­der, ’Fle­re børn der blom­strer’, er der og­så sund­heds­pro­jek­ter ret­tet mod bør­ne­ne i al­de­ren nul til seks år. Så for os var pro­jekt­gen­nem­gan­gen ude­luk­ken­de et spørgs­mål om, hvil­ke pro­jek­ter der var mod­ne til at bli­ve igang­s­at, og hvil­ke der kun­ne ven­te,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Styrket fokus på lokalsamfund

Det frem­går af års­rap­por­ten, at Nor­dea-fon­den i 2021 for­ven­ter at ud­de­le 380 mil­li­o­ner kro­ner. Der er så­le­des sta­dig et styk­ke vej op til den hal­ve mil­li­ard kro­ner, som fon­den ger­ne vil til­ba­ge til at ud­de­le pr. år.

”Vi for­ven­ter et no­get me­re nor­malt 2021 og der­næst et helt nor­malt 2022, hvor vi kom­mer til­ba­ge på spo­ret fra 2018 og 2019. Her i 1. kvar­tal i år har vi få­et den før­ste, min­dre del af ban­kens ud­byt­te fra 2019 ud­be­talt – alt­så nog­le af de pen­ge, vi egent­lig skul­le ha­ve haft i 2020 – og re­sten af ud­byt­tet fra 2019 får vi ud­be­talt i 4. kvar­tal. I det lys har vi valgt at skrue ud­de­lings­ram­men for 2021 op på 380 mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ind­holds­mæs­sigt vil Nor­dea-fon­den i år øge fo­kus på ud­de­lin­ger un­der de to tvær­gå­en­de fo­ku­s­om­rå­der ’Fle­re ud i det fri’ og ’Fle­re børn der blomstrer’.

Vi vil i sta­dig hø­je­re grad ret­te blik­ket mod lo­kal­sam­fun­de­ne, land­di­strik­ter­ne og de min­dre fællesskaber

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Der­u­d­over vil fon­den i end­nu hø­je­re grad end tid­li­ge­re ud­de­le pen­ge til lo­ka­le for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner i he­le lan­det, skri­ver fon­den i årsrapporten.

”Vi vil i sta­dig hø­je­re grad ret­te blik­ket mod lo­kal­sam­fun­de­ne, land­di­strik­ter­ne og de min­dre fæl­les­ska­ber for der­med at væ­re med til at ska­be dy­na­mik i de stær­ke re­la­tio­ner, der er i de lo­ka­le fæl­les­ska­ber, og som ska­ber go­de liv for den en­kel­te i hver­da­gen. Fæl­les­skabs­di­men­sio­nen er ble­vet ty­de­li­ge­re i vo­res må­de at age­re på og vo­res må­de at ud­væl­ge de pro­jek­ter, vi støt­ter. Det sker i for­læn­gel­se af vo­res te­ma fra 2020 kal­det ’Her bor vi’, hvor vi støt­te­de 139 fæl­les­skab­s­o­ri­en­te­re­de pro­jek­ter og kom rundt til en tien­de­del af Dan­marks min­dre by­sam­fund. Den dy­na­mik, der er i den ty­pe pro­jek­ter, mat­cher rig­tig godt vo­res dna fra spa­re­kas­ser­ne i sin tid. Vi er me­get op­ta­ge­de af, at støt­te­mid­ler­ne skal til­ba­ge til lo­kal­be­folk­nin­ger­ne, og det fo­kus bli­ver ab­so­lut ik­ke min­dre i 2021,” fast­slår Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Det er sam­ti­dig Nor­dea-fon­dens kla­re for­vent­ning, at ud­de­lin­ger til stu­di­e­le­ga­ter vil bli­ve gen­op­ta­get i 2021.

Nor­dea-fon­den har, si­den fon­den blev etab­le­ret i 1989 af Spa­re­kas­sen SDS, ud­delt cir­ka seks mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de formål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer