Nordea-fonden var oppe at stå på bremsen i 2020

Ud­de­lings­ram­men på 400 mio. kr. blev på grund af ban­ker­nes ud­byt­te­stop be­skå­ret kraf­tigt i 2020 i Nor­dea-fon­den. Den stør­ste be­spa­rel­se blev fun­det ved at ud­sky­de støt­ten til en lang ræk­ke pro­jek­ter, der ik­ke be­hø­ve­de at bli­ve sat i gang med det sam­me. 2021 bli­ver et skridt på vej til­ba­ge mod nor­ma­le ti­der, men først fra næ­ste år for­ven­ter di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, at ud­de­lin­ger­ne igen kom­mer op på om­kring 500 mio. kr. 

Nor­­dea-fon­­den blev i 2020 ramt af ud­byt­te­stop­pet i den fi­nan­si­el­le sek­tor og måt­te skæ­re i ud­de­lings­ram­men. Men på grund af tid­li­ge­re op­spa­ring kun­ne fon­den al­li­ge­vel ud­de­le 268 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på de for­skel­li­ge ind­sats­om­rå­der (Il­lu­stra­tion: Nordea-fonden).

Det er sær­de­les be­ha­ge­ligt at væ­re i en øko­no­misk si­tu­a­tion, hvor man kan væ­re rund­hån­det, skrue sit for­brug op og kø­be stør­re, dy­re­re og bed­re. Til gen­gæld vil de fle­ste nok ger­ne skri­ve un­der på, at det er langt svæ­re­re at gå den mod­sat­te vej – bå­de i pri­vats­fæ­ren og når der dis­po­ne­res i job­mæs­sig sammenhæng.

For den er­hvervs­dri­ven­de fond Nor­­dea-fon­­den blev 2020 i dén grad et år, hvor fle­re år med stort øko­no­misk rå­de­rum fra den ene dag til den an­den blev af­løst af et kraf­tigt be­skå­ret bud­get. På grund af ban­ker­nes ud­byt­te­stop, ud­løst af cor­o­­na-pan­­de­­mi­en, måt­te en ræk­ke spa­re­kas­se­fon­de vin­ke far­vel til mil­li­onbe­løb, som skul­le væ­re brugt til ud­de­lin­ger, og Nor­­dea-fon­­den blev med fi­re fem­te­dele af sin for­mue in­ve­ste­ret i Nor­dea Bank hår­dest ramt af alle.

Den ude­blev­ne ud­be­ta­ling af ud­byt­te be­tød, at den op­rin­de­li­ge ud­de­lings­ram­me på 400 mil­li­o­ner kro­ner i for­å­ret 2020 blev bar­be­ret ned til 284 mil­li­o­ner kro­ner mil­li­o­ner kroner.
Og fon­dens års­rap­port for 2020, som net­op er ud­kom­met, vi­ser, at Nor­­dea-fon­­den end­te med at ud­de­le 268 mil­li­o­ner kro­ner – sva­ren­de til to tred­je­de­le af den ram­me, som fon­den ved årets start hav­de for­ven­tet at kun­ne dis­po­ne­re over.

Plud­se­lig for­svandt vo­res indtægtsgrundlag

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

”Vi kom ud i en ud­for­dren­de si­tu­a­tion, som vi al­drig, hel­ler ik­ke un­der fi­nanskri­sen, hav­de prø­vet før – hver­ken i Nor­­dea-fon­­den el­ler i Nor­dea Bank-fon­­den. Plud­se­lig for­svandt vo­res ind­tægts­grund­lag. Så vi blev nødt til at brem­se op – ja, fak­tisk var vi helt op­pe at stå på brem­sen,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, når han i et in­ter­view med Fun­dats kig­ger til­ba­ge på de plud­se­ligt svæk­ke­de ud­de­lings­mus­k­ler i 2020.

Ikke alt eller intet

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen un­der­stre­ger, at fon­den gen­nem åre­ne har haft en me­to­dik om at læg­ge pen­ge til si­de i til­fæl­de af, at der kun­ne kom­me ti­der med svig­ten­de el­ler fal­den­de indtægter.

”Det be­tød, at vi trods ud­byt­te­stop­pet ik­ke stod i en si­tu­a­tion i for­å­ret 2020, hvor det var alt el­ler in­tet. Men re­elt vid­ste vi ik­ke, hvor vi vil­le stå et halvt el­ler et helt år se­ne­re i for­hold til ver­den­s­ø­ko­no­mi­en og der­med i for­hold til vo­res in­ve­ste­ring i Nor­dea, så vi kun­ne ik­ke vi­de os sik­re på, om vi in­den for en over­sku­e­lig tids­ho­ri­sont vil­le få ud­byt­te igen. Selv­om vi hav­de hen­sat mid­ler til se­ne­re ud­de­lin­ger, valg­te vi der­for at væ­re ret for­sig­ti­ge, om end jeg da sy­nes, at et ud­de­lings­om­fang på 268 mil­li­o­ner kro­ner sta­dig er ret pænt,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Det var sta­dig­væk en stor be­slut­ning for os at træf­fe, for­di vi ple­jer at gi­ve pen­ge til stu­di­e­op­hold til mel­lem 1.000 og 1.500 studerende

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

De før­ste be­spa­rel­ser, fon­den fo­re­tog i 2020, var cor­o­­na-re­la­te­re­­de, om end de ik­ke var ud­løst af ud­byt­te­stop­pet. Fon­den be­slut­te­de så­le­des at sæt­te al­le be­hand­lin­ger af nye an­søg­nin­ger fra un­ge om stu­di­e­le­ga­ter til ud­lands­op­hold i bero.

”Det var ik­ke sto­re be­løb, der var ta­le om, men det var sta­dig­væk en stor be­slut­ning for os at træf­fe, for­di vi ple­jer at gi­ve pen­ge til stu­di­e­op­hold til mel­lem 1.000 og 1.500 stu­de­ren­de,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Mange projekter med indbygget tålmodighed

Fon­den valg­te at hol­de fast i den af­sat­te ram­me på 30 mil­li­o­ner kro­ner til små, lo­ka­le ud­de­lin­ger – den så­kald­te lo­kal­pul­je – ud fra en tan­ke­gang om, at der un­der en pan­de­mi me­re end no­gen­sin­de før var brug for de næ­re fæl­les­ska­ber. Det re­sul­te­re­de i 30,8 mil­li­o­ner kro­ner til i alt 1.400 støt­te­mod­ta­ge­re i 97 kommuner.

Til gen­gæld blev der på det lands­dæk­ken­de ud­de­lings­om­rå­de ta­get fat på en grun­dig pro­ces med at fin­de ud af, hvil­ke an­sø­ge­re og pro­jek­ter der kun­ne ud­sky­de sin start til se­ne­re end 2020.

”Vi brug­te me­get ener­gi på at væ­re i di­a­log med al­le vo­res 350-400 igang­væ­ren­de, støt­te­de pro­jek­ter for at få en sta­tus i for­hold til de­res tids­pla­ner. Det hand­le­de om at få over­blik over, hvil­ke pro­jek­ter det var af­gø­ren­de at sæt­te i gang i 2020, og hvil­ke der kun­ne ven­te. Nog­le pro­jek­ter kun­ne ik­ke ven­te, og nog­le hav­de brug for en til­lægs­be­vil­ling – dem for­del­te vi i alt knap 12 mil­li­o­ner kro­ner på. Hel­dig­vis vi­ste det sig, at rig­tig man­ge pro­jek­ter var ind­ret­tet med en ind­byg­get tå­l­mo­dig­hed, og hvor det der­for ik­ke be­tød no­get, om de skul­le ven­te et halvt el­ler et helt år med at bli­ve sat i gang. Så en stor del af de di­a­lo­ger, vi hav­de med dyg­ti­ge men­ne­sker rundt om­kring i Pro­jek­t­dan­mark, end­te alt­så med, at vi af­tal­te at skub­be pro­jek­tet for­an os i den pe­ri­o­de, hvor vi var nødt til at stå på brem­sen,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ingen nedprioritering af sundhedsområdet

Års­rap­por­ten fra Nor­­dea-fon­­den vi­ser, at det ho­ved­om­rå­de, som bå­de i pro­cent og i kro­ner og øre blev be­skå­ret mest i 2020 sam­men­holdt med 2019, var sund­hed. Mens fon­den i 2019 til­go­deså sund­heds­om­rå­det med 92,5 mil­li­o­ner kro­ner, faldt be­vil­lin­ger­ne til sund­hed i 2020 til 37,9 mil­li­o­ner kroner.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen un­der­stre­ger dog, at der på in­gen må­de har væ­ret ta­le om en ned­pri­o­ri­te­ring af sund­heds­om­rå­det i fon­dens gen­nem­gang af, hvil­ke pro­jek­ter hvis start kun­ne udskydes.

”Grund­læg­gen­de har vi in­gen am­bi­tion om at skul­le ud­de­le det sam­me hvert år til de fi­re over­ord­ne­de støt­te­o­m­rå­der sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur. Vi er ef­ter­spørgsels­drev­ne, så det af­hæn­ger fuld­stæn­dig af den ef­ter­spørgsel, vi op­le­ver. Så det er vig­tigt at slå fast, at det ik­ke var en del af vo­res me­to­de i 2020 at væ­re om­rå­de­spe­ci­fik­ke i for­hold til, hvil­ke pro­jek­ter der blev ud­skudt, og vi har be­stemt ik­ke fo­re­ta­get en be­vidst ned­pri­o­ri­te­ring af de sund­heds­o­ri­en­te­re­de pro­jek­ter,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

I den for­bin­del­se er det der­u­d­over iføl­ge fonds­di­rek­tø­ren vig­tigt at hu­ske, at man­ge ind­sat­ser og pro­jek­ter om­hand­ler fle­re af hovedområderne.

”Of­te hæn­ger tin­ge­ne jo sam­men på kryds og tværs, for ek­sem­pel hæn­ger den men­tale og fy­si­ske sund­hed tæt sam­men. Kul­tur har og­så en sund­heds­mæs­sig di­men­sion, og i et af vo­res fo­ku­s­om­rå­der, ’Fle­re børn der blom­strer’, er der og­så sund­heds­pro­jek­ter ret­tet mod bør­ne­ne i al­de­ren nul til seks år. Så for os var pro­jekt­gen­nem­gan­gen ude­luk­ken­de et spørgs­mål om, hvil­ke pro­jek­ter der var mod­ne til at bli­ve igang­s­at, og hvil­ke der kun­ne ven­te,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Styrket fokus på lokalsamfund

Det frem­går af års­rap­por­ten, at Nor­­dea-fon­­den i 2021 for­ven­ter at ud­de­le 380 mil­li­o­ner kro­ner. Der er så­le­des sta­dig et styk­ke vej op til den hal­ve mil­li­ard kro­ner, som fon­den ger­ne vil til­ba­ge til at ud­de­le pr. år.

”Vi for­ven­ter et no­get me­re nor­malt 2021 og der­næst et helt nor­malt 2022, hvor vi kom­mer til­ba­ge på spo­ret fra 2018 og 2019. Her i 1. kvar­tal i år har vi få­et den før­ste, min­dre del af ban­kens ud­byt­te fra 2019 ud­be­talt – alt­så nog­le af de pen­ge, vi egent­lig skul­le ha­ve haft i 2020 – og re­sten af ud­byt­tet fra 2019 får vi ud­be­talt i 4. kvar­tal. I det lys har vi valgt at skrue ud­de­lings­ram­men for 2021 op på 380 mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ind­holds­mæs­sigt vil Nor­­dea-fon­­den i år øge fo­kus på ud­de­lin­ger un­der de to tvær­gå­en­de fo­ku­s­om­rå­der ’Fle­re ud i det fri’ og ’Fle­re børn der blomstrer’.

Vi vil i sta­dig hø­je­re grad ret­te blik­ket mod lo­kal­sam­fun­de­ne, land­di­strik­ter­ne og de min­dre fællesskaber

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Der­u­d­over vil fon­den i end­nu hø­je­re grad end tid­li­ge­re ud­de­le pen­ge til lo­ka­le for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner i he­le lan­det, skri­ver fon­den i årsrapporten.

”Vi vil i sta­dig hø­je­re grad ret­te blik­ket mod lo­kal­sam­fun­de­ne, land­di­strik­ter­ne og de min­dre fæl­les­ska­ber for der­med at væ­re med til at ska­be dy­na­mik i de stær­ke re­la­tio­ner, der er i de lo­ka­le fæl­les­ska­ber, og som ska­ber go­de liv for den en­kel­te i hver­da­gen. Fæl­les­skabs­di­men­sio­nen er ble­vet ty­de­li­ge­re i vo­res må­de at age­re på og vo­res må­de at ud­væl­ge de pro­jek­ter, vi støt­ter. Det sker i for­læn­gel­se af vo­res te­ma fra 2020 kal­det ’Her bor vi’, hvor vi støt­te­de 139 fæl­les­skab­s­o­ri­en­te­re­de pro­jek­ter og kom rundt til en tien­de­del af Dan­marks min­dre by­sam­fund. Den dy­na­mik, der er i den ty­pe pro­jek­ter, mat­cher rig­tig godt vo­res dna fra spa­re­kas­ser­ne i sin tid. Vi er me­get op­ta­ge­de af, at støt­te­mid­ler­ne skal til­ba­ge til lo­kal­be­folk­nin­ger­ne, og det fo­kus bli­ver ab­so­lut ik­ke min­dre i 2021,” fast­slår Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Det er sam­ti­dig Nor­­dea-fon­­dens kla­re for­vent­ning, at ud­de­lin­ger til stu­di­e­le­ga­ter vil bli­ve gen­op­ta­get i 2021.

Nor­­dea-fon­­den har, si­den fon­den blev etab­le­ret i 1989 af Spa­re­kas­sen SDS, ud­delt cir­ka seks mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de formål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: