Royal fond fortsætter stime af underskud

Schackenborg Fonden kom ud af 2021 med et minus på 8,3 mio. kr., og dermed blev der endnu engang ikke penge til uddelinger til almennyttige formål. Fondens midlertidige direktør Kjeld Jørgen Kückelhahn håber, at det i år vil lykkes at komme tæt på break even, men tør ikke gisne om, hvornår fonden begynder at opfylde sit formål om at dele ud.

Scha­ck­en­borg Fon­den, der ejer og dri­ver Scha­ck­en­borg Slot i Mø­geltøn­der, har haft mi­nus på bund­linj­en stort set al­le åre­ne si­den den blev stif­tet i 2014.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Scha­ck­en­borg Fon­den, der ejer og dri­ver Scha­ck­en­borg Slot og det der­til­hø­ren­de land­brug i Mø­geltøn­der, har fort­sat sto­re van­ske­lig­he­der ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sammen.

Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort sit regn­skab for 2021, som vi­ser et un­der­skud på 8,3 mil­li­o­ner kro­ner. Og det er der ik­ke no­get usæd­van­ligt i for fon­den, som sam­let set har haft mi­nus på bund­linj­en, si­den den i 2014 blev stif­tet af Prins Jo­a­chim, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, Ec­co Hol­ding og Ole Kirks Fond.

Iføl­ge Kjeld Jør­gen Kück­el­ha­hn, der fra 9. fe­bru­ar i år har haft ti­tel af in­te­r­im ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Scha­ck­en­borg Fon­den, er der fle­re år­sa­ger til de rø­de tal i 2021-regnskabet.

”Først og frem­mest er der brugt man­ge pen­ge på om­byg­ning af sel­ve slotskro­en og renove­ring af den bo­lig, som lig­ger mod­sat slotskro­en og er ved at væ­re fær­dig, så den kan ta­ges i brug den 1. maj. Der­u­d­over har cor­ona­kri­sen væ­ret hård for os bå­de i 2020 og 2021,” si­ger Kjeld Jør­gen Kück­el­ha­hn til Fundats.

Alt i alt sy­nes jeg, der er en op­ti­mis­me om­kring frem­ti­den, og vi sat­ser på et væ­sent­ligt for­bed­ret 2022

Kjeld Jør­gen Kück­el­ha­hn – in­te­r­im ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Scha­ck­en­borg Fonden

Da om­kost­nin­ger­ne til renove­rin­ger er over­stå­et og cor­o­na-re­strik­tio­ner­ne er op­hæ­vet, er det den mid­ler­ti­di­ge di­rek­tørs håb og for­vent­ning, at øko­no­mi­en al­le­re­de i år kan bli­ve ret­tet op.

”Alt i alt sy­nes jeg, der er en op­ti­mis­me om­kring frem­ti­den, og vi sat­ser på et væ­sent­ligt for­bed­ret 2022. Vi skul­le ger­ne kom­me tæt­te­re på bre­ak even for he­le kon­cer­nen, og ud­vik­lin­gen vil bli­ve fulgt tæt må­ned for må­ned i år. Det kom­mer uden tvivl til at kræ­ve hårdt ar­bej­de, men vi er op­ti­mi­ster på grund af alt det nye, vi har at præ­sen­te­re slot­tets gæ­ster for, og vi har få­et en del nyt per­so­na­le ind på slotskro­en. Al­le skal væ­re med til at løf­te ud­vik­lin­gen – og så skal vi sam­ti­dig prø­ve at sik­re os me­re syn­lig­hed om­kring alt det, vi har at by­de på,” si­ger Kjeld Jør­gen Kückelhahn.

Har endnu ikke foretaget uddelinger

Scha­ck­en­borg Fon­den har fi­re formål:

At eje, dri­ve og be­va­re Scha­ck­en­borg Slot og park.

At gi­ve ad­gang for of­fent­lig­he­den til slot og park.

At gi­ve Prins Jo­a­chim og Prin­ses­se Ma­rie, Prins Jo­a­chims ef­ter­kom­me­re samt an­dre med­lem­mer af den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie mu­lig­hed for op­hold på Schackenborg.

Og som for­mål num­mer fi­re at yde støt­te til al­men­vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge for­mål, her­un­der til kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge, so­ci­a­le og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål i det om­fang, der ef­ter be­sty­rel­sens op­fat­tel­se er øko­no­misk mu­lig­hed for.

Det er jo en del af fun­dat­sen, at der skal de­les ud til al­men­vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge for­mål, men der er og­så en ind­ly­sen­de grund til, at det ik­ke er sket endnu

Kjeld Jør­gen Kück­el­ha­hn – in­te­r­im ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Scha­ck­en­borg Fonden

Men end­nu har det ik­ke væ­ret mu­ligt at op­fyl­de det fjer­de for­mål. Da fon­den har haft un­der­skud hvert år si­den stif­tel­sen, er der, som det be­mær­kes i regn­ska­bet, ik­ke op­ar­bej­det frie re­ser­ver, der kan an­ven­des til uddelinger.

- Hvor­når er det je­res for­vent­ning, at fon­den kan be­gyn­de at de­le pen­ge ud in­den for de for­mål, der er defineret?

”Det vil jeg på nu­væ­ren­de tids­punkt la­de væ­re us­agt. Nu skal vi li­ge væ­re sik­re på, vi kom­mer trygt igen­nem det her. Det er jo en del af fun­dat­sen, at der skal de­les ud til al­men­vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge for­mål, men der er og­så en ind­ly­sen­de grund til, at det ik­ke er sket end­nu,” si­ger Kjeld Jør­gen Kückelhahn.

Har ikke fundet ny permanent direktør

Ud over de øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, som fon­den har haft si­den sin stif­tel­se, har be­sty­rel­sen og­så haft svært ved at hol­de på si­ne direktører.

Tri­ne Jep­sen, der i au­gust 2019 af­lø­ste Jør­gen Bjer­re­gaard Ni­el­sen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den, sag­de i ok­to­ber 2021 sin stil­ling op med øje­blik­ke­lig virk­ning ef­ter to år i sto­len. For­gæn­ge­ren Jør­gen Bjer­re­gaard Ni­el­sen be­stred kun di­rek­tør­po­sten i godt et halvt år.

I ja­nu­ar i år ud­tal­te for­man­den for Scha­ck­en­borg Fon­den, Sø­ren Dals­gaard Sti­er, til dag­bla­det Jyd­ske Ve­st­ky­sten, at fon­den var ”i fuld gang med at sø­ge” ef­ter en af­lø­ser for Tri­ne Jep­sen via net­værk, so­ci­a­le me­di­er og et re­k­rut­te­rings­bu­reau. Hå­bet var, lød det i ja­nu­ar fra Sø­ren Dals­gaard Sti­er, at ha­ve fun­det en ny di­rek­tør i slut­nin­gen af før­ste kvartal.

Kjeld Jør­gen Kück­el­ha­hn un­der­stre­ger, at han kun er in­te­r­im i stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, ind­til be­sty­rel­sen har fun­det en per­ma­nent løsning.

”Det må vi­se sig, hvor lang tid det ta­ger. Jeg har af­talt med be­sty­rel­sen, at jeg for­bli­ver om­bord, ind­til de har en løs­ning på plads, og det er ik­ke re­a­li­stisk, at den nye di­rek­tør al­le­re­de kan til­træ­de i for­å­ret. Vi snak­ker sna­re­re me­dio 2022 el­ler tred­je kvar­tal,” si­ger Kjeld Jør­gen Kückelhahn.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer