Publicister kaster flere donationer af sig

På få år er de almennyttige uddelinger fra landets største bladfonde steget markant. Sidste år uddelte dagbladsejerne godt 24 mio. kr. til støtte for den fri presse og uddannelsesformål. Fonden bag Fyens Stiftstidende står for størstedelen af fremgangen, som dog er resultatet af en konflikt med stifterens familie.

Selv­om dag­bla­de­ne er pres­se­de af fal­den­de op­lagstal, så er der godt styr på øko­no­mi­en hos de fon­de, som ejer dag­bla­de­ne. Avis­me­di­er­ne sen­der nem­lig hvert år pæ­ne ud­byt­ter op i blad­fon­de­ne og bi­dra­ger der­med til sta­bi­le over­skud, som fon­de­ne ka­na­li­se­rer ud i al­men­nyt­ti­ge do­na­tio­ner. Så­le­des ud­del­te seks blad­fon­de 24,7 mio. kr. sid­ste år. Der­med er blad­fon­de­nes støt­te til den frie pres­se, ud­dan­nel­se og an­dre sam­funds­mæs­si­ge for­mål fi­redoblet på fem år, vi­ser Dan­marks Fon­des ana­ly­se af øko­no­mi­en i syv af lan­dets stør­ste blad­fon­de. Kun Kri­ste­ligt Dag­blads Fond har ik­ke fo­re­ta­get ud­de­lin­ger i perioden.

Ejerskab

Ejer­skab
Born­holms Ti­den­des Fond70 pct. af Born­holms Ti­den­de A/S
Den Fyn­s­ke Bladfond100 pct. af Fyns Stift­s­ti­den­de A/S
Po­li­ti­ken-Fon­den88,3 pct. af A/S Po­li­ti­ken Holding
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond100 pct. af Aal­borg Stift­s­ti­den­de A/S
50 pct. af Vend­sy­s­sel Ti­den­de A/S og
93 pct. af Nord­jy­ske Medier
Jyl­lands-Po­stens Fond100 pct. Jyl­lands-Po­sten Hol­ding A/S
Aar­hus Stift­s­ti­den­des Fond [no­te 1]ejer ik­ke læn­ge­re Aar­hus Stiftidende
Kri­ste­ligt Dag­blads Fondejer 37 pct. af A/S Kri­ste­ligt Dagblad
No­te 1: Aar­hus Stift­s­ti­den­des Fond er ikke-erhvervsdrivende.

 

De syv blad­fon­de har si­den 2010 sam­let set få­et ud­byt­ter i stør­rel­ses­or­de­nen 25-30 mio. kr. om året fra de­res dat­ter­sel­ska­ber, som blandt an­dre dri­ver Vend­sy­s­sels Ti­den­de, Mor­sø Fol­ke­blad, Aal­borg Stift­s­ti­den­de, Born­holms Ti­den­de, Jyl­lands-Po­sten, Po­li­ti­ken, Fyns Stift­s­ti­den­de og Kri­ste­ligt Dagblad.

Ud­byt­tet fra avi­ser­nes ak­tie­sel­ska­ber be­ty­der, at det de se­ne­ste fem år er lyk­ke­des blad­fon­de­ne at op­ret­hol­de pæ­ne over­skud på bund­linjer­ne før ud­de­lin­ger. På trods af re­la­tivt sto­re ud­s­ving de en­kel­te fon­de imel­lem lig­ger de syv blad­fon­des sam­le­de over­skud sta­bilt på mel­lem 27 og 33 mio. kr. i al­le åre­ne. Und­ta­gel­sen er Born­holms Ti­den­des Fond, som kæm­per med at få ba­lan­ce i øko­no­mi­en, for­di Born­holms Ti­den­de har svært ved at tje­ne pen­ge til sin ejer. Det fik i 2011 be­sty­rel­sen i fon­den til at fra­sæl­ge en ak­tiepost på 25 pro­cent til Ber­ling­s­ke Me­dia. Bort­set fra det år er det ik­ke lyk­ke­des Born­hol­mer­fon­den at få sor­te tal på bund­linj­en. Al­li­ge­vel har fon­den hvert år ud­delt om­kring 100.000 kr. til kul­tu­rel­le el­ler pres­se­mæs­si­ge for­mål på Bornholm.

Publicistiske formål

Der er re­la­tivt stor for­skel på, hvor me­get de en­kel­te fon­de af­sæt­ter til at op­fyl­de de al­men­nyt­ti­ge de­le af fun­dat­ser­nes for­mål. I bun­den lig­ger Kri­ste­ligt Dag­blads Fond, som si­den 2010 ik­ke har ud­delt pen­ge til op­fyl­del­se af sit al­men­nyt­ti­ge for­mål, som dog og­så er gan­ske snæ­vert formuleret:

"Fon­dens for­mål er en­de­lig at yde øko­no­misk støt­te i form af ud­de­ling af le­ga­ter til per­so­ner, som ef­ter be­sty­rel­sens nær­me­re be­stem­mel­se og su­veræ­ne skøn er van­ske­ligt stil­le­de som føl­ge af al­der og syg­dom el­ler til­sva­ren­de ufor­skyld­te om­stæn­dig­he­der. Fon­dens be­sty­rel­se skal her­ved for­trins­vis imø­de­kom­me be­ret­ti­ge­de per­so­ner, der er, el­ler har væ­ret an­sat i Ak­tie­sel­ska­bet Kri­ste­ligt Dag­blad i en sam­let pe­ri­o­de på mindst 5 år", frem­går det af fon­dens vedtægter.

Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond er den stør­ste af de syv fon­de, når man ser på så­vel stør­rel­sen af ak­ti­ver­ne som an­tal­let af dat­ter­sel­ska­ber. Fon­den sid­der i top­pen af en kon­cern­struk­tur, som ud over et ka­pi­tal­for­valt­nings­sel­skab be­står af Aal­borg Stift­s­ti­den­de A/S, der ejer en ræk­ke for­skel­li­ge me­di­er – bå­de spe­ci­al­me­di­er, ma­ga­si­ner, dag­bla­de samt elek­tro­ni­ske me­di­er i re­gi af Nord­jy­ske Medier.

Fon­dens ud­de­lings­ni­veau har ind til sid­ste år lig­get på mel­lem 100.000 og 300.000 kr., som er gå­et til NORDJYSKE Idræts­pris, NORDJYSKE Kul­tur­pris samt til rej­se­le­ga­ter til stu­de­ren­de ved Aal­borg Uni­ver­si­tet. Sid­ste år be­slut­te­de fon­dens be­sty­rel­se at hen­sæt­te godt 4 mio. kr. til di­gi­ta­li­se­ring af avis­ar­ki­ver­ne for dag­bla­de­ne i fon­dens koncern.

"Der op­stod den mu­lig­hed, at man kun­ne etab­le­re et hi­sto­risk ar­kiv for samt­li­ge avi­ser, der er trykt si­den 1867. Det er et kæm­pe di­gi­ta­li­se­rings­ar­bej­de, som bli­ver et stort ak­tiv for nord­jy­ske bor­ge­re, men som og­så vil bli­ve an­vendt forsk­nings­mæs­sigt", si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond, Jør­gen Kjær Jacobsen.

Han for­ven­ter, at fon­dens ud­de­lings­ni­veau frem­over vil lig­ge på mel­lem 400.000 kr. og 500.000 kr. om året, som pri­mært går til at un­der­støt­te pu­bli­ci­sti­ske mål og se­kun­dært til ud­dan­nel­ses­for­mål i Nordjylland.

"Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond er først og frem­mest stif­tet med hen­blik på at sik­re den pu­bli­ci­sti­ske virk­som­hed. Der­for har vi re­du­ce­ret mæng­den af dat­ter­sel­ska­ber i kon­cer­nen for at fo­ku­se­re på ker­ne­virk­som­he­den og der­ved sik­re, at Nord­jy­ske Me­di­er har de bedst mu­li­ge vil­kår for at ud­vik­le sig", si­ger Jør­gen Kjær Jacobsen.

Fynsk bladfond skal uddele mere

En be­ty­de­lig del af frem­gan­gen i pu­bli­cist­fon­de­nes do­na­tio­ner skyl­des Den Fyn­s­ke Blad­fond, som i 2011 be­gynd­te at ud­de­le knap ni mio. kr. år­ligt. Si­den 2011 har fon­den ta­get 11 mio. kr. om året op i ud­byt­te fra Fy­ens Stift­s­ti­den­des A/S. Og det har gi­vet an­led­ning til langt me­re ak­tiv do­na­tions­stra­te­gi til op­fyl­del­se af fon­dens al­men­nyt­ti­ge for­mål om at støt­te den frie pres­se, for­trins­vis i for­bin­del­se med Fy­ens Stift­s­ti­den­de. Men iføl­ge fon­dens for­mand vil ud­de­lings­ni­veau­et ik­ke fort­sæt­te på sam­me ni­veau fremover:

"Det er helt usæd­van­ligt, at vi har 11 mio. kr. i ud­byt­te om året i fi­re år. Det får vi ik­ke frem­over. Fra 1971 til 2010 har Den Fyn­s­ke Blad­fond kun ud­delt gan­ske lidt, for­di man har ta­get me­get få pen­ge op fra over­skud­det i Fy­ens Stift­s­ti­den­de", si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Den Fyn­s­ke Blad­fond, Ta­ge Ko­ed Mad­sen, der er pro­fes­sor i øko­no­mi på Syd­dansk Universitet.

Bladfondenes donationer i vækst
(mio. kr.)

20142013201220112010
Born­holms Ti­den­des Fond0,10,10,10,10,1
Den Fyn­s­ke Bladfond8,88,98,78,80,3
Po­li­ti­ken-Fon­den4,93,45,74,53,2
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond5,10,30,20,10,1
Jyl­lands-Po­stens Fond3,12,52,12,12,9
Kri­ste­ligt Dag­blads Fond0,00,00,00,00,0
Aar­huus Stift­s­ti­den­des Fond2,72,0
24,717,216,815,66,6

Det øge­de ud­byt­te og do­na­tions­ni­veau skyl­des nem­lig en tvist med ef­ter­kom­mer­ne af fon­dens stif­ter, Lily Drey­er, for­kla­rer fon­dens formand:

"Der op­stod en kon­flikt mel­lem Drey­er-fa­mi­li­en og min for­gæn­ger på for­mand­spo­sten, for­di fa­mi­li­en men­te, at fon­den hav­de ta­get for få pen­ge op i he­le den pe­ri­o­de. Sa­gen kom for fondsmyn­dig­he­den, som gav fa­mi­li­en ret i, at vi hav­de ta­get for lidt op i ud­byt­te ", si­ger han.

Iføl­ge fon­dens fun­dats er ef­ter­kom­me­re i Drey­er­fa­mi­li­en be­ret­ti­get til at få ud­be­talt cir­ka ty­ve pro­cent af ud­byt­tet fra Fy­ens Stift­s­ti­den­de, som var i fa­mi­li­ens be­sid­del­se ind­til Lily Drey­er i 1970 over­drog ak­tier­ne til fonden.

"Så for at kom­pen­se­re for for­ti­den har vi i en fem-årig pe­ri­o­de ta­get ek­stra me­get ud­byt­te op i fon­den, og der­for er det helt usæd­van­ligt, at vi har så man­ge pen­ge li­ge nu", for­tæl­ler Ta­ge Ko­ed Madsen.

De man­ge ek­stra mid­ler har be­ty­det, at fon­den har haft mu­lig­hed for skrue op for støt­ten til de tre al­men­nyt­ti­ge for­mål: den frie pres­se (sær­ligt i til­knyt­ning til Fy­ens Stift­s­ti­den­de), un­ge in­den for pres­sen samt go­de ar­bejds­vil­kår for me­d­ar­bej­der­ne på avisen.

Fon­den har i fle­re år fi­nan­si­e­ret Fy­ens Stift­s­ti­den­des Fel­lows­hip på Cen­ter for Jour­na­li­stik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Der­u­d­over har fon­den be­talt ErhvervsPhD’ers forsk­nings­pro­jek­ter på avi­sen, og li­ge­som si­ne nord­jy­ske kol­le­ger er Den Fyn­s­ke Blad­fond gå­et ind et stør­re digitaliseringsarbejde:

"I sam­ar­bej­de med Stads­ar­ki­vet i Oden­se har vi støt­tet et di­gi­ta­li­se­rings­pro­jekt på et stort bil­le­d­ar­kiv her fra Stift­s­ti­den­de og an­dre avi­ser på Fyn. Stads­ar­ki­vet er rig­tig glad for det, for­di der er man­ge men­ne­sker der bru­ger det", si­ger Ta­ge Ko­ed Madsen.

Der­u­d­over har fon­den i pe­ri­o­den støt­tet an­dre pro­jek­ter til gavn for dag­bla­det, som el­lers ik­ke vil­le kun­ne gennemføres:

"Det fyn­s­ke fol­ke­mø­de, som Fy­ens Stift­s­ti­den­de la­ver hvert år, er et ek­sem­pel på en ak­ti­vi­tet, som man ik­ke kun­ne gen­nem­fø­re, hvis man skul­le kig­ge drifts­ø­ko­no­misk på det. Men det har en god pu­bli­ci­stisk ef­fekt i oplan­det, og der­for støt­ter fon­den det. Der står i vo­res fun­dats, at vi skal væ­re med til at sik­re en fri me­nings­ud­veks­ling i de­mo­kra­tiets ånd, og det er fol­ke­mø­det i høj grad med til", si­ger Ta­ge Ko­ed Madsen.

Oven på de fem års kom­pen­sa­tions­pe­ri­o­de må Den Fyn­s­ke Blad­fond frem­over ju­ste­re ud­de­lings­ni­veau­et, som dog bli­ver hø­je­re end førhen:

"Vo­res nor­ma­le le­je vil lig­ge på om­kring to mil­li­o­ner kro­ner til ud­de­lin­ger om året. Det var det ni­veau, vi ef­ter di­a­lo­gen med fondsmyn­dig­he­den fandt, vil­le væ­re et ri­me­ligt ni­veau frem­over", si­ger Ta­ge Ko­ed Mad­sen, som der­for reg­ner med at kun­ne op­ret­hol­de fle­re af de pres­se­re­la­te­re­de initiativer:

"Jeg hå­ber, at vi og­så frem­over kan la­ve en del af de ak­ti­vi­te­ter, vi har gjort over de se­ne­re år. Vi vil fort­sat gi­ve rej­se­le­ga­ter til jour­na­list­stu­de­ren­de, og jeg hå­ber og­så vi kan op­ret­hol­de Fy­ens Stift­s­ti­den­des Fel­lows­hip. Det har vi fo­re­lø­bigt sik­ret til og med 2017. Og jeg sy­nes og­så, at fol­ke­mø­det på Fyn er en vig­tig ting, som kan gi­ve lidt ek­stra kryd­de­ri i for­hold til det, man el­lers kan gø­re som et dag­blad", si­ger han.

Udbytte fra dagbladene
(mio. kr.)

20142013201220112010
Born­holms Ti­den­des Fond
• Born­holms Ti­den­de A/S [no­te 2]0,20,50,03,20,0
Den Fyn­s­ke Bladfond
• Fy­ens Stift­s­ti­den­de A/S11,011,011,011,00,6
Po­li­ti­ken-Fon­den
• A/S Po­l­ti­ken Holding3,63,63,63,63,6
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond
• Aal­borg Stift­s­ti­den­de A/S og
• Aa. S. F. Hol­ding A/S6,04,214,68,520,5
Jyl­lands-Po­stens Fond
• Jyl­lands-Po­sten Hol­ding A/S4,04,03,27,04,0
Kri­ste­ligt Dag­blads Fond
• A/S Kri­ste­ligt Dagblad2,50,81,40,81,1
27,424,133,834,129,8
No­te 2: Born­holms Ti­den­des Fond solg­te i 2011 25 pct. af si­ne ak­tier til Ber­ling­s­ke Me­dia. Ind­tæg­ten her­fra ind­går i ud­byt­tet i 2011.

JP-fonden uddeler bredt

De lands­dæk­ken­de dag­bla­de i JP/Politikens Hus bi­dra­ger, via de­res ud­byt­ter, væ­sent­ligt til de sam­le­de ud­de­lin­ger fra blad­fon­de­ne. Til­sam­men ud­gør Po­li­ti­ken-Fon­dens og Jyl­lands-Po­stens Fonds ud­de­lin­ger cir­ka en tred­je­del af do­na­tio­ner­ne fra bladfondene.

Li­ge­som Den Fyn­s­ke Blad­fond og Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond er Po­li­ti­ken-Fon­dens for­mål at støt­te sær­li­ge pres­se­mæs­si­ge for­mål og uddannelse.

Der­i­mod er Jyl­lands-Po­stens Fond bre­de­re og dæk­ker og­så so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og an­dre sam­funds­mæs­si­ge op­ga­ver, "der tje­ner op­ret­hol­del­se af en li­be­ral­de­mo­kra­tisk sam­fundsor­den i Danmark".

Seks af de syv blad­fon­de er er­hvervs­dri­ven­de. Kun Aar­hus Stift­s­ti­den­des Fond er ik­ke læn­ge­re me­de­jer af avi­sen ef­ter fon­den valg­te at sæl­ge ak­tier­ne. Aar­hus Stift­s­ti­den­de fond støt­ter dog fort­sat jour­na­li­sti­ske og me­di­e­re­la­te­re­de for­mål i for­bin­del­se med Aar­hus Stiftstidende.

Overskud før uddelinger
(mio. kr.)

20142013201220112010
Born­holms Ti­den­des Fond-0,8-1,1-2,32,9-0,1
Den Fyn­s­ke Bladfond10,510,910,910,90,0
Po­li­ti­ken-Fon­den9,37,710,23,38,0
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond6,83,215,67,121,2
Jyl­lands-Po­stens Fond2,72,41,95,02,0
Kri­ste­ligt Dag­blads Fond2,40,81,50,91,2
Aar­huus Stift­s­ti­den­des Fond2,22,8
33,126,737,830,132,3

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer